Arkivkilder til Henrik Wergeland og Grønlia

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Portrett av Henrik Wergeland, av Hans Christian Olsen og L.B. Hansen

Denne artikkelen gir en oversikt over arkivkilder til Henrik Wergeland og Grønlia. Wergelands mangslungne liv og diktning befruktet hverandre gjensidig. Kjøp og salg av hus i Grønlia i Aker herred førte på mange måter noe godt med seg, i en for ham travel og forventningsfull tid. Formalitetene omkring det synliggjorde ham i en økonomisk og sosial sammenheng han var uvant med. Han måtte benytte seg av justisvesenets tjenester. Dette har nedfelt seg i arkivet etter Aker sorenskriveri som oppbevares i Statsarkivet i Oslo.


Henrik Wergeland i arkivkildene

Dette er en kontekstuell gjennomgåelse og presentasjon av de juridiske formalitetene, i forbindelse med Henrik Wergelands kjøp og salg av hus og grunn i Grønlia. Den fokuserer på dokumentenes innhold, tekst, navn og dateringer med tanke på å tilføre Wergeland-forskningen nyansert kunnskap. Samtidig er den tenkt å imøtekomme den allmenne nysgjerrighet som alltid har vært til stede omkring nasjonaldikteren. Til formålet trengs en beskrivelse av kildene sammen med en presentasjon av seks tinglyste dokumenter, som er gjengitt som utskrifter in extenso av panteboka.

Sorenskriveren i Aker

Henrik Wergeland hadde i rettslig henseende å forholde seg til sorenskriveren i Aker, fordi Grønlia på den tiden hørte til gamle Oslo og forstedene og lå innenfor dennes jurisdiksjonsgrense. Sorenskriver var Claus Heiberg, som var exam.juris. Han vikarierte, etter P.F.M. Heltzens død i embetet i 1838, inntil S.A.W. Sørensen tiltrådte i løpet av 1839. Sorenskriveren foresto tinglysing, bekjentgjøring på tinget, for å sikre at en rekke forhold var offentlig stadfestet og kjent, og dermed hadde rettsvern. Til dette førte han tingbøker, også benevnt rettsprotokoller. I dem ble alle saker som var oppe på tinget ført inn. De eldste tinglysningsforretningene finnes i tingbøker, deretter ble de ført i pantebøker. Etter hvert kom tingboka hovedsakelig til å bli et register over tinglyste dokumenter, og gikk i 1927 ut av bruk. Pantebøkene ble først vanlig på 1700-tallet. De inneholder tinglyste dokumenter, blant annet skjøter som gir hjemmel og rettigheter, og obligasjoner. De ble tidligere ført kronologisk ting for ting; i nyere tid etter registreringsdato i tinglysingsdagboka. Panteregistrene, i dag grunnboka, er registre utarbeidet for å finne frem i pantebøkene..

