Avholdslaget Framtid i Gullesfjorden

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ola Ødegaard var gnisten som tente Avholdslaget Framtid.
Foto: Per Heimly
Erland Evensen ble avholdslagets første formann
Foto: Ukjent

Avholdslaget Framtid i Gullesfjorden ble stiftet den 17. november 1968. Det Norske Totalavholdsselskap, som var blitt stiftet i Stavanger i 1859, fikk altså en avlegger i Gullesfjorden i Kvæfjord i Troms 109 år seinere.

Jermunn Lanes ble valgt til sekretær på Avholdslaget Framtid sitt konstituerende møte. Med sin sirlige handskrift forteller Lanes at reiseinstruktør Ola Ødegaard, på en agitasjonsturne for D.N.T. gjennom Troms, hadde gjestet bygda for å fritte ut om det var grunnlag for et lag her. 17. november 1968 var han igjen på plass, denne gang for å bistå med å starte et avholdslag i bygda.

Den første tida

På det konstituerende møtet viste Ødegaard en bildeserie med tittelen «Fra høst til vår», omkring totalavholdsrørslas med innslag av vakre høst- og vårbilder.

Til styre ble disse valgt: Formann: Lars Lyså, nestformann: Erland Evensen, kasserer Gunnar Evensen, sekretær Jermunn Lanes, styremedlem Kornelia Arnesen og Sverre Høybakk. Så ble det tid til en kaffetår, og da bestemtes også lagets navn til «Avholdslaget Framtid». Men resultatet av loddsalget ble ikke referert i protokollen. Det første styremøtet ble avviklet hos Lars Lyså den 21. januar 1969. Her vedtok man blant annet å be Kvæfjord kommune om midler til instruksjons- og opplysningsarbeid.

Opplysningsmøter

Protokollen forteller at laget fikk penger fra Kvæfjord kommunale ungdoms- og idrettsutvalg til å drive opplysningsarbeid. Men før man gikk til det skritt å bruke midlene ble det vedtatt å be utvalgets sekretariat om hvordan de så på lagets forslag til bruken av dem. Allerede 18. februar var Ola Ødegård igjen på plass i Gullesfjorden. Denne gang var han på Nord-Norges-turne og «ville titte innom». Laget hadde også invitert avholdsaktivisten Jacob Norman, innehaver av Klostermedaljen til møtet. Møtet synes å ha vært en suksess, bortsett fra at et av lagsmedlemmene som man vitterlig visste var heime, ikke møtte. Fungerende formann Erland Evensen ønsket velkommen og ledet møtet. Ola Ødegård hilste fra landslaget og fokuserte så på den utstrakte liberaliseringa av skjenkerett og salg av alkohol som nå var i emning. D.N.T. viste flagg og forsøkte å stå på, også med sine kulturelle inn- og utspill, blant annet gjennom sin egen Solbakken folkehøgskoleSkarnes i Odalen.

Jacob Norman ble ofte brukt som foredragsholder i avholdslaget i Gullesfjorden.
Foto: Ukjent

Jac. Norman var veldig glad for denne tilveksten til avholdsrørsla i Kvæfjord, og mimret litt fra gamle dager før han holdt et oppildnende avholdsforedrag – og avsluttet med sang fra sin fars 70 år gamle sangbok.

Litt forstemmende

Nå ble det hele åtte måneder til lagets andre styremøte, som ble holdt heime hos Sverre Høybakk. Alle styremedlemmer som var heime var innkalt, men kun Erland Evensen og husverten møtte; så da var det jo bra at Harry Arnesen og Laila Høybakk også var til stede. Erland Evensen ble oppfordret til å reise på fylkesårsmøtet som Trondenes fylke av D.N.T. skulle ha på Lekangsund i Tranøy kommune. Men det viser seg likevel; det smale oppmøtet til tross, at det var håp om god bør for laget. Ikke minst viser det seg ved at det ble vedtatt å bestille i alt 11 brosjyrer med avholdstematikk i et antall av 100 stk. hver. Det ble og bestilt 2 x 25 plakater med de talende tema: «Mer glede uten alkohol» og «Vi danser ikke med fulle gutter». I tillegg bestilte man en serie på fire foredrag for respektive ungdomsarrangementer, kvinnemøter, fagforeninger og arbeidsplasser og en med det mer spesifikke tema «Fakta om alkoholproblemet». Til foredragene ble det og bestilt fire såkalte «bildeband» der temaene varierte fra «Alkoholen og hjernefunksjonen» til «Bare for selskaps skyld».

