Kjeldearkiv:Skjåk Almenning, bruksreglar

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skjåk Almenning er ei bygdeålmenning i Skjåk kommune. Dei fyrste kjende bruksreglane er frå 1834, og seinare har det kome nye etter som omstenda har forandra seg. Nedanfor er det attgjeve avskrifter av ein del av desse. Avskriftene er gjorde av Hans P. Hosar i 1990-åra i samband med arbeidet med bygdeboka for Skjåk. Avskriftene er ikkje korrekturlesne, og ein del av originalteksten er utelate, anten av di det var uvesentleg for Hosars føremål, eller fordi han ikkje kunne tyde det som stod der. Desse manglane er markerte slik: [...], evt. med eit spørjeteikn der lesinga er usikker.

Bruksreglar 1834

Kjelde: Skjåk Almennings arkiv, forhandlingsprotokoll , side 101-102:

Aar 1834, den 14de November, blev efter skeet Bekiendtgjørelse ved Budstikkens Omsendelse et Møde holdet paa Gaarden søndre Aandstad i Skjager Annex til Lombs Præstegjeld, i Anledning Nordherreds Markens Almindings Regnskaber. Hvorda! blev foretaget følgende:

1 Skal det paaligge enhver Ejer af bemeldte Alminding i eller i Tilfelde deres Underhavende, at opgive for Regnskabsføreren, enhver Uvedkommende, som befindes at frakjøre til Benyttelse, noget som helst af dens [...?] saasom Kul, Næver, Tømmer, Saugbord og Tjære, og saa videre, samt at det paaligger Opdageren at anskaffe de fornødne Beviiser for Forseelsen, hvor [...] han op[...] 1 Spd, for Regnskabets Formand eller Directør, som da haver, paa Lovbefallet Maade, hos Forseeren at føye Regræs.

2 Skal det være enhver Ejer eller Uvedkommende forbudet at gjøre nye Indhegninger i Almindingen, ligesom ogsaa at enhver, som har gjort Indhegninger, skal være forpligtet til at udkaste Samme, under ellers paafølgende Adfærd efter Loven, forsaavidt de ikke have ved Hævd hjemlet den.

3 Maae ingen under nogetsom helst Paaskud flække Furue Bark uden den høyeste nød til Livets ophold.

4 Den eller de Ejere som tiltager sig at hugge Order-Løv inden 10de Augustj hvert Aar, skal erlægge en Mulct af 1 Spd - hvilken Mulct erlægges det halve til Regnskabsføreren og det andet halve til Anmelderen og Sognets Fattigvæsen.

5 Skal Regnskabsføreren være forpligtet til at indfordre hos enhver som aarlig pligter til Ejerne, Afgift.

6 Blev Paul Ramstad valgt til Regnskabsfører eller Formand i 3 paahinanden følgende Aar, imod at erholde aarlig 10 Spd, og har han da at holde sig ovenanførte Betingelser efterrettelig med uindskrænket Myndighed fra noens Side, og [...] at udføre anførte Forskrifter, forsaavidt alle Skovejere ere af samme Anskuelse, som [...] Udstæderne [...]

Gulbrand Haaven Christen Mallaug med ført Penn [...] [...] Niels Kjegen[?] Ole L Grimstad OPAandstad Ole Hoven Gregorius Gjellaug Paul Flækøe m.f.P Erland Qvale


Bruksreglar 1837

Kjelde: Skjåk Almennings arkiv, forhandlingsprotokoll , side 111-112:

Aar 1837, den 9de December, blev et Skaugmøde afholdt paa Gaarden Skjelqvale, hvorda mødte Formændene Ole Aandstad, Syver Skamser, Hans Sperstad, Ole Hoven og John Rudser, og bestemte følgende:

1 At enhver, som agter at brænde Kuul i nærværende Vinter, have at afgive Møde, naar Regnskabsføreren finder for godt samme at bestemme, for at opgive hvor stort Antal Tønder de agter sig bevilget af Formændene.-

2 Gives herved Kuulbrændere Frihed til at afhænde Kuul til Uvedkommende, mod at Regnskabsføreren haver rett modtaget - ikke allene, som godtgjørelse for Skaugens - j Sk pr Tønde - men ogsaa hvad Kuulbrænderne tilkommer, hvilket blev bestemt med j /een/ Vaag godt Byg for [18/atten/Tønder Kuul (utstroke)] 20/tyve/ Tønder Kuul. Kuul leveres ikke til Uvedkommende, med mindre de medbringe skriftlig Seddel fra Regnskabsføreren, om at have udbetalt sammes Kostende


