Rettssakene mot Hans Jæger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne artikkelen tar for seg arkivkilder til rettssakene mot Hans Jæger i forbindelse med utgivelsen av Fra Kristiania-Bohêmen og Julefortællinger af H.J. Hans Jæger (1854-1910) var forfatter, bohem og anarkist. Han regnes som den ledende skikkelen i den såkalte bohembevegelsen i Kristiania i 1880-årene.

Hans Jæger og ytringsfrihetens grenser

Fra Kristiania-Bohêmen av stortingsreferent Hans Jæger kom ut 11. desember 1885. Boka ble gitt ut på forfatterens eget forlag, i to bind med et førsteopplag på 2000. Skriftet var en selvbiografi, hvor Jæger ville gjenfortelle det virkelige liv. Boka ble beslaglagt samme dag som den kom ut. Politiet greide å inndra i overkant av 600 stk. av bind I, og litt over 1700 av bind II. Tre dager senere ba Justisdepartementet om at Hans Jæger måtte settes under tiltale etter straffelovens bestemmelser. Tiltalebeslutningen av 24. desember 1885 lød på brudd på blasfemiforbudet og bluferdighetsvernet.

Justissaken mot Hans Jæger ble pådømt i Christiania byrett 29. april 1886. Han ble dømt for forbrytelse mot den norske straffelov av 1842, kapittel 8 § 1 og § 3, til 80 dagers fengsel på vanlig fangekost samt til å betale saksomkostningene på 80 kroner. Det beslaglagte skriftet ble konfiskert. Hans Jæger anket dommen til Høyesterett, hvor dom falt 22. september 1886. Straffen ble redusert til 60 dagers fengsel med vanlig fangekost, men med en hevet bot til 600 kroner. Han mistet etter dette også sin stilling som stortingsreferent.

Privat engasjert forsvarer i justissaken mot ham var overrettssakfører Ludvig Meyer. Han hevdet at det var en av grunnverdiene i det norske demokratiet, den frie meningsdannelsen, som sto på spill. Han trakk seg imidlertid allerede 12. februar etter at byretten avslo å frigi 15 eksemplarer av skriftet, som han ville sende til Skandinavias største forfattere så de kunne bevitne skriftets litterære kvalitet. Jæger fikk oppnevnt en ny forsvarer, som han imidlertid ikke brydde seg om å treffe.

Det påfølgende året 1887 fikk Hans Jæger en ny dom, på grunn av at han hadde latt boken trykke opp igjen med et nytt og uskyldig omsalg: Julefortællinger af H.J. I Christiania byrett ble han sammen med boktrykker Christian Holtermann Knudsen 20. juni 1887 dømt til arrest i 150 dager og konfiskering av 2. opplag av 2. del av skriftet Fra Kristiania-Bohêmen. Begge de tiltalte ble dømt til å betale 1600 kroner hver til bykassen. Jæger flyktet til Paris, men returnerte sommeren 1888 og avsonet straffen samme høst.

Les Fra Kristiania-Bohêmen hos Bokselskap.no.

Utdrag fra dommen 29. april 1886

«Det er fra Forsvarets Side gjort gjældende og ved Vidneførsel og paa anden Maade søgt godtgjort, at Tiltalte ved Udgivelsen af det omhandlede Skrift alene har handlet med et alvorligt Formaal for Øie, og at han har anseet den anvendte Skrivemaade nødvendig for Opnaaelsen av dette Formaal, saa at den ikke for nogensomhelst Del er fremkaldt af noget Ønske om derved at vinde økonomisk Fordel, vække Opsigt eller noget andet udenfor hans egentlige Formaal liggende Øiemed. Hvorledes det end hermed maatte forholde sig, vil det saaledes anførte selvfølgelig ikke kunne disculpere Tiltalte. Endog som formildende Moment er det af tvivlsom Betydning ligeoverfor det Samfunds Love, som han paa en utvetydig Maade har erklæret Krig, og hvis Grundpiller han, ifølge sin egen Fortales Indhold, søger rokket ved et Angreb, hvis fuldstændige Hensynsløshed for Andres Meninger, Følelser og dyrebareste Interesser er gjennemgaaende, og hvis hele Forargelighed han sees selv at have været sig fuldt bevidst.»

