Kjeldearkiv:Skjøte 1857 på Øver-Kallrustad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skjøte på Øver-Kallrustad, Nordlia i Østre Toten, datert 24. april 1857. Garden Øver-Kallrustad overdras fra Hans Olsen til Martin Kristiansen Kallrustad. Dette er en avskrift fra pantebok 9=H for Toten, Vardal og Biri sorenskriverembete (1851-1858), som oppbevares ved Statsarkivet i Hamar. Skjøtet ble avskrevet av en medarbeider ved arkivet i 1994. Panteboka ligger også på Digitalarkivet.


No 9 – O – 4 Spd Underskrevne Hans Olsen som ved Auctionsskjøde dateret 22de April thinglæst 25de November 1836 er lovlig Eier af Gaarden Matr No 110 Kalrustad af Skyld 1 Daller 4 Ort 17 Skilling i østre Thotens Thinglag gjør herved vitterligt at have solgt og afhændet ligesom jeg til Martin Christiansen Kaldrustad sælger skjøder og overdrager denne Eiendom for den mellem os omforenede Kjøbesumma 250 Spd. og en livsvarigt Føderaad til mig og Hustru Karen Hansdatter overeensstemmende med derom oprettet Contract av Dags Dato, hvilket Føderaad er anslaaet til en femaarig Værdi af 200 Spd. Kjøbesummen de ovennnævnte to Hundrede og femti Speciedalere afgjør Kjøberen paa følgende Maade: a Overtager han Indfrielsen af den paa Gaarden hvilende Pantegjæld til Hypothekbanken ifølge Obl: thinglæst 2den Juni 1852 stort til Rest 123 Spd. b Resten av Kjøbesummen 127 Spd. er mig contant betalt Gjør 250 Spd. Thi skal bemeldte Gaard af Skyld og Beliggenhed som anført med paastaaende Huse og øvrige tilliggende Herligheder og Rettigheder, Alt saaledes som Samme er mig Hjemlet, herefter tilhøre Kjøberen hans Hustrue og Arvinger og bliver jeg for Salget hans Hjemmelsmand efter Loven. Gaarden tiltraadtes af Kjøberen 14de April forrige Aar fra hvilken Tid han ogsaa overtog Udredelsen af de paa Eiendommen hvilende offentlige Byrder saavelsom Renter af Pantegjælden. Føderaadet til mig og Hustru svarer han fra sidstafvigte 14de April. Forestaaende bekræftelse ved min og Kjøberens Medunderskrivt i 2de Vidners Overvær. – Thoten, Vardal og Biri Sorenskrivercontor, 24de April 1857. Hans Olsen Kalrustad mfP. M. Kalrudstad. Til Vitterlighed K: Schiøll. A. Qvigstad. –