Slemsrud (tettsted)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Slemsrud er et tettsted i Vang i Hamar kommune. Den første spiren til tettstedsutviklingen her kan en si kom i 1900 da Wik-butikken ble etablert. Dette medførte blant annet at butikken på Dæli og Opsal ble lagt ned og at vegutbyggingen på denne tida gjorde Wik til en naturlig plassering (Se Minner ifrå Vang 2020). I første halvdel av 1900-tallet ble det etablert landhandlerier i de fleste vegkryss i Øvre Vang. Postkontoret ble flyttet hit i 1909. (Se Minner ifrå Vang 202?)

Lunden skole var etablert med eget skolehus i 1867 på samme tomt som skolen ligger idag. Skolens beliggenhet har nok hatt betydning for at Slemsrudområdet senere ble et attraktivt boligområde, men skolen har aldri blitt integrert i tettstedet.

Utbyggingen rundt Hamar og befolkningsveksten gjorde at en alt i 180-årene begynte å ønske seg å få en kirke eller kapell i øvre del av bygden, Når det gjelder plasseringen siteres fra Øvre Vang kirke 100 år: «at Kapellet henlegges til en passende Plads lige ved eller i nærheten ved Slemsrud» Dette stedet var det mest sentrale «hvorhos flere sammenstødende Veie gjør Adkomsten let og bekvem til hvilken som helst tid på året». Det nye kapellet var ferdig i 1907.

En annen fellesfunksjon er fotballaget Fart. Etter noen spede forløpere fra 1917 ble fotballaget Fart stiftet i 1934 på Bjørtomtens grunn og baneanlegget har senere gradvis blitt utviklet. I årboka for 1999 er det en fyldig artikkel om Fart's historie se her

Men Slemsrud var ikke på denne tiden noe tettsted, men heller et område med spredt bebyggelse og noen spredte felles funksjoner. Regulerte boligområder i Øvre Vang kom først etter jordverndiskusjonen fra 60 og 70 tallet. I regionplanrådets arbeid på 70-tallet ble det drøftet som viktig at en også måtte få etablert et mer tydelig sentrum i Øvre Vang som en mindre del av avlastningsstrategien for presset rundt Hamar. Dette ble også muliggjort gjennom utbygging av vann og avløp opp til Slemsrud i 1974.

Slemsrudområdet ble imidlertid ikke utpekt til noe større avlastningsområde i regionplanen. Dette hadde nok sin bakgrunn i at en betraktet jordverninteressene som for sterke. Det var diskusjon i arbeidet om godkjenning av boligområdene her og regionrådsadministrasjonen mente det ville være riktig å utvide tettstedet mot nord-øst det vil si nord for kirken. Dette ble imidlertid ikke godkjent av fylkeslandbruksmyndighetene og større utbyggingsområde ble presset nordover til Greftenmoen.

For at Slemsrudområdet skulle kunne utvikles som sted var en avhengig av vegomlegging i krysset ved Vik. Løsninger med omlegging av vegen fra Kartomten Østre til Dystvollbrua og fra Rønningstadvegen med 2 t-kryss ble fastlagt i reguleringsplan fra 1985 og vegen ble omlagt kort tid etter.

Boligområdene ble godkjent regulert: Slemsrud, Holtmyra og Greftenenga regulert 1980, Greftenmoen 1981 og 1982, Sagbakken 1981, Vegomleggingen 1985. Kirkegårdsutvidelse vestover 2001, Øverhamninga 2004., Bebyggelsesplan ved Vik 2005

Etter dette var det stillstand en periode, men ved siste kommuneplan er det godkjent utvidelser nordover fra Greftenenga og utbygging på Sande mellom Wik og Lunden skole. Dette vil kunne binde de ulike funksjoner litt bedre sammen. Selv om stedet er utflytende og spredt er det et tettsted med ny skole, butikk med post i butikk, flott idrettsanlegg, kommunal barnehage fra 1985 og privat barnehage, kirke og samfunnshus.

Ifølge SSBs tettstedsstatestikk bor det 514 personer her 1. januar 2021.

Literatur og kilder