Emissær

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Emissær er en ansatt, ofte omreisende utsending fra en organisasjon som skal virke for dennes formål. I Norge har dette tradisjonelt vært religiøse organisasjoner som indremisjonen og pinsebevegelsen eller avholdsorganisasjoner.

Ordbetydning

Ordet stammer opprinnelig fra latin: emissarius 'utsending', til Norge via fransk: émissaire.

Emissærene

De religiøse emissærene er som regel lekpredikanter, gjerne med utdanning fra bibelskoler, men unntaksvis har også ordinert prester også virket som emissærer. Tradisjonelt ble emissærene rekruttert fra et lavere sosialt lag av folket, som gårdbrukere, fiskerbønder, jordarbeidere og håndverkere, og sto slik nærmere den målgruppen en primært ønsket å nå. Det var vanlig at en emissær arbeidet som predikant i vinterhalvåret, og utførte sitt andre arbeid om sommeren. Også kvinner virket som emissærer.

Møtene ble ofte holdt på bedehusene, og emissærvirkomheten er som bedehusene særlig knyttet til den lutherske lavkirkelige lekmannsbevegelsen både i og utenfor Den norske kirke.

Tidsrom

Fra midten av 1800-tallet, etter at dissenterloven åpnet for kristne menigheter utenfor Den norske kirke, sprang det opp bedehus over hele landet, og dette var nok en forutsetning for emissærvirkomheten. Denne var særlig utbredt i siste halvdel av 1800-tallet og fram til mellomkrigstiden/andre verdenskrig, men som type virksomhet ebbet i hovedak ut i perioden 1960- til 1980-tallet.

Opphør

I løpet av etterkrigstiden skjedde det en gjennomgående endring i de lavkirkelige organisasjonene. Målgruppen i bedehusene ble mindre styrt av årsrytmen i gårdsarbeidet, og endrede krav og forventninger i arbeidslivet tilsa i større grad hele stillinger. Organisasjonene styrket sin kretsadministrasjon, og etablerte dedikerte stillinger for deler av virksomheten, som barne- og ungdomsarbeidet. I noen tilfeller ble tjenesten som emissær integrert med administrativt arbeid. I den samme perioden endret kommunikasjonene og veinettet seg og det var ikke lenger naturlig eller nødvendig å reise i flere uker av gangen.

Se også

Kilder og litteratur