Kjeldearkiv:Besiktigelse ved Fiskum kirke 1740

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kilde: Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri/Tingbok I-72, fol.302b-306a]
Avskrift v/Eiker gotisk gruppe - 10. januar 2013

Innhold:
Referat fra en besiktigelse av Fiskum kirke den 19. januar 1740, foretatt av prost Caspar Wildhagen, sogneprest Peder Anchersen, sorenskriver Giert Falch og prokurator Ole Gamborg, samt lagrettemennene Ole Berg, Niels Kolberg, Hans Hals, Torchel Poule, Halvor Holmen, Lars Rundtom, Erland Rundtom og Ole Rundtom. Kirkens bygningsmessige tilstand og inventar blir beskrevet og vurdert, og det blir gjort en del overslag over kostnader og behov for materialer til reparasjoner og utbedringer.

Fol. 302b
Anno 1740 den 19 January blev udj Anledning af en fra Hr.
Ambtmand Just Must under Dato 24 Augusty Passato Fogden Hans
Nielssøn og mig Soren Skriver Falch tillagde Ordre, grundende sig
paa Hr Stiftsbefalingsmandens nu afge Petter Neves foregaaende
Skrivelse til abmtmanden af 21 hiusdem, foretaged veed Fischum
Annex Kirke udj Eger Præstegield udj overværelse af Hr Magister
Caspar Wilthagen besigted Provst og Pastor til Kongsberg Men-
ighed og Stædets sogne Præst Hr Peder Anchersen ved mig
Soren Skriver Falch og Procurator Ole Gamborg som paa ermte
Hr Fogdens Veigne udj hans Svagheds Forfald var nerværen-
de samt og med 8te eedsvorne Laug Rættes Mænd en Forretning
til paafølgende Louglig Besigtelse over bemte Kirke med samt
dens ornamenter alt følgelig de ovenanførte ordres, hvilke som

Fol. 303a
her indtages under No 1 og 2 bleve oplæst. Dernest blev under No 3
indtaged og oplæst en Hr stifft Befalings Mandens Ordre og Besvarelse
en af Fogden Hans Nielssøn og mig Soren Skriver Falch skeede Fore-
stilling angaaende denne Forretnings Udsættelses Dat. 18 septbr 1739.
Fremdeles under No 4 blev indtagen et af Fogden Hans Nielssøn
og mig Soren Skriver Falch til denne Forretning udstedde Indsvarslings
og Communications Documente af 16 Novbr 1739 - som alt blev oplæst
udj De fornævnte Laugrettes Mænd Navnlig Ole Berg, Niels Kolberg,
Hans Hals, Torchel Poule, Halvor Holmen, Lars Rundtom, Erland
Rundtom og Ole Rundtom, Deris Bievær og Paahør. Paa Kirke Eierens
Hr Juistitz-Raad Laers Mosses veigne mødte tilstede Mr Niels Wendel-
boe, som indgav hans skrifftlige Tilsvar af 16 January 1740 som
under No 5 blev indtaged og oplæst. Dereffter mand foretog sig Be-
granskningen over sielve Kirken og forefantes da med Laug Retted
hvoriblant ere Deels Bygmestere og Deels Tømmermænd følgende Brøst-
fældighed i henseende til sielve Kirken saasom Kirke Muuren ud-
vendig mangler paa de fleeste Stæder at Kalkes eller fordøn-
nickes, hvilken reparation blev anseed til Bekostning saavel
i henseende til den hertil behøvende Kalk som arbeidslønnen
og det effter Laug Rætteds nøyeste Skiønsomhed til 30rdr, foruden
hvis Pligt Arbeide, som almuen tilkommer at forrette. Paa
Kirkens Tag findes den Brøstfældighed, at mange af Tag Stee-
nene ere affaldne og borte af Taged, saa at ongefehr vil
ernødiges 1000 Tag eller Tegel Steene, som tillige med Dessen
Paalegning paa Taget er ansat til 12 rdlr; herudj ubereg-
ned berørte Tag Steenes Kiørsel til Kirken, som noged almu-
ens Pligt Arbeide vedkommende. Kirke Taarned befindes
saaledes brøstfældig, at Klædningen Derpaa er for det meeste
forfalden, saa at samme vil aftages og Taarned med nye Klæd-
ning forsiunes, hvortil som og til forsvarlige opgangs Trapper
til og udj Taarned, effterdj De nu befindende saa kaldede Steier
ansees uduelige og heel farlige fremdeelis at benøttes ud-
fordres effter nøyeste overslaug 400 gode laste Bord, herforuden
til den behøvende Stellage til Arbeidet paa Taarned, samt og som
forhen meldt til sielve Kirken at Douncke og Kalke erfordres
300 vrage Bord, 8 Trær 9 Fauvnings Tømmer, 8 Tylter Jufferter,
med videre requireres til dette Arbeide ongefehr 2000 Dobbelt nag-
ler, 100 Syv Tomme Spiger og endlig Sex Tønde Tiære saavel til
sielve Taarned som Kirkens østre og vestre saa kaldede gavle
at overstryge, hvilked alt tillige med sielve Arbeidet (Pligt
Arbeidet undtragen) blev effter nøye overslaug anseed at
vilde udj ringeste koste 124 rdlr. Himlingen udj Kirken er
paa adskillige stæder brøstfældig ligesom og himlingen over

