Akershusregisteret

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Akershusregisteret er et register over de diplom som befant seg på Akershus slott i 1622. Lista ble skrevet ned etter ordre fra stattholder Jens Juel, og omfatta omkring 2400 dokumenter. Av disse er bare omkring 20 bevart, og de korte beskrivelsene i registeret er dermed den eneste kilde vi har til innholdet i diplomene.

Bakgrunn

I 1622 meldte stattholder Jens Juel fra til Christian IV at det fantes mange gamle brev på Akershus slott. Han mente at disse burde bli registrert, fordi det var viktige dokumenter der. Blant annet var rester av det norske rikets arkiv der, ettersom Norges rikes kansler hadde hatt sete på Akershus. Kongen reagerte raskt, og under et besøk i Bergen sommeren 1622 sendte han kansellisekretærene Gregers Krabbe og Mogens Høg til Christiania for å foreta registreringa. De fikk hjelp fra rikets skriver Thomes Jenssøn, som kunne lese gammelnorsk.

Arbeidet med å registrere diplomene pågikk fra august til oktober 1622. Det sto seks kister og to skrin som var forsegla av kansler Jens Bjelke og lensmann Hartvig Huitfeldt på slottet, og for dette innholdet fantes et register allerede. Materialet de måtte gå gjennom var i hovedsak diplom fra Verne kloster, Hovedøya kloster og Nonneseter kloster. Disse hadde vært oppbevart i klostrene, og ble så overført til Akershus etter reformasjonen. Totalt var det omkring 2400 diplom fra klostrene. I kildeutgivelsen fra 1916 (se under) er det lagt til fortløpende nummerering, og siste diplom har fått nummeret 2375.

Det som gjør registeret så verdifullt er at det er skrevet i form av et kort sammendrag (regest), som normalt navngir avsender og mottaker, samt oppgir hovedtema for brevet. Selv om detaljene mangler, får vi på denne måten allikevel oversikt over et stort antall eiendomsoverdragelser, søknader, testamenter og annet.

Registeret ble skrevet i duplikat, slik at ett register ble beholdt i Norge og ett ble sendt til Danmark. Begge er bevart, det danske (A) i noe bedre stand enn det norske (B). Det har ikke vært mulig å avgjøre om de ble skrevet ned samtidig, eller om det ene ble skrevet først mens det andre er en kopi. Både A og B har Gregers Krabbe og Mogens Høg sine egenhendige underskrifter, så begge må uansett dateres til 1622. Det finnes også to yngre avskrifter, som begge er mindre fullstendige.

Hva som egentlig skjedde med diplomene er uklart. Av de flere tusen dokumentene har det aller meste fosvunnet sporløst. Et tjuetalls diplom som kan spores til denne samlinga har blitt funnet i det danske riksarkivet i København.

Kildeutgivelse

Gustav Storm transkriberte registeret. Han døde i 1903, og først i 1909 ble hans arbeid sendt til trykkeriet. Før den var ferdig trykt kom det melding om at det danske eksemplaret var gjenfunnet i København, og det viste seg å være mer fullstendig enn det norske. Dermed satte Gunnar Tank i gang med en ny transkribering, og Akershusregisteret af 1622 ble publisert av Den norske historiske kildeskriftkommisjon i 1916.

  • Akershusregisteret af 1622 : fortegnelse. Utg. af Den norske historiske Kildeskriftkommission ved G. Tank. Kra., 1916. Digital versjonNettbiblioteket.

Litteratur og kilder