Kilder

Rettssakene mot Hans Jæger finnes i arkivet etter Oslo byrett, som befinner seg hos Statsarkivet i Oslo.[1] Sakene kan dokumenteres i saklister, domsprotokoller og saksdokumenter. Soningen av straff kan dokumenteres gjennom fangeprotokoller etter Christiania distriktsfengsel. Kildeoppgivelsen nedenfor er ikke uttømmende, da sakene også har nedfelt seg i arkivene etter stiftamtmannen i Christiania som påtalemyndighet, Christiania politikammer som politimyndighet, Christiania byfogd som eksekusjonsmyndighet og Christiania byrett utover domsmaterialet.

Saksomslag til rettssakene mot Hans Jæger
Foto: Odd Amundsen, Riksarkivet/Statsarkivet i Oslo
Ordre om beslagleggelse av Fra Kristiania-Bohêmen
Foto: Odd Amundsen, Riksarkivet/Statsarkivet i Oslo

Kildebeskrivelse

Saklisten for justissaker etter Christiania byrett viser at saken mot stortingsreferent Hans Jæger innkom 18.01.1886, og fikk saksnr. 33/1886. Tiltalebeslutning er av 24.12.1885, på grunnlag av forbrytelse mot kriminallovens kapittel 8. Saken ble opptatt til doms 15.03.1886, og pådømt 29.04.så. Saklisten viser at han ble dømt til forbrytelse mot kriminallovens kapittel 8 § 1 siste del og § 3 til 80 dagers fengsel på fangekost. Det beslaglagte skriftet Fra Kristiania-Bohêmen ble konfiskert. Det er opplysninger i saklista om at saken 18.01. ble opptatt til kjennelse, og 29.01. avlest kjennelse samt datoene 22.02., 08.03. og 15.03. Forsvarer var overrettssakfører Ludvig Meyer; men på et senere tidspunkt ble Knoph beskikket.

 • Kilde: Oslo tingrett, Gab, sakliste for justissaker 21, 1886, sak nr. 33/1886 i Arkivportalen


Domsprotokollen for Christiania byrett er autorisert for kriminelle saker. Dom av 29.04.1886 er innført på side 363 og er på 5 sider. I domsslutningen heter det at Hans Jæger bør for forbrytelse mot straffelovens kapittel 8 § 1 siste del og § 3 hensettes i fengsel på sedvanlig fangekost i 80 dager, og utrede til statskassen 80 kroner. Det beslaglagte skrift Fra Kristiania-bohêmen konfiskeres.

 • Kilde: Oslo tingrett, Gcbb, domsprotokoll for justissaker 23, 1885 – 1886, s. 363 i Arkivportalen


Sak nr. 33/1886: Justitien mod Storthingsreferent Hans Jæger, utgjør en egen mappe med saksdokumenter. På omslaget er det påført en kronologisk fortegnelse over sakens 22 dokumenter. I saksmappen mangler dokumentene nr. 3, 4, 20 og 21.

 • Kilde: Oslo tingrett, Gdb, saksdokumenter – justissaker 140, 1886, sak nr. 33/1886 i Arkivportalen


I en straffjournal som er autorisert for Christiania distriktsfengsel, som lå i Møllergaten 19, er på side 171 student Hans Jæger, 31 år, innført med lnr. 2065 og celle nr. G1. Han ble innsatt 21.10.1886 kl. 6 og løslatt 20.12.1886 samme klokkeslett. Protokollen opplyser om rettsgrunnlaget. For forbrytelse mot kriminallovens kapittel 8 §1 siste del og §3. Høyesterettsdom 22.09.1886 og byrettsdom 29.04.1886. 60 dager på sedvanlig fangekost. I anmerkningsrubrikken er det en opplysning om at byrettens dom var på 80 dagers fangekost.