Fol. 303b
Prædike Stoelen ey befindes forsvarlig udj loffted Befæstiged.
Den requirerede Forbædrings Bekostning i saa Fald blev
ansat til 4 rdlr. Vinduerne udj Kirken fantes hist og her
noged beskadigede, som dog er at hielpe med en ringe be-
kostning, der udj høyeste kand blive 1 rdlr. Paa Pulpituret
mangler den største Deel af de fornødne Benker at sidde paa,
ligesom og Trapperne dertil, noged maa forandres til Be-
qvemmeligere opgang hvilken Indrettning kand i alt koste
til 6 rdr. Udj Stoelene nede udj Kikren er gulved megen
bederved, saa at nyt gulv erfordres, hvortil blev skiøned
at vil medgaae 10 Tylter tre Tomme gode Furu Planker,
2 Tylter Lun Stocker eller Sviller, 600 sex Tomme Spiger, 300de
Dobelt Nagler og 200 Enkelt Nagler, som alt tillige med Ar-
beids Lønnen saavel i henseende til gulveds Forferdigelse
og Indlegning, som og til at opveye Pulpitured paa
Nørderlige Kant, som fra Kirke Murene har udsived dog
formedelst underlaugets Forraadnelse, ansees efter
nøyeste overslaug at komme til Bekostning af 44 rdr
Selve Kirke Gulved imellem Stolene er lagt af glaserede
Steene og finds derved ey nogen Brøstfældighed, und-
tagen at nogle faae af samme Steene ere ved Trinnene oven
og neden i Kirken løsned i det samme af den Kalck de vare
indlagde udj have udgived sig, ellers er ved samme gulv
den øyensiunlige incomoditet, at det i sær vinters Tiid
er heel vanskelig at gaae paa i henseende det er ganske
glat og mand derover lættelig kand falde, saa
at nogen Forandring vil i saa Fald uomgjængelig er-
nødiges. Kirkens Vaabenhuus er brøstfældig og saaledes
udj Jorden nedseden, at Det vil opveyes, som Dog ey kun
de udj høyeste koste meere end ongefehr 2 rdlr. Udj Taar-
ned finds 2de Klocker, hvoraf den største, som af Men-
igheden selv, medens Deris Kongl. Mayst. eyede
Kirken, er bekosted, følgelig De af Almuen, som vare
nerværende, Deris Forklaring, er en god Klocke og
udj god stand, men den mindste Klocke, som tilhøre
Kirken er aldelis uduelig og vil omstøbes, men hvad
saadant kand koste, kunde Laug Rætted ey forklare
som noged hvorudj de sige sig ukyndige. Altered
og Alter Tavlen er i god stand som og Alter Klædet,
men Alter Dugen, som er af fiint Dreyel med Knip-
pels om, er gammel, dog kand samme endnu nogen Tiid

