Bibliografi:Østfoldflora

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hyppig brukte kilder til Østfoldflora

Svært mye bruke kilder til artikkelserien "Karplante i Østfold" i kategorien Østfoldflora ønskes sitert slik:

 • Artsdatabanken. «Art» i Østfold (grense 2019), historisk utbredelse pr. dato. Nettsiden Artskart.
 • Østfold botaniske forening. «Art» i Østfold, kart, grafer og nøkkeltall. Nettsiden Østfoldbotanikk.
 • Samlers etternavn, fornavn, dato [format – 2.3.1928]. Herbarieark digitalt på GBIF.
 • Blomgren, Evastina, Eva Falk & Birgitta Herloff (red.) 2011. Bohusläns Flora. - Föreningen Bohusläns Flora, 731 s.
 • Artsdatabankens ekspertkomité, rødlistede karplanter. Vurdering av «Artsnavn norsk og latin» for Norge. Rødlista, siste versjon. Nettside hos Artsdatabanken.
 • Artsdatabankens ekspertkomité, fremmede karplanter. «Artsnavn norsk og latin» vurdering av økologisk risiko. Fremmedartslista, siste versjon. Nettside hos Artsdatabanken.

Andre viktige og vanlige kilder vil være Jacob Nicolai Wilse's (1779) Spydebergbeskrivelse, Johan Emanuel Wikström (1828) om Mathias N. Blytt's Smaalenene-reise i 1827, Robert Collett's (1886) botaniske og zoologiske undersøkelser på Hvaler i 1865, Kristian Andreassen's (1964) planteliste fra Rakkestad, Øivind Johansen's (1981) Onsøys flora og Ole Jørgen Hanssen's (1982) Kråkerøys fauna og flora, Jan Ingar Båtvik (1992) sin"trua" karplanter med delvis oppfølging/oppdatering av Løfall (2001). For fullstendig, anbefalt litteraturangivelse se videre i bibliografien.

For sjekk av NiØ, begynn nå på 1995. 1993 mangler i Nettbiblioteket.

A

 • Amundsen, Oddrun Flaat 1984. Friluftsliv på Nordre Jeløy, Bevøya og Bile i Moss kommune. Situasjonsbeskrivelse med forslag til videre utvikling. - Hovedoppgave ved institutt for landskapsarkitektur. NLH, Ås. 177s. + 4 vedl. Upublisert.
 • Andersen, Bård 1981. Vestfjella: Naturkvaliteter og naturvernkamp. - Landskapsvern ??: 32-39.
 • Andersen, Bård E. 1989. Nytt fra Vestfjella skogsreservat Aremark/Halden. - Natur i Østfold 8 (1): 37-38. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Andersen, Kjersti Gram 1985. To ravineområder i Indre Østfold. Naturgrunnlag, områdebeskrivelse og verneverdi. - Hovedoppgave ved institutt for naturforvaltning NLH, Ås. 97s. Upublisert.
 • Andersson, Per-Arne 1981. Flora over Dal. - Stockholm. 358s.
 • Andersson, Per-Arne 1981. En botanisk rundtur i Dalsland. - Älvsborgs natur, s. 48-52.
 • Andreassen, Kristian 1956 Floraen på Glennetangen lense. - Blyttia 14: 63-66.
 • Andreassen, Kristian 1964. Planteliste fra Rakkestad. - Blyttia 22: 1-24.
 • Anonym 1984. Mangelfull forvaltning av truete plantearter i Østfold. - Natur i Østfold 2 (1): 72. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anonym 1992. Kommuneblomster i Østfold. - Natur i Østfold supplement 2: 30-34. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Areschoug, Frederic Wilhelm Christian 1885. Some observations on the Genus Rubus. - Lunds Universitetet Arsskr. Afd. Mat. Nat. 21(9): 1-126.
 • Afzelius,L., Karlsson,J. & Lundfälv,T. 2004: Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner. Marin flora og fauna. Fylkesmannen i Østfold, miljøvemavdelingen rapport 4-2004: 1-184.

