Bibliografi:Bibliografier over bygde-, by- og regionshistorie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bibliografier over bygde-, by- og regionshistorisk litteratur (derunder metodelitteratur)

Bidrag til lokal historie 1907-1985. Bibliografi over hovedfags- og magistergradsavhandlinger med lokal- og regionalhistorisk ramme. Red. Lars Løberg. Oslo : NLI, 1987. 309 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 17). ISBN 82-90176-28-7. Kr. 60,-
Beskrivelse: Denne bibliografien omfatter 2391 avhandlinger fra 16 forskjellige universitets- og høgskolefag, og gir opplysninger om forfatter, fag, tidspunkt og sted for avlagt eksamen. Har topografisk register og registre over emne og forfattere, samt stedsnavn. Fortsetter i Hovedoppgaver med lokalhistorisk tilsnitt 1986-2000.
Bibliografi over gards- og ættesogene i Norge. Av Ivar Bjarne Paulsen. 5. utg. Statsarkivet i Stavanger, 2012. 208 s. ISBN 978-82-91567-11-2.
Bibliografi for Nord-Trøndelag Historielags årbøker 1921-2002. Av Øyvind Aas. Søkbar database.
Bibliografi over eldre nordnorsk topografisk litteratur. Tidsskriftartikler. Just Qvigstads supplement til Det Deichmanske Bibliotek. Register til en del norske tidsskrifter. I. Topografi. Red. av Tor Sveum. Universitetsbiblioteket i Tromsø, avd. Tromsø Museum, 1991. Etterord: Kilder til nordnorsk topografisk litteratur.
Beskrivelse: UB i Tromsø har senere registrert artikler i tidsskrifter (og et utvalg avisartikler) og bøker fra de eldste tider og fram til ca. 1975. Alle emneområder er dekket forutsatt at de refererer seg til Nord-Norge eller enkelte steder i Nord-Norge.
Andre versjoner: Søkbar database. Bibliografien er tilgjengelig på bokhylla.no.
En del kilder og litteratur til lokalhistorie. Ny rev. utg. Oslo : NLI, 2000. 44 s. (Hjelperåder i lokalhistorisk arbeid ; Nr. 6 ). Gratis.
Beskrivelse: Heftet gir en oversikt over sentrale bøker og artikler om lokalhistorisk teori og metode, bibliografier og hjelpelitteratur. Et utvalg av litteratur er ført opp for gjennomgående lokalhistoriske emner som bosetning, demografi, sosial, økonomisk og kulturell historie m.m., samt litteratur om bruk og tolkning av kilder. En oversikt over de mest relevante trykte, utrykte og elektronisk tilgjengelige kilder, foto- og minnestoff, oldfunn og kulturminner.
Hovedoppgaver med lokalhistorisk tilsnitt 1986-2000
Beskrivelse: Referanser til hovedoppgaver, magistergradsavhandlinger og enkelte mastergradsoppgaver utgitt mellom 1986-2000. Oppgavene er fra historiefaget og fra en rekke tilgrensende fag både fra universitet og høgskoler. Det er også registrert en del oppgaver fra 1980-85 som ikke er med i Bidrag til lokal historie 1907-1985. Fortsettelse av Bidrag til lokal historie 1907-1985.
Itineraria Norvegica. En bibliografi over utlendingers reiser i Norge inntil år 1900. Av Eiler H. Schiøtz. Univ.forl., 1970. Bd. 2. Supplementer. Univ.forl., 1986.
Lokalt materiale om fylker og kommunar i Noreg i bibliografiar og katalogar. Ein annotert biblio-bibliografi. Av Terje Kaldestad. Oslo, 1980. 134 s. ISBN 82-90050-27-5.
Beskrivelse: Bibliografier og utrykte kortkataloger over lokalt materiale i bibliotek og lokalsamlinger. Topografisk inndeling.
Norges topografi. Av Johan Schweigaard. Kra., 1918. Tilleggsbd. 1917-1927 tilgjengelig på bokhylla.no og 1928-1945 ved W.F. Sommerfeldt. Oslo 1930 og 1955.
Norsk lokalhistorie. Av Harald Andresen. Univ.forl., 1969. (Norsk bibliografisk bibliotek; Bd. 38). Tilgjengelig på bokhylla.no.
Norsk lokalhistorie 1969-1972. En bibliografi. Wenche Jensen. Oslo, 1973. Hovedoppgave ved Statens bibliotekskole.
Norsk lokalhistorisk litteratur. Bibliografi over by- og bygdebøker, regionhistorie og periodika ca. 1900-1996. Utarbeidd av Frode Fyllingsnes. Oslo : NLI, 1997. 225 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 32). ISBN :82-90176-86-4. Kr. 100,-
Beskrivelse: Bibliografien omfatter generell bygde-, by- og regionshistorie, gards- og slektshistorie og lokale og regionale periodika. Den er ordnet topografisk etter region, fylke og nåværende kommune. Registre også over andre stedsnavn og over forfattere og redaktører. Bibliografien ajourføres årlig i Heimen og på Internett (se nedenfor). Tilgjengelig på bokhylla.no.
Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970. Universitetsbiblioteket i Oslo, 1976-1981. Fylkeshefter.
Norsk lokalhistorisk litteratur 1971-1990. Universitetsbiblioteket i Oslo, 1993-1994. Fylkeshefter.
Norsk militærhistorisk bibliografi. Red. A.O.Johnsen og G.Chr.Wasberg. Utg. av Forsvarets krigshistoriske avdeling, Gyldendal, Oslo 1969. Med tillegg 1977 som er tilgjengelig på bokhylla.no.
Beskrivelse: Inneholder en egen bolk om "Militær lokalhistorie", topografisk ordnet.
Norske tidsskriftartikler. 1980-1997. Universitetsbiblioteket i Oslo, 1997.
Beskrivelse: Fortegnelse over artikler i et utvalg av tidsskrifter, deriblant en del lokalhistoriske årbøker.
Norsk tidsskriftindex. 1918-1965. Utarb. av W.P. Sommerfeldt. Kristiania ; Oslo : Steenske : Universitetsforl. , 1920-1971. (Norsk bibliografisk bibliotek)
Beskrivelse: Systematisk fortegnelse over artikler i et utvalg av tidsskrifter, deriblant en del lokalhistoriske årbøker, i perioden 1918-1965.
Publikasjoner fra Norsk lokalhistorisk institutt. Oppslagsverk, kildeutgaver, skrifter, småskrifter, hjelperåder o.a. Oslo : NLI, 1998. 25 s. - (Hjelperåder i lokalhistorisk arbeid ; Nr 5 ). - Gratis.
Andre versjoner: Rev. nettutgave i fulltekst
Pågående bygdebokarbeid 2000-
Beskrivelse: Oversikt over bygdebøker under arbeid, basert på utklipp fra norske aviser, NLIs kommuneundersøkelse m.m. Innførslene er ordnet på fylke og kommune. Områder som dekker mer enn en kommune, står først i parentes. Informasjon om utgitte bygdebøker blir fjernet fra oversikten når de innlemmes i Norsk lokalhistorisk bibliografi 1900- .
Status: Basen ble påbegynt i oktober 2000 og oppdateres jevnlig. Instituttet har dessuten et klipparkiv over bygdebokarbeid fra omkring 1960.
Sámi bibliografia/Samisk bibliografi
Beskrivelse: Omfatter utgivelser i Norge 1945-1987 og fra 1993- . Basen er ikke oppdatert etter 25. januar 2010.