Tingboka som kilde

Tingbok nr. 53, 1837 – 1842 for Aker sorenskriveri er autorisert, som justisprotokoll, 02.02.1837 av amtmannen. Den viser at retten ble satt på Akers tingsted 07.09.1838. Den ble administrert av konstituert sorenskriver Claus Heiberg i overvær av undertegnede laugrettesmenn. Det ble den dagen publisert 57 dokumenter til tinglysing. Innført som tinglysing 1, ble snekker Samuel Osmundsens skjøte til Henrik Wergeland på et hus i nordre Grønlias eiendel under Oslo hospital for 150 spd. I den etterfølgende tekst på fem linjer er det opplyst om, at cand.theol. Henrik Arnold Wergeland, 30 år, fremsto for retten som eier av hus og grunn i Oslo under nordre Grønlia. Det blir videre opplyst om at huset var taksert for 320 spd i Norges Brannkasse. Tilslutt i innførselen står det, at etter at komparenten hadde erklært seg kjent med Grunnloven, avla han ed til konstitusjonen på lovlig måte. Tinglysing 3 på samme side er også et dokument knyttet til kjøpet, hvor det er innført Anne Hedevig Prydtz’ overdragelse til Hans Olsen på en tomt under nordre Grønlia, datert 28.04.1825. Den 01.02.1839, ble retten til det alminnelige månedsting for Aker sorenskriveri satt i lensmann Paulsens hus i Oslo, også administrert av C. Heiberg med undertegnede laugrettesmenn. Det ble foretatt 46 tinglysinger den dagen. Tinglysing 28 er en innførsel som viser til Henrik Wergelands obligasjon, datert samme dag, til prost Wergeland for 100 spd med pant i et hus i Grønlia. Dokumenter vedrørende Henrik Wergelands salg av hus og grunn, ble behandlet av retten til månedstinget for Aker 03.05.1839. I lensmann Paulsens hus i Oslo; ble retten også her betjent av C. Heiberg med undertegnede laugrettesmenn. Det var 109 saker til tinglysing den dagen. Innført som tinglysing 35 er Frederik Napoleon Alexander Thorups obligasjon til cand. theol. Henrik Wergeland for 260 spd med pant i et hus i Grønlia, datert 15. forrige måned. Tinglysing 80 viser til en påtegning på Anne Hedevig Prydtz’ forpaktningskontrakt med Hans Olsen angående bruken av et stykke jord, datert 28.04.1825. Påtegningen er datert 06.06.1838. Tinglysing 81 viser til en påtegning på Samuel Osmundsens skjøte til Henrik Wergeland, datert 04.09.1838. Påtegningen er datert 06.04.1839. Tinglysing 82 viser til Henrik Wergelands skjøte til Frederik Alexander Napoleon Thorup på et hus og tomt beliggende på Grønlia for 360 spd, datert 15. forrige måned. Kilde: Aker sorenskriveri, Fb, tingbok 53, 1837 – 1842, fol. 97 b, fol. 122 b, fol. 136 b, fol. 142 a, b. http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-02000000191270

Panteregisteret som kilde

Panteregister IV 3 for gamle Oslo og forstedene etter sorenskriveren i Aker, er innrettet med innholdsregister på første side, og inndelt etter ulike fortløpende forstadsnumre. Nordre Grønlia er innført på egen side med nr. 64, og med oppgitt gammelt nr. 61. Fru Anne Hedevig Prydtz står oppført som eier av denne gården. Det blir opplyst at den er tillagt ”Hauge og Løkke” som utgjør 4,5 mål jord, ifølge skjøte fra løytnant, nå kaptein Finne, på hjemlet eiendom datert 02.05. og tinglyst 05.05.1826. Avgift på grunnen er 2 riksdaler 3 ort årlig. Bygningene oppgis å være assurert for 285 spd i Norges Brannkasse. En innførsel i panteregisteret viser at Samuel Osmundsen ved skjøte datert og tinglyst 07.09.1838, overdro til cand. theol. Henrik Wergeland sin grunn beliggende på nordre Grønlia for 150 spd. Det var med henvisning til de rettigheter og forpliktelser som var nevnt i et arvefesteskjøte utstedt av fru Anne Hedevig Prydtz 28.04.1825. Etter skjøtet er det innført et grunnbrev fra Anne Hedevig Prydtz til vekter Ole Thoresen. Denne var overlatt en byggetomt med årlig avgift 6 spd, i hvis mangel tomten skulle ryddiggjøres, og med flere betingelser. Dokumentet som omhandler overdragelsene, er datert 28.04.1825, 02.04.1828 og tinglyst 07.09.1838. I forbindelse med kjøpet er det gjort en innførsel som viser, at det ble det utstedt en obligasjon pålydende 100 spd fra Henrik Wergeland til prost Wergeland på 100 spd med første prioritet pant i hus og grunn. Den er datert og tinglyst 01.02.1839. Cand.theol. Henrik Wergelands salg og overdragelse av hus og grunn til ny eier Fredrik Napoleon Alexander Thorup, skjedde det ved skjøte datert 15.04. og tinglyst 03.05.1839. Salgssummen var 360 spd. I forbindelse med salget ble det utstedt en obligasjon fra F.N.A. Thorup til cand.theol. Henrik Wergeland pålydende 260 spd, hvor ovn og alt hans innbo ble pantsatt med første prioritet. Dokumentet fikk/har samme datering og tinglysningsdato som skjøtet. I panteregisteret er det foretatt en innførsel nederst på siden som viser til en tinglyst påtegning av 03.05.1839, hvor Hanne Hedevig Johannesen med laugværge erklærer, at obligasjonen til Norges Bank for 265 spd ikke heftet på Wergelands del, og at en ikke kjente til noen heftelse på denne delen. Deretter følger en henvisning til pantebok 10, folio 373 b. Panteregisteret viser at begge de ovennevnte obligasjoner ble avlæst. Kilde: Aker sorenskriveri, Gabd, realregister IV 3: Oslo og forstedene, ca. 1803 – 1843, o. 245, o. 247.