B

 • Berg, Rolf 1962. Nye utbredelsesdata for norske karplanter. - Blyttia 20: 49-82.
 • Berg, Tore 1995. Fuglevikområdet på Jeløya. Blyttia 53: 102-103.
 • Berg, Tore 1996. 24.-30. juli. Sommerekskursjon til Søndre Østfold. Blyttia 54 (2): 88-92.
 • Berg, Tore 2000. 2.-3. oktober 1999: ruderatplantetur rundt Oslofjorden. Blyttia 58 (3-4): 182-183.
 • Berg, Tore 2003. Ruderatplantetur nedover Østfold 21.9.02. Blyttia 61(2): 106-107.
 • Berg, Tore 2006: Ruderatplantetur til Moss 17.9.05 og Øra 18.9.05. Blyttia 64 (2): 128-129.
 • Berge, Dag (red.) 1989. Vasspest - problem og ressurs. - NIVA-rapport, Miljøverndepartementet 32s.
 • Berntsen, Bredo 1977. Naturvernets historie i Norge. - Grøndahl & Søn, Oslo. 216s.
 • Bjørndalen, Jørn Erik 1982. Flueblomst (Ophrys insectifera) funnet i Fauske, Salten. - Blyttia 40: 243-244.
 • Bjørndalen, Jørn Erik. & Brandrud, Tor Erik 1989: Verneverdige kalkfuruskoger. DN-rapport 10: 1-148.
 • Blomdal, Erik & Tom Egerhei 1983. Vasspest (Elodea canadensis) i Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder fylke. - Blyttia 41: 58-60.
 • Blytt, Axel 1882. Nye Bidrag til Kundskaben om Karplanternes Udbredelse i Norge. - Videnskabs-Selskabs Forhandlinger Nr. l. Christiania. 26s.
 • Blytt, Axel 1882b. Bidrag til Kundskapen om Norges Soparter I. - Videnskabs-Selskabs Forhandlinger 5: 1-29.
 • Blytt, Axel 1886. Nye Bidrag til Kundskaben om Karplanternes Udbredelse i Norge. - Videnskabs-Selskabs Forhandlinger Nr. 7. Christiania. 33s.
 • Blytt, Axel 1892. Nye bidrag til kundskaben om karplanternes udbredelse i Norge. - Videnskabs-Selskabs Forhandlinger Nr. 3. Christiania. 73s.
 • Blytt, Axel 1897. Nye bidrag til kundskaben om karplanternes udbredelse i Norge. - Videnskabs-Selskabs Forhandlinger Nr. 2. Christiania. 40s.
 • Blytt, Axel & Mathias Numsen Blytt 1874. Norges flora. 2. del: 387-856. - Christiania.
 • Blytt, Axel & Mathias Numsen Blytt 1876. Norges flora. 3. del: 857-1228 + Tillæg: 1229-1348. - Christiania.
 • Blytt, Axel & Ove Dahl 1902-06. Haandbog i Norges Flora. - Kristiania. 780s.
 • Blytt, Mathias Numsen 1861. Norges flora, I. deel: 1-386. - Christiania.
 • Bolghaug, C. 1995 : Dammer og småtjern i Østfold, med vekt på amfibier. Registeringer 1993-94. Arbeidsrapport til fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen. 12.9.1995. 661s.
 • Braanaas, Theis 1973. Vern av naturlig næringsrike innsjøer i Norge. En botanisk og hydrokjemisk beskrivelse av Arekilen, sommeren 1970. - NIVA-rapport 0-70/66. Blindern. 68s.
 • Breien, Karen 1933. Vegetasjonen på skjellsandbanker i indre Østfold. - Nyt Magasin for Naturvitenskapene 72: 130-281. Oslo.
 • Bugge, Pål, Roar M. Eilertsen, Geir Hardeng, Erik Sandersen & Arild Ådnem (red.) 1983. Vandringer i Østfold-naturen. - Universitetsforlaget. 144s.
 • Byre, Astrid 2001. Crambe maritima L. – from rare to invasive in the Oslo Fjord region. Cand. scient.-oppgave, Universitet i Oslo.
 • Bøe, Anne Mette (Anonym) 1994. Truete arter som finnes i Aremark kommune. Notat Aremark kommune, 10s.
 • Børset, Asbjørn 1979. Forslag til plan for landskapsvernområde på Søndre Jeløy i Moss. - NLH, Ås. 29s. + 8s. bilag + kart.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen 1991. Vasspest (Elodea canadensis) er borte fra Østfold. - Natur i Østfold 10 (1): 25-30. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen 1991. På leting etter bergrublom, Draba norvegica, på Asmaløy. - Natur i Østfold 10 (2): 82-85. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen 1992. Kystbergknapp, Sedum anglicum, er trolig borte fra Østfold. - Natur i Østfold 11 (1): 40-42. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen 1992. Sjeldne, sårbare og hensynskrevende karplanter i Østfold. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 6-1992: 1-261.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen 1992. Fettblad Liparis loeselii, orkideen som botanikerne fjernet. Sjeldne og utryddede karplanter i Østfold 4. - Natur i Østfold 11 (2): 87-89.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen 1993. Strandrisp, Limonium humile, en utsatt, sjelden, men lett kjennelig mudderplante. Sjeldne og utryddede karplanter i Østfold 5. - Natur i Østfold 12 (1-2): 20-23.
 • Båtvik, Jan Ingar I. Båtvik & Løfall, Bjørn Petter 2015. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2014. - Natur i Østfold 34 (1-2): 120-121. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. Båtvik & Løfall, Bjørn Petter 2016. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2015. - Natur i Østfold 35 (1-2): 109-110. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Båtvik, Jan Ingar I. Båtvik & Løfall, Bjørn Petter 2017. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2016. - Natur i Østfold 36 (1-2): 146-147.Digital versjonNettbiblioteket.

C

 • Collett, Robert 1868. Zoologiske botaniske Observationer fra Hvaløerne. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 15: 1-84. Christiania.
 • Curie, Catrine M., Odd Egil Stabbetorp & Inger Nordal 2007. Eryngium maritimum, biology of a plant at its northernmost localities. - Nordic Journal of Botany 24: 617-628.

D

 • Dahl, Eilif 1947. Noen plantefunn fra Haldendistriktet. - Blyttia 5: 71-72.
 • Dahl, Ove 1895. Breve fra norske botanikere til prof. J. W. Hornemann. - Kristiania og København. 99s.
 • Dahl, Ove 1934. Floraen i Finnmark fylke. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 69. 430s. + 17pl.
 • Danielsen, Anders 1970. Pollen-analytical late quaternary studies in the Ra district of Østfold, Southeast Norway. - Årbok Universitetet i Bergen. Matematisk-Naturvitenskapelig serie (1969) 14. 145s. + 10pl.
 • Dyring, Johan 1921. Holmestrandsfjordens fanerogamer og karkryptogamer. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 59: 45-184. Kristiania.

E

 • Engelskjøn, Torstein 1979. Chromosome numbers in vascular plants from Norway, including Svalbard. - Opera Botanica 52. 38s.
 • Ekelund, Kristine & Hillersøy, G. 2012. Mennesket og naturarven: Lokal tradisjonskunnskap om kystlyngheiene på Asmaløy, Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune. Statens naturoppsyn SNO-Rapport nr. 3, 2012. 74s.
 • Elven, Reidar 1990. Bittergrønn også i Moss. - Blyttia 48: 44.
 • Elven, Reidar, Charlotte S. Bjorå, Eli Fremstad, Hanne Hegre & Heidi Solstad 2022. Norsk flora, 8. utgåva. - Det norske samlaget, Oslo. 1255s.
 • Engan, Gunnar 1993. Botaniske verneverdier i sørøstre Hvaler. Institutt for biologi og naturforvaltning. NLH. Ås. Upublisert hovedoppgave. 157 s + vedlegg 67s.

F

 • Fosby, Marit 1989. Botaniske verneverdier på nordre Jeløy, Moss. - Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen rapport 6-1989. 27s.
 • Fosby, Marit & Geir Hardeng 1991. Truete, sårbare og sjeldne plantearter i Halden, Aremark og Marker. - Natur i Østfold supplement 1: 51-54. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fries, Magnus 1949. Den nordiska utbredningen av Lactuca alpina, Aconitum septentrionale, Ranunculus platanifolius och Polygonatum verticillatum. - Acta phytogeographica Suecica 24. Uppsala. 80s. + 5 kart.
 • Fylkesmannen i Østfold 1976. Naturvernregistrering i Østfold. Utbygningsavdelingen, 410s.
 • Fylkesmannen i Østfold 1977. Utkast til verneplan for myrer i Østfold fylke. 71s.
 • Fylkesmannen i Østfold 1979. Utkast til verneplan for edellauvskog i Østfold fylke. 62s.
 • Fylkesmannen i Østfold 1988. søndre Jeløy og Galleri F 15. Natur og kultur i søndre Jeløy landskapsvernområde. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen. 45s.
 • Fylkesmannen i Østfold 1988. Bogslunden naturreservat, skjøtselsplan. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 2-1988:1-21.
 • Fylkesmannen i Østfold 1991. Naturfaglige undersøkelser av en del områder i Østfold. "Landsplanen for verneverdige områder og forekomster". Miljøverndepartementet 1973-76. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 9-1991. 131s.
 • Fægri, Knut 1958. Norges planter. Blomster og trær i naturen. Bind I. - Cappelens forlag. Oslo. 334s.
 • Fægri, Knut 1960. Norges planter. Blomster og trær i naturen. Bind II. - Cappelens forlag. Oslo. 350s.
 • Fægri, Knut 1960. Coast plants. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. Vol. I. - Oslo. 134s. + LIV kart.
 • Fægri, Knut 1960. Vekstlivet og naturvernet. - Naturvern i Norge. Oslo. s. 19-27.