Fol. 304a
benøttes, Messe Skiorten er nye og saaledes ganske god
og effter Sogne Præstens anmeldelse for nylig af Kir-
ke Eyerne anskaffed. Til Altered findes 3 par messing
lyse Stager alle i brugelig Stand. Kalk og Disk som er
af Sølv samt og en Sølv Æske Dertil har ingen Mangel.
Til Fonten finds et Bæcken af Mæssing og Derhos
et Tin Fad begge Deele i god Stand, udj Kirken finds
og en Messing Lyse Krone, hvorudj er 12 Piber alle
udj god Stand. Udj Sacrisitied er bestaaende en Jern
Kackelovn, som ey haver nogen Mangel. Fleere
ornamenter sagde Sogne Præsten, at ved denne
Kirke ey findes, hand amelte og, at alle disse or-
namente vare ved Kirken førend Den blev solt,
den forbemte Messe Skiorte undtagen, ellers sagde
Sogne Præsten, at ved Kirken eller udj hans Værge
ey er nogen Kirke Stoel eller Bog, hvorudj Kir-
kens ornamenta ere anteignede. Som nu ved den-
ne Kirke indted ydermeere er at observere er
Forretningens Videre afhandling ved Hougs
eller Eger Hoved Kirke udsat, siden Dagen nu
er forbi, til i Morgen.

______________________________________Hvilken paafølgende Dag
den 20de January Forretningen blev ved Eger eller Hougs
Hoved Kirke foretaged, hvor da sielve Kirke Bygningen, som
er af grund Muur, blev først tagen under Efftersiun og
fantes da Kirke Muuren udvendig paa adskillige og mange
Stæder i sær paa Nørdre som og paa østre Side paa den
Muur, hvorpaa Taarned hviler, at have den Mangel, at
Den vil Dounckes og Kalckes, ligesaa indvendig eller vidre
udj Kirken paa nogle Stæder, hvortil effter de forindførte
Laug Rættes Mænds Skiønsomhed behøves 12 læster Kalck;
Til den til dette Arbeide behøvende stellage forefant De
at vil ernødiges 12 Tylter 30 Fods Jufferter, 2 Tylter
8te Fauvnings Huus Tømmer, 600 Vrage Bord og 200 Sex
Tomme norske Spiger, som tilsammen tillige med Ar-
beidsl Lønnen (Pligt Arbeydet som Almuen Ved-
kommer herunder ey bemeenet) blev effter nøyeste over-
slaug af Laug Retted, anseed at vilde koste 170 rdlr. Kirke

Fol. 304b
Gulved i sær under de der indrettede Stoeler befants saa
aldeelis brøstfældig og forfalden paa de fleeste Stæder,
at Det nødvendig vil optages og nyt gulv indlegges, saa
vil og det store Pulpitur paa den Nørdre Side af Kirken op-
veyes, effterdj Samme formedelst at et der under liggende stort
underlaugs Træ ved Kirke Muuren har paa visse Stæder udaf
Draab udj Kirken Forraadnelse, er nedseden og vil saaledis
berørte Pulpitur med nyt underlaug paa Det anmelte
Stæd nemlig ved Kirke Muuren Forsiunes, hvortil dog
kand benøttes i saa Fald apte eller beqvemme Steene, som
og ville være til meere Bestandighed og derhos til menage
eller mindste Bekostning for Kirke-Eyerne. Fremdelis
fantes og den eene og underste Trappe, hvoraf Mand har op-
gang til Deels af Kirkens Pulpiturer udj den Stand og saale-
des beskaffen, at den nødvendig behøver Forandring, foruden
at saavel det forbemte Pulpitur som det andet paa den Vest-
lige Kant eller neden ved Taarneds Muur lige over Kirken
befinds heel brøstfældig saavel i henseende til gulved
som og paa adskillige andre Steder, ligesom og Deels af de
neden udj Kirken eller paa Kirke gulved befundnende Stoele
erfordrer Reparation og Desuden adskillige af samme Stoele
mangler Dørre, foruden at Prædike Stolen og vil yder-
meere befinds, til hvilke foranførte Reparationer ernø-
diges effter Laug Retteds Skiønsomhed 12 Tylter 2 Tomme
Furu Planker, 800 Furu Bord, Sex Tylter Fiire Fauvnings Tøm-
mer til Lund Stocker under gulvet og Svilder under Stolene
3000 Dobbelt Nagler, 1000 Sex Tomme Spiger som alt tillge med
arbeids Lønnen af Tømmer Mands og Snedker Arbeide samt
Smede Arbeide i henseende til De foranmelte manglende
Stoel Dører er anseed til Bekostning af 190 rdlr. Udj Taar-
nets under Bygning eller Taarn Muuren findes effter Laug-
Rætteds Forklaring de derudj befindende Loffter 4re udj
Talled at have alle Brøstfældighed, saa at til det første Lofft
udfærdiges til gulveds Reparation 5 Tylter gran Bord og 200
dobbelt Nagler, til det 2det Lofft 3 Tylter gran Bord og 100 Dob-
belt Nagler, udj det 3die Lofft, hvor sielve Taarned tager sin
Begyndelse er 2de af de 8te Maste Trær hvorpaa Taarned
hviler beskadigede, saaledes, at samme uforbiegiængelig maae
hjælpes ved andre Trær til Bebinding eller Størke, hvortil
ernødiges 9 støcker 4re Fauvnings huus Tømmer Trær af Tyckelse
paa 6 a 7 Tommer i Toppen, endnu 2de Trær 10 Tom-
me udj Toppen 4re Tylter Bord, 50 Syv Tomme Spiger, 20 Spiger

