Hjelp:Hvordan skrive stedsartikler?

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 17. jan. 2024 kl. 19:43 av Rool (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Se også: Hjelp:Hvordan skrive kommuneartikler?

Hjelp:Hvordan skrive stedsartikler? Følgende retningslinjer gjelder i prinsippet alle typer stedsartikler, enten stedet/området er sammenfallende med en kommune eller enheter som er større eller mindre enn en kommune.

Artikkeltitler

Artikler om et sted eller et geografisk område skal i utgangspunktet ha bare stedsnavnet som tittel. Tilføyelser kan være nødvendig i tilfeller som de følgende:

 • Det er flere steder med samme navn. Da tilføyes presiseringer som for eksempel Vang i Valdres eller Vang i Hedmark, og det opprettes en pekerside.
 • Navnet betegner ulike fenomener (for eksempel en kommune, et tettsted, en gard…), og artikkelen handler spesifikt om ett av disse. Eksempel: Hamar kommune, Hamar by, Hamar bispedømme osv. NB! Det bør i alle slike tilfeller finnes en artikkel med bare stedsnavnet som tittel, og som gjør rede for de forskjellige måtene navnet er eller har vært brukt på. Se også mer informasjon på Historiske administrative grenser.

Hva skriver vi om?

Temaforslagene nedenfor vil nok i praksis passe best for artikler om steder som er sammenfallende med en kommune, eller andre enheter som blir oppfattet som et lokalt/regionalt fellesskap, enten det dreier seg om et større distrikt, ei bygd, et tettsted, en by, et fiskevær eller hva det måtte være.

Geografi

 • Ressursgrunnlag og naturlige næringsbetingelser: Arealfordeling jord, skog, høyfjell osv. Sjøbruk? Jakt og fiske? Mineraler? Høyde over havet. Klimatiske forhold.
 • Bosettingsmønster. Tettsteder versus spredt bosetting. By og/eller bygd? Bykjerne og forsteder. Bustadfelt, drabantbyer, villastrøk…
 • Kommunikasjoner: kystfart, skipshavner, veg og bane, flyplasser. Avstand og kommunikasjonsforhold til byer og andre befolkningssentra?

NB! Alle disse emnene har også en historisk dimensjon som bør komme til sin rett i artikkelen.

Historie

Stedets historie bør få en fremtredende plass i artikkelen. Følgende liste er et forslag til emneområder som det også kan være aktuelt å sklrive mer utførlig om hver for seg i egne artikler.

 • Geografiske og administrative inndelinger av området gjennom tidene, og hvilke overordnede enheter stedet/området har hørt inn under. (Grender, skolekretser, prestegjeld og kirkesogn, sorenskriverdistrikt, fogderi, militære distrikt og avdelingar osv.)
 • Bosettings og befolkningshistorie. Den første kjente bosettingen, seinere nyryddings- og utbyggingsperioder. Folketallsutvikling (gjerne i tabellarisk form), ut- og innvandring osv.
 • Ressursutnytting og næringsliv fra steinalder til nåtid. Hovednæringer. Viktige virksomheter. Elektrisitet. Veg- og jernbaneutbygging. Mekanisering og motorisering. Industrialisering. Det store hamskiftet i jordbruket.
 • Jordeiendomsforhold, spesielt i mellomalderen og tidlig nytid. Sjøleie eller leilendingssamfunn? Viktige jord-, skog-, bruks- og væreiere. Allmenninger? Overgang til sjøleie.
 • Befolkningsgrupper. Folketellingsstatistikk over yrkesbefolkningen på ulike tidspunkter. Sosiale eliter. Husmannsvesenet. etnisk sammensetning. Kulturelle minoriteter. Innvandrere.
 • Politisk historie. Kommunestyring og førkommunale styringsordninger. Embetrsmenn og embetsgarder. Folkerørsler og politiske partier. Valgstatistikk.
 • Kriger og okkupasjon. Begivenheter og forhold i ufredstider.
 • Skolevsen. Skoleslag og skolesteder. Betydningsfulle skolefolk.
 • Religion og kirke. Førkristne kultsteder. Kirker og prester. Trossamfunn utenfor statskirka. Ikke-kristne trossamfunn. Foreninger. Vekkelsesbevegelser.
 • Foreningsliv. Ideelle organisasjoner. Idrettslag. Interesse- og bransjeorganisasjoner. Jf. den politiske historien og kirke og religion ovenfor.
 • Helse og omsorg. Institusjoner. Fattigvesen og velferdsutbygging. Epidemier.

Kunst og kultur

(i den grad det er naturlig å skille dette ut fra det historiske stoffet)

 • Kunst og håndverk. Musikktradisjoner. Stedstilknytta kunstnere og forfattere. Stedet slik det figurerer i litteratur og kunst.
 • Kulturminner.
 • Språkforhold. Målføre. Flerspråklige forhold.

Kjente personer fra stedet

Liste over personer som er kjent godt ut over eget lokalmiljø. Ta med fødsels- og eventuelt dødsår og hva de er kjent for. En bør begrense dette til tilfeller der det er rimelig å tenke seg at tilknyttingen til stedet har hatt viktig innflytelse på vedkommende person og dennes liv. Lag lenker på alle navnene i lista, enten de blir blå eller røde.

Kategorisering

Steder som er sammenfallende med eller mindre enn kommunen, kategoriseres som Kategori:X kommune. Områder større enn eller på tvers av kommunegrenser kategoriseres på Kategopri:Y fylke. Andre kategorier vil være aktuelle alt etter stedstype og artikkelinnhold.