G

 • Gabrielsen, Egil (red.) 1973. Hvaler. En tilråding om vern av naturmiljø og naturlandskap. Delrapport 2. - NLH, institutt for hagekunst. Ås. 67s.
 • Gauslaa, Yngvar 1990. Bustsmyle (Deschampsia setacea), forekomst og økologi i Norge. - Blyttia 48: 157-164.
 • Gjerlaug, Hans Christian 1977. Norsk liste over truete og sårbare arter. - Rapport til 1. naturvernkontor, Miljøverndepartementet.
 • Gjærevoll, Olav 1973. Plantegeografi. - Universitetsforlaget, Oslo. 186s.
 • Gjærevoll, Olav (red.) 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. Vol. II. Alpine plants. - Kongelige Norske Videnskabelige selskab Tapir forlag, Trondheim. 126 + 37s
 • Gjærum, Halvor B. 1974. Nordens rustsopper. - Fungiflora, Oslo. 321s.

H

 • Haapanen, Antti, Magnar Norderhaug, Claus Helweg Ovesen & Gunnar Zettersten (red.) 1978. Hotade djur og växter i Norden. - NUA 1978: 9. Stockholm. 194s.
 • Hafsten, Ulf 1972. Plantegeografi. - Tapir forlag, Trondheim. 125s.
 • Haga, Atle 1980. Plante- og dyreliv i Trømborgfjella, Eidsberg. - Østfold-Natur 8. 32s.
 • Haga, Atle 1985. Fuglelivet ved Lysakermoa, Eidsberg. - Østfold-Natur 23. 38s.
 • Haga, Atle 1986. Naturfaglige forhold i Hæravassdraget, Trøgstad. - Østfold-Natur 26. 112s.
 • Halvorsen, Roger 1989. Froskebit (Hydrocharis morsus-ranae) i Skien, Telemark. - Blyttia 47: 45-48.
 • Halvorsen, Rune 1977. Myrvegetasjonen i indre Østfold. Del I-III. - Rapport til Miljøverndepartementet, 343s.
 • Halvorsen, Rune 1978. Planteliv. Bygd og by i Østfold (red. Nils E. Øy). s. 78-94. - Gyldendal, Oslo. 475s.
 • Halvorsen, Rune 1978. Ekskursjonsrapport - Blyttia 36: 105-106.
 • Halvorsen, Rune 1980. Truete og sårbare plantearter i Sør-Norge. Del II. Spesiell del. Rapport til Miljøverndepartementet utarbeidet på grunnlag av feltundersøkelser 1978 og 1979. - Botanisk Hage og Museum, Universitetet i Oslo. 140s.
 • Halvorsen, Rune 1980. Data om lokaliteter for truete/sjeldne plantearter. Konfidensielt vedlegg til "Halvorsen 1980". Truete og sårbare plantearter i Sør-Norge. (Del I og II). Botanisk Hage og Museum. Universitetet i Oslo.
 • Halvorsen, Rune 1980. Numerical analysis and successional relationships of shell-bed vegetation at Akerøya, Hvaler, SE Norway. - Norwegian Journal of Botany 27: 71-95. Oslo.
 • Halvorsen, Rune 1980. Truete og sårbare plantearter i Sør-Norge. Del I. Generell del. Rapport til Miljøverndepartementet utarbeidet på grunnlag av feltundersøkelser 1978 og 1979. - Botanisk Hage og Museum. Universitetet i Oslo. 26s.
 • Halvorsen, Rune 1982. Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge. V. strandtistel (Eryngium maritimum). - Blyttia 40: 163-173.
 • Halvorsen, Rune 1984. Sikring av sør-norske forekomster for nasjonalt truete plantearter - tilbakeblikk og presentasjon av en arbeidsplan. - Blyttia 42: 130-137.
 • Halvorsen, Rune 1985. Program for overvåkning av populasjoner av truete plantearter, samt litt om analyse av dato fra permanente prøveflater. - Det kongelige norske Videnskabers Selskab Museum, Rapport Botanisk serie 2. Trondheim.
 • Halvorsen, Rune & Kari Elisabeth Fagernæs 1980. Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge. I. Kubjelle (Pulsatilla pratensis). - Blyttia 38: 3-8.
 • Halvorsen, Rune & Kari Elisabeth Fagernæs 1980. Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge. II. Sprikesøtgras (Glyceria plicata). - Blyttia 38: 127-132.
 • Halvorsen, Rune & Kari Elisabeth Fagernæs 1980. Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge. III. Kalkkarse (Hornungia petraea). - Blyttia 38: 171-179.
 • Hansen, Kjeld (red.) 1981. Dansk feltflora. - Gyldendal. 757s.
 • Hanssen, Johs. 1933. Mistelteinen i Norge. - Nyt Magazin for Naturvitenskaberne 72: 283-340. Oslo.
 • Hanssen, Ole Jørgen 1982. Kråkerøy's natur - flora og fauna. - Østfold-Natur 14. 104s.
 • Hardeng, Geir 1973. Inventeringer av verneverdige områder i Østfold, terrestrisk zooekologi. - Arbeidsrapport til Miljøverndepartementet. Upublisert.
 • Hardeng, Geir 1974-75. Naturvernregistreringer i deler av Rømskog, Marker og Aurskog-Høland. 15-19. 6. 1974. - Delrapport for landsplanen i botanikk Håndskrevet rapport til Miljøverndepartementet.
 • Hardeng, Geir 1975. Naturfredning i Østfold. - Landskapsvern 10 (2): 4-14.
 • Hardeng, Geir 1978. Akerøya foreslått vernet i landsplanen for verneverdige områder og forekomster. - Østfold-Natur 3: 57-59.
 • Hardeng, Geir 1978. Truete, sårbare og sjeldne karplanter i Østfold. - Østfold-Natur 4: 60-66.
 • Hardeng, Geir 1980. Våtmarksområder i Østfold. Litteratur om Arekilen (naturreservat), Hvaler. - Utredning til fylkesmannen i Østfold. Stensil i 5 deler.
 • Hardeng, Geir 1982. Haldenvassdraget og Store Le. - Østfold-Natur 15. 148s.
 • Hardeng, Geir 1982. Status og fremtidsutsikter for naturvernet i Østfold - Natur i Østfold 1 (1): 8-20. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir 1985. Pionerene som utforsket plante- og dyrelivet i Fredrikstad-distriktet. - Fredrikstad Museums årbok 1984-1985: 61-72.
