Postruta mellom Alta og Karasjok

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bred sti i høstlyng på vidda. Postruta i nærheten av Ravnastua.
Foto: Louise Brunborg-Næss (2021).

Postruta mellom Alta og Karasjok er en historisk vandrerute og merket fottur over Finnmarksvidda, og er en del av et stinett over vidda som har vært brukt til ulike formål i mange tusen år. De mange kulturminnene langs ruta forteller om tidlig menneskelig tilstedeværelse, og at vandringene i området har vært en del av ulike praksiser og liv på vidda gjennom mange generasjoner.

Den opprinnelige postruta over vidda var ikke én lineær rute, men en del av et postrutenett som har variert med type transport, vær, flom og forflytning av mennesker. Alta og omegn turlag (AOT) har ansvaret for en etablert T-merka ruta mellom Østerelvdalen og Ravnastua, og betegnelsen Postruta er brukt for å knytte denne til den historiske bruken. I arbeidet med å oppgradere ruta og gi den status som historisk vandrerute, har stipendiater fra UiT samlet historisk materiale og ruta har blitt remerket av frivillige.

Beskrivelse av ruta

Opprinnenlig gikk Postruta fra Altagård til kirkestedet i Karasjok. Den T-merka stien har to innfallsporter som leder inn på Postruta i henholdsvis Østerelvdalen og i Ássebákti. Stien er ni mil lang og består av fem dagsetapper, med tre hytteovernattinger og én overnatting i telt eller friluft. Ruta kan gås begge veier.Turen begynner ved innfallsporten i Borras i Østerelvdalen sørøst for Alta. Her finner du en gapahuk og informasjonsskilt. Første etappe går til Reinbukkelvhytta (15 km) en enkel nødbu. Neste etappe går til DNT-hytta Bojobæski (18 km) Ruta går deretter øst for innsjøen Iešjávri i retning Karasjok. Strekket fra Bojobæski til Ravnastua er 46 km langt, så her anbefales en natt i telt, for eksempel i Stiippanávži. Siste natt kan tilbringes på Ravnastua, en av de få gjenværende statens fjellstuer på Finnmarksvidda.

Videre fra Ravnastua går turen etter kjerrevei sørover, og kommer inn på kulturstien som ender i Ássebákti, et kulturlandskap rikt på kulturminner. Den historiske vandreruta ender ved riksveien i Ássebákti hvor det er en gapahuk og informasjon ved innfallsporten. Herfra er det 10 km til Karasjok langs riksveien.

Postkontoret i Karasjok på 50-tallet

Historie

Kong Christian IV (1577-1648) av Danmark og Norge var opptatt av å forbedre utnyttelsen av ressursene i den danske kolonien Norge. Han organiserte derfor statsapparatet slik at det kunne fremme regional stabilitet, kulturell utveksling og dannelse. Posten ble etablert i 1647 som en viktig del av kommunikasjonen mellom København og embetsverket på Vardøhus, men Nord-Norgeruten fra Trondheim ble først opprettet i 1663. Posten gikk i begynnelsen to ganger i året. Den kom sjøveien til Alta, og ble fraktet derfra til fots, med kløvrein eller hest, og med båt over vann og på elv, videre til Vardø.

Amtmann Friese mente etter hvert at det var rom for forbedringer av transporten. I 1721 fikk kongen overlevert et forslag til utredning av en offisiell rute for posten fra Trondheim til Vardø til lands. Han bygget sin argumentasjon på bakgrunn av lærer og misjonær Isaach Olsen sine uttalelser om at siden landet var rundt (referert til kystlinjen) så måtte det være kortere å legge ruta til lands enn langs kysten. I tillegg argumenterte han med et behov for kulturell utveksling og dannelse.

I 1740 flyttet amtmannen til Altagård, og gjorde Alta til et knutepunkt for postgang og statsmakt i en periode. I 1789 ble «fjellposten» over Sverige etablert og den kom da regelmessig hver fjortende dag. Posten ble da fraktet med båt til Tornio og sendt oppover Tornedalen via Leppäjärvi, Kautokeino og over Bæskades, til Altagård. I Finnmark ble både post, embetsmenn og lokalbefolkning loset over vidda av samiske kjentmenn og postbud, såkalte postombærere. Rollen var preget av høy grad av tillit, og den medbrakte stor anseelse blant embetsmenn. Jobben var et yrke utsatt for vær, føre, ran og annen risiko, uten at man nødvendigvis kunne regne med hjelp om uhellet skulle være ute. Det finnes historier om postombærere som gikk seg bort i uvær, og som frøs i hjel under utføring av oppdraget.

