Fet folkebibliotek

Fet folkebibliotek var i virksomhet i flere ulike lokaler i Fet kommune fra etableringen i 1909 til og med 2019. Fra 1993 har biblioteket vært lokalisert i det gamle herredshuset på vestsiden av Glomma, like før brua. Ved sammenslåing av kommunene Skedsmo, Sørum og Fet i 2020 ble biblioteket en avdeling av Lillestrømbibliotekene.

Bygningen til venstre er Fetsund skole der biblioteket holdt til i tre perioder. Til høyre det gamle herredshuset der biblioteket har sine lokaler i 2020. Privat foto.

Opprettelsen

Fet ungdomslag opprettet biblioteket i 1909. Laget hadde flere hundre bøker til utlån og søkte kommunen om opprettelse av et folkebibliotek. Lagets boksamling skulle være grunnstammen i biblioteket. Kommunen avslo først søknaden av økonomiske grunner. Men etter at laget fikk midler fra Fet og Rælingen Sparebank og Fet Spareforening, besluttet herredsstyret å opprette folkeboksamlingen. Ungdomslagets formann, Kristian Faller, ble valgt inn i folkeboksamlingens styre.

Virksomheten de første tiårene

De første årene, fram til 1917/18, foregikk bokutlånet trolig fra Fet Spareforenings bestyrerbolig. Man tror at utlånet ble stanset i 1917 eller 1918 på grunn av Spanskesyken og den store Tyfusepidemien i Fet. Eldre protokoller viser at skolene sto for utlånet noen år, og at boksamlingen sirkulerte mellom skolene.

Lærer ved Fetsund skole, Lilly Bårde, fikk i 1933 en henvendelse fra bibliotekinspektør Kjørvik om å reorganisere Fet folkeboksamling. Åpningstiden var to timer pr. uke. Bårde måtte få tak i utlånte bøker og reparere og desinfisere alle bøkene. Fra 6. oktober 1933 åpnet bokutlån i komiteværelset i andre etasje i herredshuset. Denne ordningen fortsatte fram til 1943. Ordføreren bestemte at biblioteket skulle flytte til Fetsund skole. Men tyskerne beslagla skolen samme år, og utlånet ble stoppet. I juni 1945 startet bokutlånet opp igjen. I 1948 ble det opprettet filial i Gansdalen. Ved Roven og Åkrene skoler ble det opprettet utlånsstasjoner med bokkasser. I 1954 trengte Fetsund skole klasserommet som ble brukt til bibliotek.

Biblioteket flyttet i 1956 inn i andre etasje på Vidsyn 2 og fikk et leserom og et utlånsrom der. Skolene fikk i 1956 bokkasser som ble utlånsstasjoner som lærerne sto for. I 1962 ble biblioteket igjen plassert på Fetsund skole i et rom på 60 m2 og måtte senere flytte til et annet rom på 55 m2. Her hadde biblioteket en kummerlig tilværelse med altfor liten plass. Det kom protester fra bibliotekstyret, Statens bibliotektilsyn og fylkesbiblioteket, men til ingen nytte.

 
Gerd Faller (til høyre) var ansatt ved folkebiblioteket fra 1971 til 1987.
Foto: Akershus Arbeiderblad.

Fra 1964 startet fylkesbibliotekets bokbuss opp med stoppesteder i Fet.

I 1979 ble åpningstiden utvidet til fire timer to ganger pr. uke. Først i 1982 fikk biblioteket disponere hele andre etasje på den gamle skolen.

Modernisering og utvikling 1986-1999

Fra 1986 til 1998 var det en stor økning i innhold og aktivitet:

 • Bokstammen økte fra 24 688 til 39 691.
 • Ansatte økte fra 0,92 til 2,22 årsverk
 • Utlånet av bøker og andre media økte fra 13 070 til 26 548.

I 1987 fikk Fet kommune sin første fagutdannede biblioteksjef, Dagny Juvkam. Biblioteket fikk datamaskin, kopi-maskin og tele-fax. Datamaskinen skulle brukes i forbindelse med slektsforskning i Fet. På denne tiden ble også interiøret pusset opp med nye friske farger. Omkring 1990 ble det anskaffet en grunnstamme av videoer, og det ble holdt populære videovisninger for barn. I 1993 flyttet biblioteket til det gamle herredshuset fra 1931 på vestsiden av Glomma, like før brua. De første årene var det mye bygningsmessig arbeid i lokalene, som installasjon av heis og overrislingsanlegg og arbeid med murvegger. Biblioteket har mange små rom, både i første etasje og i kjelleren. Den lokalhistoriske samlingen ble plassert i kjelleren, hvor det også er studieplasser og eget rom for barnehager og skoleklasser som kommer på besøk.