 • Hardeng, Geir 1986. Ornitologiske registreringer i Østfolds våtmarksområder. - Østfold-Natur 24. 234s.
 • Hardeng, Geir 1989. Truete, sårbare og sjeldne plantearter i Aremark, Halden og Marker. - Rapport hos miljøvernkonsulenten Aremark, Aurskog-Høland, Halden og Marker. Aremark rådhus. 11 + 41s.
 • Hardeng, Geir 1992. Truete planter: Østfold "topper" fylkeslistene! - Natur i Østfold supplement 2: 28-30. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir 1992. Østfold Botaniske Forening Årsberetning 1991. - Natur i Østfold 11 (1): 53-54. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hardeng, Geir & Atle Haga 1978. Miljøtyper, plante- og dyreliv. - Heggen og Freland. Fellesbind for bygdene Askim, Eidsberg og Trøgstad. 1. del av 2. halvbind. s. 9-103. Mysen.
 • Hardeng, Geir & Jan Ingar Iversen 1989. Fredning av orkideer i Østfold. - Natur i Østfold 8 (2): 109. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hartman, Carl Johan 1854. Handbok i Skandinaviens flora. 6. uppl. - Stockholm.
 • Hartman, Carl Johan 1922. Skandinaviens Flora. Hefte 1 (red. O. R. Holmberg). - Stockholm.
 • Hartman Carl & Carl Johan Hartman 1889. Handbok i Skandinaviens Flora (red. Thorgny O. B. N. Krok), 12. uppl. - Stockholm.
 • Hauge, Nils 1948. Plantefunn fra Fredrikstad omegn og Hvaler. - Blyttia 6: 51-52.
 • Hauge, Nils 1949. Carex paniculata i Østfold. - Blyttia 7: 14-15.
 • Hauge, Nils 1951. Botrychium simplex i Østfold. - Blyttia 9: 16-21.
 • Hauger, Torodd, Knut Bjørndalen & Hilde Warendorph 1985. Vansjøboka. - Samarbeidsutvalget for Vansjø og Hobølvassdraget. Moss. 120s.
 • Helland, Amund 1914-15. Topografisk-Statistisk Beskrivelse over Jarlsberg og Larvik amt 1-3. - Norges Land og Folk, 7. Kristiania.
 • Holmberg, Otto Rudolf 1926. Skandinaviens Flora. Hefte 2. - Stockholm.
 • Holmboe, Jens 1903. Planterester i Norske torvmyrer. Et bidrag til den norske vegetations historie efter den sidste istid. - Videnskabers Selskab i Christiania. I. Matematisk-Naturvitenskapelig Klasse. Christiania. 227s. + 5pl.
 • Holmboe, Jens 1921. Bergfletten i Norge som vild og plantet. - Bergen Museum 1918-19, Naturvitenskapelig rekke 1: 1-76 + kart. Bergen.
 • Holmboe, Jens 1923. Cladium mariscus R. Br. cg dens utbredelse i Norge nu og i ældre tid. - Årbok Bergen Museum Natur-vitenskapelig rekke 2: 1-16.
 • Holmboe, Jens 1930. Spredte bidrag til Norges flora I. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 68: 119-151. Oslo.
 • Holmboe, Jens 1932. Spredte bidrag til Norges flora II. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 71: 147-184. Oslo.
 • Holmboe, Jens 1934. Spredte bidrag til Norges flora III. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 74: 71-116. Oslo.
 • Holmboe, Jens 1938. Spredte bidrag til Norges flora IV. – Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 78: 1-35. Oslo.
 • Holmboe, Jens 1939. Jacob Nicolai Wilse’s oversikt over vegetasjonstypene i Spydeberg (1779). - Botaniska Notiser 1939: 667-677.
 • Holmboe, Jens 1941. Spredte bidrag til Norges flora V. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 82: 7-44. Oslo.
 • Holtan-Hartwig, Jon & Einar Timdal 1990. Dvergmarinøkkel funnet i Hordaland. - Blyttia 48: 132.
 • Holten, Jarle Inge 1980. Utbredelse og 0kologi for Brachypodium sylvaticum, Bromus benekeni og Festuca altissima i Midt-Norge. - Blyttia 38: 137-144.
 • Holten, Jarle Inge, Arne Arnfinn Frisvoll & Egil Ingvar Aune 1986. Havstrand i Møre og Romsdal - Økoforsk rapport 1986: 3A + 3B.
 • Hulten, Eric 1950. Atlas over växternas utbredning i Norden. - Stockholm. 512s.
 • Hulten, Eric 1971. Atlas over växternas utbredning i Norden. - Stockholm. 531s.
 • Hulten, Eric & Magnus Fries 1986. Atlas of North European vascular plants north of the Tropic of Cancer I-III. - Königstein. 1172s.
 • Hylander, Nils 1953. Nordisk kärlväxtflora. I. - Stockholm. 392s.
 • Hylander, Nils 1965. Nordisk kärlväxtflora. II. - Stockholm. 458s. (1982. Nytrykk av I + II. - Stockholm).
 • Høeg, Ove Arbo 1957. A propos misteltein. - Blyttia 15: 102-105.
 • Høeg, Ove Arbo 1961. Oenanthe aquatica, hestekjørvel, i Norge. - Blyttia 19: 58-59.
 • Høeg, Ove Arbo 1976. Planter og tradisjon. Floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925-1973. Universitetsforlaget, Oslo. 751s.
 • Høiland, Klaus 1981. Utryddet i Norge 3. Fettblad. - Norsk Natur 17: 68-69.
 • Høiland, Klaus 1981. Utryddet i Norge 4. Froskebit. - Norsk Natur 17: 116-117.
 • Høiland, Klaus 1984. Kompendium om botanikk og naturvern. Til bruk ved forelesningsserie våren 1984. - Universitetet i Oslo. 169s.
 • Høiland, Klaus 1985. Planter i fare. Truede og sjeldne planter i norsk flora. - Aschehoug, Oslo. 142 s.
 • Høiland, Klaus 1988. Forvaltningsplan for truete plantearter i Oslo og Akershus fylker. - Økoforsk 51 s. + app. Ås.
 • Høiland, Klaus 1989. Botanisk undersøkelse av edellauvskog i Tistadalen, Halden (Østfold). - NINA Oppdragsmelding 4: 1-32. Ås.

