Bibliografi:Håndbøker og oppslagsverk til lokalhistorie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Historiske leksika

Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingtid til reformasjonstid. Presidium for Norge: Anders Bugge ... [et al.] ; norsk redaktør: Finn Hødnebø. Oslo : Gyldendal, 1956-1978. 22 b.
B. 1: Abbed-blide. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 2: Blik-data. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 3: Datering-epiphania. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 4: Epistolarium-frälsebonde. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 5: Frälsebrev-gästgiveri. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 6: Gästning-hovedgård. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 7: Hovedstad-judar. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 8: Judas-konfiskation. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 9: Konge-kyrkorummet. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 10: Kyrkorätt-Ludus de Sancto Canuto duce. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 11: Luft-motståndsrätt. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 12: Mottaker-orlogsskib. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 13: Ormer-regnbue. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 14: Regnebræt-samgäld. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 15: Samisk språk-skude. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 16: Skudehandel-stadsskatter. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 17: Stadsskole-sätesgård. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 18: Sätesgårdsnamn-trygor. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 19: Trylle-vidisse. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 20: Vidjer-øre. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 21: Øremerke-øyreting. Supplementum. Digital versjonNettbiblioteket.
B. 22: Register. Digital versjonNettbiblioteket.
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500-ca. 1800. Red. Steinar Imsen og Harald Winge. 2. utg. Oslo : Cappelen Akademisk Forlag ; Norsk lokalhistorisk institutt, 1999. 520 s. ISBN 82-456-0552-2.
Beskrivelse: Leksikonet forklarer de viktigste emner og begreper innenfor norsk samfunnsliv i perioden 1500-1800: jordbruk, fiske, fangst, sjøfart, bergverk, håndverk, administrasjon, mynt, mål og vekt, byggeskikk, tekstiler m.v. De fleste artiklene om rettsvesen, politiske institusjoner, kirke og religion er oppdatert siden forrige utgave, og det er skrevet en rekke nye artikler om emner som demografi, sosialhistorie, kirke og religion, militærhistorie og byforhold. Det er også lagt mer vekt på emner fra samisk og kvensk og andre minoriteters historie. Den nye utgaven har flere illustrasjoner, et omfattende kartmateriale, bl.a. over administrative inndelinger, og en utvidet, emnedelt bibliografi.

Håndbøker i lokalhistorie generelt

Grav der du står : håndbok for den som vil utforske arbeidsplassen og lokalmiljøet. Sven Lindqvist. Tiden, 1982. 332 s. ISBN 82-10-02176-1. Digital versjonNettbiblioteket.
Handbok i historielagsarbeid. Redigert av Ivar G. Braaten, Birger Lindanger, Egil Nysæter. Trondheim : Landslaget for lokalhistorie, 1999. 240 s. ISBN 82-995205-0-9. Digital versjonNettbiblioteket.
Beskrivelse: Innholder mye nyttig stoff om lokalhistoriske aktiviteter og lagsarbeid, praktisk kulturvernarbeid, adresselister, litteraturoversikter m.m.
Handbok i lokalhistorie. Faget og metodene. Av Jørn Sandnes. 2. utg. Univ.forl., 1990. 141 s. ISBN 82-00-06685-1. Digital versjonNettbiblioteket.
Beskrivelse: Lokalhistorisk metode og teori, veiledning om hjelpemidler og hjelpefag for lokalhistorikere.
Lokalhistorie. Av Per Sandal. Landbruksforlaget, 1983. 183 s. ISBN 82-529-1004-1. Digital versjonNettbiblioteket.
Beskrivelse: Om de viktigste kildene, praktiske råd om arbeidsmåter. Egnet for studiesirkler.
Lokalhistorie i emning : fra idé til bok. Red.: Rolf Fladby og Harald Winge. Universitetsforlaget 1984. 172 s. (Skrifter fra NLI nr. 15.) ISBN 82-00-06993-1. Digital versjonNettbiblioteket.
Beskrivelse: Veiledning for boknemnder o.a. som arbeider med utgivelse av lokalhistoriske bøker, med systematisk og praktisk oversikt over prosjektplanlegging, kildeinnsamling, manuskript, billedredaksjon, trykking og salg. (En del av veiledningen er noe utdatert, spesielt det som gjelder grafisk bearbeiding og trykking.)