I 1994 ble samlingene registrert i datasystemet BiblioMatik.

I tiden 1993-1997 hadde biblioteket et kulturtorg med bokkafe og bygdekino, et prosjekt drevet av sysselsettingsmidler. Det ble også arrangert mange aktiviteter, forfatterkvelder og utstillinger. Ved frigjøringsjubileet i 1995 samarbeidet biblioteket med Fet historielag, Fet kulturskole og Fet bygdekor om flere arrangement.

Biblioteknemda ble nedlagt i 1995.

Det var et stort behov for en ansatt som skulle ta seg av tjenester for barn og ungdom. Biblioteket fikk sin første barnebibliotekar i 50 % stilling i 1996. Stillingen ble i 1999 utvidet til 100 %.

Ved hjelp av statlige midler ble det i 1997 kjøpt inn PC med ISDN-tilknytning til brukerne. Brukerne fikk tilgang til internett i 1999.

Åpningstiden var 25 timer pr. uke i 1997. I 1998 ble det innført lørdagsåpent bibliotek med fire timer hver lørdag.

 
Ett av bibliotekets mange rom.
Foto: Astrid Magnus.

Aktivitet og interkommunalt samarbeid 2000-2019

Personalmessig hadde biblioteket sin beste tid i årene etter 2000: 2,85 årsverk og åpningstid 29 timer pr. uke. Noen år etter 2000 ble det innskrenkninger i økonomien, noe som førte til kutt i personalressurser og åpningstid.

07.11.2001 vedtok kommunestyret opprettelse av et brukerråd, et forum for dialog mellom politikere og brukere om biblioteksaker. Formålet var å synliggjøre og fremme bibliotekets muligheter. Etter 14 år anbefalte brukerrådet selv at rådet skulle nedlegges, og at dialogen med brukerne burde organiseres på annet vis. 01.12.2015 ble brukerrådet offisielt avviklet i kommunestyret.

Rett etter år 2000 samarbeidet Fet folkebibliotek med de andre bibliotekene på Romerike om nytt felles biblioteksystem. Bibliofil ble tatt i bruk i 2004, og dermed var hele samlingen tilgjengelig på internett. Dette var et stort framskritt. Lånerne kunne heretter selv følge sine lån, fornyelser og bestillinger.

Jubileumsåret 2009 ble markert med mange utstillinger i samarbeid med barnehager og kjente personer i bygda.

De sju bibliotekene på Nedre Romerike åpnet nettportalen bibliotekrom.no i 2010.

Kulturtimen som var et formidlingssamarbeid mellom kulturskolen og biblioteket, ble etablert. Den var rettet mot barn i alderen 3-9 år, og der foregikk det høytlesning, samspill, sang, dans og musikk 3-4 lørdager pr år.

I 2012 var det også oppstart av tre lesesirkler i samarbeid med frivilligsentralen.

I 2013-2014 ble biblioteket pusset opp med maling, nytt gulvbelegg, nytt lysanlegg og trådløst nett. Inventaret ble også noe modernisert.

I 2015 var biblioteket stengt i seks måneder på grunn av bygging av rundkjøring på Riksvei 22. Det ble opprettet midlertidige hente- og innleveringsstasjoner slik at bokbestillinger kunne betjenes. Møter og arrangementer ble holdt i andre lokaler i denne perioden. I 2016 åpnet biblioteket igjen, men på grunn av anleggsarbeid ved rundkjøringa trodde mange at det fortsatt var stengt. Rundkjøringa åpnet offisielt i desember 2016.

Fra 2017 begynte en hektisk aktivitet med sammenslåing av tre bibliotek i forbindelse med sammenslåing av Fet, Skedsmo og Sørum kommuner til Lillestrøm kommune fra 2020.

 
Egil Johansen var filialbestyrer ved Dalen bibliotek fra 1968 til 1982.
Foto: Akershus Arbeiderblad.