Bibliografier over enkelte forskeres produksjon

Andreas Holmsen. En bibliografi over hans historiske forfatterskap 1928-1986. Ved Kåre Lunden og Harald Winge. Oslo : NLI 1986. 25 s. (Småskrifter fra NLI ; Nr 8). ISBN 82-90176-22-8.
Beskrivelse: Denne bibliografien ble utgitt til Andreas Holmsens 80-årsdag.
Bibliografi over Harald Winges forfatterskap. Av Frode Fyllingsnes. I Lokalhistorie - seljelåt og symfoni. Til Harald Winges minne - et utvalg fra hans forfatterskap.
Opera Halvardi. Ein bibliografi over Halvard Bjørkviks historiske forfattarskap. 2. utg. Oslo : NLI, 1986. 31 s. (Småskrifter fra NLI ; Nr 6). ISBN 82-90176-19-8. Kr. 20,-
Beskrivelse: Denne oversikten over Halvard Bjørkviks historiske forfatterskap ble utarbeidet til hans 60-årsdag i 1984. Den er senere supplert opp til 1986.
Rolf Fladby. En bibliografi over hans historiske forfatterskap 1944-1986. Ved Gunvor Foslie. Oslo : NLI, 1986. 31 s. (Småskrifter fra NLI ; Nr 9). ISBN 82-90176-23-6.
Beskrivelse: Denne bibliografien kom ut i forbindelsen med Norsk lokalhistorisk institutts 30-årsjubileum i 1986. Rolf Fladby var i denne perioden instituttets leder.