I

 • Iversen, Jan Ingar 1983. Ballastfloraen i Østfold. - Natur i Østfold 2 (1): 29-32. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Jan Ingar 1986. Bestanden av hjertetjønnaks (Potamogeton perfoliatus) i Øra naturreservat, 1986. - Rapport til fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen 5s. + kart.
 • Iversen, Jan Ingar 1987. Sjeldne og sårbare planterarter i Østfold. En oversikt over utbredelse og litteraturhenvisninger. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen, 276s.
 • Iversen, Jan Ingar 1989. Utbredelsen av strandmalurt, Artemisia maritima L., i Norge. - Blyttia 47: 99-101.
 • Iversen, Jan Ingar 1989. "Kommuneblomster" i Østfold. - Natur i Østfold 2: 131.
 • Iversen, Jan Ingar 1989. Hartmansstarr (Carex hartmanii) og klubbestarr (Carex buxbaumii) i Østfold. - Natur i Østfold 8 (1): 14-20. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Iversen, Jan Ingar 1990. Forsvunne karplanter fra Østfold fylke de siste 200 år inkludert antatte feilangivelser. - Blyttia 48: 137-144.
 • Iversen, Torunn Bjørnstad & Jan Ingar Iversen 1987. Arter forsvinner fra Østfold-naturen. - Natur i Østfold 1: 28-29.

J

 • Jalas, Jaakko & Juba Suominen (red.) 1972. Atlas Flora Europaea, distribution on vascular plants in Europe. 1. Pteridophyta (Psilotaceae to Azollaceae). - Helsinki. 121s.
 • Johansen, Øivind 1974. Strandmalurten på Asmaløy til motgift og brennevin. - Landskapsvern 9 (2): 9-10.
 • Johansen, Øivind 1981. Onsøy's flora. - Østfold-natur 11. 103s.
 • Johansen, Øivind 1981. Planteliv. Botaniske vandringer på Hvaler. - Hjembygda Hvaler nr. 1-2. 4 s.
 • Johansen, Øivind 1982. Plantelivet i Onsøy. - Manus til bygdeboka i Onsøy. 72s. Upubl.
 • Johansen, Øivind 1986. Eseltistelen på Hvaler prestegård. - Hvaler menighetsblad 1: 14-16. Sognepresten i Hvaler.
 • Johansen, Øivind 1986. Ny østgrense for dvergsmyle (Aira praecox) i Norge. - Blyttia 44: 41-42.
 • Johansen, Øivind 1987. Et supplement til Onsøy-floraen. - Natur i Østfold 6 (1): 19-23. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1988. Sjeldne planter forsvinner i Østfold - kan noe gjøres med det? - Blyttia 46: 142.
 • Johansen, Øivind 1989. Sjeldne planter forsvinner i Østfold - kan noe gjøres med det? - Natur i Østfold 8 (1): 41-42. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1989. Amatørbotanikeren Nils Hauge (1912-56). - Natur i Østfold 8 (2): 105-108. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1991. Nye bidrag til Onsøys flora. - Natur i Østfold supplement 1: 58-62. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Øivind 1992. Om ballast og ballast-flora ved Fredrikstad. - Natur i Østfold supplement 2: 35-37. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johnsen, Arild (red.) 1974. Registrering av naturgrunnlag, Nordre Sandøy, Hvaler kommune. - Stensil til Hvaler kommune.
 • Johnsen, Frede Hjorth 1984. Skjøtselsplan for Albyskogen i Søndre Jeløy landskapsvernområde. - Hovedoppgave ved institutt forskogskjøtsel NLH, Ås. 100s.
 • Jonsell, Bengt 1968. Studies in the North-West European species of Rorippa s. str. - Symbolae Botanicae Upsalienses XIX, 2: 1-221.
 • Jonsell, Bengt 1987. Släktet Rorippa i Norge. - Blyttia 45: 25-29.
 • Jørgensen, Per Magnus 1971. Rumex maritimus L. og R. palustris Sm. i Norge. - Blyttia 29: 133-139.
 • Jørstad, Ivar 1961. Distribution of the Uredinales within Norway. - Nytt Magasin for Botanikk 9: 61-134. Oslo.

K

 • Kilander, Carl Erik & Egil Loftesnes 1973. Søndre Jeløy som landskapsvernområde. Registrering med hovedvekt på naturgrunnlaget, vurdering, samt forslag til verneplan. - Hovedoppave ved institutt for skogskjøtsel. NLH, Ås. 125s.
 • Klaveness, Kristen 1974. Viola stagnina - utbredelse og økologi. - Blyttia 32: 235-238.
 • Knaben, Gunvor 1954. Saxifraga osloensis n. sp., a tetraploid species of the Tridactylites section. - Nytt Magasin for Botanikk 3: 117-138. Oslo.
 • Knaben, Gunvor & Torstein Engelskjøn 1967. Chromosome numbers of Scandinavian arctic-alpine plant species. II. - Acta Borealia Serie A 21: 1-57 inkl. 3pl.
 • Korsmo, Harald 1974. Naturvernrådets landsplan for edellauvskog-reservater i Norge. I. Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. - NLH, Ås. 111s. + I-VIII.
 • Krohn, Ottar (red.) 1979. Utredning av naturhistoriske verneverdier i "Vestfjella" i Aremark, Rakkestad og Halden kommuner i Østfold fylke. - Institutt for naturforvaltning Rapport nr. 1/79. NLH, Ås. 33s. + VIII vedlegg.
 • Krohn, Ottar & Geir Hardeng 1981. Vestfjella og Rausjømarka. En naturfaglig og skoglig sammenligning. - NLH, Ås. 68s. + 19s.

