Kjeldearkiv:Husmannskontrakt, Marlo (prestegarden) i Skjåk 1868

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.
Skjåk prestegard fotografert i 2009. Hovudbygnaden midt på biletet var ny og innflyttingsklar for presten i det nye prestegjeldet i november 1866, altså to år før plasskontrakten vart skriven. Foto: Hans P. Hosar

Marlostrædet (nå gnr. 57.05 ) var husmannsplass under Nedre Marlo (gnr. 057.01). Nedre Marlo vart gjort til prestegard i samband med at Skjåk vart eige prestegjeld i 1863. Nedanståande kontrakt skal sjåast i samanheng med ei tidlegare kontrakt av 1. november 1826.

Originalen som er lagt til grunn for denne avskrifta, er husmannens eksemplar, nå bevart ved Norddalsarkivet avdeling Skjåk, arkiv Marlostrædet.


Transkribert kontrakt

Afskrift.

Otto Ottesen Sogneprest til Skiager gjør herved vitterligt, at han Dags Dato efter Overenskomst med Johannes Olsen Mallougstrædet har overdraget den under Prestegaarden Mallaug beliggende af samme Johannes Olsen forhen brugte Huusmandsplads Trædet kaldet til Johannes’ Søn Ellef Johannesen paa hans og Hustrues Livstid ganske paa samme Vilkaar som bestemt er i den med Johannes under 1. November 1826 oprettede Kontrakt, hvilken Kontrakt er thinhglæst 16. Februar 1848, dog med saadant Tillæg:

1.

Ellef forpligtes til at komme til Arbeid paa Gaarden efter Tilsigelse, saasandt det ei er uomgjængeligt fornødent for ham at arbeide paa sin Plads, og skal han da have saadan Dagløn: I Tiden fra 14. April og til Vaaraannens Begyndelse - 10 - ti - Skilling; saalænge Vaaraannen varer 12 - tolv - Skilling; fra Vaaraannens Slutning til Slaataannens Begyndelse 10 – ti – Skilling; fra Slaataannens Begyndelse til 14. October 12 – tolv – Skilling og den øvrige Tid af Aaret 8 - otte – Skilling per Dag. Ellef har Ret til at forlange sig sin Dagløn udbetalt i Korn - Byg – efter en Priis, der ei maa overstige 16 – sexten – Ort pr Tønde og haver en Vægt af 5 – fem - Vog pr Tønde.

2.

Ellef forpligtes til at svare til sine gamle Forældre saadant Føderaad:

a. Hans Forældre skal have Brugen af den Ager, som er beliggende nedenfor Stuebygningen og almindelig kaldes ”Stueageren”, hvilken de selv skulle dyrke, dog saaledes at den fornødne Gjødsel leveres af Ellef og det paa Ageren faldende Foder tilfalder Ellef.
b. Ellef skal rygte og føde for Forældrene 6 – sex – Smaakreature og skal Forældrene af den faldende Yngel have tvende; den forøvrigt af disse Kreature faldende Yngel tilfalder Ellef.
b.[sic] Ellef skaffer Forældrene varmt Huus enten i Forening med ham selv eller saaledes at Forældrene beboe den lille Klæve.
c. Naar Forældrene ikke længere ønske at bruge den under Litr. a omhandlede Ager, tager Ellef den tilbage mod da at svare til Forældrene 7 – syv – Vog Byg.
d. Naar en af Forældrene afgaaer ved Døden, fragaaer det Halve af disse Ydelser. Dersom Faderen er den Længstlevende og ønsker at bruge omhandlede Ager, skal han til Ellef levere det halve af den paa denne Ager voxende Grøde.
e. Saafremt Ellef skulde komme til at fravige Pladsen, medens Faderen lever, skal Pladsen atter falde tilbage til Faderen i Overeenstemmelse med hans førnævnte Kontrakt af 1. November 1826.

3.

I alle de i Huusmandslovens § 10 omhandlede Tilfælde er Fæstet paa Pladsen forbrudt, ligesom forøvrigt Huusmandslovgivningens Forskrifter blive at efterretteligholde af Huusbond og Huusmand.


Skiager Præstegaard den 18. April 1868

Otto Ottesen

Ovenstaaende Vilkaar vedtager jeg Ellef Johannesen i alle Dele at opfylde og efterleve.

D.u.s. Ellef Johannesen med ført Pen.


At ovenstaaende Kontrakt er oprettet med mit Vidende og efter mit Ønske, bekreftes af mig Johannes Olsen.

D.u.s. Johannes Olsen m.p.P.

Til Vitterlighed for alle tre Underskrifter

Poul Johannesen

Greth Tingelstad


Thinglæst ved Lombs Høstthing den 17 October 1868 […?] hvorfor betales 16 – sexten – Skilling.

Otto Ottesen


Den paaberaabte ældre Kontrakt er thinglæst 5 September 1860 ikke 18 Februar 1860.

Gratis Otto Ottesen

in fidem Otto Ottesen