Bruksreglar (vedtekter for ålmenninga) 1845

Kjelde: Statsarkivet i Hamar: Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri, pantebok 7 1839-1852, fol 242b-243b (Skanna versjon her)

Loms Vaarthing 14-15 Jan 1845

No 5 Forening

Vi Gaardeiere i Skiager Annex til Lomb erkjende og herved vitterliggjør at den os tilhørende Sameieskov og Sameiemark Nordherredsmarken kaldet, med dens tilhørende Huusmandspladse skal for Eftertiden eller meden sden ligger i Fælledsskab bestyres, forvaltes og afbenyttes overensstemmende med følgende Bestemmelser, eller Instrux:

§ 1 Om Valg af Inspection og dennes Funktionstid

Til at bestyre og forvalte, vaage over og omforrene Sameien Nordherredsmarken med hvad derunder henhører, udvælges af og iblandt de i bemeldte Sameie brugsberettigede Gaardeiere ved fleste Stemmer en Inspection bestaaende af 3 /er tre/ Medlemmer, hvilken som saadan har at fungere i 3 /er tre/ paa hverandre følgende Aar. Valforretningen afholdes paa et dertil, engang for alle i forveien bestemt bestemt Sted, og paa den Tid som et almindeligt Regnskabs- eller Generalmøde i Sameiens Anliggender afholdes, der ligeledes bestemmer en Gang for alle ved hvert Aars 14de April i følge nærmere Bestemmelse for Sameiedistrictets Formend som Bestyrere af Valgforretningen. Stemmegivningen skeer mundtlig efter Oprob i følge et over Sameierne affattet Mandtal-register, og skal Forhandlingene indføres i en for disse med flere Forretninger indrettet Protocol. Saasnart en Inspection er valgt skal den af Valgbeestyrelsen strax derom vorde communiceret, hvilken da ufortøvet skal af egen Midte udvælge en Ordfører og Oppebørselsmand, hvorom igien Formanden blive at underrette, som da har at besørge Valgenes Publication for Sognets Kirkebakke. Der foretages da saaledes intet Valg paa Medlemmer af denne Inspection i Løbet af de bestemte 3 Aar med mindre absolute Nødvendigheder maatte gjøre saadant Fornødent, hvilket Sidste maae erkjendes af samtlige Mødende og Stemmeberettigede paa den Tid og førend nyt Valg foretages, og da blot for at erstatte den stedfundne Afgang for den tilbageværende Tid af de 3 Aar, men saasnart de 3 Aar ere udrundne foretages atter Valg som førmeldt og saa fremdeles, og saa snart en ny Inspection er valgt og dens Valg behørigen publiceret skal denne af den forhenværende Inspection blive at overlevere de Brevskaber og Protocoller som henhøre under dette Fag[?], hvorved den Første Function ophører og den Andre træder i Virksomhed [...]

§2 Om Inspectionens Pligter og Rettigheder

[... ]

a) At hemme og og paatale, saavelsom at afværge alslags uordentlig Forbrug eller ulovlig Aavirken i Sameien, saavel med Hensyn til dens egne Eiere som Sameien Uvedkommende,

b) At søge saavidt muligt at indrette al slags Skovhugst og dens Afbenyttelse efter Skovens Tilstand og Skovmaterialernes Fornødenhed.

c) At ansette Kulbrendere, der dog ikke maa gjelde mere end eet Aar ad Gangen, samt gjøre disse Udviisning, hvor de skulle legge Mile og tage fornøden Skov

d) At meddele Bevillinger og Tilladelse til dem der maatte ønske at forædle Skovmaterialerne til Udsalg for Sameien Uvedkommende, det være sig Kul eller hvad Slags Skovproduct, der uden Skade for Sameierne kan afsees, samt derfor at forestaa alt saadant Udsalg eller dog saavidt at ingen Uvedkommende maa tilstedes at [...]

e) At indcassere Told af de af Sameien til Fremmede udsolgte Skovmaterialier saavelsom de af de i Sameien beliggende og denne tilhørende Huusmend [...?] tilpligtede Huusleie.

