Hjelp:Bildelisenser

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Alle bilder som lastes opp i lokalhistoriewiki.no må ha en bildelisens. Bildelisensen informerer om hvilke rettigheter og vilkår som er knyttet til bruk og gjenbruk av bildet. Det lønner seg å velge lisens samtidig som man laster opp bildet. Når du velger en lisensiering fra nedtrekksmenyen på opplastingssiden, vil det automatisk komme opp et lisensmerke. I tilknytning til lisensmerket ligger en kortfattet beskrivelse av lisensen. Hvis du ikke legger inn lisensen samtidig med opplastingen av bildet, må dette gjøres manuelt. Ta i så fall kontakt med administrasjonen i lokalhistoriewiki.no for å få hjelp.

Det er primært tre lisenser som er aktuelle å bruke på lokalhistoriewiki.no

CC-BY-SA 3.0

Lisensen tillater kopiering, spredning og bearbeiding av verket, på følgende vilkår: Opphavspersonen og/eller lisensgiveren skal navngis på den måte disse angir, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefalt enhver endring eller bearbeiding av verket. Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne.

CC-BY-NC-ND 3.0

Lisensen tillater kopiering og spredning av verket, på følgende vilkår: Opphavspersonen og/eller lisensgiveren skal navngis på den måte disse angir, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefalt enhver endring eller bearbeiding av verket. Du kan ikke bruke verket til kommersielle formål. Du kan ikke bearbeide verket.

Public domain

Verket kan brukes fritt, enten fordi vernetiden har utløpt eller fordi opphavspersonen har frasagt seg alle rettigheter det er mulig å frasi seg etter Åndsverkloven. Les mer om Public domain.

Hvilken lisens du skal velge, er i stor grad avhengig av verkets opphavsmessige forhold. Du står sannsynligvis overfor følgende alternativer:

Jeg er verkets opphavsperson

CC-BY-SA 3.0 er lisensen vi anbefaler hvis du har tatt bildet selv. Lisensen innebærer at du gir andre lov til å kopiere og distribuere verket. Du gir dessuten andre lov til å bearbeide eller videreutvikle verket, også kommersielt, for eksempel til bruk i en lokalhistorisk årbok. Vi anbefaler denne frie lisensen nettopp for å gi lokale organisasjoner og myndigheter muligheten til å bruke bildene på lokalhistoriewiki i sine publikasjoner eller på sine nettsider mot å oppfylle visse bestemte vilkår. Det viktigste vilkåret er at du som opphavsperson skal navngis. Et annet viktig vilkår er at den som bearbeider ditt verk, bare kan spre det bearbeidede verket videre under en lisens som er identisk med den du har brukt. Det er også viktig å huske på at dine såkalte ideelle rettigheter som opphavsmann ikke blir påvirket av lisensen. Dette innebærer for eksempel at ingen kan bearbeide verket på en måte som er krenkende for deg eller for det opprinnelige verket.

En annen nålevende person er verkets opphavsperson

CC-BY-SA 3.0. Vi anbefaler også lisensen CC-BY-SA 3.0 hvis det er en annen kjent opphavsperson som har tatt bildet. Forutsetningen er at du sørger for å innhente en samtykkeerklæring fra vedkommende om å lisensiere bildet under CC-BY-SA 3.0.

Verkets opphavsperson er avgått ved døden

 • Vernetiden er ikke utløpt/det er usikkert om vernetiden er utløpt: Når verkets opphavsperson er avgått ved døden, er det i regelen vedkommendes arvinger som er rettighetshavere. I noen tilfeller kan også opphavsretten være overdratt andre ved testamente eller avtale. Vi anbefaler uansett bruk av lisensen CC-BY-SA 3.0. Forutsetningen er at du sørger for å innhente en samtykkeerklæring fra arvingene eller rettighetshaverne om å lisensiere bildet under CC-BY-SA 3.0.
 • Vernetiden er utløpt: Hvis det er mer enn 70 år siden utløpet av opphavsmannens dødsår, er vernetiden ute, og verket kan følgelig brukes fritt. Da velger du lisensen Public Domain. Åndsverkloven opererer dessuten med et viktig skille mellom to typer av fotografiske gjengivelser. På den ene siden fotografiske verk. På den andre siden fotografiske gjengivelser. Bare fotografiske verk er vernet i 70 år. For fotografiske bilder er vernetiden 15 år etter utløpet av fotografens levetid, men minst 50 år etter utløpet av året bildet ble tatt. Det har vist seg vanskelig å etablere kriterier som gjør det mulig å trekke klare grenser mellom et fotografisk verk og et fotografisk. I dokumentet Mer om opphavsrett kan du få nærmere informasjon om kriteriene.

Verkets opphavsperson er ukjent

I mange tilfeller er opphavspersonen til et verk ukjent. Særlig gjelder dette eldre bilder. Du kan for eksempel ha funnet bildet i en gammel bok eller annen publikasjon, i et album eller et arkiv, der dokumentasjonen om bildets proveniens (opphav) er mangelfull. Slike bilder skal vi være forsiktige med å bruke.