Arkivkunnskap

Administrasjonshistorie og arkivkunnskap : kommunene. Av Liv Mykland og Kjell-Olav Masdalen. Univ.forl., 1987. 322 s. ISBN 82-00-18481-1. Digital versjonNettbiblioteket.
Beskrivelse: Boka gir en innføring i kommunenes funksjoner og de arkivene virksomheten har skapt. Herredsstyreprotokoller, skolestyre, fattigstell er bare eksempel på det viktige lokalhistoriske materialet som finnes her.
Arkivmagasinet. Informasjon fra Riksarkivet. 1987-.
Beskrivelse: Utkommer med 3 nummer i året. Artikler om administrasjonshistorie, presentasjon av enkeltarkiver og kildeserier, kildeveiledning, informasjon om tilgjengelighet, hjelpemidler, litteratur m.m.
Arkivkunnskap : statsarkiva. Av Alf Kiil. Landslaget for bygde- og byhistorie/Univ.forl., 2. utg. 1987. 247 s. ISBN 82-00-08765-4. Digital versjonNettbiblioteket.
Beskrivelse: Statsarkivene oppbevarer arkivene fra lokale statsinstitusjoner som prest, fogd, skriver, lensmann etc. Boka gir en innføring i viktige arkivserier for lokalhistorie, som kirkebøker, tingbøker, amtmannsberetninger osv.
Håndbok for Riksarkivet. Red. Knut Johannessen m.fl. Riksarkivet/Ad Notam Gyldendal, 1992. 640 s. ISBN 82-417-0137-3. Digital versjonNettbiblioteket.
Beskrivelse: Riksarkivet oppbevarer arkiver fra sentrale statsinstitusjoner, samt en del privatarkiver og samlinger. Håndboka gir en kommentert oversikt over de arkivskapende institusjoner, arkivene fra hver institusjon, deres omfang og tilstand, med henvisning til kataloger.
Norske arkivkatalogar. Oversikt over katalogar, register, mikrofilm, kjeldeutgåver m.m. i norske arkiv. Av Egil Nysæter. 2. utg. Riksarkivet, 1992. 612 s. ISBN 82-548-0028-6. Digital versjonNettbiblioteket.
Beskrivelse: Katalog over kataloger i Arkivverket og i andre offentlige og halvoffentlige institusjoner.

Enkelte (skriftlige) kildeserier og kilder til enkelte emneområder

Brev fra Norge til Amerika - kilder til norsk lokalhistorie? Av Ola Alsvik. Artikkel trykt i Heimen 3/1994, s. 185-195.

Se også: Norgesbrev, Brev hjemmefra.

Diplom som kjelder til busetnadshistoria i mellomalderen og tidleg nytid. Av Liv Marthinsen. I: Heimen bd. XXV 1988, s. 80-90.
Beskrivelse: Om kildekritiske problem, hvordan tolke og bruke diplomopplysninger, samt om «Norske Gaardnavne» og andre topografiske «register» til trykte og utrykte diplom.
Den eldste matrikkelen. En innfallsport til historien. Skattematrikkelen 1647. Red. Rolf Fladby og Harald Winge. 2. utg. Oslo : NLI, 1991. 72 s. ISBN 82-90176-41-4(Skrifter fra NLI ; Nr 7). Kr. 60,-
Beskrivelse: NLI har utgitt kildeserien Skattematrikkelen 1647. Til denne serien er det skrevet artikler som dels gir bakgrunnsstoff og kildekritiske vurderinger av skattematrikkelen, og dels korte innføringer i historiske forhold som det er viktig å kjenne for alle som skal bruke denne og tilsvarende kilder. Publikasjonen inneholder dessuten spesialtegnede kart for hvert fylke som viser den administrative inndelingen i 1647 og ca. 1970. Dokumentet er tilgjengelig på bokhylla.no.

Se også: Skattematrikkelen 1647 og Skattelister før 1600.