Panteboka som kilde

Pantebok nr. 10, 1833 – 1840, for Aker sorenskriveri er autorisert 11.07.1833 og på ny grunnet skade 25.03.1848 av amtmannen, og har 604 gjennomdragne sider. Innførslene på tinglysingsdatoene 07.09.1838 og 03.05.1839 samsvarer med de som er foretatt i tingboka. På tinglysingsdagen 03.05.1839, inneholder panteboka 109 tinglyste dokumenter. Det er samme antall som i tingboka, men ved innføring i panteboka viser det seg at tinglysing 80 tilsvarer tinglysing 81 i tingboka, og tinglysing 81 er tilsvarende 82 i tingboka. Tinglysing 80 i tingboka, som er en påtegning og gjelder bruken av et stykke jord, datert 28.04.1825, gjenfinnes i tinglysing 81, som er skjøtet. Kilde: Aker sorenskriveri, Gba, pantebok 10, 1833 – 1840, fol. 373 b, fol. 422 a, fol. 445 a, fol. 448 a.

Skjøte til Henrik Wergeland

Utskrift av pantebok nr. 10 (1833 – 1840) for Aker sorenskriveri. Dokument tinglyst 07.09.1838, fol. 373 b.

Nr. 1 Jeg Underskrevne Snedkerarbeider Samuel Osmundsen tilstaaer og vitterliggjør herved, at jeg i Overeensstemmelse med de Rettigheder, som i Anne Hedevig Prydses her hosfæstede Arvefæsteskjøde dateret Grønlien 28de April 1825 hjemler Eieren af den deri til Afbenyttelse og Bebyggelse udviste Tomt, har solgt og overdraget, ligesom jeg ved dette mit Skjøde fra mig og Arvinger overdrager og tilskjøder Cand. Theol. Henr. Wergeland mit af mig tilforn iboede Huus, beliggende paa Nordre Grønliens Opsloe Hospital frakjøbte Eiendeel under Opsloe. Og skeer denne min Overdragelse til bemeldte Cand. Theol. Wergeland, som af den fulde Kjøbesum 150 (et Hundrede og femti Spd) har fyldestgjort mig med 100 (et Hundrede) Spd med Henstand indtil Michaelis førstkommende med Resten, tillige med Paabindelse og Overdragelse af alle de i bemeldte Arvefæsteskjøde omstipulerede Rettigheder og Forpligtelser. – Til Forsikring om dette Foranførte har jeg i Overværelse af undertegnede Vitterlighedsvidner underskrevet dette Skjøde. – Opsloe Thingsted 7de September 1838. Samuel Osmundsen. Med paah. Pen. Til Vitterlighed: G. Simonsen. Claus Heiberg. Den Agers Fattigcasse tilkommende ¼ % – af Kjøbesummen 150 Spd er betalt med 45, firti og fem Skilling. H. Woxen. - Kilde: Aker sorenskriveri, Gba, pantebok 10, 1833 – 1840, fol. 373 b.

Overdragelsesdokument

Utskrift av pantebok nr. 10 (1833 – 1840) for Aker sorenskriveri. Dokument tinglyst 07.09.1838, fol. 373 b.

