Knottblom i Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Knottblom Malaxis monophyllus (L.) Sw. er en spontan, svært sjelden rikmyrsart som kun er kjent fra et funn i Østfold[1].

Forekomst og utbredelse

Knottblom er kun funnet på et sted i en km-rute en gang og karakteriseres som svært sjelden i Østfold. Den er kun funnet ved Arekilen, Hvaler i 1889.

Økologi

Knottblom er en flerårig urt som er knyttet til sumpskog, rikmyr og kilder på baserik grunn (Elven et al. 2022)[2].

Oppdagelseshistorikk

Knottblom først samlet fra Kirkøen, Originaletiketten på herbariearket står Kirkøen, A. Blytt udatert[3]. Tilleggsopplysninger er lagt om innsamlingen ved hjelp av Axel Blytts dagbok fra 24. eller 25. juni 1889 for knottblom (Malaxis monophyllos) er ført under Arekilen på myr. Funnet er første gang publisert av Axel Blytt selv hvor lokaliteten angis som Arekilen på Kirkøen (Blytt 1892)[4].

Utviklingstrekk, endringer i tid og rom

Knottblom ble funnet i en tid da forholdene var annerledes ved Arekilen, Hvaler enn i dag. Selv om det fortsatt rik og verdifull natur ved og omkring Arekilen som ble vernet som reservat 1976. På slutten av 1800-tallet var det nok mer åpent omkring Arekilen, det var trolig en omfattende beitebruk, slåttemark og høsting av vegetasjon den gangen. Robert Collett (1868:4)[5] beskriver området omkring Arekilen på denne måten i 1865: «Bredderne ere yderst sumpige, og hele Søen paa de 3 Sider omgiven af en sammenhængende Myr, der i Udstrækning flere Gange overgaar Søens egen Størrelse». Videre skriver Collett (1868:18) "I Arekilens søndre Del findes .. en skov af Alnus glutinosa". Siden den gang har stor del av Arekilen fuktige, åpne sump og myrgrodd igjen med skog, da mest svartor. For noen arter har det vært negativt.

Forvaltningsstatus

Nasjonalt er trådbregne vurdert til å være sterkt truet (EN)[6] og fredet siden 2001[7]. Båtvik (1992)[8] vurderer arten som utryddet fra Østfold. Den konklusjonen holder seg fortsatt da den ikke er gjenfunnet etter 1889.

Kilder og litteratur

  1. Knottblom i Østfold, historisk utbredelse pr. dato. - Artskart hos Artsdatabanken.
  2. Elven, Reidar, Charlotte S. Bjorå, Eli Fremstad, Hanne Hegre & Heidi Solstad 2022. Norsk flora, 8 utg. - Det Norske Samlaget, Oslo. 1255 s.
  3. Blytt, Axel 24.6.1889. Herbarieark av knottblom samlet ved Arekilen, Hvaler. Digitalt presentert på GBIF.
  4. Blytt, Axel 1892. Nye bidrag til kundskaben om karplanternes udbredelse i Norge. - Vidensk.Selsk. Forhandl. Nr. 3. Christiania. 73s. Digital versjonNettbiblioteket.
  5. Collett, Robert 1868. Zoologiske botaniske Observationer fra Hvaløerne. - Nyt Magazin for Naturvidenskaberne 15: 1-84. - Christiania. Digital versjonNettbiblioteket.
  6. Solstad H, Elven R, Arnesen G, Eidesen PB, Gaarder G, Hegre H, Høitomt T, Mjelde M og Pedersen O 24.11.2021. Karplanter: Vurdering av knottblom Malaxis monophyllos for Norge. Rødlista for arter 2021. Nettside hos Artsdatabanken.
  7. Forskrift om fredning av truede arter. FOR-2001-12-21-1525. Digital versjon hos Lovdata.
  8. Båtvik, Jan Ingar Iversen 1992. Sjeldne, sårbare og hensynskrevende karplanter i Østfold. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd. Rapp. 6-1992: 1-261. Digital versjon i Nettbiblioteket.

Eksterne lenker