Ein del sentrale fiskerihistoriske kjelder i perioden ca. 1880-1940. Av Karl Egil Johansen. I: Heimen XVIII s. 23-39.
Gå til kommunearkivet - med lokalhistoriske problemstillinger. Red. Liv Marthinsen. Oslo : NLI, 1990. 117 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 23). ISBN 82-90176-40-6.
Beskrivelse: Eksempler på bruk av materiale i kommunearkivet til å belyse politisk utvikling, sosialhistorie og arbeidsledighet. En artikkel gir dessuten gode råd om hvordan søke stoff i etterkrigstidens svulmende kommunale arkiver.
Kong Christian V´s Norske lov 1687-1987. Oslo : NLI, 1987. 8 s.
Beskrivelse: Forelesning på Københavns Universitet av professor, dr. philos. Gudmund Sandvik ved 300-års jubileet for loven.
Lokalhistoriske kilder. Bruk av trykte og utrykte kilder i undervisning og lokalhistorisk gransking. Av Nils Johan Stoa. Cappelen, 1993. 78 s. ISBN 82-02-14185-0.
Beskrivelse: Korte, presise beskrivelser av sentrale kilder til lokalhistorien og eksempler på hvordan de kan brukes. Boka er tilgjengelig på bokhylla.no.
Norgesbrev som kilde til kvinnehistorie og hverdagsliv. Av Bente Granrud. Artikkel trykt i Heimen 2/1999, s. 93-102.

Se også: Norgesbrev, Brev hjemmefra.

Sjeleregister som kjeldemateriale. Av Johannes Helgheim. Heimen XVII 1977, s. 269-74 og s. 559.
Skiftene som kilde - en artikkelsamling. [ nettutgave i fulltekst ] Red. Liv Marthinsen. Oslo : NLI, 1996. 132 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 31). ISBN 82-90176-85-6. Kr. 60,-
Beskrivelse: Kildekritiske problemer og eksempler på bruk av skifter til å belyse lokalhistoriske tema. Artiklene tar dels opp spørsmål om representativitet og andre kildekritiske problemer ved utnytting av dette materialet, og gir dels eksempler på bruk av skifter til å belyse emner og problemstillinger fra by- og bondesamfunn. Temaene spenner fra kvinners gangklær på 1700-tallet til nordnorsk hamskifte. Samlingen er tilgjengelig på bokhylla.no.
Thi byde og befale vi. Riksstyrets norske korrespondanse under Christian 5. 1670-1699. Av Rolf Fladby. Oslo : NLI, 1991. 110 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 26). ISBN 82-90176-45-7. Innb. Kr. 60,-
Beskrivelse: Analyse av Danske Kansellis korrespondanse vedkommende Norge og norske forhold i perioden 1670-1699. Kanselliet besørget mesteparten av riksstyrets korrespondanse med Norge. Selv om landet hadde et godt utbygd forvaltningsapparat på denne tiden, måtte riksstyret likevel utøve en løpende administrasjon gjennom vedtak og befalinger som ble formidlet til Norge pr. brev. Kanselliets arkiv utgjør derfor en hovedkilde for gransking av den gjensidige kommunikasjon mellom riksstyret i København på den ene siden, og norsk sentral og lokal forvaltning på den andre. Boken er utstyrt med fyldige registre.

Se også: Norske kongebrev.

Tingboka som kilde. En seminarrapport. Red. Liv Marthinsen. Oslo : NLI, 1990. 2. utg. 1991. 90 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 22). ISBN 82-90176-46-5. Kr. 60,-
Beskrivelse: Tingbøker er en sentral kilde til rettslige forhold. Gjennom sine utførlige referater av anklager, vitneprov og saksgang gir de et vell av opplysninger om økonomiske, sosiale og kulturelle samtidsforhold. Ingen andre kilder fra 1600- og 1700-årene gir slike muligheter til å forstå oppfatninger, holdninger og mellommenneskelige relasjoner. Rapporten er tilgjengelig på bokhylla.no.

Digitalisering av kildemateriale

Databehandling for historikere. Av Gunnar Thorvaldsen. Oslo 1999. 231 s. ISBN 82-518-3742-1.
Beskrivelse: Praktisk innføring i bruk og bearbeiding av kildemateriale i tekstfiler og databaser. Boka er tilgjengelig på bokhylla.no.
Håndbok i registrering og bruk av historiske persondata. Av Gunnar Thorvaldsen. Oslo 1996. 206 s. ISBN 82-518-3467-8.
Beskrivelse: Veiledning i edb-registrering og -behandling av historiske persondata fra folketellinger, kirkebøker, skifteprotokoller m.m. Også kort karakteristikk av kildene og viktige kildekritiske kommentarer. Boka er tilgjengelig på bokhylla.no.
Tingbøker og edb. Avskrivning og registrering. Red. Liv Marthinsen og Hilde Sandvik. Oslo : Universitetsforlaget, 1980. 2. utg. NLI 1991. 78 s. (Småskrifter fra NLI ; Nr 14). ISBN 82-90176-41-4. Kr. 30,-
Beskrivelse: Publikasjonen tar opp noen spørsmål i forbindelse med avskrivning og registrering av tingbøker. Boka er tilgjengelig på bokhylla.no.