Dalen filial/avdeling

I 1948 ble det opprettet filial i Gansdalen med Reidar Bakken som bibliotekar. Det ble inngått samarbeidsavtale med skolen om felles lokale. Filialen i Dalen flyttet fra Dalheim til Dalen skole, og senere til Dalen ungdomsskole, der det ble inngått samarbeidsavtale med skolen om felles lokale i 1979. Dalen avdeling ble midlertidig stengt i 1991. Som et forsøksprosjekt hadde fylkesbibliotekets bokbuss et heldags stopp en gang pr. måned i perioden 1991–1995. Avdelingen ble ikke satt i drift igjen, og i 2012 ble den nedlagt.

Prosjektet «Lokalhistorie på data»

Prosjektet som var et samarbeid mellom biblioteket, Lokalhistorisk ressurssenter Fet (LRF) og Universitetsbiblioteket i Oslo startet opp i 1988, og ble finansiert av statlige midler. Lokalhistorisk ressurssenter ble drevet av Wigo Skråmm og Nils Steinar Våge. Målet med prosjektet var å gi lokalsamfunnet lettere tilgang til sin lokalhistorie. Det var behov for å registrere data fra foreninger og institusjoner. Derfor satte LRF i gang en omfattende digitalisering av sentrale kildeserier som var skrevet med gotisk håndskrift, f. eks. manntallslister, folketellinger, kirkebøker, skattematrikler, emigrantlister og tingbøker. Manuell leting i disse kildene og dataregistreringen gjorde søking med datamaskin betydelig lettere for brukerne. Samtidig ble det bygd opp et dokumentarkiv som i 2019 inneholdt omkring 1000 kilder/kopier av lokalhistorisk materiale. Store deler av arkivmaterialet er digitalisert og lagt ut på nettet.

For å nå disse målene ble det utarbeidet undervisningspakker og aktivitetspakker for skoler og foreninger, og utviklet metoder og verktøy som kunne brukes både av forskningsmiljø og amatører. Bibliotekpersonalet fikk opplæring av LRF i bruk av databasene. LRF utarbeidet også brosjyrer til hjelp i opplæringen. Det ble mest spørsmål etter slektshistorie. PC, printer og mikrofilmleser ble plassert i biblioteket, og siden biblioteket ble knyttet til internett i 1994, kom mange spørsmål fra utlandet, særlig fra Canada og USA.


Ansatte

 • Karoline Tveter, 1909 - 1918
 • Ingeborg Kvaal, 1909 - 1918
 • Lilly Bårde, 1933 – 1938
 • Kåre Nordby, 1939 – 1981
 • Reidar Bakken,
 • Bodil Smedsberg, bibliotekassistent 1963 – 1980
 • Egil Johansson, filialbestyrer ved Dalen filial 1968 – 1987
 • Gerd Faller, utlånsassistent 1971 - 1980, daglig leder 1980 –1987
 • Jorunn Tveter, bibliotekassistent 1982 –1983
 • Dagny Juvkam, biblioteksjef 1987 – 1994
 • Astrid Magnus, avdelingsleder Dalen 1990/91, bibliotekar hovedbiblioteket 1991 – 1995, biblioteksjef 1995 –2011
 • Else Skoglund, kontorfullmektig/sekretær, 1986 -
 • Anne Katrine Eikrem, 50 % barnebibliotekar 1996 – 1997
 • Sissel Danielsen, 50 % barnebibliotekar 1997-1999
 • Eva Maria Gert Jensen, avdelingsleder for barne- og ungdomsavdelingen 1999 – 2003?
 • Karen Henriksen, biblioteksjef 2011-2019
 • Trine Raasok, 16,75% deltidsstilling, 2000 – 2012
 • Ellen Mette Berntsen, deltidsstilling 33,5 – 40%, 2012 -

Kilder og litteratur

 • Akershus imellom nr. 7/1983
 • Fet folkebibliotek 1909 -1999. Utgitt av Lokalhistorisk ressurssenter Fet,
 • Gerd Faller: Fet folkebibliotek 1909–1984. Manus. 1984.
 • Juvkam, Dagny, Wigo Skråmm og Nils Steinar Våge: «Local history stored on computer: The Fet project». IScandinavian Public Library Quarterly, Volume 23, No.3, 1990.
 • Magnus, Astrid: «Fet folkebiblioteks historie 1985-2000». I Årringen. Lokalhistorisk tidsskrift 2009.
 • Skråmm, Wigo og Nils Steinar Våge: «Lokalhistorisk ressurssenter Fet.» I Årbok 1966. Fet kommune.

Muntlige kilder

 • Biblioteksjef Karen Henriksen
 • Nils Steinar Våge