Fol. 305a
til 9 a 10 Tomme, 200 Dobbelt Nagler alle Norske Spiger, her foruden
til Lemmer udj de 8te glugger i Taarned, 50 Bord, 200 Norske dobbelt Nag-
ler. Det 4de Lofft, hvis gulv er belagt med Blye mangler en Blye
Kaabe eller Plade af Længde 6 Allen og Bredde 1 Allen, som Laugret-
ted sagde sig ey at kunde taxere. Til underlauged under samme Blye
Gulv, som ganske forfalden behøves 2de underlaugs-stocker samt
5 Tylter gode Furu Bord, Fremdeles til Opgangen neden
fra Kirke Gulved op udj Taarned for dem som skal ringe
med Klockerne vil requireres Nye og forsvarlige Trappe
at vedkommende, som Der skal gaae op og ned kand i saa maade
være uden Fare, hvilked De nu ey kand i det de maa benøtte
sig af brøstfældige og farlige saa kaldet Steier til op og
nedgang udj Taarned og Taarn Muuren, til Materialier
til de bemte Nye Trappe kand benøttes de til den forhen om-
meldte Stellage anførte Trær og Bord; Denne her for ommelte
Forbædring udj Taarned og Taarn Bygningen er anslagen
til Bekostning saavel i henseende til de dertil behøvende for-
anførte Materialier som Arbeids Lønnen saa og for Kirkens
Soelskive som af Taarn Muuren er nedfalden igien at op-
sette paa sit stæd, alt udj nøyeste til 75 rdr. Himlingen
udj selve Kirken fore fantes at have udgived sig fra de Biel-
ker, hvorved Den er befæsted, saa at det er høyt fornødent
at Samme vorder igien med Spiger fast tilnagled de bemte
Bielker, hvortil requireres 1000 dobbelt Nagler og 1000 En-
kelt Nagler ved selve Kirke Tageds Nøye Eftersiun
blev befunden, at Træe Taged, hvorpaa Blye Taged er
lagt er saa aldeelis forfalden, at nødvendig et nyt
under Tag maae paalægges, efterdj Kirken paa ingen
anden Maade er at Conservere, særlig siden og den
største Deel af de paa Taged beliggende Blye Plader
ere saaledes øyensynlig bedervede, at de paa adskillige
Stæder ey kand holde Regn eller Snee ude, hvilked endog
paa denne Tiid er saa meged meere kiendelig i det Sne-
en nu beliggende inde paa kirke lofte, og desuen mange
stæder saavel udj kirke lofted som ellers udj Kirken
viiser sig kiændelig de saa kaldede Draab, som paa ad-
skillige stæder have allerede beskadiged saa vel Spær-
værket, hvorpaa Taged hviler, som ellers andet Træværk
udj Kirken, saaledes vil da Blye Taged uforbegiængelig