Muntlige kilder. Minne og tradisjon

Det fortalte livet. Aspekter ved minner som kilde i lokalhistoria. Av Dagfinn Slettan. I: Heimen 1997:1.
Beskrivelse: Nye innspill om tolkning og bruk av minnemateriale.
Innsamling av munnlege kjelder. Nokre praktiske spørsmål. Av Dagfinn Slettan. I: Heimen 1989:3.
Beskrivelse: Artikkelen gir en kort og praktisk innføring i innsamling og bruk av muntlig materiale. Litteraturliste.
Innsamling og dokumentasjon av handlingsboren tradisjon og munnleg stoff. Sigrid Bø. I: Maten meir enn føda. Sigrid Bø m.fl. (red.). Landslaget for lokalhistorie, 1998.
Minner og kulturhistorie. Teoretiske perspektiver. Av Dagfinn Slettan. Utg. av Historisk institutt, Universitetet i Trondheim, 1994. 138 s. ISBN 82-7765-003-5.
Muntlige kilder. Om bruk av intervjuer i etnologi, folkeminnevitenskap og historie. Bjarne Hodne m.fl. (red.). Universitetsforlaget, 1981. 236 s. ISBN 82-00-05620-1. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Når folket fortel. Ei handbok i intervjuteknikk og munnleg historie. Av Torgrim Titlestad. Univ.forl., 1982. 93 s. ISBN 82-00-05999-5.
Beskrivelse: En praktisk innføring beregnet på videregående skole, høyskoler, journalister, foreninger.
Ta vare på minnene. Handbok i minneinnsamling. Av Ola Graff, Marit Hauan, Hilde Johanne Hansen. Kommuneforlaget, 1990. 64 s. ISBN 82-7242-706-0.
Beskrivelse: En enkel håndbok beregnet som veileder for foreninger, skoler, eldresenter o.l. som vil sette i gang aktivitetsopplegg omkring minneinnsamling. Boka er digitalt tilgjengelig på bokhylla.no.

Spørreliste om den nyeste tids historie. Se nærmere beskrivelse.

Spørrelister og disposisjonsframlegg til gardshistoria. Se nærmere beskrivelse.

Fotografi og kart som kilde

På talefot med fotografiene våre. Av Anna Helene Tobiassen. Spartacus 1995. 129 s. ISBN 82-430-0049-6.
Beskrivelse: Om analyse og tolking av fotografier. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Våre gamle kart. Red. Rolf Fladby og Leif T. Andressen. Oslo : Universitetsforlaget, 1981. 82 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 9). ISBN 82-00-05605-8.
Beskrivelse: Publikasjonen presenterer en del sentrale temaer fra norsk karthistorie og trekker fram kartmaterialets verdi for lokalhistorisk forskning. Her er artikler om landmålingskonduktørenes arbeid, om trykte lokale landkart over Norge fra tiden før 1773, de topografiske beskrivelsene til NGOs kart og hva jordskiftekart kan fortelle.

Se også: Gamle norske kart.

