Harstad bys fortjenstmedalje

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Harstad bys fortjenstmedalje.
Foto: Ole C. Stenersen.

Disse personene er tildelt Harstad bys fortjenstmedalje (tildelt årstall)

Statuttene for Harstad bys fortjenstmedalje

Etter vedtak i bystyret den 28.5.1953, 3.2.1982 og 24.8.1983 lyder statuttene slik:
§ 1 «Denne medalje tildeles personer som har gjort en fremragende innsats til beste for Harstad by, og hvor denne innsats har vært av særdeles stor betydning for byens fremgang og vekst.»


§ 2
Medaljen er i forgylt sølv med byvåpnets farger i blå og hvit emalje. Våpenets runde skjoldform er innrammet av bymur med porter. Medaljen bæres i grått silkebånd. På reversen er inngravert – Harstad by –. Videre inngraveres navnet til den som får medaljen tildelt, samt det årstall tildelingen skjer.


§ 3
Medaljen forvaltes av et ordensråd på 5 medlemmer med personlige varamenn. Disse velges av bystyret for 5 år, og formannskapet utpeker formann og nestformann. Medlemmer og varamenn i formannskapet kan ikke velges til medlemmer eller varamenn i ordensråd. I tilfelle medlem eller varamann av ordensrådet velges til medlem eller varamann i formannskapet, går vedkommende ut av rådet, og det blir suppleringsvalg av ny varamann til rådet for resten av 5-årsperioden.

Ordensrådet er beslutningsdyktig når minst 3 ordinære medlemmer og eventuelt et varamann (altså minst 4) er til stede. Formannens stemme er avgjørende i tilfelle stemmelikhet.

Ingen kan delta i rådets forhandlinger eller avstemninger i en sak såframt: han er inhabil etter reglene i domstolslovens § 106 pkt. 2-4, eller er knyttet til bedrift eller selskap hvor vedkommende, som tiltenkes medaljen, har sitt virke.


§ 4
Ordensrådet avgir innstilling til formannskapet om utdeling av medaljen til personer som statuttenes § 1 bør ha byens påskjønnelse.

Ordensrådet holder møter når formannen finner det nødvendig og i alle fall en gang hver annet år.


§ 5
Formannskapet fatter det endelige vedtak om utdeling av medaljen. Formannskapet kan ikke fatte vedtak om utdeling av medaljen såframt ordensrådets flertall ikke har anbefalt utdeling.


§ 6
Foruten medaljen følger der med diplom hvori kvalifikasjonene til mottakeren er nevnt. Diplomet underskrives av byens ordfører og ordensrådet.


§ 7
Ordensrådets forhandlinger er hemmelige, og der føres protokoll over forhandlingene, likesom rådet har ansvar for at ubenyttede medaljer og diplomer er betryggende oppbevart.


§ 8
Medaljen kan ikke overdras eller bæres av andre enn den personen som har fått den tildelt. Innehaveren av medaljen gis fri adgang til byens kino, bad og idrettsanlegg. Likeledes deltar de i byens jubileer og byens arrangementer av særlig karakter etter formannskapets bestemmelse.