Ungdomshuset Molund på Flesnes ble ofte brukt som møtelokale.

Ny giv

På styremøtet i desember 1969, heime hos Kornelia Arnesen, redegjorde formannen fra fylkesårsmøtet på Lekangsund. Av dette må vi slutte at Lyså hadde fratrådt, ettersom det var nestformann Erland Evensen som var blitt valgt til utsending på årsmøtet. Styret vedtok så å avholde festmøte – antagelig på ungdomshuset på Fenes, men det framgår ikke av protokollen. Evensen ville gå til innkjøp av sangbøker til laget, noe man skulle ta opp på det foran nevnte festmøtet. Lagsbladet for barnelaga i D.N.T. Barna og vi var omdelt til skoler, noe formannen redegjorde for.

«barna og vi», den direkte oppfølgeren av «Blant Barn», ble delt ut på skolen i Gullesfjorden
Foto: Mot Rusgift 24. november 1971

På styremøtet i slutten av januar 1970, heime hos Jermunn Lanes ble det vedtatt å avvikle årsmøte den 14. februar, for da var ungdomshuset ledig. Erland Evensen foreslo å åpne årsmøtet med andakt og det ble etter en diskusjon vedtatt at Trygve Eriksen skulle holde andakten med innledning av sang nr. 81 og nr. 375 til avslutning,

Som valgkomite ble utpekt Bjørnar Lyså, Harry Arnesen og Jermunn Lanes. Den fra fylkesstyret bebudete kontingentøkning på tre kroner ser vi at styret tar den enkleste avgjørelse på: «Laget dekker stigningen på 3 kroner av lagskassen». Av dette forstår vi at laget må ha hatt relativ god økonomi, som kan hende skyldtes hyppige loddsalg. Medlemmene ble oppfordret til å ta med mat og en gevinst til det obligatoriske lotteriet.

Årsmøtet 1970

Møtet åpnet med andakt av Trygve Eriksen. Av øvrige saker nevner vi at kontingenten ble som styret innstilte; tre kroner-økninga ble dekt av lagskassen.

Valgene resulterte i at Erland Evensen ble formann, Trygve Eriksen, vara-formann, Liss Paulsen, kasserer, Harry Arnesen, studieleder, og som revisorer ble valgt Alma Bendiksen og Liv Lanes. Disse var ikke på valg: sekretær Jermunn Lanes og styremedlemmene Sverre Høybakk og Kornelia Arnesen. Så sang møtet «Gud signe Noregs land». Deretter viste Otto Johansen flotte lysbilder fra Gullesfjorden, Vågå, Maihaugen og Røros. Under serveringen ble det solgt lodder for 68 kroner + at det kom inn kr 140.- i kontingenter. Det ble tegnet tre nye medlemmer. Som avslutning reiste alle seg og sang «Alles vel er vårt mål»; D.N.T.-sangen framfor alle, og til slutt ble Herrens bønn lest unisont.

Møte med Bjarne Rabben

Riksinstruktør for D.N.T. og I.O.G.T. Bjarne Rabben fra Sunnmøre, var forfatter, lokalhistoriker, lyriker, politiker, salmedikter og altså (en sterk) talsmann for avholdssaken. Fredag 27. februar 1970 gjestet han Gullesfjorden i Kvæfjord, og Avholdslaget Framtid brukte ham på møtet i ungdomshuset.

