Johan Ernst Gunnerus

Johan Ernst Gunnerus (født 26. februar 1718 i Christiania, død 25. september 1773 i Kristiansund) var biskop og naturforsker, kjent som en av stifterne av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim 1760. Han regnes som den fremste opplysningsmann i Den norske kirke. Han var biskop av Nidaros fra 1758 til sin død. Han hadde studert i utlandet, og hadde store kunnskaper innen filosofi, teologi, naturvitenskap og jus. Han skrev flere bøker innen zoologi og botantikk. Han var den første myndige talsmann i vårt land som talte om et eget universitet i landet, 40-50 år før det ble til virkelighet.

Johan Ernst Gunnerus, fra Throndhjem i Fortid og Nutid, utg. 1897.

Johan Ernst Gunnerus var sønn av stadsfysikus i Christiania, Erasmus Gunnerus og Anna Gerhard, født i Skottland. Faren døde i 1729 uformuende etter å ha satt formuen over styr på et uheldig byggeprosjekt. Johan Ernst ble da tatt under vingene til visestattholder Wibe som innsatte han som elev ved den offentlige Katedralskolen i Christiania der han studerte til 1737. Han avla eksamen i København i filosofi i 1740 med de beste karakterer. Han reiste utenlands i 1742 og ble magister i Jena i 1745. Han ble professor ved Københavns universitet i 1754, samt sogneprest og lærer til Herlufsholm. I 1755 ble han prost ved det kongelige communitet i København. Han ble på Fredensborg slott i 1758 ganske uventet ordinert til biskop i Trondheim av kong Frederik V.

Han var en av grunnleggerne av Gunnerusbiblioteket, som fikk navn etter ham.

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab deler fra 1927 ut Gunnerusmedaljen som er oppkalt etter ham.

Gunnerus' gate i Trondheim og Biskop Gunnerus' gate i Oslo har navn etter ham.

Johan Ernst Gunnerus døde etter å ha blitt syk av en båtreise over Hustadvika. Han ble først anbragt til Kværnes prestegård, men så flyttet til Kristiansund hvor han døde den 25 sept. 1773, 55 år gammel. Han var ugift.

Litteratur

  • Lysaker, Trygve: Johan Ernst Gunnerus i Norsk biografisk leksikon.
  • Forsøg til et Lexicon over danske, norske og islandske lærde Mænd, som ved trykte Skrifter have gjort sig bekiendte, saavelsom andre Ustuderede som noget have skrevet, hvorudi deres Fødsel, betydeligste Levnets Omstændigheder og Død ved Aarstal kortelig erindres, og deres Skrifter, saavidt mueligt, fulstændig anføres, s. 271
  • Schøning, Gerhard. Mindetale over Gunnerus, 1774, trykt i H. J. Wille (utg.): Samling af Mindetaler, København 1805, s. 41–76