Kjeldearkiv:Skjøte 1791 Dæli i Vang på Hedmarken

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skjøte på garden Dæli i 1791 fra Christopher Johnsen Dæhlie til Ole Olsen og Marthe Christophers Datter

Nord-Hedmark sorenskriverembete
Pantebok nr. 1 (1777-1794)
Tinglysingsdato: 4. juli 1791

Fol. 706a No 19 C7. – 9 Rdr 1791 – No 3. C7 1rdr:1791. - Underbekræftede Christopher Johnsen Dæhlie af Wangs Hoved Sogn; Kiendes og hermed vitterlig giør: at have med frie Villie og sund Fornufft, samt med min Hustrues fuldkomne viidende og Samtykke, solgt og afhendet; ligesom jeg herved sælger Skiøder og gandske Overdrager min hidtil ejende og paaboende fulde Gaard No 59, Dæhlie, af sin fulde Skyld ½ skippund og 3 Huder med Bygsel og Herlighed, til mandhaffte Dragon Ole Olsen og tilkommende Hustrue min kiære Datter Marthe Christophers Datter, for den omforeenede Kiøbe Summa 1999rd; hvorunder er indberegnet saavel Kirkekiøbs Pengene, som Konge Tiende Andparten. Og da nu Kiøberen min tilkommende Sviger Søn bemelte Ole Olsen haver til mig aflagt fuldkommen og fornøyelig Reede og Rigtighed, for ovenmeldte Kiøb 1999rdr:, saa skal fra anstundende 14de: April dette Aar, Gaarden Soldater Lægdet Dæhlie, beliggende i Wangs Hoved Sogn, og skyldende som meldt ½ skippund 3 Huder, samt Holling, Arbeids Penge, Foernød og Foersaue, med alle sine underliggende Herligheder, være sig paastaaende Huuse og Bygninger, Ager og Eng, Skov og Mark, Sætter og Sætterboelig, intet undtagen af hvad Navn nevnes kand, som nu tilligger og fra arilds Tid tilligget haver og med rette tilligge bør, og udi alle Deele saaleedes som jeg den ejet og brugt haver, følge og tilhøre Kiøberen, hands tilkommende Hustrue og deres Arvinger til bestandig Odel, Arv og Eiendom, aldeles upaaanket og upaatalt af mig, Hustrue og øvrige Arvinger, da de maae giøre sig samme saa nyttig og Gavnlig som best viides og skee kan lovgemæss; og hvorfore jeg bliver Fol. 706b fuldkommen Hiemmelsmand – imod at hd svarer mig og Hustrue Marte Pedersdatter samt Søn Anders Christophersen de Føderaads Vilkaarligheder af og paa denne Gaard for livs Tid, hvert Aar, som ved oprettende Contract af mig skal vorde bestemt, og derudi skal speciele blive benævnt Forholdet med min Søns Ophold paa Gaarden – Skulle det ellers Hende sig at nogen i Fremtiden ville indtale denne solgte Gaard som sin Odel og derudi nyde lovmedholdig Biefald, da skal den eller de ej alleene tilbagebetale forermeldte Summa 1999rd:, men endog Eierne at nyde fuldkommmen Erstatning for hvert Aar han udreeder og svarer det paa Gaarden heftende Føderaad, samt alle de paa Gaarden anvendte lovlige Forbædringer, som alt i Tilfælde ved lovlig Taxations Mænd bliver at fastsætte og bestemme; Og kan om ernødiges med Eed Gestændiges, at om indbemelte Handel ingen Contract eller skrifftlige Conditioner i Forhaanden imellem os eller nogen paa vores Vegne er opretted. Forestaaende til Stadfæstelse under vedbørlig Bekræfftning udi lovfaste Vidners Overværelse, med denne Forpligtelse paa Kiøberen, at Han svarer de aarlige Rettigheder til Stoer Hammergaards Eier, som ydes af Gaarden. – Dæhlie den 2 April 1791. – Sælgeren Christopher Jonsen (L:S:) ved iholden Pen – Kiøberen Ole Olsen (L:S:) med paaholden Pen – Til Vitterlighed effter begiær: Peder Olsen Hafsahl (L:S:) ved iholden Pen – Ole Simensen Blyestad (L:S:) ved iholden Pen. Extraheret i Justitz Protocollen folio 858; og oplyser den dette Skiøde vedheftede Attest Beskaffenheden med Gaardens Heftelse. – Betalt Skrivn: 2rdr:, Tingl: 1rdr 3 Ort, og for Attesten 1rdr:, er Fiire Rigsdaler tre Ohrt. Testr: C: Stangebye. – Attesten! No 4 C7. 24 s 1791. – Gaarden No 59 Dæhlie ½ skippund 3 Hdr, befindes i Følge Jurisdictionens Pandte Registeres udviisende ikke at være betynged med nogen anden Heftelse end hvad forfattede Skiøde ommelder, nemlig: Ole Olsens Føderaads Contract til Christopher Jonsen og Marte Pedersdatter, dat: 6te Juny, tingl: Dags Dato, som paa Forlangende hermed attesteres – Derimod er Sælgeren Christopher Jonsen andsat til Formynder for Ole Gulbrandsen og Anne Gulbrandsdatter, som ved Skifte effter Anne Christophersdatter den 14de April 1786 tilfaldt i Arv, den Første 42rdr 18 s og den Sidste 21rdr 9 s; For hvilke Arve-Parter med lovlige Renter herved forbeholdes Myndtlingernes Rett til Tiid og Stæd, effter Recriptet af 6 Ap: 1775. – Thingstædet Findsahl, den 4de Julj 1791. – C: Stangebye (L:S:). –


Kilde

Nord-Hedmark sorenskriverembete
Pantebok nr. 1 (1777-1794)

Avskrift av pantebok: Inger-Karin Martinsen