Navnegransking

Namn i Noreg. Ei innføring i norsk stadnamngransking. Ola Stemshaug. - 3. utg. - Oslo : Samlaget, 1985. 190 s. ISBN 82-521-2590-5.
Beskrivelse: Lærebok i stadnamngransking. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Norske Gaardnavne. Av Oluf Rygh m.fl. 18 fylkesbind, Indledning og Fellesregister. Kra./Oslo 1897-1936. Faksimileutgave, Børsums antikvariat, 1959-70.
Beskrivelse: Matrikkelgårdsnavn og bygdenavn med navneforklaringer. Verket tjener også som henvisning til en del eldre kilder som diplom, jordebøker, skattelister og matrikler for den enkelte gården. (Jf. nr. 114.) Bindene er tilgjengelig digitalt gjennom NB digitalt..
Norsk stadnamnleksikon. Red. Jørn Sandnes og Ola Stemshaug. 3. utg. Det Norske Samlaget, 1990. 375 s. ISBN 82-521-3477-7.
Beskrivelse: Forklaring og tolkning av stedsnavn i vanlig bruk. Dessuten korte artikler om de viktigste navnegruppene, gårdsnavn, bygdenavn, elvenavn m.m., og om skrivemåte og normering av stedsnavn.
Norske stedsnavn/stadnamn. Av Botolf Helleland m.fl. Oslo 1975.
Stadnamn fortel historie. Om namngjeving, namnebruk og opplysningar i stadnamn. Av Inge Særheim. Universitetsforlaget, 1985. 127 s. ISBN 82-00-07113-8.
Beskrivelse: Lærebok i stadnamngransking. Dokumentet er digitalt tilgjengelig på bokhylla.no.
Ættegård og helligdom. Norske stedsnavn sosialt og religionshistorisk belyst. Av Magnus Olsen. Oslo 1926. 302 s.
Beskrivelse: Klassisk studie som fredeles kan leses med utbytte. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Å kallast med sitt rette namn. Redigert av Knut Sprauten. Oslo : NLI, 2002. 218 s. (Skrifter fra NLI ; Nr 38). ISBN 82-90176-95-3. Kr. 60,-
Beskrivelse: Artikler om framveksten av slektsnavn, om navn som historiske kilder, normalisering av person- og stedsnavn og om bruken av navn i lokalhistoriske verk.

Arkeologi

Arkeologi for alle. Av Einar Østmo. Landbruksforlaget, 1988. 174 s. ISBN 82-529-1156-0.
Beskrivelse: Bl.a. med oversikt over ulike typer fornminner.

Mål, vekt og verdiregning

Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed av Arennt Berntsen. København 1656. Faksimileutgave ved Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, København 1971.
Beskrivelse: Omregningstakster og begrepsforklaringer vedr. landskyld o.a. avgifter, skiftetakster, kjøp og salg m.m., distriktsvise oversikter.
Mål, vekt og verderekning i Noreg i millomalderen og ei tid etter. Av Asgaut Steinnes. I: Nordisk kultur nr. 30, Oslo-Stockholm-København 1936. Fotogr. opptrykk, Oslo 1982.
Mål, vægt og landskyld i Norge fra 1270 til 1683. Akershuslisten. Av L.E. Fauerholdt Jensen. Oslo : NLI, 1989. 126 s. Kr. 60,-
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500-ca. 1800. Red. Steinar Imsen og Harald Winge. 2. utg. Oslo : Cappelen Akademisk Forlag ; Norsk lokalhistorisk institutt, 1999. 520 s. ISBN 82-456-0552-2. Kr. 398,-
Beskrivelse: Leksikonet forklarer de viktigste emner og begreper innenfor norsk samfunnsliv i perioden 1500-1800: jordbruk, fiske, fangst, sjøfart, bergverk, håndverk, administrasjon, mynt, mål og vekt, byggeskikk, tekstiler m.v. De fleste artiklene om rettsvesen, politiske institusjoner, kirke og religion er oppdatert siden forrige utgave, og det er skrevet en rekke nye artikler om emner som demografi, sosialhistorie, kirke og religion, militærhistorie og byforhold. Det er også lagt mer vekt på emner fra samisk og kvensk og andre minoriteters historie. Den nye utgaven har flere illustrasjoner, et omfattende kartmateriale, bl.a. over administrative inndelinger, og en utvidet, emnedelt bibliografi.

Tidsregning

Dag og merke. Folkeleg tidsrekning og merkedagstradisjon. Av Brynjulf Alver. 2. utg. Univ.forl., 1981
Data, tid og sted. A/S Nordanger-Bergen & Park forlag 1971.
Beskrivelse: Inneholder bl.a. kalendarier, merkedager og messedager.
Kalender for historie og ættegransking. Av Olav Heskestad. Lands-laget for bygde- og byhistorie/Univ.forl., 1965.
Beskrivelse: Gir bl.a. dato for alle søndager i kirkeåret 1620-1820.