Se også: Småsamfunn og storsamfunn, som inneholder en oppdatering av bibliografien fram til 1994.


Bibliografier over tilgrensende fag

Bibliografi over litteratur om topografi, gamle bygninger og portretter
Beskrivelse: Topografisk ordnet.
Inngår i: Årbok for Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring til og med 1984 (årlig).
Bibliografi over lærebøker i genealogi på Internett. Av Tore H. Vigerust på nettsidene til Norsk Slektshistorisk Forening.
Bibliografi over Nord-Norges arkeologi. Av Povl Simonsen. Univ.forl., 1983. Tillegg for tiden 1/12 1981 til 1/8 1988. Utg. 1989.
Norsk arkeologisk bibliografi 1900-1935. Anathon Bjørn. Oslo, 1935 - S. 1-51. I: Universitetets oldsaksamling. Årbok 1935.
Norsk arkeologisk bibliografi 1936-56. Av Wenche Slomann. Oslo, 1959. S. 8-97. I: Universitetets Oldsaksamling. Årbok 1956-57.
Norsk arkeologisk bibliografi. 1957-76. Liv Bakka. Universitetets oldsaksamling, 1979. (Universitetets oldsaksamling. Årbok ; 1977/1978).
Norsk arkeologisk bibliografi, 1977-1978. Anne Hodne og Irene Hole. Oslo : Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, 1993. Hovedoppgave.
Norsk personnamnbibliografi. Av Terje Aarset. - Oslo : Universitetsforl. , 1979 - 51 s. - (Norsk bibliografisk bibliotek ; 52). - (016.9294) ISBN 82-00-01865-2 (h.)
Norske slektsbøker. En bibliografi. Av Morten Hansen. Oslo 1965.
Beskrivelse: Oversikt over slektsbøker, samt et slektsnavnregister med henvisning til de respektive bøker. Verket er tilgjengelig på bokhylla.no.
Norsk slektshistorisk bibliografi. 4. utg. Jana og Jan Frederik Anker Solem. - Oslo : [J. og J.F.A. Solem] , 2002.
Beskrivelse: Oversikt over slektshistorisk litteratur (bøker og artikler) i hovedsak utgitt etter 1963.
Norsk stadnamnbibliografi. Av Terje Larsen. Institutt for namnegransking, 1981.
Beskrivelse: Omfatter bøker og tidsskriftartikler. Topografisk inndeling. Bibliografien er videreført t.o.m. 1993.
Inngår i: Nytt om namn fra 1994 (årlig).
Slektshistorisk bibliografi før 1963: Årlig i Norsk slektshistorisk tidsskrift.


Bibliografier over kildeutgivelser

Fortegnelse over Norges offisielle statistikk 1828-1976. Statistisk Sentralbyrå, 1978. (NOS.A.957)
Beskrivelse: Registrerer alle offisielle statistiske publikasjoner i seriene Statistiske Tabeller (ST) og Norges offisielle statistikk (NOS). Kronologisk og systematisk del samt alfabetisk tittelregister. Tilgjengeliggjort av Statistisk Sentralbyrå.
Norske arkivkatalogar. Oversikt over katalogar, register, mikrofilm, kjeldeutgåver m.m. i norske arkiv. Av Egil Nysæter. 2. utg. Riksarkivet, 1992.

Beskrivelse: Katalog over kataloger i Arkivverket og i andre offentlige og halvoffentlige institusjoner. Inneholder også opplysninger om kildeutgivelser . Tilgjengelig på bokhylla.no.

Trykte kjelder til norsk lokalhistorie. Bibliografi. Av Frode Fyllingsnes. 2. oppl. Oslo : NLI, 1995. 323 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 29). ISBN 82-90176-75-9. Kr. 100,-
Beskrivelse: Oversikt over trykte kilder i årbøker og som egne publikasjoner. Bibliografien går fram til og med 1992 og er topografisk ordnet med register over stedsnavn og kildetyper.
Veiviser A-Å. Statistisk Sentralbyrå.
Beskrivelse:Alfabetisk stikkordsliste som hjelper deg å finne frem på ssb.no. Stikkordene viser statistikkers og publikasjoners plassering i SSBs emneinndeling.