Nr. 3 Underskrevne Anne Hedevig Pryds, gjør herved vitterlig, at have overladt til Hans Olsen en Tomt til Afbenyttelse og Bebyggelse paa Nordre Grønliens Eierdel paa Efterfølgende Vilkaar: 1, Hans Olsen benytter den efter 2de Mænds Vidner udviste Tomt, som nu er afpælet og udviist for den lovlige og omaccorderede Priis 6 Spd, skriver sex Speciedaler aarlig, som erlægges i 2de Terminer Det halve 3 Spd 30 Juni og de andre 3 Spd inden 23de December hvert Aar. – 2, Naar den aarlige Grundleie saaldes bliver rigtig betalt, nyder Hans Olsen den samme Rettighed som jeg ved Kjøb og Fæste er hjemlet: at om nogen af mine vedbliver Stedet, eller jeg skulde finde for godt til Fremmede at overlade Eiendommen, da haver Hans Olsen sin Ret til Stedet han bebygger, uden Paatale fra nogensomhelst maatte blive Eier af nordre Grønlien. 3, Betales ikke den aarlige omaccorderede Grundleie efter de bestemte Terminer, til mig eller hvem jeg maatte finde forgodt, at overlade Eiendommen til, da er Hans Olsen forbunden at ryddiggjøre Tomten uden Opsigelse eller Laugmaal. 4, Naar Hans Olsen skulde behøve eller have noget Erinde til Stranden er han tilladt at benytte den udviste Gangstie langs Planken gjennem min Gaard. Forøvrigt er han forbunden at holde Port at gaae igjennem til sin Tomt, ligesaavelsom at holde forsvarlig Indhegning om det Støkke som er overladt uden mindste Udgivt fra Eierens Side. 5, Naar hans Olsen saaledes opfylder omskrevne Poster, skal hans Efterkommere nyde de samme Rettigher som han er overladt, mod at svare samme Forpligtelser som mellem os er indgaaet og som dette lovlige mellem os oprettede Document udviser. At vi saaledes ere overeenskommende bevidnes herved under vore Hænders Underskrift. Grønlien den 28de April 1825. Anne Hedevig Pryds. Som Vitterligheds Vidner undertegner: A. Olsen. Lars Olsen. – Hans Olsen ved at holde i Pennen. – Da Hans Olsen har solgt og overdraget sine paa min Grund staaende Huus til Vægter Ole Thoresen, saa nyder han samme Rigtighed efter Contractens lydende, mod at svare de Udredsler, samme indeholder. Og i Mangel af uriktig Opfyldelse at røddiggjøre Tomten og Stedet til min Raadighed og Disposition, uden foregaaende Søgsmaal. Grønlien den 2den April 1828. Anne Hedevig sl Pryds. Ovenneævnte Huus og Tomt der fra Ole Thoresen er overgaaet til mig Samuel Osmundsen, er igjen af mig solgt til Cand.th. H. Wergeland med samme Forpligtelser og Rettigheder den 15. Mai 1838, for Summen 150 (et Hundrede og halvtredsindstyve) Spd, hvorpaa jeg til Dato har overtaget 100 (et Hundrede) Spd. Samuels Osmundsen m.p.P. Til Vitterlighed. G.S. Waaler. F. Broch. - Kilde: Aker sorenskriveri, Gba, pantebok 10, 1833 – 1840, fol. 373 b.

Henrik Wergelands obligasjon til prost Wergeland

Utskrift av pantebok nr. 10 (1833 – 1840) for Aker sorenskriveri. Dokument tinglyst 01.02.1839, fol. 422 a.

Nr. 28 Jeg undertegnede vedgaar herved af min Fader Provst Wergeland at have erholdt et rentefrit Laan stort 100 (et Hundrede) Speciedaler til Gjenbetaling paa Anfordring og nærmere Overenskomst, hvorfor jeg, ved denne min Panteobligation med første Prioritet til fuld og skadesløs Betaling pantsetter mit ifølge Skjøde af thinglæst eiende og iboende Huus med tilliggende af Udhuus og Have, beliggende i Grønlien i Agers Sogn og i afvigte Høst brandtaxeret for 320 (tre Hundrede og tyve) Spesiedaler. Kristiania d. 1 Februar 1839. Henr. Wergeland. Til Vitterlighed Birch Generalmajor HU Sverdrup Cand.theol. Kilde: Aker sorenskriveri, Gba, pantebok 10, 1833 – 1840, fol. 422 a.

Frederik Napoleon Alexander Thorups obligasjon til Henrik Wergeland

Utskrift av pantebok nr. 10 (1833 – 1840) for Aker sorenskriveri. Dokument tinglyst 03.05.1839, fol. 445 a.

