Ytterøy Samvirkelag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Forretningsgården i 1976
Foto: Ukjent
Marius Sandvik var lagets første bestyrer
Foto: Ukjent
Ludvig J. Lønvik var lagets første styreformann
Foto: Ukjent
Ansatte i 1976: Jorunn Berg, Ruth Salater og Charlotte Myhre. Sigrun Sandstad, Ola Løvrød (bestyrer) og Georg Saltvik.
Foto: Ukjent

Ytterøy Samvirkelag ble stiftet 1926 og butikken åpna 28. oktober samme år. Vi vet at det hadde vært etablert forbrukersamvirker før på Ytterøy; det første som kom allerede i 1870 ble kalt Ytterøens Spareforening - og det neste ble Ytterøens Forbrugsforening, som ble etablert i 1875. Men ingen av disse forsøka varte så mange år. Det NKL-tilknyttede laget vi skriver om fikk imidlertid gode kår, fulgte med i tida, og eksisterte til langt ut på 1990-tallet. Men måtte til slutt bite i graset - for utviklinga - eller dårlig oppslutning blant medlemmene kanskje?

Se artikkel om Tidlige forbrukersamvirker i Nord-Trøndelag

Stiftelsesmøtet

20. februar 1926 ble det avviklet konstituerende møte på Nøvik skole. Det må nødvendigvis har vært en del forarbeide før dette møtet, men det eneste kildene beretter om det er at «Jon Gilberg refererte arbeidsutvalgets arbeid med innkjøp av byggetomt». De 25 som møtte valgte L. J. Lønvik til dirigent, og noe av det første de fikk seg forelagt var kjøpekontrakten på tomta, som var prissatt til 1000 kroner.

Det ble informert om at det var tegnet 33 hele og åtte halve andeler i laget som til sammen utgjorde kr. 3725,-.

Lagets første styre

Valgene fikk dette resultat:

 • Formann: Ludvig J. Lønvik
 • Styremedlemmer: Jon Gilberg, Nils Wandsvik, Ingv. Skauge og Rasmus Grav.
 • Revisorer: O. J. Hovd og Alf Sandstad.

Forretningsbygg

Tomt var altså ervervet. Arbeidsutvalget hadde også fått tegnet butikken man nå skulle bygge. Plantegningene ble vedtatt og kostnadene også. De sa at det ville beløpe seg til mellom 10 000 og 12 000kroner. Men da måtte man ha garantister for å kunne ta opp et lån. Til byggekomite ble disse valgt: Trygve Vinje, Nils Wandsvik og Johs. Lønvik – på et seinere møte ble komiteen styrket med Rasmus Grav.

For ytterligere å sikre økonomien i foretaket bestemte møtet at første halvdel av andelskapitalen skulle innbetales innen 1. mars 1926.

13. april møttes styret, igjen på Nøvik skole hvor de godtok anbudet gitt av Trygve Vinje og Andreas Barstad på 2000 kroner for mur og trearbeidet.

Samvirkelag på Ytterøya

27. oktober 1926 vedtok styret å åpne butikk dagen etter. Alt salg skulle skje per kontant, men det ble gjort ett unntak: «Solide kunder» kunne innrømmes en måneds henstand. Altså ikke helt etter oppskrifta som veverne i Rochdale hadde gjort et par og åtti år før. Men etter som 50-årsberetningen ikke sier noe om eventuelle problemer med dette, har det vel forløpt godt.

Engstad

Hvor man henta navnet fra, vet vi ikke, men på lagets første ordinære generalforsamling; 19. mars 1927 ble det vedtatt å kalle eiendommen «Engstad».

Bestyrerne

5. juli 1926 bestemte man å avertere etter bestyrer. Han som fikk tilbud om stillingen ble Marius Sandvik, som kildene ikke sier noe mer om enn at han ble avkrevd den normerte garanti på 5 000 kroner, og at han ble tilbudt 3 000 i årslønn. I styremøte 18. oktober vedtok de å utbetale Sandvik 4 000 kroner til innkjøp av varer, for nå var det ikke lenge til åpningen av Samvirkelaget. I 1937 besluttet Sandvik å fratre. Vi vet ikke hvor han ble av, men 14 dager etter at styret besluttet å avertere stillingen ledig var Jens Bogen så å si på plass i styrerstillingen. Det vil si; han begynte i jobben den 10. januar 1938. På styremøte 18. februar 1949 opplyses at han har sagt opp sin stilling. Den ble Ola Ørås som da overtok jobben – han var en blant 43 søkere. Men han ble ikke lenge, den 23. mai 1952 forelå hans oppsigelse og nå ble Odin Nonstad «valgt» som ny bestyrer. Men heller ikke han varte særlig lenge. 1. oktober 1955 forelå hans oppsigelse. Denne gang var det 12 søkere og det ble da Per Singsås som begynte fra 1. januar 1956. Singsås ble på post til 1962, og som hans etterfølger kom Johannes Gran, som begynte 1. august 1962. Gran sa opp stillinga ved årsskiftet 1968/1969. Det meldte seg 13 søkere og ny bestyrer ble da Ola Løvrød som tiltrådte den 12. april 1969.