Paleografi, diplomatikk og heraldikk

Skriftens historie i Danmark fra Reformationen til Nutiden. Av E. Kroman. Dansk historisk fællesforening. Kbh., 1943. 90 s. ISBN 87-7423-010-7.
Nordisk paleografi. Handbok med transkriberade och kommenterade skriftprov. Av Lars Svensson. Lund, 1974. 262 s. ISBN 91-44-05391-6.
Gotisk skrift. Lærebok med tekster fra 1485 til 1875. Av Aud Mikkelsen Tretvik og Kjell Haarstad. Tapir, 1994. 134 s. ISBN 82-519-1156-7. Boken er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Kurs i gotisk håndskrift på internett
Beskrivelse:Undervisningsopplegg laget av Knut Geelmuyden ved Statsarkivet i Bergen og Jan Oldervoll og Frode Ulvund ved Historisk institutt, Universitet i Bergen. Med bl.a. kildeorienteringer, skriftprøver av alfabetet og en faksimileutgave av Otto Kalkars "Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700)" fra 1881-1907.

Historielagsvirksomhet

Handbok i historielagsarbeid. Redigert av Ivar G. Braaten, Birger Lindanger, Egil Nysæter. Trondheim : Landslaget for lokalhistorie, 1999. 240 s. ISBN 82-995205-0-9.
Beskrivelse: Innholder mye nyttig stoff om lokalhistoriske aktiviteter og lagsarbeid, praktisk kulturvernarbeid, adresselister, litteraturoversikter m.m. Boka er tilgjengelig på bokhylla.no.
Historielagenes oppgaver. Av Rolf Fladby. 2. utg., 2. oppl. Oslo : NLI, 1999. 8 s. - (Hjelperåder i lokalhistorisk arbeid ; Nr 7). - Gratis.
Beskrivelse: Utgangspunktet for dette skriftet er en artikkel som ble trykt i Heimen i 1971. Innholdet er ajourført i 1987. Heftet inneholder forslag til arbeidsoppgaver innenfor kulturvern og registrering av historiske minner, lokalhistorisk arbeid og gransking, opplysningsvirksomhet og samarbeidstiltak.
Historielagene - bærebjelker i levedyktige lokalsamfunn? Av Anders Kirkhusmo. Trykt i Framtid for den lokale fortida, s. 43-59.

Slektshistorie

På leit etter slekta. Av Per Sandal. Det Norske Samlaget, 1991. 175 s. ISBN 82-521-3594-3.
Beskrivelse: Veiledning for nybegynnere og viderekomne om kilder og innsamlingsarbeid, notatteknikk, ordning og oppstilling. Innføring i gotisk skrift og litt om bruk av edb i slektsgransking. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Våre røtter. Håndbok i slektsgransking for nybegynnere og viderekomne. Av Nils Johan Stoa og Per Øivind Sandberg. Cappelen, 1992. 165 s. ISBN 82-02-12827-7.
Beskrivelse: Grundig om kildekunnskap og kildebruk. En del eksempler også fra by- og borgermiljø. Boka er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.

Lokalhistorie i skolen

Fotefar. Tidsskrift for Landslaget for lokalhistorie i skolen. 1979-
Beskrivelse: Kommer fire ganger i året. Inneholder blant annet opplegg til bruk av lokalhistoriske emner i undervisningen i grunnskolen og i videregående skole.
Lokalhistorie i skolen: en studie av hvilken plass lokalhistorie har hatt, og har i den norske skolen. Av Ronny Guldstein. Hovedoppg. i historie, Høgskolen i Bergen/Universitetet i Bergen, 2001.
Lokalhistorie i skolen. Ei artikkelsamling. Red. Hans Try. Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt nr. 1. Utg. i samarbeid med Statens lærarkurs, Oslo 1971. 4. oppl. 1978. 112 s. ISBN 82-90176-02-3.
Beskrivelse: Redigerte innlegg fra kurs i Vågå 1970, arrangert av Statens lærarkurs etter oppfordring fra NLI. Bl.a. konkrete opplegg til særoppgaver, gruppearbeid og undervisning i lokalhistorie i ungdomsskolen og gymnaset (videregående). Samlingen er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Norsk grunnskole 250 år. Håndbok for lærere som vil bruke skolehistorie. Fotefar nr. 1/1989, utg. av Landslaget for lokalhistorie i skolen.
Beskrivelse: Spesialutg. av LLS' tidsskrift i forbindelse med skolejubileet. Opplegg for skolehistorisk undervisning og aktiviteter med utgangspunkt i lokale forhold.

