Strømmen private vannverk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Store mannskaper var i sving under anlegg av vannverket ved Åmotdammen 1908.
Foto: Ukjent/MiA

Strømmen private vannverk ble etablert i 1908, etter at det året før ble gjort en avtale med Lillestrøm bygningskommune.

Lillestrøm fikk sin vannforsyning fra et inntak i Sagelvas Øvre mølledam før stedet ble utskilt som eget herred i 1908. Etter hvert som Strømmen ble mer bebygd ble vannkvaliteten dårligere, og ved den store brannen 24. juni 1906 viste det seg at Lillestrøms vanntilførsel var altfor svak. Etter en del sonderinger vedtok Lillestrøm bygningskommune å gjennomføre en regulering av Åmotdammen. Vannkvaliteten ble her funnet tilfredsstillende, med et stort nedslagsfelt uten forurensninger fra bebyggelse eller dyrket mark. Kapasiteten var god, det ble anslått at det kunne leveres vann til 20.000 mennesker.

Åmotdammen 1908. Inspeksjon og kranseskål for ny demning for vannverket.
Foto: Ukjent/MiA

Åmotdammen har utløp til Vittenbergbekken, denne renner videre ut i Sagelva. Etter kommunedelingen i 1908 utgjør bekken kommunegrensen mellom Lørenskog og Skedsmo. I eldre tid var det et sagbruk både ved Åmotdammen og i Wittenbergbekken ved plassen Vittenberg. Brukseierne ved Sagelva hadde merket seg at denne bekken i tørre perioder ble nesten borte, og mente derfor at de ved oppdemming av Åmotdammen kom til å miste driftsvann til sine egne sager.

Etter en del forhandlinger ble så avtalen signert den 2. august 1907. Denne gikk ut på at brukseierne uten avgift skulle få anledning til å kople på en 6" vannledning til det fordelingsreservoaret som Lillestrøm bygningskommune skulle bygge et stykke nedenfor Åmotdammen. Som en motytelse skulle brukseierne bekoste en tredjedel av ekspropriasjonsutgiftene.

I Strømmen ble det deretter dannet et aksjeselskap til utnyttelse av vannrettighetene. Enhver huseier fikk anledning til å tegne aksjer, men det var bare kjøpmann Johan Amb som benyttet seg av dette. Den øvrige kapitalen ble tegnet av Strømmen Trævarefabrik og Strømmens Værksted.

Vannverket var til stor nytte for Strømmen i årene som fulgte. Det fungerte godt, og ble etter hvert også utvidet. I 1923 ble vannrettigheter og ledningsnett solgt til Strømmen bygningskommune.

Litteratur

  • Haavelmo, Halvor: Skedsmo. Bygdens historie. Bind I. Oslo 1929. 630 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Haavelmo, Halvor: Fra bondegårder til by: Vannsag – storindustri. Lillestrøm 1955. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2004: Sagelva med landskapet omkring gjennom fem hundre år. Hefte utgitt av Sagelvas Venner.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2006: Strømmen I. Historien om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner. ISBN 978-82-997416-0-6