Kjeldearkiv:Norgesbrev fra Haldor Rødde til Kristoffer Lodgård 1891-01-20

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norgesbrev fra Haldor Rødde til Kristoffer Lodgård 1891-01-20
Konvolutt US philatelic 1925.jpg
Informasjon om brevet
Dato: 1891–01–20
Fra sted: Sør-Trøndelag, Melhus
Fra: Haldor Rødde
Til: Kristoffer Lodgård
Til sted: USA
Nr. i samling: 494
Samling: Norgesbrev
Oppbevaringssted: Jens Loddgard
Tagger: norgesbrev, Helse og sykdom, legebesøk, kirkebygging, gikt, Religiøsitet, oppbyggelse, gikt, Familieforhold, Årsvekst og avling, kronår, husdyr
Viktig: Denne artikkelen kan kun endres av administratorer. Dersom endringer trengs, vennligst ta dette opp på artikkelens samtaleside eller med en administrator.

Kjære Kristoffer!

Jeg var i Byen igaar, og da fik jeg vide af Petter Raaen, at han ganske nylig havde modtaget et Brev fra sin Broder Mikkel, hvori han beretter, at du til ham skulde have yttret Din Forundring over, at jeg ikke besvarte Dit Brev af 26 Mai forrige Aar (1890). Dit Brev af nævnte Dato besvarte jeg straks, men naar Du ikke har modtaget det, maa det være omkommet paa Veien. Dette bevæget mig da til straks at nedskrive efterfølgende Linier til Dig.

Jeg kan da hilse Dig med, at det staar bra til paa Lodgaarden. Vi er nu saa taalig friske allesammen. Men jeg har nylig havt en Sygeraftus. Den 12 November afvigte Aar fik jeg Lungebetændelse, den holdt mig i Sengen 4 Uger. Jeg havde Doktor Wille 3 Gange til mig, og det var kun lidet om at gjøre, at jeg havde maattet vandre bort. Men Herres store Langmodighed mod Syndere er ubegribelig. Han vilde endnu forlænge Naadetiden for om muligt at vinde mig for sit Rige. Ja Herren være lovet og priset for alt. Det tager lang Tid for mig, der er saa gammel, før jeg kan samle Kræfter og komme mig til igjen. Jeg har endnu ingen Ting bestilt, siden jeg kom mig op. Kræfterne ere forsmaa, og dertil kommer, at jeg fryser og er saa kjælen, at jeg nødig kan komme ud. Forresten er Gigten fælt slem til mig om Nætterne i min høire Fod og høire Hannd. Din Moder havde i Sommer en Fod (støtte sig paa Lægbenet), men nu er den igjengrod, men hun maa have den linned. Magnus blev snart god i sin Fod, som han beskadiget under Stenkjørsel. Han er en fuld Kar. Han har vokset og er saa stor og før, at han er næsten som Peder Præstegaarden, og stærk - ja som en middels Hest.- Marit blev konfirmeret i Høst ved Leinstrandens Kirke den 12 Oktober ved Hr Pastor Høegh. Hun er stor og lang som sin Moder, men spe. Hun er flink i sine Skolefag og spiller Pianoforte ganske godt.-

Med Kirsti Østerdal staar det ganske bra til. Lille Haldor har været lidt skranten ved Juletider, men nu er han bra. Hun har, som Du ved, ialt 6 Børn, hvoraf de 4 yngste er hjemme. Tvillingerne, de Ældste er borte - Ole er hos mig og Lars er hos Skolelærer Ole Flaa. Disse to haaber jeg har det godt.-

Paa Søberg staar det godt til. De er frisk allesammen. Ingeborg fik sig en stor pen Datter den 1ste November. Denne Gang gik det saa udmærket snart og godt med hende. Barndaab paa Søberg anden Juledag. De var til Flaa Kirke. Pigen hedder Ingeborg - opkaldt efter Din Moder.-

Med Kirkebygningen har det gaat rigtig bra. De er kommen høit tilveirs med Murene. Der skal komme Tag paa den til næste Høst, siger Bygmester Guttormsen. Det blir ret et stort og meget pent Huus. Men det blir vist meget trykkende for Bygden at bekoste den. Guttormsen skal have for Opførelsen 63.350 Kr. og denne Sum skal indbetales paa 50 [år?]

I afvigte Aar har der paa enkelte Steder været Difterit, og ikke saa faa Børn ere døde af den; ingen rigtig i Nabolaget. Desuden har det været ganske bra for anden Slags Sygdom.-

Søndre Melhuus skal nu sælges før Voren. Niels Melhuus har nu hat den paa Forpagtning i 5 Aar. Det var nu i 90 det sidste af hans Forpagtningsaar. Det er mig i dag berettet, at Niels nu netop er reist til Opdahls for at gjøre Kjøb om Gaarden med Thore Rise. Der har før i Vinter været forlangt 7000 Spesiedaler for den; men jeg tænker Niels kjøber den for 6000. Meget godt Kjøb paa slig en Gaard. Niels holder nu Huuslærer for sine to Gutter, en Seminarist, der hedder Aspbøl fra Ørkedalen - blev dimiteret fra Klæbo Seminarium i Sommer. Han har 5 Kr Ugen.-

Jeg blir nu snart lens om Nyheder, at berette Dig. Ja - Enke Berit Rimul blev gift i Sommer med Arbeidskarl - Maler - fra Aurgjældet. Han har været hos hende i cirka 3 Aar.-

Ligeledes blev Einar Løvseth, Ole Rønningskrøen[?], Anders Rønningen - Skomageren - og Peder Storhaugen gift i Sommer. Sidste med Berit Gravrok - Datter til Henrik Gravrok. Ligeledes blev Kandidat Høe - Fuldmægtigen til Sorenskriver Kvam - gift i Høst med Frøken Konradi. Brylluppet stod hos Anders P. Skjerdingstad, hvor Doktor Konradi nu logerer. Høe flyttet til Kristiania i Sommer, idet han fik sig en Post der.-

Hvorledes lever Du nu da? Har Du fremdeles samme Lønning, som naar Du begyndte i Fjorvaar? Har Du Kost og Logi hos Ole? I saafald - hvad betaler Du for Ugen for det? Hvorledes staar det til med og hos Ole? Hvad hedder hans Søn? Er det en pen Gut? Er der stor Trafik hos Ole da? Er han selv meget glad i det Stærke? Hvorledes er det med Dig - er Du fremdeles Totalist?-

Ole siger ikke noget om, at han vil besvare det Brev, han fik ifra mig i Fjorvinter? Disse her opkastede Spørgsmaale maa Du se til at besvare, naar Du skriver til mig, og det vil jeg ønske og haabe, at Du gjør straks, naar Du har modtaget mit Brev.-

Du maa tale med Ole og høre, om han ikke vil bekvemme sig til at besvare mit Brev fra ifjor. Forresten maa Du hilse ham og hans Kone saa flittigt ifra mig, og forresten fra alle paa Lodgaarde.

Tilslut være Du hjertelig hilset fra os alle paa Lodgaarden men mest fra Dine gamle Forældre.

H. Rødde.