L

 • Lagerberg, Torsten, 1956. Vilda växter i Norden. I. - Stockholm. 455s. + 7pl. + 232 ill.
 • Lagerberg, Torsten, Jens Holmboe & Rolf Nordhagen 1950. Våre ville planter. I. - Tanums forlag, Oslo. 340s. + IV vedpl. + 164pl. + reg. 5s.
 • Lagerberg, Torsten, Jens Holmboe & Rolf Nordhagen 1952. Våre ville planter. II. - Tanums forlag, Oslo. 371s. + XI vedpl. + pl. 161-368 + reg. 5s.
 • Lagerberg, Torsten, Jens Holmboe & Rolf Nordhagen 1955. Våre ville planter. III. - Tanums forlag, Oslo. 342s. + pl. 319-368 + reg. 5s.
 • Lagerberg, Torsten, Jens Holmboe & Rolf Nordhagen 1955. Våre ville planter. IV. - Tanums forlag, Oslo. 403s. + XVI vedpl. + pl. 465-618 + reg. 5s.
 • Lagerberg, Torsten, Jens Holmboe & Rolf Nordhagen 1956. Våre ville planter. V. -Tanums forlag, Oslo. 287s. + X vedpl. + pl. 619-719 + reg. 4s.
 • Lagerberg, Torsten, Jens Holmboe & Rolf Nordhagen 1957. Våre ville planter. VI. 1. - Tanums forlag, Oslo. 270s. + pl. 720-815 + reg. 3s.
 • Lagerberg, Torsten, Jens Holmboe & Rolf Nordhagen 1958. Våre ville planter. VI. 2. - Tanums forlag, Oslo. 379s. + pl. 816-919 + reg. 3s. + app. & reg. 101s.
 • Langangen, Anders 1970. Characeer i Sør-Norge. - Hovedfagsopp. ved Universitetet i Oslo. 286s. + 18pl. + 15 kart. Delvis upubl.
 • Langangen, Anders 1972. Charace-vegetasjonen på Hvalerøyene. - Blyttia 30: 1-13.
 • Langdalen, Erik & Olav Stav 1975. Jeløya. Analyse av verneverdier i naturmiljø og kulturlandskap. - Institutt for jordskifte og eiend. utf. NLH, Ås. 84s. + 13 kart. Upubl.
 • Lange, Johan 1959-61. Ordbog over Danmarks plantenavne. I-III. - E. Munksgaard. København. 469s. + 420s. + 413s.
 • Larsen, Runar S. 1984. Natur, flora og fauna i Ågardselva­området, Tune. - Østfold-Natur 21. 68s.
 • Lid, Johannes 1944. Norsk flora. - Det norske samlaget, Oslo. 637s.
 • Lid, Johannes 1950. Nye plantefunn 1945-1949. - Blyttia 8: 41-53.
 • Lid, Johannes 1952. Nye plantefunn 1950-1951. - Blyttia 10: 95-105.
 • Lid, Johannes 1952. Norsk flora, 2. utgåva. - Det norske samlaget, Oslo. 772s.
 • Lid, Johannes 1955. Nye plantefunn 1952-1954. - Blyttia 13: 33-49.
 • Lid, Johannes 1957. Nye plantefunn 1955-1957. - Blyttia 15: 109-127.
 • Lid, Johannes 1960. Nye plantefunn 1958-1959. - Blyttia 18: 77-98.
 • Lid, Johannes 1963. Norsk og svensk flora, 3 utgåva. - Det norske samlaget, Oslo. aoos.
 • Lid, Johannes 1974. Norsk og svensk flora, 4. utgåva (red. Olav Gjærevoll). - Det norske samlaget, Oslo. 808s.
 • Lid, Johannes 1985. Norsk, svensk, finsk flora, 5. utgåva (red. Olav Gjærevoll). - Det norske samlaget, Oslo. 837s.
 • Lid, Johannes & Lid, Dagny Tande 1994. Norsk flora, 6. utgåva (red. Reidar Elven). - Det norske samlaget, Oslo. 1014s.
 • Lid, Johannes & Lid, Dagny Tande 2004. Norsk flora, 7. utgåva (red. Reidar Elven). - Det norske samlaget, Oslo. 1230 s.
 • Lid, Johannes & Anders R. Zachau 1928. Utbredningen av Viscaria alpina (L.) G. Don, Alchemilla alpina L. och Rhodiola rosea L. i Skandinavien. - Acta Horti Gothenburg IV: 69-144. Göteborg.
 • Lingsten, Lars (red.) 1982. Rutineundersøkelse i Glåma i Østfold, 1978-1980. - NIVA-rapport 30/82. 87s.
 • Lundberg, Anders 1991. Plantegeografiske registreringer på Vestlandet. - Blyttia 49: 129-143.
 • Lye, Kåre Arnstein 1968. Norske orkideer i faresonen. - Norsk Natur 4: 8-15.
 • Lye, Kåre Arnstein 1971. Spreiinga av Elodea canadensis Michx. i Noreg. - Blyttia 29: 19-24.
 • Lye, Kåre Arnstein 1974. Verneverdige områder i ytre Østfold. Registrert sommeren 1974. - Landsplan for verneverdige områder og forekomster, botanisk rapport til Miljøverndepartementet Botanikk. 25: 1-11. Upubl.
 • Lye, Kåre Arnstein 1990. On extinct and supposed extinct vascular plant species in Norway. - Lidia 2 (4): 113-163. NLH, Ås.
 • Lye, Kåre Arnstein 1991. Utryddete og akutt truete plantearter i Norge. - Naturforvaltning, informasjonsmøte 4.-5. nov. 1991. Statens fagtjeneste for landbruk 23: 18-51. NLH, Ås.
 • Lye, Kåre Arnstein & Tore Berg 1990. Nye funn og endret antatt status for en del truete og sjeldne arter i Norge. - Blyttia 46: 23-32.
 • Lye, Kåre Arnstein & Yngvar Gauslaa 1990. Nye plantefunn fra Østfold. - Natur i Østfold 9 (1): 17-22. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lye, Kåre Arnstein & Nils Skaarer 1975. Forslag til verneområde på Rauøy. - Rapport Botanikk nr. 114, NLH, Ås.
 • Løfall, Bjørn Petter 1994. Skjellsandbankene i Kilebuområdet, Rakkestad - En status og litteraturoversikt. - Natur i Østfold 13 (1-2): 49-57. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2001. Truete karplanter i Østfold: forvaltningsplan. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 3-2001: 1-199.
 • Løfall, Bjørn Petter 2003. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2002. - Natur i Østfold 22 (1-2): 98. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2004. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2003. - Natur i Østfold 23 (1-2): 83-84. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2006. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2004. - Natur i Østfold 25 (1-2): 9-10. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2006. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2005. - Natur i Østfold 25 (1-2): 35-36. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2007. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2006. - Natur i Østfold 26 (1-2): 92-93. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2008. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2007. - Natur i Østfold 27 (1-2): 130-131. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2009. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2008. - Natur i Østfold 28 (1-2): 62-63. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2010. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2009. - Natur i Østfold 29 (1-2): 105-106. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løfall, Bjørn Petter 2014. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2013. - Natur i Østfold 33 (1-2): 129-130. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løkken, Sverre 1966. Ekskursjonsrapport til Jeløya 23. mai 1965. - Blyttia 24: 40-41.

