Kjeldearkiv:Fjære sognekald (1924)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

I Luthersk kirketidende 1924 s 158, finner vi følgende omtale av Fjære sognekald:

"Fjære sognekald i Agder. Prestegjeldet ligger ved kjøpstaden Grimstad, som det omslutter paa alle kanter, og er av forholdsvis liten utstrækning (ca. 1 1/2 mil langt fra vest mot øst). Det er av naturen et kupert landskap uten utprægede fjeld og daler, men med talrike skogbevokste bergknauser og smaasletter og aapne strøk ind i mellem. Prestegjeldet utgjør ett sogn med en folkemængde efter sidste tælling av 5119, hvorav 282 er dissentere. Der er næsten ingen større gaardsbruk med skog, men mest smaabruk og arbeiderhjem med have og et mindre jordstykke; mange av smaabrukene og arbeiderhjemmene har sit »baadehus», hvor eieren driver baatbyggeri som en vigtig binæring. Ellers gaar en stor del av den voksne mandlige befolkning i arbeide paa jernskibsbyggeriene i Fevig og Grimstad, naar disse er i gang. Prestegjeldets eneste kirke ligger like ved prestegaarden. Presten holder aarlig 12 a 13 gudstjenester i Nedenesengene kapel i Øyestad (i Nedenesbygden paa vestsiden av Nidelven), hvilket kapel søkes av folk i den østre del av Fjære. Desuten ønskes 4—6 gudstjenester avholdt i Fevig bedehus, som menighetsraadet lar indrette som interimskirke (maalet er at faa kirke og kirkegaard paa Fevig). Konfirmantundervisningen foregaar i Fjære kirkes sakristi, og konfirmasjon foregaar vaar og høst. Herredet betaler 120 kr. aarlig i skyss til Nedenesengene kapel (ca 1 mil fra prestegaarden) og ellers 100 kr. til anden skyss rundt i bygden, som er godt forsynt med veier. Menighetsforholdene kan betegnes som gode; menighetsbevisstheten vil klarnes og styrkes gjennem prestens og menighetsraadets gunstige samarbeide. Kirkesøkningcn lider under de nuværende forhold. Der er en betydelig religiøs interesse i den del av befolkningen, som ikke er gjennemsyret av den socialistisk-kommunistisk aand, og der arbeides meget for misjonen og kristelige gjøremaal. For tiden findes 8 søndagsskoler og en kristelig ungdomsforening. Landsmaalet er ikke tat i bruk som hovedsprog i nogen av prestegjeldets 8 folkeskoler. Fra prestegaarden som ligger i en tiltalende egn er 3 km. til Grimstad, hvor der er middelskole.

Embedet er kundgjort med ca. 6200 kr. aarlig; hertil kommer utbyttet av prestegaarden og alderstillæg. Som pensjonsindskud svares 10% av 7000 kr. + saadant tillæg. Av indtægterne er ca. 452 festet utredsel og renter av grundbyrdefondet, ialt 5517 kommunale erstatninger, 17 indløst og ca. 120 uindløst jordavgift og landskyld samt 93 avgift av kjøpstadsbeboere og renter av embedskapital.

Prestegaarden Fjære er en god og letbrukt eiendom, som føder 2 hester og 5 kjør. Den har tilstrekkelig skog og bekvemt liggende havnegang i skogen, men har ingen husmandsplads. I leie av skolejord oppebæres 36. Paa embedet hviler 2 laan paa oprindelig 650 og 1100 kr. (det sidste til nyt uthus); de forrentes med 4% og tilbakebetales henholdsvis i 20 aar fra 11/12 1908 og i 30 aar fra ll/12 1910. Renter og avdrag er opført med 103 og matrikkelskatten med 118. Gaarden har været bortforpaktet til 1ste mai d. a. mot avgift i naturalydelser (1460 1. melk, 12 hl. poteter, endel havre, byg, hvete og rug, vedkjøring, 10 las gjødsel til haven og skyss) til aarlig værdi 852 kr.; presten har betalt matrikkelskatten, mens forpakteren har holdt besætning og redskaper. I gaardsregnskapet er opført som indtægt av haven 200 og av hønsehold 250 samt skyss 250. Nettoutbyttet er tidligere beregnet til 1000 kr., hvorav presten betaler 200 til Oplysningsvæsenets Fond; nettoutbyttet blir da 800 kr.

Gaardens hus bestaar av: Hovedbygning (opført 1864, et vakkert og godt hus til sommerbruk; til vinterbruk maa det undergaa utbedring og fornyelse, 10 værelser m. v.), forpakterbolig (forholdsvis ny, i god stand), uthusbygning (1907, god), rotfrugtkjelder (mindre god), samt ved- og vognskjul (godt). Menigheten har ikke hat nogen vedlikeholdspligt. Linoleum er indlagt i havestue, spisestue, kontor og kjøkken. Der er en frugt- og bærhavc, vandledning er lagt til hoved- og uthusbygning og elektrisk lys og strøm er indlagt; telefon likesaa (kommunen betaler den halve aarskontingent). Sognepresten oppebærer renter av en gaardskapital paa 438.

Embedet er kundgjort med det sedvanlige forbehold om salg eller bortfeste av embedsgaarden eller av deler derav m. v.

Ansøkningstiden utløper 1ste mai."