Nå ble ikke møtet den suksess som styret i laget hadde sett for seg. Det ble særdeles skralt med oppmøtet. Men han hadde derimot hatt et veldig bra møte blant de 22 elevene i 6. og 7. klasse på skolen tidligere på dagen: «Elevene viste en svær interesse for saken og ønsket at det kunne blitt en time til. Men så gjorde Rabben det så interessant og levende for dem at de ble kamerater med ham med en gang.», forteller protokollen.

På ungdomshuset leste Rabben flere av sine egne dikt og holdt foredrag om «hvordan drive lagsarbeidet i moderne tid». Etter foredraget ble det kaffe og loddsalg, som innbragte 51 kroner. Det ble sunget mye, og man får inntrykk av at den lille møtelyden til tross; møtet var vellykket.

Festmøte

Festmøtet i Avholdslaget Framtid 25. april 1970 samlet 15 mennesker, som må ha trivdes veldig godt. Protokollen forteller om foredrag, film, spørsmål, kaffe og kaker, svar og god stemning. Både Ola Ødegård og fylkesformann i Trondenes fylke av D.N.T. Roald Utgård fra Bardu, var til stede og kastet glans over møtet på Flesnes ungdomshus. Tema for foreleserne varierte fra narko-bruk blant amerikanske soldater i Viet Nam via øl-salg på Flesnes-Refsnes-ferga til det mer prinsipielle omkring statens støtte til avholdsrørsla, samtidig som rus-liberalismen stadig bredte om seg.

Fylkesårsmøte

Fylkesstyret hadde ment at laget på Flesnes, som de benevnte det, nå var klar til å kunne stå som arrangører av fylkesmøtet høsten 1970. Dette ble seriøst diskutert og planlagt, så seint som 8 dager før møtet skulle avvikles drøftet man meny og andre ting. Ja, det ble også innkjøpt de varer man trengte for å holde et slikt møte. Noe må ha sviktet, for sist i august valgte laget Trygve Eriksen og Erland Evensen som utsendinger til fylkesmøtet i Sørdalen Avholdslag i Bardu.

Skivebom

Når en generalsekretær beveger seg ut i provinsen, er det på tide å lytte til klingende bjeller. 7. oktober 1970 var generalsekretær i D.N.T. Jens Risdal på besøk i Avholdslaget Framtid. Medlemsmøtet ble holdt heime hos Erland Evensen, og Risdal fortalte om de tiltak D.N.T. nå var i ferd med å implementere. Nå vet vi ikke hvor mange som var til stede på møtet, men det at «skranglinga til landslaget», som sekretæren kalte det, bare ga 33 kroner i kassa, forteller likevel at her var det nok tilnærmet skivebom. Det tross at Risdal nevnte det velrennomerte barnebladet Magne og tidsskriftet «Barna og Vi» beregnet på voksne som arbeider med barn, som begge behøvde økonomisk støtte.

Jordnært

På styremøte i november 1970 la formannen blant annet fram et forslag til resolusjon der poenget var å få forbud mot salg av destillasjonsapparater, og dertil forbud mot å eie slike apparater. Hvorvidt denne saken ble videreført sies det intet om. Skrivet fra D.N.T. sentralt – om å starte et livsforsikringsselskap for avholdsfolket synes ikke å ha vakt noen respons, som kan skyldes at det var spørsmål om penger; en million i aksjekapital var kravet. Men Folkets Brevskole sitt kurs kalt «Godt i glasset», om alkoholfri leskedrikk, vakte en viss oppmerksomhet.

Hovedsak den kvelden var forberedelser til en «kaffekveld» med Jacob Norman og frk. Riksheim der førstnevnte ville innlede til øl-debatt og Riksheim ville vise film fra et besøk på Madagaskar. Poenget var her å invitere «kommunerepresentanter fra fjorden». Så om medlemmene tok med litt mat til bevertning og en gjenstand til lotteriet, ville alt ligge vel til rette.

