Hagebruksskolen på Lillenes

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hagebruksskolen på Lillenes var norges første hagebruksskole. Den ble etablert på LillenesSøm i Fjære omkring 1880, på initiativ fra Fjære landboforening. Rundt 1892 ble skolen flyttet til Vardåsvolden ved Grimstad. Senere ble den videreført på Dømmesmoen som Statens gartnerskole, Dømmesmoen. Senere gikk skolen inn i Høgskolen i Agder - nå Universitetet i Agder.

Ola Nordals historikk i 1948

Skolestyrer Ola Nordal ved Statens gartnerskole, Dømmesmoen skrev omkring 1948 jubileumshefte for gartnerskolen på Dømmesmoen; 1923 - 1948. Der omtales forhistorien på Lillenes slik:

"Hagebruksskolen på Lillenes.

Den første hagebruksskole i Norge ble oppretta på Lillenes i Fjære i 1880. Det var den kjente skolemannen Asbjørn Knudsen, lærer på Birketvedt i Fjære, som først gjorde opptaket til å få skolen i gang. Knudsen var formann i Fjære Landboforening, de andre i styret var sakfører C. A. Boe, Arendal, skipsrederne Jacob Boe og Peder Pedersen, Fevik, og bøndene A. Nilsen og A. Jensen, Fjære. Garden Lillenes ved Søm ble kjøpt til skolegård, og 1. april 1880 kom skolen i gang. Styret i Fjære Landboforening var også styre for skolen. Med ymse påkostnad kom eiendommen på omlag kr. 12 000.00.

Den svenske gartner C. F. Almgren ble tilsett som styrer for skolen, samtidig skulle han være gartner for Fjære Landboforening. Foruten Almgren hadde skolen timelærere i fag som norsk, regning, kjemi og botanikk.

Som en vil se, kom ikke kravet om hagebruksskole fra gartnerhold, men fra andre med interesse for hagebruk. De fant det uriktig alltid å få gartnere fra utlandet. I den tiden var det vanlig at gartnerne hadde praktisk-handverksmessigutdannelse. Svært mange av de praktiserende gartnerne var fra utlandet, eller det var norske som hadde praktisert i utlandet.

Skolen fikk med en gang støtte fra Nedenes Landboforening, av Nedenes Amt og av Selskapet for Norges Vel. Fra 1882 fikk den også statsbidrag med et beløp som svarte til det skolen fikk på annen måte. Fra 1881 stod skolen under kontroll av landbruksdirektøren, og skoleplanen ble godkjent av departementet.

Kurset varte i 1 1/2 år, fra 1. april til 31. oktober året etter. Der var 3—4 timer teori daglig, ellers praksis i de vanlige fagområder. De teoretiske fagene var foruten de før nevnte, «Naturlære, Jordbrukslære, Plantebestemmelse, Havebrukslære omfattende Anlegg af Haver, Frugttrærs Behandling, Dyrking af Kjøkkenvæxter og Blomster».

Opptakingsvilkårene var følgende: Ha fylt 18 år, vandelsog lægeattest, kunne lese flytende, skrive noenlunde tydelig og øvelse i praktisk regning. En legger merke til at der ikke var noe krav om praksis for å bli opptatt som elev, et forhold vi må betrakte som en svakhet ved skolen. Dertil må en si at det for den tid var en dyr skole, avgiften var kr. 30.00 pr. måned, seinere ble den nedsatt til kr. 15.00 pr. måned. Almgren sluttet som styrer i 1889, og Birger Eriksson fra His ble tilsatt som ny styrer.

Skolen flytter til Vardåsvolden. Skolen var søkt av elever fra flere kanter av landet, men sist i åttiåra ble søknaden mindre, og i 1891 ble det vedtatt å flytte skolen til Vardåsvolden ved Grimstad, med den danske gartner Th. Kristensen som styrer. Han hadde drevet gartneri på Vardåsvolden fra 1885. Kurset ble nå 1-årig, men hadde ellers omlag samme plan som før. Kristensen sa opp sin kontrakt med fylket i 1895, og samme høst ble skolen nedlagt.

I alt var det omlag 30 elever som tok eksamen på Lillenes, og 10 på Vardåsvolden."

1882: Rapport om havebruksskolen på Lillenes

Asbjørn Knutsen var formann i styret, og i 1882 skrev han en rapport om virksomheten.

Om Havebrugsskolen I Fjære.

Paa Fjære Sogns Landboforenings Vegne tillader jeg mig herved at afgive en kort Beretning om Havebrugsskolen paa Lillenæs og dens Virksomhed i det forløbne Aar. Som bekjendt skylder denne Skole oprindelig privat Initiativ sin Tilblivelse, og ligetil ifjor har Gartneriet bestaaet vaesentlig som privat Indretning med Bidrag af Selskabet for Norges Vel, Nedenæs Amts Landhusholdningsselskab og noget senere ogsaa fra Nedenæs Amt. Nu er imidlertid forholdet noget anderledes. Ifjor Sommer satte nemlig Bestyrelsen sig I Forbindelse med Hr. Landbrugsdirektøren, og efter nærmere Underhandling med ham fik man bestemt og vedtaget en ny Plan for Havebrugsskolen paa Lillenæs, der senere blev approberet af Indredepartementet. Ifølge denne Plan staar Skolen nu under Landbrugsdirektørens Kontrol, men det nærmere Tilsyn med dene Virksomhed føres af Bestyrelsen I Fjære Sogns Landboforening Overbestyrelse. Kurset varer I 1 1/2 Aar eller 2 Somre og det mellemliggende Vinterhalvaar. Undervisningsfagene ere foruden praktisk Havedyrkning tillige theoretisk Undervisning i Modersmaalet, I Regning, Naturlære, Jordbundslære, Plantebestemmelse efter Linnes' system og Havebrukslære. Hvert Kursus afsluttes med offentlig Exsamen.