Fol. 305b
aftages og det underliggende Træ Tag ligeledes efter Laugret-
teds eenstemige Formeening, til hvilked Træ Tags Paalegning
igien efter deris overslaug ernødiges 9 støcker 12 Palm Spire
af 9 og 10 Fauvners Længde 2 Tylter 10 Palm Spirer a 9 Fauvner
udj Længde, 3 Tylter got Furu Huus Tømmer 5 Fauvner Lange
og 8 Tomme i Tuppen, 9 Jern Bolter af Længde 1 1/4 Allen, 150 nor-
ske Spigere af 7 til 8 Tommes Længde, 1000 Furu Laste Bord,
3000 dobbelt nagler, som alt blir anslagen til Bekostning af
160 rdr - hvad angaar de af Blye Kaaberne, hvilke ere saaledes
bedervede eller beskadigede, at de maae omstøbes forinden de
igien kunde vorde paalagde, da sagde laugretted sig ey at
kunde skiønne hvad samme Omstøbning vil koste, men til
Blye Tageds Paalegning igien forklarede De at udfordres
udj mindst efter deris overslaug 18 000 Norske Spigere af de
saakaldede Plat Hoved Spigere, for dermed at fæste Blye
Kaaberne til Taged, hvilken Spiger blev anseet at ville koste
2 ort pr hundrede, som da bedrager til 90 rdr, Arbeidslønnen
saavel i henseende til Blyed som det underliggende Træ
Tags af og nedtagelse og begge Deele igien at paalegge med
det videre, nemlig Himlingen udj Kirken igien. Som for
ermelt at tilfæste samt Maste Trærne med de fleere Trær
at indlegge blev anseed at vilde koste 220 rdr. Hvad ellers
angaaer Blye Taged paa Taarned som og over Coored, da
er saa vidt skiønnes kunde Dermed ingen Brøstfældighed
Vaaben Huuset som af Træ er Kirken paa den sydligste Kant
ved Bygged, ernødiges til gulveds Reparation, med videre
i Henseende til selve Huused og Taged, samt Klædningen
| at forsiunes med Lister ved Klædning, Bordenes Sammen
komst i alt 3 tylter Furu Bord, 200 dobbelt nagler, 100 Læg-
ter, 300 Tag Steen, 1/2 Tønde Tiære, som tillige med arbeds
lønnen anføres til 10 rdr. Vinduerne udj Kirken ere dog
ickun paa ganske faae stæder noged beskadigede og kand repa-
reres med angefehr 1 rdr. Udj Kirke Taarnet befindes hengen-
de 2 Klocker, hvoraf den største er i god stand men den
mindre aldeeles uduelig, i det samme er brusten og deraf
dæsuden Støcker affalden, men hvad bemte Klocke at om-
støbe vil koste, kunde Laug Retted ey forklare, som I saa
Begivenhed ukyndige. Ved Altered og Alter Tavlen findes
ingen Brøstfældighed. Kalk og Disk er af Sølv og derhos
en Sølv Æske, herforuden og en liden Kalk og Disk ligeledes

Fol. 306a
af Sølv, som benøttes til de saa kaldede Sogne Bude eller naar
Præsten forlanges til de Sængeliggende eller Svage. 2de Alter Klæder
befantes, Det eene af sort Fløyel med gamle sølv galuner paa og
ellers i brugelkig stand, men den anden er af rødt Fløyel, gammel
og bruges icke. Alter Dugen er god. Ved Kirken er trende Messe
hagler, 1 af Rødt Fløyel Brodered med guld og udj ganske god
Stand, En Dito af Sort Fløyel med sølv galuner paa, lige-
ledes i god stand, men den 3d af rødt Fløyel gammel og bru-
ges ey. Messe Skiorter ere 2de, den eene god og for kort siden
efter Sogne Præstens Forklaring af Kirke Eyeren anskaffed.
og den 2den gammel dog endnu brugelig. Alter Bogen samt
Ritualen og Gradual Bogen alle i god stand. Til Altered
er 2 Par Messing Stage, et par store og et par mindre alle
gode. Til Fonten 2de Messing Bæckener i god stand. Kisten
hvorudj ornamenterne ere beliggende fantes udj Bonden
brøstfældig saaledes, at nye Bord derudj vil indfattes, saa
er ey heller Kisten Laasfærdig, Reparationen i saa Fald ansees
til Bekostning af 1 rdr. Udj Kirken befindes 3de Lyse Croner
som ere til Deels Brøstfældige i det nogle af Piberne ere
i Støcker og nogle Borte, hvilke Lyse Croner at sætte udj behørig
Stand igien skiønes at kunde koste angefehr 4 rdr. Sogne
Præsten dernest sagde, at ved denne Kirke ey ere fleere
ornamenter - Ellers indleverede Sogne Præsten et sit Skriff
af gaars Dags Dato som blev oplæst. Endelig anmelte den beskickede
Proust Velærværdig Hr Magister Caspar Wilthagen, at
hand ved denne Forretning indted havde at erindre
og som saaledes indted ydermeere ved sammes at iagttage
blev den herved slutted.

Originaldokument

Digitalarkivet: SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, F/Fa/Faa/L0072: Tingbok, 1737-1740, s. 303