f) At bortfeste de i Sameien beliggende og denne tilhørende Pladse efterhaanden som disse maatte vorde ledige [feste bør helst utferdast ved dei årlege rekneskaps-/generalmøte så sameigarane har høve til å uttale seg]

g) At forfatte og aflegge nøiagtigt specificeret Regnskab [...] [halde protokollar til forhandlingane, husleigeinnkreving mm]

§3 Almindelige Bestemmelser

a) Ingen maa tilstedes at aavirke mer i Sameien end hver Lod og Deel kan taale.

b) Ingen maa tilstedes at gjøre nye Indhegninger i Sameien [...]

c) Ingen maa tilstedes at brende Kul søndenfor Heggebotten og Slirstrondsæteren i Billingsdalen og ikke søndenfor Vaatmyren og Mallaugsødegaard i Braataadalen.

d) Ingen maa tilstedes at flaae Bark af Furutrær med mindre det maatte være udhugget til eens Bygningstømmer [...]

e) Ingen maa tilstedes at hugge Never saaledes som i forestaaende Littr er anført [...]

f) Ingen maa tilstedes at hugge Favnveed af Vextræer [...]

g) Ingen maa tilstedes at hugge Orderløv i Sameien førend 1ste August hvert Aar [...]

§4 Om Forbrydelser i forestaaende Bestemmelser saavelsom disses Følger. [...]


Bruksreglar 1858

Kjelde: Skjåk ålmennings arkiv, forhandlingsprotokoll 2, fol. 16b-17b

Aar 1858 den 19de Februar holdt Bestyrelsen af Skjager Sogns Alminding Møde paa Gaarden nedre Mallaug, hvilken Bestyrelse for Tiden bestaar af følgende Personer:

a)Formændene i Skjager Sogn Ole Sivertsen Hørve og Ole Iversen Grimstad; og

b)Medlemmer valgte efter Fogdens Foranstaltning paa Skattethinget den 12te denne Maaned: Erik Olsen Hagen, Ole Svendsen Aamodt og Rolf Rasmussen Bræk.

Med Hjemmel i Lov af 12te October 1857 om Almindingsskove fastsætter Bestyrelsen følgende Bestemmelser for bemeldte Almindings fremtidige Bestyrelse og Brug:

1. Angaaende Kulbrænding:

a) I indeværende Vinter maa ikke Kulbrænding foregaae søndenfor Gravaaen paa den søndre Side og søndenfor Pladsen Maurtuen paa den nordre Side af Braatedalen, eller søndenfor Hegebotosen i Ottadalen.

b) For Eftertiden maa Kulbrænding alene foregaae efter Bestyrelsens specielle Tilladelse for hvert Aar, og paa de Steder i Almindingen som Bestyrelsen dertil paaviser

c) Friske eller raae Træer maa ikke benyttes til Kulbrænding

d) Til Tækning af Kulmiler maa ingen anden Barskov anvendes, end Qvist og Laam, men ingenlunde voxterlig Skov eller Voxtbar (Vaan)

e) Forsaavidt Kulbrænding foregaaer til Salg, fastsætter Bestyrelsen derpaa en passeende Afgift for hvert aar til Almindingens Casse, hvilken Afgift svares af den, der forøver Kulbrændingen. Ingen, som ikke har erlagt en saadan paa hem bestemte Afgift, maa senere hen meddeles Tilladelse til at forøve Kulbrænding til Salg. For Kulbrænding, som af nogen Brugsberrettiget i Almindingen udøves alene til eget Forbrug, svares ingen Afgift.-

2. Til nogensomhelst Brændefang maa friske eller raae Træer ikke nedfældes eller anvendes.-

3. Hugst af de saakaldte Bægjeslinder er aldeles forbuden.

4. Hugst af Skov til Vandledningsrender og Steenrender maa alene foregaae efter Udviisning af Bestyrelsen.-

5. De saakaldte Ungstænger maa alene hugges paa myrlændte Steder og af Træer, som ikke ere væxterlige.-

6. Ungskov maa ikke anvendes til Skiegjærder, men alene kløvede Materialer af voxen Skov. Til Braathaffælder maa alene benyttes saakaldet Braatvaan og Gjærdesstør. Forsaavidt tørre Træer ikke forefindes i tilstrækkelig Mængde til Gjærdesfang, saa kan hertil anvendes friske Træer, men hvis Hugst dog alene maa foregaa efter Udviisning.-