Nr. 35 Obligation. Underskrevne Fredrik Napoleon Alexander Thorup tilstaaer herved og vitterliggjør, at vere bleven ved Kjøbet af en Tomt med Huuse, under Nordre Grønlie, skyldig til Hr. Cand. theol. Henr. Wergeland den Summa 260 (to hundrede og seksti) Speciedaler hvilken Sum jeg forpligter mig at tilbagebetale uden Renter i 26 paa hinanden følgende Maaneder, med 10 (ti) Spd. Maanedlig saaledes at 1te Afdrag erlegges 1te Mai dette Aar og siden den 1te i hver Maaned. – Skulde noget Afdrag udeblive 8 Dage over Forfaldstid ansees det hele resterende Beløb forfalden til Betaling. Til Sikkerhed for ovennevnte 260 Spd pantsættes herved med 1te (første) Pr. det mig ved Skjøde af d. d. hjemlede Huus med Tomt beliggende paa nordre Grønliens Opsloe Hospital frakjøbte Eiendel under Opsloe med samtlige hersat tilhørende Muur og nagelfaste Indretninger, samt derunder alt hva jeg af Indkom eier eller eiende vorder. I Tilfælde af mislig Betaling gives Creditor Ret til uden foregaaende Lovmaal og Dom at stille det pantsatte til Auktion i hvilket Tilfælde jeg fraskriver det mig ifølge Lovgivningen tilkommende Løsningsret. 15de April 1839. F. Thorup. Til Vitterlighed Harris. – Kilde: Aker sorenskriveri, Gba, pantebok 10, 1833 – 1840, fol. 445 a. http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080930250426.jpg

Påtegning på Samuel Osmundsens skjøte til Henrik Wergeland

Utskrift av pantebok nr. 10 (1833 – 1840) for Aker sorenskriveri. Dokument tinglyst 03.05.1839, fol. 448 a.

Kilde: Aker sorenskriveri, Gba, pantebok 10, 1833 – 1840, fol. 448 a. http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080930250452.jpg

Henrik Wergelands skjøte til Frederik Napoleon Alexander Thorup

Utskrift av pantebok nr. 10 (1833 – 1840) for Aker sorenskriveri. Dokument tinglyst 03.05.1839, fol. 448 a.

Nr. 81 Skjøde. Underskrevne Henrik Arn. ved Wergeland tilstaaer herved og vitterliggjør at have solgt ligesom jeg ved dette mit Skjøde sælger og afhænder til hr Fredrik Napoleon Alexander Thorup det mig ved lovlige udviiste hjemlede Huus og Tomt beliggende paa nordre Grønliens Opsloe Hospital frasolgte Eiendom under Opsloe for den mellem os omforenede Kjøbesum af 360 (tre Hundrede og sexti) Speciedaler norske. Under dette Salg er indbefattet alle til Huset hørende Muur og nagelfaste Indretninger samt en i samme verende Jernkakkelovn. Og den bemeldte Kjøbesum er mig paa fyldestgjorende Maade betalt, saa skal fornevnte Huus og Houge herefter tilhøre Hr. Thorup med samme Rettigheder og Forpligtelser som Eiendommen ved Arvefesteskjøde af 28de April 1825 er overdraget Hans Olsen af Grønliens daværende Eier Anne Hedevig Prydz, da jeg for Overdragelsen bliver hans Hjemmelsmand efter Loven. Til Bekreftelse under vore Hænder. Kristiania d. 15de April 1839. Som Kjøber Thorup. Som Sælger Henrik Wergeland. Til Vitterlighed Harris. Kilde: Aker sorenskriveri, Gba, pantebok 10, 1833 – 1840, fol. 448 a. http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080930250452.jpg

Kilder

Artikkelen er basert på et manuskript utarbeidet av Sigurd Rødsten, Statsarkivet i Oslo

Brukerlogo SAO.jpg Arkivkilder til Henrik Wergeland og Grønlia er basert på en artikkel publisert eller bearbeida av medarbeidere ved Statsarkivet i Oslo som videreføring av prosjektet Statsarkivet i Oslo – 100 år i 2014 og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.