 • Kilde: Oslo fengsel, Gaaa, straffangeprotokoll M 11, 1885 – 1887, s. 171 i Arkivportalen


Christiania byretts sakliste for justissaker viser at saken mot tiltalte nr. 1 student Hans Jæger og tiltalte nr. 2 boktrykker Kristian Holtermann Knudsen, 41 år, innkom 16.05.1887, og har sak nr. 235/1887. Tiltalebeslutning av 14.04.1887 mot nr. 1, for forbrytelse mot kriminallovens kapittel 8 § 1 og § 3, og for både nr. 1 og nr. 2, for overtredelse av forordning 27.09.1799 § 21. Forhørene er datert 28.01 – 17.02. Saken ble opptatt til doms 16.05.1887 og pådømt 20.06.så. Dommen mot Hans Jæger lød på arrest i 150 dager. Annet opplag av 2. del av skriftet Fra Kristiania-Bohêmen konfiskeres. Domsslutningen for begge to var å betale 1600 hver kroner til bykassen.

 • Kilde: Oslo tingrett, Gab, sakliste for justissaker 22, sak nr. 235/1887 i Arkivportalen


Dom i saken mot Hans Jæger og Kristian Holtermann Knudsen ble avsagt 20.06.1887, og er innført i Christiania byretts domsprotokoll for justissaker på side 111, og utgjør 5 sider. Jæger ble dømt for forbrytelse mot straffeloven kapittel 8 § 1 siste del og § 3 til arrest i 150 dager i arrest. Begge to ble dømt for overtredelse av forordning 27.09.1799 § 21 til å betale 1600 hver til bykassen. Annet opplag av 2. del av skriftet Fra Kristiania-Bohêmen ble konfiskert.

 • Kilde: Oslo tingrett, Gcbb, domsprotokoll for justissaker 25, 1887, s. 111 i Arkivportalen


Sak nr. 235/1887: Justitien mod 1. Student Hans Jæger og 2. boktrykker Kristian Holtermann Knudsen utgjør en egen saksmappe. På omslaget er det påført opplysninger om at saken innkom og ble opptatt 16.05. og pådømt 20.06.1887. Det er påført opplysninger om fremstilling i byretten 16.05.1887 med 14 bilag og 6 underbilag. I saksmappen mangler dokumentene 6, 10, 11, 12 og 13.

 • Kilde: Oslo tingrett, Gdb, saksdokumenter – justissaker 151, 1887, sak nr. 235/1887 i Arkivportalen


I en straffjournal som er autorisert for Christiania distriktsfengsel, er Hans Jæger, student 34 år, innført på side 270 med lnr. 1440 og celle nr. Gj. 1. Rettsgrunnlaget er kriminallovens kapittel 8 § 1 siste del og § 3, høyesterettsdom 10.11.1887, kgl.res. 15.12.1887 og byrettsdom 20.06.1887. Arrest 150 dager, hvorav avsonet 46 dager, med henvisning til jnr. 1789. Han ble innsatt 07.08.1888 kl. 11.30 formiddag og løslatt 22.09.1888 samme klokkeslett. I anmerkningsrubrikken står det at han ved samme dommer er ilagt 400 i bot til bykassen. Ifølge høyeste resolusjon 23.09.1888 er han overflyttet til 13 dagers fengsel på vann og brød. Fra 22.til 23.09. satt han fengslet ifølge eget ønske, hvorfor denne dag ikke medregnes i straffarrest dagene. Det henvises til jnr. 1789.

 • Kilde: Oslo fengsel, Gaaa, straffangeprotokoll M 12, 1887 – 1888, s. 270 i Arkivportalen


En straffjournal som er autorisert for Christiania distriktsfengsel, Hans Jæger er innført på side 25, med lnr. 1789 , og med henvisning til tidligere lnr. 1440 i straffjournal 12. Han sitter på celle nr. 44. Her er også innført opplysninger om rettsgrunnlaget med kriminallovens kapittel 8 § 1 siste del og § 3, høyesterettsdom 10.11.1887 og høyeste resolusjon 21.09.1888. Det gis videre opplysninger om straffen 13 dager på vann og brød og 2 dager på vanlig fangekost. Eksekvering og løslatelsesdato er den samme: 07.08.1888 kl. 11.30 formiddag og 22.09.1888 samme klokkeslett. I anmerkningsrubrikken opplysninger om i alt 150 dager arrest. Fra 07.08.1888 til 22.09.1888 46 dager, rest 104. 23.09.1888 satt han for egen regning. 13 dager fengsel på vann og brød.

