Skedsmo Senterparti

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skedsmo Senterparti ble stiftet 22. januar 1921 med navnet Skedsmo Bondeparti. Da moderpartiet skiftet navn fra Bondepartiet til Senterpartiet i 1959, skiftet også lokalpartiet sitt navn.

Fra 1894 til 1921 samlet Skedsmo Landbruksforening bøndene i kommunen. Laget var tilsluttet Norges Landmandsforbund. På Landmandsforbundets årsmøte i Kristiansand 19. juni 1920 bestemte det seg for å bli et politisk parti ved stortingsvalget året etter. Skedsmo Bondeparti ble stiftet 7 måneder seinere. Norsk Landmandsforbund endret i 1922 navn til Norges Bondelag, og partiet ble hetende Bondeprtiet, seinere Senterrpartiet.

Hovedsakene for Bondepartiet i de første årene:

 • Bedre vilkår for kornbøndene i Norge (kjent som kornsaken)
 • Støtte til nydyrking av jord
 • Lavere skatter for bønder
 • Organisering av mjølkesentraler
 • Lik pris på mjølk til alle produsenter i Norge og tollvern

Bondepartiet stilte seg i opposisjon til den økonomiske liberalismen som rådet i både Venstre og Høyre, med krav om tollvern og statsstøtte til jordbruket, i tillegg til tollerstatning for fiskerinæringen.

Lokalt tok partiet opp vedlikehold av vegene. Gårdbrukerne i Skedsmo var til 1923 pålagt å vedlikeholde mange veger i bygda. Etter det overtok kommune og fylke (amtet) ansvaret. Mange gårdbrukere transporterete mat og fôr i store mengder til Oslo og andre tettsteder. De var avhengig av at de som overtok ansvaret av vegvedlikeholdet tok oppgaven alvorlig.

Partiets første lokale leder var kaptein Olaf Anrik Olsøn Lunde førdt 1876 i Kristiania.

Partiet opprettet også en ungdomsgruppe med eget styre på seks der tre av styremedlemmene var kvinner: Anne-Marie Braanaas, Jenny Kragerud og Olaug Skogvold. Mennene var Asbjørn Berg, Edvart Lynne og Magne Hauge.

Lederne i partiet har vært:

 • O. A. Olsøn-Lunde 1921-1923
 • Johan Hansen Valstad 1923-1927 (Ordfører 1920-1922)
 • Olai Berg 1927-1932
 • Ole Nitteberg 1932-1935
 • Jens C Asak 1945-1948
 • Olav Hauglid Asak 1949-1955
 • Erling Haug 1955-1957
 • Kåre Skogvold 1957-1960
 • Trygve Lynne 1960-1967
 • Erling Skogvold 1967-1971
 • Martin Stav 1971-1975
 • Anders Madslien 1975-1977
 • Svein M. Skaaraas 1977-1978
 • Einar Enger 1978-1979
 • Olina Undheim 1979-1981
 • Kåre Skogvold 1981-1983
 • Jon Arild Huseby 1983-1989
 • Arne S. Dolven 1989-1990
 • Hans Hilmar Bjerke 1990-1994
 • Kristin Hinnaland Klever 1994-1995
 • Berit Kjærstad 1995-1996
 • Lars S. Hauge 1996-1997
 • Morten Kongsrud 1997-2000
 • Erling Flaa 2000-2001
 • Arne S. Dolven 2001-2004
 • Flat struktur - ingen leder 2004-2005
 • Arne S. Dolven 2005-2007
 • Morten Kongsrud 2007-2008
 • Arne S. Dolven 2008-2010
 • Flat struktur - ingen leder 2010-2011
 • Erlend Grimstad 2011-2013
 • Morten Kongsrud 2013-2018

Leder pr. 2018 er Morten Kongsrud. I kommunestyreperioden 2015-2019 representerer Ann-Kristin Fiskerud Senterpartiet. Skedsmo Senterparti gikk inn i Lillestrøm Senterparti ved siste årsmøte i partiet 16. november 2018.

Lokal blorgerlig avis i Lillestrøm

Fra partiets protokoll som strekker seg over årene 1935 til 1974 er det hentet et tema om å få til en lokal borgerlig avis i Lillestrøm. Spørsmålet om en avis til å støtte romeriksbygdene opptok partiet i mange år. På styremøte 15. juni 1960 fikk saken en omfattende behandling. Her skulle partiet ta stilling til tre spørsmål om å støtte Romerike på Kløfta som ville etablere en samordning med Eidsvolds Blad. Partiet var også i forhandlinger med Nationen om å etablere en lokal distriktsavis i Lillestrøm. Partiet var i begge tilfeller villig til å gå aktivt inn for nytegning av avisen. Saken ble diskutert på møte 31. mai 1965. Det ble der foreslått å oppnevne et utvalg til å arbeide videre med saken. Trygve Lynne og Knut Endresen blir oppnevnt på styremøtet 11. oktober 1965. På årsmøtet 2. desember 1965 fattet partiet enstemmig: Formannen eller hans varamann gis fullmakt til å forplikte partiet ved de avsluttende forhandlinger vedrørende dannelsen av en fellespolitisk lokalavis. Knut Lynne ble valgt inn i styret for å arbeide for den nye lokalavisen. Redaksjonssekretær (i Nationen) Svein Skaaraas var sakkyndig. Han satte opp forslag til budsjett og mente navnet på avisen skulle være Lokalnytt for Romeriksbyen. Høyesterettsadvokat Dahlin utarbeidet vedtektsforslag og overenskomst partiene imellom. Skaaraas og Vaarvik i Nationen kontaktet i 1967 Dagbladet, Aftenposten og Morgenposten med tanke på interesse for en avis i Lillestrømområdet. Ingen viste særlig interesse for tanken. Alle de borgerlige partiene i Skedsmo og Senterpartiene i Fet, Rælingen og Lørenskog sto bak dette initiativet som strandet. I 1966 tegnet Skedsmo Senterparti aksjer for 21.000 kr, Fet 2100, Rælingen 3000, Lørenskog for 5000, til sammen 32.000 kr. Arbeidet materialiserte seg i Skedsmo Posten, valgavis for Skedsmo Senterparti, utgitt i 15000 eksemplarer. Avisen satt og trykket i Nationens trykkeri. Mange arbeidet særdeles aktivt med avisen: Trygve Lynne, Knut Endresen, Erling Skogvold, Svein Skaaraas, Inger Børke, Kolbjørn Vasaasen, Asbjørn Berg, Kåre Skogvold, Bjarne Frøyland, Reidun Lundby, Lars S Hauge og mange flere.

Kilder og litteratur