Omtrent hele den til Gartneriet indkjøbte Eiendom er nu sat under Drift, dels som Kjøkken- og Blomsterhave, og dels som Planteskole. Af de tidligere indplantede ca 4000 Frugttrær bled ivaar en større Del forædlede. En Del større foraedlede Frugttrær er ogsaa Indkjøbt og Indplantet, ligesaa en Mængde smaa Grantrær til Hegn og Gjerde. Med Udsalget af Foreningens Haveprodukter i Arendal gaar det fremdeles godt, og ligeledes med Salget paa selve Gartneriet. Det af Foreningen foranstaltede Frøudsalg paa Lillenæs viste sig at vaere saerdeles hældigt, og omtrent hele den Indkjøpte Frømængde blev Udsolgt. At der om Vaaren holdes et saadant Frøudsalg ved Gartneriet, har stor Betydning for omegnen; thi derved har man ikke alene let og sikker Adgang til at erholde Frø, men Kjøberen modtager paa samme Tid af Gartneren praktiske Vink til Frøets, Blomsternes og Urternes Behandling o.s.v.

Af de 4 Elever som ifjor udgik fra Skolen, har en igjen meldt sig til Optagelse ved samme. De to fra Moland har siden stadig været sysselsatte i sin Hjembygd med Anlæg af Haver o.s.v., saa Frugterne af Havebruksskolens Virksomhed allerede begynder at vise sig. Paa Grund af, at den nye Ordning af Skolen saa sent kom istand ivaar, har her hidtil kun meldt sig 4 Elever til Optagelse, nemlig 1 fra Fjære, 1 fra Tromsø, 1 fra Stavanger Amt og en fra Trondhjem, hvilken sidste imidlertid har forladt Stedet igjen og mod Bestyrelsens reist Hjem, da han paa Grund af Hjemve ikke kunde udholde at være længere borte fra Hjemmet.

I løpet av indeværende Aars September Maaned agter Foreningen at Afholde en almindelig Udstilling af Kjøkkenurter, Blomster og Frugter. Udstillingen holdes paa Lillenæs, og Præmier udsættes.

Sluttelig bemærkes, at Gartneriet nu snart er i den Stand, at man kan vente mere Frugt af Arbeidet, end hidtil, thi det Sværeste Oprydningsarbeide er nu over, og Jorden I det hele vel bearbeidet og dyrket.

Havebruksskolen har ogsaa mødt Velvilje og Interesse fra flere Hold i det forløbne Aar. Saaledes har vi modtaget Bidrag af Staten, Fjære Sparebank og Arendals Brændevinssamlag, hvilket sikkert tydet hen paa stigende Sands og Imødekommenhed for denne vort Land saa vigtige Sag.

Lillenæs 16de Juni 1882. Asbj. Knutsen.

(Berætn. om Det Kgl. Selskab f. Norges Vel. 1881. Chra. 1882. s. 74-75.)

Fra Torfinn Skards samling. Avskrift I AAA lokalia 27

Examen 1884

I oktober 1884 avlegger skolens første kull sin eksamen. Resultatene gjengis i avisene. Etter opplysninger i Dagbladet 27/11 1884 avla følgende elever eksamen:

  • Birger Eriksen, Hiis sogn, Nedenes amt. Hovedkarakter "udmærket godt (1.50)"
  • Einar Ellefsen, Tromø sogn, Nedenes amt. Hovedkarakter "meget godt (1.73)"
  • Johannes Drivdal, Næs sogn, Lister og Mandals amt. Hovedkarakter "meget godt (2.04)"


Skoler i Grimstad


Grunnskoler: Eide skole | Holviga barneskole | Holviga ungomsskole | Langemyr skole | Jappa skole | Grimstad ungdomsskole | Frivoll skole | Landvik skole | Fjære barneskole | Fjære ungdomsskole | Fevik skole | Hesnes montesorriskole | Drottningborg ungdomsskole. Videregående skoler: Dahlske skole | Drottingborg vgs. Annet: Universitetet i Agder.


Tidligere skoler: Birketveit skole (Fjære) | Moy skole (Fjære) | Vik skole (Fjære) | Fjære skole (Fjære) | Håbbestad skole (Fjære) | Hesnes skole (Fjære) | Hesnesøy skole (Fjære) | Kroken skole (Fjære) | Grimstad barneskole | Hagebruksskolen på Lillenes (Fjære) | Statens gartnerskole, Dømmesmoen | xxx


Skolehistorie i Fjære