Bakeri

18 september 1953 var det innkalt til ekstraordinær generalforsamling. Saken som forelå var spørsmålet om man skulle bygge eget bakeri. Fra en tid tilbake hadde man hatt et samvirke med Hokstad Samvirkelag og Mosvik Samvirkelag i Saltvikhavn om bakeridrift på Hokstad. Styret var innstilt på å bygge nytt, med bakgrunn i at bakeriet på Hokstad var gammelt og nedslitt. Imidlertid kom det da til strid om stedsvalget, og Hokstad Samvirkelag vedtok å trekke seg fra samarbeidet.

De 21 medlemmene som var til stede vedtok enstemmig å bygge nytt bakeri i tilknytning til Ytterøy Samvirkelag – med en kostnadsramme på 65 000 kroner. 1. februar 1955 begynte Edvard Nervik som lagets baker. Da Johannes Gran ble ansatt som bestyrer, satte imidlertid han som betingelse at bakeriet enten ble avviklet eller bortleid – uten at kildene angir noen grunn for standpunktet. Saken endte med at bakeridriften ble nedlagt i 1966, etter at Anders Thorsmyr hadde leid det fra 26. juni 1963.

Investeringer

 • I 1932 kom den første store investeringen; det ble bygd uthus på eiendommen.
 • I 1939 ble det foretatt visse utbedringer og utvidelser av forretningsgården, et arbeid som Trygve Vinje påtok seg.
 • I 1948 ble uthuset flyttet, slik at det ble bygd sammen med butikken, for slik bedre å tjene som lager, det ble også montert kjølerom det året.
 • I 1954 vedtok en ekstraordninær generalforsamling å bygge fryseboksanlegg samt å gå til innkjøp av frysedisk i butikken.
 • I 1956 ble det besluttet å gå til anskaffelse av jordtank for bensin, med elektrisk pumpe.
 • Da bakeriet var avviklet ble det på ekstraordinær generalforsamling vedtatt å rive det og heller utvide butikken. Åpningen av «ny-butikken» ble foretatt 21. august 1967.
 • Sommeren 1972 ble det lagt fast dekke på gårdsplassen og foran forretningen.
 • I 1975 startet planlegginga av nytt lagerbygg, som enda ikke var ferdigbehandlet da jubileumsberetninga for de første 50 år forelå. Men kostnadsoverslaget for NKLs arkitektkontors utkast lød på 215 000 kroner.

Jubileer

 • På årsmøtet i 1947 markerte man lagets 20-årsjubileum.
 • Og i 1951 feiret man 25 årsjubileet, også det på årsmøtet.
 • 29. oktober 1966 feiret laget sine første 40 år der alle tidligere bestyrere var invitert – uten at vi veit hvem som møtte på festen, verken av innbudte eller andre gjester.

Styrets formenn

Ja, for her var det nok bare menn som ble bestyrere. Da L. J. Lønvik bestemt frasa seg gjenvalg etter ti års tjeneste i 1936, ble Karl Laugsand lagets nye formann. Og slik fortsetter lista fram til 1976:

 • Ludvig J. Lønvik 1926-1935
 • Karl Laugsand 1936-1942
 • H. J. Sandstad 1943, 1945-1950 og 1952-1955
 • Aksel Gilberg 1944
 • Johannes Nøvik 1951
 • Henrik Laugsand 1956-1962
 • H. B. Sandstad 1963-1964
 • O. M. Viken 1965-1967
 • Johan Lønvik 1968-1970
 • Bjarne Gilberg 1971-1972
 • Johannes Hovd 1973-1974
 • Alf Brustad 1975- ?

Slutten

Utviklinga etter 1975 kjenner vi altså ikke, bare at butikken måtte legge ned sånn midt på 1990-tallet. Omsetningen ble for lav i forhold til kostnader.

Kilder

 • Nøst, Aksel og Alf Brustad: Ytterøy Samvirkelag 50 år: 1926-1976, U. Å. (1976)