 • Vernetiden er utløpt: Opphavsretten kan i realiteten være foreldet for mange fotografiske gjengivelser av denne typen. Grunnen er ganske enkelt at slike gjengivelser oftest er å oppfatte som fotografiske bilder og ikke fotografiske verk. Fotografiske bilder er som nevnt ovenfor bare vernet i 15 år etter utløpet av fotografens dødsår, men i minst 50 år etter utløpet av det året bildet ble tatt. I disse tilfellene er bildet i realiteten å betrakte som Public Domain, men av formelle grunner kan det være problematisk å slå dette fast. Følgelig fraråder vi å bruke denne lisensen i slike tilfeller, hvis det ikke er åpenbart at vernetiden er utløpt.
 • Vernetiden er ikke utløpt/det er usikkert om vernetiden er utløpt: I tilfeller der det usikkert om vernetiden er utløpt anbefaler vi følgende framgangsmåte: Først må du innhente tillatelse til å bruke bildet fra den eller de som er bildets kilde, det vil for eksempel si forfatteren/utgiveren/redaksjonen, hvis det dreier seg om en bok/publikasjon, eller organisasjonen/institusjonen hvis det gjelder et bilde fra en samling/arkiv eller lignende. Når du har innhentet slik tillatelse, oppgir du navnet på personen/institusjonen (og eventuelt en kontaktperson) i feltet for kilde i filinformasjonen. I feltet for opphavsperson skriver du ukjent. Velg så lisensen CC-BY-NC-ND 3.0. Denne lisensen gir deg lov til å kopiere, distribuere og spre verket, på betingelse av at du navngir opphavspersonen og/eller lisensgiveren. Men du kan ikke bruke verket til kommersielle formål, og du kan heller ikke endre, bearbeide eller bygge videre på verket.

En institusjon eller organisasjon eier eller forvalter verket

Hvis det er en organisasjon (for eksempel historielag, idrettslag eller bedrift) eller en institusjon (for eksempel et museum, bibliotek eller offentlige myndigheter) som eier bildet eller har retten til å utnytte det, må du skaffe tillatelse både fra institusjonen og fotografen. I utgangspunktet anbefaler vi å velge den åpne lisensen CC-BY-SA 3.0, fordi den gir andre lokale aktører innen kultursektoren muligheten til å bruke eller bearbeide bildet, for eksempel på sine nettsider eller i prublikasjoner. Men i mange tilfeller har det vist seg at de ansvarlige for samlingen har fastsatt generelle vilkår for bruk av bilder som kan gjøre det problematisk å bruke denne lisensen. I disse tilfeller anbefaler vi lisensen CC-BY-NC-ND 3.0 som et alternativ. Denne lisensen gir deg lov til å kopiere, distribuere og spre verket, på betingelse av at du navngir opphavspersonen og/eller lisensgiveren. Men du kan ikke bruke verket til kommersielle formål, og du kan heller ikke endre, bearbeide eller bygge videre på verket.

Hvis ingen av alternativene ovenfor passer, ta kontakt med administrasjonen i lokalhistoriewiki.no. Vi skal hjelpe deg.

Andre lisenser

Ovenfor har vi gjengitt de tre lisensene som ut fra ulike opphavsmessige forhold foretrekkes i lokalhistoriewiki.no. Det finnes imidlertid en rekke andre lisenser som også kan aksepteres. Dette gjelder følgende:

Alle andre CC-lisenser

 • CC-BY. Lisensen tillater kopiering, spredning og bearbeiding av verket, på følgende vilkår: Opphavspersonen og/eller lisensgiveren skal navngis på den måte disse angir, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefalt enhver endring eller bearbeiding av verket.
 • CC-BY-NC. Lisensen tillater kopiering, spredning og bearbeiding av verket, på følgende vilkår: Opphavspersonen og/eller lisensgiveren skal navngis på den måte disse angir, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefalt enhver endring eller bearbeiding av verket. Du kan ikke bruke verket til kommersielle formål.
 • CC-BY-ND. Lisensen tillater kopiering og spredning av verket, på følgende vilkår: Opphavspersonen og/eller lisensgiveren skal navngis på den måte disse angir, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefalt enhver endring eller bearbeiding av verket. Du kan ikke bearbeide verket.
 • CC-BY-NC-SA. Lisensen tillater kopiering, spredning og bearbeiding av verket, på følgende vilkår: Opphavspersonen og/eller lisensgiveren skal navngis på den måte disse angir, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefalt enhver endring eller bearbeiding av verket. Du kan ikke bruke verket til kommersielle formål. Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne.
 • Alle tidligere versjoner av CC-lisenser aksepteres, men bare på filer som allerede er lastet opp og lisensiert.

Kort forklaring på terminologien i CC

 • BY: Attribution (kreditering av forfatteren)
 • NC: Non Commercial (ikke kommersiell)
 • ND: Non Derivative Works (ikke lov å bearbeide bildet eller verket)
 • SA: Share Alike (del på samme vilkår)

Se også