Formidling og skriveteknikk

Form og forskerens forståelse. Innlegg på Hifo-seminaret i Farsund 11.-13. mars 1994. Del 1. Red.: May-Brith Ohman Nielsen. Den norske historiske forening. Oslo, 1994.
Beskrivelse: Artikler av Ingar Kaldal og Knut Kjeldstadli om forholdet mellom form og innhold.
Formidling av historie. Historikeren – på scenen eller i kulissene? Red. Bente Hartviksen m.fl. Norsk Historikerforening/Tapir, 1987. 95 s. ISBN 82-519-0814-0.
Beskrivelse: Bl.a. artikler av Guri Hjeltnes, Kåre Lunden og Harald Winge om ulike framstillingsmåter og tekniske «knep» i skriftlig framstilling.
Hvordan skal vi skrive lokalhistorie? Av Harald Winge. I: Heimen 1992:2.
Beskrivelse: Samme hefte inneholder også artikler og diskusjonsinnlegg fra andre nordiske lokalhistorikere.
Lokalhistorie i emning. Fra idé til bok. Red.: Rolf Fladby og Harald Winge. Universitetsforlaget 1984. 172 s. (Skrifter fra NLI nr. 15.) ISBN 82-00-06993-1.
Beskrivelse: Veiledning for boknemnder o.a. som arbeider med utgivelse av lokalhistoriske bøker, med systematisk og praktisk oversikt over prosjektplanlegging, kildeinnsamling, manuskript, billedredaksjon, trykking og salg. (En del av veiledningen er noe utdatert, spesielt det som gjelder grafisk bearbeiding og trykking.)
Tanke blir tekst. Skrivehjelp for studentar. Av Torlaug Løkensgard Hoel. Samlaget, 1992. 182 s. ISBN 82-521-3829-2.
Beskrivelse: Praktiske råd for alle som skal skrive, og dessuten for dem som skal veilede skrivende personer, f.eks. bygdeboknemnder og årbokredaksjoner.

Illustrering av lokalhistoriske skrifter

Att illustrera lokalhistoriska verk. Red. Lars Nilsson. Lokalhistoria 11. Meddelanden utgivna av Svenska Kommunförbundet genom Stads- och kommunhistoriska institutet. Stockholm 1998. 47 s. ISBN 91-88882-08
Beskrivelse: Foredrag på en nordisk konferanse i Stockholm i 1995. Heftet gjengir foredrag av Håvard Dahl Bratrein (Norge), Knud Prange (Danmark) og Veikko Kallio (Finland).
Kartografisk teknikk og kartfremstilling. Av Roger G. Bennett. Heimen XV 1971, s. 235-246.
Beskrivelse: Gode råd om tematiske kart i lokalhistoriske arbeider
Korleis illustrera bygdebøker. Av Lisabet Risa. I: Frå gard til grend?
Å illustrere lokalhistorie. Av Lauritz Opstad. I: Heimen XIV 1969, s. 434-446

Bokproduksjon, markedsføring og salg

Lokalhistorie i emning. Fra idé til bok. Red.: Rolf Fladby og Harald Winge. Universitetsforlaget 1984. 172 s. (Skrifter fra NLI nr. 15.) ISBN 82-00-06993-1.
Beskrivelse: Veiledning for boknemnder o.a. som arbeider med utgivelse av lokalhistoriske bøker, med systematisk og praktisk oversikt over prosjektplanlegging, kildeinnsamling, manuskript, billedredaksjon, trykking og salg. (En del av veiledningen er noe utdatert, spesielt det som gjelder grafisk bearbeiding og trykking.)

Lokalhistoriske årbøker. Redaksjon. Typografi. Økonomi. ( Se nærmere beskrivelse) og Lokalhistoriske årbøker II. (Se nærmere beskrivelse) .

Markedsføring av bygdebøker. Av Ola Alsvik. 2. utg. NLI, 1995. 39 s. ISBN 82-90176-80-5.
Beskrivelse: Nyttige tips også for salg av annen lokalhistorisk litteratur. Dokumentet er tilgjengelig digitalt på bokhylla.no.
Utgivers plikter og ansvar. Ved Gunvor Foslie. Oslo : NLI 1992. 15 s. - (Hjelperåder i lokalhistorisk arbeid ; Nr 8). - Gratis.
Beskrivelse: Om bruk av ISBN-nr.; avleveringsplikt og momsforskrifter.