Caspar Friderich Hagemann (1767-1816)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Caspar Friderich Hagemann (født 25. desember 1767 i Fredrikstad, død 9. september 1816 i Blaker) var rittmester. Han var født inn i en framtredende militær familie, og endte i tjeneste ved Blaker skanse og som eier av garden Østre Svarstad rett ved.

Virke

Hagemann var sønn av krigsråd Peder Hagemann (1739-1782) og hans kusine Antoinette f. Hagemann (1744-1782). Han kom i tjenesten som korporal 1. oktober 1779 ved 2. Søndenfjeldske nasjonale dragonregiment og ved oberst Storms kompani, og var da bare tolv år gammel. Tre år senere ble han foreldreløs, da begge foreldrene hans døde.[1]

Han var elev ved den Matematiske Skole i Kristiania fra 18. mars 1783 til april 1786, og 1. juni 1783 ble han kvartermester ved samme 2. Søndenfjeldske nasjonale dragonregiment. Siden var han volontær ved Livgarden til hest i København fram til 5. juni 1789, da han ble sekondløytnant på ekstragasje ved Smålenske Nasjonale dragonregiments S. Smålenske kompani. I 1790 ble han forflyttet til N. Smålenske kompani, og han kom i sekondløytnants nummer ved N. Romerikske kompani 12. desember 1794. I 1802 ble han så forflyttet til Eidsbergske kompani.

Hagemann ble forlovet med Mathea Olivia Solberg (1776-1855) fra Ullensaker,[2] som var datter av bruksfullmektig på Krogfoss Lars Solberg og kona Johanne. Solberg hadde eid garden Østre Svarstad rett ved Blaker skanse siden 1787, og i folketellinga 1801 losjerer Hagemann hos sin forlovede og vordende svigerfar, der han er oppført som Prem. lieutenant ved dragounerne og tienistgiørende. De ble gift 19. august 1802 i Kristiania og fikk to sønner, som begge døde unge.

Hagemann fikk premierløytnants karakter 9. desember 1803, og ble virkelig premierløytnant ved regimentets N. Romerikske kompani 27. juni 1806. 6. mars 1811 ble han reservert rittmesters ansiennitet, men alt 20. april samme år ble regimentet oppløst, og fra 11. mai ble han satt som premierløytnant ved S.fjeldske nasjonale artilleribataljon. Endelig ble han 1. februar 1812 kaptein og sjef for garnisonskompaniet på Blaker skanse og Christianfjeld festning, og fra 28. april 1813 var han dessuten konstituert furasjeforvalter ved Blaker skanses høymagasin.

Hagemann kjøpte Svarstad av svigerfaren i 1804, som han drev fram til han døde i 1816. Før han døde betalte han 45 spesidaler i sølvskatt, som var høyest i Blaker. Enka drev garden ved forpaktere fram til hun solgte den i 1830.

Fotnoter

  1. Faren døde 14. januar 1782, mora 27. april samme år, begge på Strømsø. Se Ovenstad, side 395.
  2. Hun var døpt 16. desember 1776 i Ullensaker, og døde 4. januar 1855 i Kristiania.

Litteratur

  • Axel Hagemann. Militærfamilien Hagemann : stamtavle med biografiske og personalhistoriske oplysninger. Kristiania: Det norske aktieforlag, 1901. Digital utgaveNettbiblioteket.
  • Eyvind Lillevold. Aurskog og Blaker, bind 2. Hamar Stiftstidendes trykkeri A/S, 1963. Digital utgaveNettbiblioteket.
  • Olai Ovenstad. Militærbiografier: Den norske hærs officerer, bind 1. Norsk slektshistorisk forening, Oslo, 1948.

Lenker