Kjeldearkiv:Kjøpekontrakt Åltomten 1875

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kontrakt kjøp Åltomten

År 1875 den 31 August var vi undertegnede tilstede på gaarden Aaltomten i Vang for som vitner at paahøre følgende handel mellom Lise Johannesendatter Aaltomten og Helge Hafsal.

1. Lise Aaltomten selger sin i følge skjøte dat. 22 januar 1870 eiende gaard Aaltomten i Vang LiNo 267 av skyld rev 9 Daler 62 skil med den ret og de rettigheter samt forpliktelser hvormed hun har eiet den samt med all den paa garden værende avling av eller er for kjøpesum 5400 Sped fem Tusinde firehundre Sped til H Hafsahl.

2. Kjøberen H Hafsahl overtager lånet i Chefsgaardsfondet

som han forrenter fra 11 juni d.a.  stort                           2750 Sped

Resten av kjøpesummen betaler han 14. april 1876      2650 Sped

Gjør                                                                                 5400 Sped

3. Kjøperen betaler medfølgende skatter på gaarden for dette Aar og svarer han det paa gaarden heftende føderaa til Karen Fredriksdatter fra 14. oktober dette aar.

4. Gaarden overføres til kjøperen den 14. oktober førstkommende innen hvilken tid selgeren skal have bragt all avling i hus.

5. Alle på gaarden værende kornstør og rajer skal følge i handelen.

6. Hr H. Hafsahl tilkommer alle de på gaarden tilfallende inntekter og rettigheter i de forskjellige kommunekasser.

7. Skjøte paa eiendommen bekostes av kjøperen selv og skal av selgersken meddeles paa forlangende og skal han mot Skjøte betale 20 tyve spesidaler til selgersken uten avdrag i kjøpesummen som salgssalær.

Det bemerkes at saavel selgersken som kjøperen ere enige om

at kjøpesummen for gaarden skal være         4000 Sped

og for  avlingen                                            1400 Sped

Tilsammen                                                    5400 Sped

At partene saaledes være enige bevidnes

A Fredriksen                   Ansteen Dobloug

De ovenstaaende 1400 fjorten hundrede Spesidaler for avlingen og 20 tyve Sped i salgssalær er meg betalt hvorfor kvitteres.

Hamar den 12 april 1876

Til Vitterlighet                                                                               Lise Dobloug

         A Fredriksen

         Martin Berg