Kjeldearkiv:Kirkesanger Jørgensen

Kirkesanger Jørgensen

I Akers-Posten som kom ut 29. desember 1906 kan vi få litt kjennskap til hvorledes skoleforholdene var i vårt område. Kirkesanger Jørgensen hadde ansvaret for skolegangen fra Kverner til Prinsdal på 1800-tallet. Vi gjengir hans egen beretning i en forkortet form:


Jeg er født i Nes på Romerike i 1833. Fra Barn af havde jeg stor Læselyst. Men det var ikke godt at faa tilfredsstillet denne. Bøger var for mig næsten ikke til at opdrive. Vi havde Herslebs Bibelhistorie, Saksdorfs Forklaring og Luthers Katekismus. Det var det hele. Disse bøger maatte man læse omtrent paa egen Haand, da der var yderst liden Skoletid. 1857 blev jeg optaget som Elev ved Asker Seminarium. I 1859 blev jeg dimitert og tiltraadte som vikarierende Lærer i Manglerud-fjerdingen i Aker. Abilsø Skole var ikke bygget; men der holdtes Skole 2 Uger paa Mangelberg, et lidet gammelt Hus mellom Manglerud og Abilsø, og i 2 Uger paa Gaarden Klemetsrud og saaledes skiftevis.

Fra Burud til Ljabro

1ste Februar 1860 blev jeg ansat som Lærer ved Bernhus. I min Beskikkelse forpligtedes jeg til ogsaa at besørge Undervisningen i den søndre Del af Distriktet indtil Skole der blev bygget og Lærer der beskikket. Denne søndre del udgjør nu Ljans Kreds. Skolen holdtes da skiftevis 2 Uger ad Gangen paa Bernhus og 2 Uger ad Gangen paa Pladsen Burud ligeover for øvre Prinsdal. Da jeg boede paa Bernhus maatte jeg op tidlig om Morgen og gaa for at komme tidsnok til Burud; for Skolen begydte Kl. 8. Men Ovnen paa Burud var dengang ofte i ondt Lune. Den røg saa forfærdelig imellem, at vi ikke kunde se at bestille noget. Saa fik jeg Aaret efter flyttet Skolen til Ljabro, hvor den blev holdt i den lille Garveribygning. Derved fik jeg betydelig kortere Vei. Efter 2 Aars Forløb blev der bygget Skolehus paa Hauketo og Lærer der beskikket.

Trangt on plassen

Fra nu af blev Bernhus fast Skole, og dette kom vel med. Thi omtrent paa samme Tid som Skolen blev bygget, reiste der sig en Samling af Huse i Ekebergsvingen og paa Bagerengen ned til Loelven. Børnene her maatte ogsaa benytte Bernhus Skole. Men dette blev for mange tilsammen. Skolestuen blev pakkende fuld af Børn og og imellem fik de ikke Rum, men jeg maatte tage den anden Stue til Hjælp. Men dette kunde ikke gaa i Længden. Saa blev det ansat en Hjælpelærer og Skolen fik 6 Klasser. Men endda var der indtil 40 børn i enkelte Klasser i disse smaa Rum. I 1870 blev der sat igang en Skole paa Kverner. Det var Fabrikeier Onsum og Akers Kommune, som var sammen om den. Fra 1870 fik Bernhus Skole kun arbeide med de Børn som egentlig hørte Distriktet til. Hertil hørte ogsaa Øerne. Det var tyk Skog mellem Skolen og Bækkelaget dengang, den blev taget i Brug. En Sti førte fra Holtet igjennem Skogen til nedre Bækkelaget, og naar man kom ud paa Heldingen, saa man det lyste til Søen. En Gut dernede, som forsømte Skolen, opgav som Grund til Forsømmelsen, at han ikke turde gaa igjennem Skogen af Frygt for Ulv og Bjørn. Men Skogen fik siden efter om en Tid Reisepas. Bordskriver Abrahamsen og Bull kjøbte Skogen til Udhugst. Den blev afrabbet, saa der ikke fandtes en "Garstaur" igjen. Nu er som bekjendt hele Strøget bebygget med Villaer.

Sti til øyene

Fra 1870 var jeg Lærer alene med min Hustru som Lærerinde i Haandarbeide for Piger. Men fra 1882 fik Skolen mere Hjælp, idet her da blev ansat en Lærerinde.

I samme avis fra 29.12.1906 skriver Ole Moe: Kirkesanger Jørgensen tager sin Afskjed fra Nytaar og i Betragtning af hans trofaste Tjeneste i 34 Aar (som kirkesanger, han hadde vært lærer i 43 år) er man blevet enig om paa Nytaarsdag i Nordstrand Kirke at bringe ham et frivilligt Offer.

Bekkelaget Skole hadde i 1938 874 elever og 29 lærere, idag har skolen mer enn 700 elever og ca. 65 ansatte.

Når en ser tilbake på læreryrket i gamle dager, må en berømme lærernes innsats.


Kilder

  • Pedersen, Gunnar: B.1: Aktuell historie. 2008. 161 s Utg. Nordstrands blad. ISBN 978-82-303-1118-9. S. 64: Kirkesanger Jørgensen.  Artikkelen er basert på «Aktuell historie», Gunnar Pedersens spalte i Nordstrands Blad, som senere har resultert i seks bøker. Den ble opprinnelig publisert som NB 131 den 15.02.2002. Litteraturlista er den Pedersen oppga i sin utgave av artikkelen.

Flere artikler finner du i denne alfabetiske oversikten.