Kjeldearkiv:Skjøte 1717 til Peder Guldbrandsen fra Jens Grønbech, Storhamar

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skjøte 1717 til Peder Guldbrandsen, Narmo østre (Øvre Narmo) fra Jens Grønbech, eier av Storhamar.

Ieg underskrevne Hans Kongl Mayts  Cancellie Assessor og Landherre og Eiere til Storehammers Goeds kiendes og hermed giør vitterligt at ieg af frie Villie og velberaad Hue, saa vel som med min Hustrues Villie, Ja og Samtøche, haver solt, skiødt og afhændt, saa og hermed aldeelis sælger, skiøder og afhænder fra mig, min Hustrue og Arfvinger Dend halve Part udj Dend Gaard Narmoe som udj Wangs Hoved Sogn er beliggende, skyldende aarlig Bøxdel og Herlighed Eet halftt Skippund Rugmeel og halfandet Skind, samt ald anden Herlighed Efter Jordebogen, undtagen Sigt og Sagefaldet, saa og foering og vissørre, som ieg mig vid Gaarden vil have forbeholden, til ærlig og velforstandige Mand Peder Guldbrandsen, Hans Hustrue, Børn og Arfvinger til Evindelig Odel og Eiendom, intet undertagendes i nogen maade, være sig af Husebygninger, Ager, Eng, Skoug, Marck, som hand med dend anden halve Gaardeparts Opsidder Niels Helgesen er lige god, udj Fiskevann og Fæegang, vaat og tørt, Sætterbol, som nu tilligger, af Arrilds Tiid tilligget haver, og med Rætte tilligge bør, efttersom bemeldte Peder Guldbrandsen derfor har fornøyed mig med

Reede Penge, nemlig Toe Hundrede og 40 Rigsdaler, Thi kiender ieg mig, saa og min Hustrue og Arfvinger, ingen ydermehre Lod, Deel, Ræt eller Rættighed at have til eller udj berørte Halvpart udj Gaarden Narmoe, mens Dend som overmelt til et fuldkommen Odel og Eiendom solt og overdraget til besagde Peder Guldbrandsen, hans Hustrue og Arvfinger ligesom det mig til Odel og Eiendom er skiødt og overdraget, og skal Peder Guldbrandsen og hans Arfvinger, af mig, min Hustrue og Arfvinger her udinden være og blive uden Skade og Skadesløs holden i alle optænkelige Maader, og om imod Forhaabning nogen skulle prætendere Eiendoms Ræt til samme Gaardepart i Narmoe, da ieg eller mine Arfvinger at svare Peder Guldbrandsen eller hans Arfvinger hans Udlagde Penge eet halftt Aar eftter ieg derom videndes vorder, saa  ieg og mine Arfvinger skulde være hans og hans Arfvinger fulde og faste Hiemmel for hver Mands Tiltale i alle Maader, dets til Bekræftelse haver ieg dette Skiøde med min Haand og Signætte bekræftted og vendlig vil have ombedet Lænsmanden udj Wangs Præstegield Peder Frogner og Halvor Andersen med mig til vitterlighed at underskrive og forseigle.

Stoorhammer Gaard dend 25 September 1717 -

                       J: Grømbech (L.S)

Til vitterlighed effter Loven

Peder Frogner (L.S.)               Halvor Andersen (L.S.)

Kilde:

17170925 Pantebok 2, 1713-1723, fol.131a og 131b.