M

 • Marker, Elmar 1974. Hæravassdraget. - Rapport til Miljøverndepartementet Botanikk. nr. 30. 1. Upubl.
 • Marker, Elmar 1977. Landsplanen for verneverdige områder og forekomster. Vegetasjons-økologisk del. - Miljøverndepartementet.
 • Mathiesen, Bjarne 1990. Litt om floraen i Øvre Eiker. - Blyttia 48: 125-127.
 • Mentz, August & Carl Hansen Ostenfeld 1907. Billeder af Nordens Flora. - C. E. G. Gad’s forlag, København. 471s.
 • Mentz, August & Carl Hansen Ostenfeld 1917. Billeder af Nordens Flora. 3. - C. E. G. Gad’s forlag, København.
 • Miljøstatistikk 1988. Naturressurser og miljø. – Statistisk sentralbyrå. Oslo - Kongsvinger 1988.
 • Moen, Asbjørn 1970. Myrundersøkelser i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark. - Rapport i forbindelse med Naturvernradets landsplan for myrreservater og IBP-CT-Telma's myrundersøkelser i Norge. Trondheim. 90s.
 • Moen, Asbjørn 1976. Vurdering av noen verneverdige myrer i Østfold og Akershus. - Rapport til Miljøverndepartementet 12s. Upubl.
 • Moss, Ole Osvald, G. Berge & L. V. Gundersen 1991. Norsk Botanisk Forening, ekskursjon 26. august til Melbytemplet og Edsberg. - Blyttia 49: 99.
 • Mossberg, Bo & Sven Nilsson 1977. Nordens orkideer. - Cappelens forlag, Oslo. 128s.
 • Møller, Oddvar 1966. Forarbeid til en cytologisk undersøkelse av norske Botrychium-arter. - Hovedoppgave Universitetet i Oslo. Del II.

N

 • Naturfredning i Norge 1917. I. Kristiania. 31s.
 • Nordal, Inger, Jan Wesenberg & Marianne Ødegaard 1988. "Overvintringsteorien" belyst ved populasjonsgenetiske analyser - presentasjon av et prosjekt. - Blyttia 46: 85- 96.
 • Nordal, Inger & Finn Wischmann 1989. Bittergrønn, Chimaphila umbellata, i Norge. - Blyttia 47: 183-188.
 • Nordhagen, Rolf 1916. Ranunculus cymbalaria Pursh. fundet I Norge. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 55: 119-145. Kristiania.
 • Nordhagen, Rolf 1921. Hydrocharis morsus-ranae L. og dens innvandring til Norge. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 59: 37-43. Kristiania.
 • Nordhagen, Rolf 1940. Norsk flora med kort omtale av innførte treslag, pryd- og nytteplanter. - Oslo. XXIII + 766s.
 • Nordhagen, Rolf 1940. Studien uber die maritime Vegetation Norwegens. - Bergens Museums årbok 1939/1940, naturvitenskapelig rekke 2. Bergen. 123s. + 2 tab. + 18 pl.
 • Nordisk Ministerråd 1984. Naturgeografisk regioninndeling av Norden. 289s. + 4 pl.
 • Nordisk Ministerråd 1987. Natur- og kulturlandskapet i arealplanleggingen. 1. Regioninndeling av landskap. - Miljørapport 1987: 3.
 • Nypan, Arnfinn 1975. Modellplan for Nordre Sandøy. Etter oppdrag fra fylkesmannen i Østfold - Utbygningsavd. Stensil.

O

 • Ouren, Tore 1979. Ballastplasser og ballastplanter i Østfold. - Blyttia 37: 167-179.

P

 • Pedersen, Arne 1980. Ekskursjonsrapport - Blyttia 38: 102-103.
 • Pedersen, Anfred, Kåre Arnstein Lye & Tore Berg 1992. Nye norske bjørnebær. - Blyttia 50: 59-75.
 • Persson, Karin 1974. Biosystematic studies in the Artemisia maritima complex in Europe. - Opera Botanica 35: 1-188. Lund.
 • Pullin, Andrew S. & Stanley R. J. Woodell 1987. Response of the fen violet, Viola persicifolia Schreber, to different management regimes at Woodwalton Fen National Nature Reserve, Cambridgeshire, England. - Biological Conservation 41: 203-217.

R

 • Rafn, Carl Gottlob 1800. Danmarks og Holsteens Flora. 2. Deel. - København.
 • Ringsby, Thor Harald 1986. Kartlegging og beskrivelse av vegetasjonssamfunn i Gjølsjø, Marker kommune, Østfold. - Hovedoppg., ved 3-årig natur- og miljøvern. Telemark distrikthøgskole. 62s.
 • Risa, Lill Hauge 1975. Strandvegetasjonen i Øra-området ved Fredrikstad. - Hovedoppgave Universitetet i Oslo. Upubl.
 • Ryvarden, Leif 1972. Litt om Akerøyas flora. - Blyttia 30: 105-110.
 • Ryvarden, Leif 1978. Akerøyas karplanter. - Virksomheten ved Akerøya ornitologiske stasjon 1977. Østfold-Natur 3: 39-53.
 • Røren, Vigdis 1991. Viola persicifolia og grad av hybridisering med nærstående arter i Norge. - Cand. scient.-oppgave i systematisk botanikk ved Matematisk Naturvitenskapelig Fakultet, Universitet i Oslo. 45s. + app. 20s. Upublisert.
 • Rørslett, Bjørn 1969. Spredningen av vasspest, Elodea canadensis Michx. på Østlandet 1961-1968. - Blyttia 27: 185-193.
 • Rørslett, Bjørn 1974. Hydrobotaniske forhold i Øraområdet ved Fredrikstad. - NIVA-rapport, Blindern.
 • Rørslett, Bjørn 1977. Vasspest (Elodea canadensis) på Østlandet fram til 1976. - Blyttia 35: 61-66.
 • Rørslett, Bjørn & Dag Berge 1986. Vasspest (Elodea canadensis) i 1980-åra. - Blyttia 44: 119-125.
 • Rørslett, Bjørn & Olav Skulberg 1968. Vern av naturlig næringsrike innsjøer i Norge. En foreløbig oversikt over noen eutrofe innsjøer i Sør-Norge, og deres botaniske forhold. - NIVA-rapport 70/66. 50s.