 • Kilde: Oslo fengsel, straffangeprotokoll 13, 1888 – 1889, s. 25 i Arkivportalen


Journal for dommer er autorisert for Christiania distriktsfengsel. I denne er Hans Jæger innført under lnr. 340 med henvisning til lnr. 414 og lnr. 425. Innførsel lnr. 340 har opplysninger om 03.08.1888 som mottagelesdato og dato for byfogdens ordre. Dommene er høyesterettsdom 09.11.1887, byrettsdom 20.06.1886, kgl.res. 15.12.1887, og stiftets ordre 18.07.1888. Straffen er 150 dager arrest og 400 kroner i mulkt til bykassen. Innsettelsesdato 07.08.1888. I en rubrikk benevnt sendt byfogden, står det at 07.08.1888 tilbakesendt byfogden. 07.08. tilbake fra politiet. 18.09.1888 sendt stiftet med benådnings ansøkning om straffens omgjøring til fengsel på vann og brød. Innførsel lnr. 414 har opplysninger om mottagelsesdato 28.09.1888, rettsgrunnlag kriminallovens kapittel 8 § 1 siste del og § 3 og dommene høyesterettsdom 10.11.1887, kgl.res. 15.12.1887 og 21.09.1888 samt stiftets ordre 27.09.1888, og 150 dagers arrest. Byfogdens ordre er av 28.09.1888. Det er videre opplyst om at rest av straffe-arrestdagene fra 07.08.1888 er omgjort til fengsel på vann og brød med henvisning til kriminallovens kapittel 2 – 28. Om når han ble innsatt står det 23.09.1888 på 13 dager fengsel på vann og brød. I rubrikken sendt byfogden står det 04.01.1889. Videre er det opplysninger om sendt stiftet i forbindelse med skriv 26.09.1888 angående utsettelse med bøtene 28.09.1888. Det henvises til lnr. 425, og datoen 04.01.1889. Innførsel lnr. 425 har opplysninger om mottagelse 06.10.1888. Rettsgrunnlag overtredelse av forordning 27.09.1799 § 21. Dommene er høyesterettsdom 10.11.1887, kgl.res.15.12.1887 og Justisdepartementets skriv 03.10.1888 og stiftets skriv 05.10.1888. Byfogdens ordre er datert 06.10.1888. Om straffen står det 400 kroner bøter til innfordring eller forføyning, til avsoning etter 2 måneders forløp fra 08.10.1888. Om når han ble innsatt står 08.12.1888. I byfogdrubrikken står det sendt 04.01.1889 samt opplysninger om at ifølge skrivelse 19.10.1888 fra byfogden har han henstand til 10.12, og kan forlate landet. Advokat Ludvig Meyer er hans garantist.

 • Kilde: Oslo fengsel, Gd, domsjournal 5, 1886 – 1890, nr.340/88, 414/88, 425/88 i Arkivportalen


Hans Jæger er innført på side 307 i en protokoll som er autorisert til register for Christiania distriktsfengsel. I den finnes det rubrikker med opplysninger om innsettelse 08.12.1888, lnr. 2461 i straffjournalen og lnr. 425 i domsjournalen.

 • Kilde: Oslo fengsel, Gg, register 5, 1888 – 1896, s. 307 i Arkivportalen

Norges Dokumentarv

I 2017 ble arkivmaterialet etter rettssakene mot Hans Jæger tatt opp i Norges dokumentarv, som er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register.

Saksdokumentene finnes i statsarkivene

Høyesterett har avlevert arkivsaker fram til midten av 1980-tallet til Riksarkivet. Arkivet har mange serier med protokoller der man finner dommer, votering med videre. Saksdokumentene ble imidlertid sendt tilbake til den instansen der saken startet. Fra 1890-tallet av ble sivile saker returnert til tingretten, eventuelt via lagmannsretten. I lagmannsretts- og tingrettsarkivene er dommene bevart i egne serier med domsprotokoller. Straffesaker ble returnert til det politikammeret som startet saken. Dermed er det i politiets saksmapper, som er avlevert til statsarkivene, at man kan følge sakene fra begynnelse til slutt.


 1. Kildehenvisningene er samlet av Sigurd Rødsten


Brukerlogo SAO.jpg Rettssakene mot Hans Jæger er basert på en artikkel publisert eller bearbeida av medarbeidere ved Statsarkivet i Oslo knytta til prosjektet Statsarkivet i Oslo – 100 år i 2014 og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.