Dårlige tider

Årsmøtet 1971 gjenvalgte alle som var på valg. Ellers ble ingen vesentlige avgjørelser tatt, fordi bare seks medlemmer møtte. Lenger ut på året ga laget beskjed om at Ola Ødegård ikke var ønsket som tillitsmann i Trondenes fylke lenger. Det var kommet forlydende om at det manglet en del penger han skulle ha hatt ansvaret for. I det hele tatt virker økonomi å være et større og større problem – sentralt.

Edruskapsdag og mer

20. mai 1971 markerte avholdslaget «edruskapsdagen» der 20 mennesker var møtt fram for å høre Ingnar Ågesens foredrag om «Natur og miljøvern» som i stor grad var sentrert omkring faren ved oljeboringen utenfor kysten vår. Så leste Sverre Høybakk en artikkel fra Frelsesarmeens Krigsropet før Harry Arnesen hadde en appell om faren ved fyllekjøring. Til slutt bidro både Einar og Liss Paulsen samt Erland Evensen om farene ved bruk av alkohol i arbeidslivet. Lotteriet ga kr. 67,55 i kassa.

Ut over høsten drøftet man sammenslåing av Trondenes fylke og Troms fylke, som fikk sin tilslutning fra laget i Gullesfjorden. På samme tid ser vi at problemstillingen andakt på møtene også ble forsøkt tatt opp til diskusjon, men at dette ble stansa. Et annet problem vi merker oss, er at når kommunepolitikerne fikk spørsmål om edruskapslinja i sitt parti, og laget fikk svar, så ble ikke svarene protokollert. På årsmøtet 1972 ble det og holdt andakt – for sju medlemmer, som igjen – pga lite frammøte vedtok å la styret bli gjenvalgt. Møtefrekvensen og antallet som møter går også merkbart ned, men andaktene virker å være veldig viktig, for det fortsettes det med – om det så er bare fire som møter.

Bedehuset Klippen ble tidvis benyttet som avholdslagets møtested.

Lav oppslutning

På medlemsmøtene utover i 1973 og 1974 ser vi at oppslutningen daler hele tiden. På årsmøtet som var tillyst på Bedehuset Klippen 1. februar 1975 kl. 2030, møtte fire medlemmer. Jac. Norman fra avholdslaget Bygdas VelBorkenes var til stede og foreslo at framtidige møter ble avholdt i private hjem. Årsmøtet ble avlyst, vedtatt utsatt til seinere. Da møtet ellers samlet fire ikke-medlemmer, ble Normans kåseri og andre saker gjennomført til møtet var slutt ved midnatt. På neste innkalling møtte 11 medlemmer hos Synnøve og Harry Arnesen. Liss Paulsen ble nå ny formann, mens de øvrige ble gjenvalgt.

Møtene fortsatte i samme ånd, med andakt, salmesang og bønn. Og da årsmøtet 1976 skulle holdes den 15. februar, ble det igjen innkalt til Bedehuset «Klippen», der 14 medlemmer møtte. Liss Paulsen leste Guds ord fra Det nye testamente og fortsatte møtet med dagsorden.

I løpet av møtet foreslo formannen oppløsning av laget, men da slik at medlemmene kunne slutte seg til Bygdas Vel på Borkenes. Men forslaget fikk bare to stemmer. Som ny formann ble valgt Harry Arnesen og han fikk disse med seg i styret: Arnt Evensen, kasserer samt at de øvrige; Liss Paulsen, Gunhild Evensen og Trygve Eriksen ble gjenvalgt. Før avslutningen vedtok møtet en enstemmig henstilling til Kvæfjord menighetsråd om å benytte alkoholfri vin til «de kirkelige nattverdshandlinger». Til slutt ble Fadervår lest.

Og slik slutter protokollen for Avholdslaget Framtid i Gullesfjorden.

Kilder

  • «Referatbok for avholdslaget "Framtid"» 17.11. 1968 - 15.02. 1976
  • «AVHOLDSLAGET FRAMTID - Formannens utg. i Laget» 09.03. 1973 - 07.02. 1976