7. Kløvet Troe til Tagtækning maa i indeværende Vinter alene hugges efter Paaviisning af Bestyrelsen, som derhos fastsætter det Quantum, hvilket Enhver, med særligt Hensyn til Øiemedet, maa kunne hugge. Efter dette Aars 1ste April maa derimod alene skaaret men ingenlunde kløvet eller hugget Troe anvendes til Tækning. Skovfang hertil paavises vedkommende paa saadan Maade, som næstfølgende 8de Post bestemmer om Tømmerhugst.-

8. Hugst af Sagtømmer og Bygningstømmer skal alene foregaae i Vintermaanedene fra 1ste October til 25de Marts og paa følgende Maade: Naar nogen agter at foretage Tømmerhugst i Almindingen, saa maa han derom betimlig henvende sig til Bestyrelsen med Opgivende over, til hvilket Øiemed Tømmeret agtes anvendt og om hvormeget der tiltrænges. Bestyrelsen fatter derefter Bestemmelse om Beskaffenheden og Mængden af det Tømmer, der saaledes skal aavirkes, hvorefter Hugsten foregaaer overensstemmende med disse Bestemmelser og efter Paaviisningen.-

9. Barkflækning af Furru er aldeles forbudt, uden forsaavidt angaaer Træer, som i Medhold af nærværende Bestemmelser fældes til andet Brug, og kun af lignende Træer maa Birkebark flækkes.- Flækning af Næver og Birkebark maa alene forøves til Brug for Skjaker Sogns Indvaanere.-

10. Hugst af Væxtbar eller Vaanbar er aldeles forbuden. Til Bar maa i Almindingen alene hugges Laam, samt Krølvuxen og til Evningsskov mindre velskikkede Skovplanter, samt Qvist af større Furrutrær, dog maa disse ikke qvistes utilbørlig høit.

11. Løvhugst i Almindingen maa ikke foregaae før 15de August hvert Aar. Skoven maa hugges paa forsvarlig Maade.

12. Tjærebrænding i Almindingen maa alene foregaae paa de Steder, som Bestyrelsen paaviser. Til Tækning af Tjæremiler maa ikke andet Skovfang anvendes, end som foran er opregnet under No 1 Bogstav d.

13. De Træer, som nedfældes, maa afhugges saa nær Jorden, som muligt.-

14. Træematerialier i nedfældt og aavirket Stand maa ikke henligge i Almindingen længere, end høist 3 aar.

15. Med Undtagelse af Kul og Tjære bør hverken Eiendoms- og Brugsberettigede eller Andre overlade nogetsomhelst Skovmaterialier, der er aavirket i Almindingen, til nogen Anden, end til Sognets Indvaanere og til Opsidderne paa søndre Andvord.-

16. De Bøder, hvori Nogen lægges for Overtrædelse af foranstaaende Bestemmelser, tilfalde Almindingskassen.

17. Det er en Selvfølge, at Ingen er berettiget at indhegne nogen strækning, som tilhører Almindingen.

18. Til at drage Omsorg for, at de foranstaaende Bestemmelser blive efterlevede, antager Bestyrelsen en Tilsynsmand eller Inspekteur, som lønnes af Almindingskassen og hvis Pligter ved en senere affattet Instrux bliver at bestemme. Lønnens Størrelse skal iligemaade senere fastsættes.

19. Forsaavidt Almindingskassens Indtægter forbliver utilstrækkelige til Lønning af Opsynsbetjenten og til Afholdelse af dens andre Udgifter, bliver det manglende at tilveiebringe ved Ligning paa Skjager-Sogns Matrikelskyld.-

20. Foranstaaende Bestemmelser, der træde i Kraft fra deres tilbørlige Bekjendtgjørelse, skulle gjælde for alt Brug, som udøves i Almindingen af de deri Eiendomsberettigede og Brugsberettigede.

Da saavidt var passeret, blev ved foregaaet Valg Ole Sivertsen udkaaret til Almindingsbestyrelsens Formand og Ole I[?]. Grimstad til dens Vice-Formand, hvorefter Forhandlingerne denne Gang sluttedes.-

O.Sivertsen Rolf Bræk E.O.Hagen Ole Svensøn Amod O[..?]Grimstad