S

 • Sandersen, Erik 1983. Televerket gikk løs på eiker. - Natur i Østfold 3 (1): 23-24. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schumacher, Trond, Egil Bendiksen & Rune Halvorsen 1982. Sjeldne og sårbare plantearter i Sør-Norge, IV. Knottblom (Malaxis monophylla). - Blyttia 40: 85-93.
 • Skaarer, Nils 1988. Planter i Kolbjørnviksjøen-området. - Rapport til Fylkesmannens miljøvernavdelingen Østfold. 8s. + 9 kart.
 • Skaarer, Nils 1988. Botaniske undersøkelser og forslag til skjøtsel ved Bøensetre, Aremark. - Stensil Aremark kom. 12s. + 13 vedl.
 • Skaarer, Nils 1992. Østfold Botaniske Forenings ekskursjon til Kolbjørnsviksjøen 8 juni 1991. - Natur i Østfold 11 (1): 44-45. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skogen, Arnfinn 1973. Phytogeographical and ecological studies on Carex paniculata L. in Norway. - Universitetet i Bergen Årbok 1972. Matematisk-naturvitenskapelig Serie 3: 1-12.
 • Sorte, Gunnar J. 1967. Oven. Disposisjonsplan. - Institutt for hagekunst. NLH, Ås. 60s.
 • Stabbetorp, Odd 1986. Ekskursjonsreferat 9. juni 1985 fra Nes, Jeløya. - Blyttia 44: 87.
 • Stenmark, Geir 1983. Fuglelivet langs Seutelven, Skinnerflo og Augeberghølen. - Østfold-Natur 18. 108s.
 • Strandli, Bjørn 1990. Eløya, Kollen og Sletter. Fra glødende lava, gjennom tusenårige vintre til kubjelleenger. - Fylkesmannens Miljøvernavdeling og Fylkeslandbrukskontoret i Østfold. Rapport 16. 55s. + app. 15s.
 • Størkersen, Øystein R. (red.)1992. Truete arter i Norge, Norwegian Red List. - Direktoratet for Naturforvaltning rapport 1992-6. Trondheim. 89s.
 • Størmer, Per 1936. Two new localities in Norway of Liparis loeselii (L.) Rich. - Nytt Magasin for Naturvitenskapene 75: 145-149.
 • Størmer, Per 1951. On Glyceria declinata. - Blyttia 9: 1-15.
 • Størmer, Per 1952. Ekskursjonsrapport fra Tomb i Råde 22-26. juni 1951. - Blyttia 10: 16.
 • Sæbø, Per Christian 1987. Misteltein - en hellig busk fra hedenold til julekveld. - I Ulvetider, medlemsblad for Halden Natur- og Miljøvern 3: 14-15.
 • Sævre, Rune 1984. Rokke-raet. Natur og kulturlandskap i fortid og framtid. - Rapport til institutt for naturforvaltning. NLH, Ås.
 • Sævre, Rune 1985. Beiteundersøkelser i skjærgarden i Østfold. - Rapport til Miljøvernavdelingen, Østfold fylke. NLH, Ås. 40s.

T

 • Thowsen, Kjell 1986. Årets funn i Telemark? - Listera 1 (4): 8.
 • Torp, Henrik Andreas & Løfall, Bjørn Petter 2018. Østfold Botaniske Forening - Årsmelding 2017. - Natur i Østfold 37 (1-2): 97-98. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tutin, Thomas Gaskell et al. (red.) 1980. Flora Europaea. Vol. 5. - Cambridge.

V

 • Viker, Morten G, Rune G. Bosy & Per R. Viker 1990. Fauna og Flora på søndre Asmaløy, Hvaler. - Østfold-Natur 31. 81s.
 • Vogt, David 1989. Eldøya i Rygge, mangfoldets øy. - Natur i Østfold 8 (1): 10-12. Digital versjonNettbiblioteket.

W

 • Wahlberg, Gaute 1990. Skjøtselsplan for Telemarkslunden. - Landbrukskontoret Råde-Rygge-Moss, Rygge. 12s. + 9 vedl.
 • Wischmann, Finn 1957. Ekskursjonsrapport fra Jeløya 27. mai 1956. - Blyttia 15: 20.
 • Wischmann, Finn 1965. Huldreblomsten (Epipogium aphyllum) i Norge. - Blyttia 23: 125-140.
 • Wischmann, Finn 1979. Ekskursjonsrapport fra Eldøya, Rygge 28. mai 1978. - Blyttia 37: 77.
 • Wikström, Johan Emanuel 1828. Årsberättelser om framstegen uti botanik for år 1827. - Kungliga Vetenskaps-academien. Stockholm.
 • Wille, Nordal 1921. Misteltein. - Naturfredning i Norge, II.
 • Wilse, Jacob Nicolai 1779. Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegjeld og Egn i Aggershuus-Stift udi Norge og i Anledning deraf adskillelige Afhandlinger og Anmerkninger deels i Norge i Almindelighet, deels dens Østre Kant i Særdeleshet vedkommende. - Schwach, Christiania. 588s. + 2 kart. [Nytrykk Halden 1920].
 • Wolff, Torben 1951. Ecological investigations on the fly ophrys, Ophrys insectifera L. in Allindelille fredskov, Denmark. - Oikos 3 (1): 71-97.

Ø

 • Økland, Karen Anna 1970. Kranstusenblad, Myriophyllum verticillatum L., funnet i Finnmark, og noen andre funn av vannplanter fra Norge. - Blyttia 28: 147-158.
 • Økland, Rune Halvorsen & Tonje Økland 1988. Forvaltningsplan for truete plantearter i Østfold fylke. - Økoforsk 1988: 1-54. Ås.

Å

 • Aae, Rune & Jan Ingar Iversen Båtvik 2003. Ferskvannstur til Rødsvann i Halden 25.8.02. Blyttia 61 (2) :109-110.
 • Aastorp, Siv M. 1990. Ressursregistrering/ressursvurdering i Eidsberg kommune. - Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, rapport 5-1990: 1-277 + 6 vedl. A + 6 vedl. B.