Norsk kulturråd

Norsk kulturråd (Kulturrådet) er et offentlig organ under Kulturdepartementet. Rådet ble oppretta i 1965 for å forvalte Norsk kulturfond, som ble etablert av Stortinget i 1964. De ti medlemmene i rådet oppnevnes av regjeringa. Rådet fordeler midler fra Norsk kulturfond til kunst- og kulturprosjekter. I tillegg driver rådet utviklingsarbeid og er rådgiver for statlige instanser i kulturspørsmål.

Norsk kulturråd deler hvert år ut en ærespris.

Innkjøpsordningene for litteratur til norske bibliotek forvaltes av Kulturrådet.

Omorganiseringer

Da ABM-utvikling ble nedlagt fra 1. januar 2011, ble store deler av virksomheten fusjonert inn i Norsk kulturråd. Biblioteksaker ble imidlertid overført til Nasjonalbiblioteket.

Fra nyttår 2023 ble fagetaten, rådets sekretariat, formelt skilt fra det politisk oppnevnte rådet. Fagetaten fikk navnet Kulturdirektoratet, mens rådet beholdt navnet Norsk kulturråd.

Rådsmedlemmer 1965

Det første møtet i Norsk kulturråd fant sted 3. mars 1965. De som var med i det første rådet var:

Direktører

Se også

Kilder