Trådbregne i Østfold

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Trådbregne
Calamistrum globuliferum (L.) Kuntze
Vassbregnefamilien
Kart og graf oppdatert: 2.9.2022
Calamistrum globuliferum.png
3 av 228 5x5 km-ruter
Calamistrum globuliferum 1.png
4 av 4680 km-ruter
4 av 445013 0,1 km-ruter
Først funnet: 1968
Sist funnet: 2009

Trådbregne er en spontan, meget sjelden vannplante med vestlig utbredelse i Østfold. Historisk sett kjent fra kun Vansjø i Rygge og Råde, samt fra Grasholttjern, Rakkestad.

Hyppighet og utbredelse

Trådbregne er meget sjelden i 5x5 km-skalaen og meget sjelden i 1x1 km-skalaen med vestlig utbredelse[1][2]. Arten er kjent fra 4 km-ruter hvor tre av dem fra Vansjø hhv. i Rygge og Råde, samt en km-rute fra Grasholtjern i Rakkestad. Arten er trolig historisk oversett og fantes nok hist og her i en tid da forholdene var gunstig for den. Men arten er ikke lett å kjenne, og det var kanskje ikke så vanlig å botanisere på potensielle lokaliteter omkring f.eks. 1950.

Økologi

Trådbregne vokser på grunt vann med leiraktige strandbredder gjerne beites av husdyr.

Oppdagelseshistorikk

Trådbregne ble først samlet ved Vansjø NV for Dramstad, Rygge 17. september 1968 av Aslaug Weydahl[3]. Den ble først publisert fra Rygge og Råde av Johannes Lid 1973[4].

Utviklingstrekk, endringer i tid og rom

Trådbregne ble funnet noen få steder i Vansjø i Rygge og Råde i perioden 1968-1982, men har trolig hatt en lengre historie der. Etter den tid er ikke arten sett i Vansjø-bassenget. Dette kan skyldes både økt eutrofiering som følge av overgang fra åker til eng i nedslagsfeltet, samt at strandbeite opphørte med påfølgende gjengroing. Etter den tid er trådbregne kun funnet ved Grasholttjern i Degernes, Rakkestad hvor arten er sett i perioden 1994-2009. Etter den tid er arten ikke funnet i Østfold. Husdyrbruket i Østfold har avtatt betydelig og beite langs vann og vassdrag er ikke vanlig lenger.

Arten har også vært i kraftig tilbakegang i Bohuslän med mer ca. 75 % reduksjon i antall funn mellom 1940-50-tallet og etter 2000[5].

Forvaltningsstatus

Nasjonalt er trådbregne vurdert til å være sterkt truet (EN)[6]. Jan Ingar Båtvik karakteriserte arten som «svært sjelden, sårbar eller akutt truet» i Østfold i 1992[7]. Vi vurderer den som kritisk truet (CR) i Østfold pga. dens sjeldenhet og sterke tilbakegang.

Kommetarer

Båtvik har gitt en komplett status for arten i Østfold pr. 1992[8].

Kilder og litteratur

  1. Artsdatabanken. Trådbregne i Østfold (grense 2019), historisk utbredelse pr. dato. Nettsiden Artskart.
  2. Østfold botaniske forening. Trådbregne i Østfold (grense 2019), kart, grafer og nøkkeltall. Nettsiden Østfoldbotanikk.
  3. Weydahl, Aslaug 17.9.1968. Herbarieark digitalt på GBIF.
  4. Lid, Johannes 1974. Norsk og svensk flora, 4. utgåve (red. Olav Gjærevoll). - Det norske samlaget, Oslo. 808s.
  5. Blomgren, Evastina, Eva Falk & Birgitta Herloff (red.) 2011. Bohusläns Flora. - Föreningen Bohusläns Flora, 731 s.
  6. Artsdatabankens ekspertkomité, rødlistede karplanter. Vurdering av trådbregne Calamistrum globuliferum for Norge. Rødlista, siste versjon. Nettside hos Artsdatabanken.
  7. Båtvik, Jan Ingar Iversen 1992. Sjeldne, sårbare og hensynskrevende karplanter i Østfold. - Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen rapport 6-1992: 1-261. Digital versjonNettbiblioteket.
  8. Båtvik, Jan Ingar I. 1992. Digital versjonNettbiblioteket.

Eksterne lenker