Landposttjenesten ble etablert i 1885, og i år 1900 var det 450 landpostruter i Norge. På det tidspunktet bodde to tredeler av befolkningen i distriktene, og postdekningen var dårlig utbygd i disse strøkene. Folk måtte enten hente posten ved poståpneriene eller håpe på at posten kom ut med beleilige forbipasserende. Det var denne situasjonen som landpostbudene skulle avhjelpe. Det var stor politisk vilje til å bedre posttilbudet i distriktene, og antall postbud økte derfor raskt fra om lag 1000 i 1910 til rundt 2000 i 1920. Det utgjorde da nesten 20 prosent av alle ansatte i Postverket, og antallet landpostbud var ennå det samme i 2002.

En av de siste kjente postombærere i området var Mathis Mathisen Buljo, kjent som Post-Mathis. Han drev tradisjonell virksomhet på Finnmarksvidda, som postfører, kjentmann og verdde frem til slutten av 70-tallet. Han var en god representant for yrket, som i dag fremdeles finnes, men i en noe annen form. Initativtakerne bak etableringen av den Historiske vandreruta Postruta mellom Alta og Karasjok ønsker å bidra til å løfte frem historien til postombærerne, både tidligere og nåværende, som gjennom 375 år (2022) har jobbet for å opprettholde en så viktig og sentral samfunnsstruktur som Posten.

Bilde av fangstrop i kulturlandskapet ved Assebakti

Kulturminner og severdigheter langs ruta

Samiske kulturminner

Langs hele den ni mil lange ruta finnes det mange spor etter fangst og bosetning, helt i fra steinalder til nyere tid. I område rundt Ássebákti og Ravnastua er det registrert hundrevis av fangstgroper. I nærheten av Bojobæski er det registrert et større forrådsanlegg med store groper for lagring av mat eller gods. Hele området er den dag i dag utmark i aktiv bruk, med tamreindrift og annen naturbruk.

Statens stuer

Etter hvert som både veinettet og postetaten utviklet seg, gikk mer av ruta til lands, og et større postrutenett med ødestuer, postgammer, poststuer og fjellstuer ble etablert. Noen av disse finner vi igjen langs Postruta og postrutenettet. Langs denne Historiske vandreruta lå det en poststue i Bojobæski, som har forekommet i mange utforminger, og som i nåværende form ble bygget av Alta og omegn turlag i 1989. Postgammen i Stippanavzi er det bare ruiner igjen av etter at den brant ned, mens Ravnastua fremdeles står og drives som en av de tre siste statseide fjellstuer i Finnmark. De to andre betjente fjellstuene er Joatkajavri og Mollisjok, som befinner seg langs den leden som går vest-sørvest for den store innsjøen Iešjávri. Disse tre, samt flere av, de nå privatiserte, fjellstuene på vidda, hadde poståpneri allerede på 1800-tallet.

Østerelvdalen

I Tverrelvdalen og Østerelvdalen var det seterbruk fra begynnelsen av 1800-tallet, men de fleste setrene ble nedlagt etter nedbrenningen i 1944. Liene øverst i dalen brukes fortsatt som sommerbeiter for lokale bønder. Siden 1850-årene var det også uttak av skifer fra Østerelvdalen. På 30-tallet utgjorde skiferdrifta over 70% av inntekten til folk i Tverrelvdalen, og over 800 mennesker var ansatt i driften rundt bergene der. I forbindelse med skiferuttaket ble det bygd kjerrevei oppover dalen på midten av 1800-tallet. Man kan se rester av støttemurer og skjæringer langs ruta som stammer fra den tiden. De er laget med handkraft, i hovedsak av finske arbeidsinnvandrere, som bygget det meste av veier i området.

Kilder

  • NRK Troms og Finnmark, Fra arkivet: Post-Mattis viser vei langs den gamle postruta (2015)[1]
  • Rasmussen, Harald. Postveien til Karasjok. Altaboka 2006
  • Opgård, A. M. (1995). Seterdrift i Tverrelvdalen. I Romsdal, S. (1995). Tverrelvdalens slektshistorie. 2. utgave. Alta
  • Kvalsvik, Ellen-Johanne (2021): Prosjektbeskrivelser Postruta fra Alta til Karasjok
  • Alta turlag (e-post og muntlig kontakt)
  • Riksantikvarens Kulturminnesøk


Historiske vandreruter logo.png Artikkelen Postruta mellom Alta og Karasjok inngår i prosjektet «Historiske vandreruter». Målet med dette prosjektet er å øke kjennskapen til og bruken av gamle ferdselsruter med både kulturhistoriske og friluftslivsmessige kvaliteter. Den Norske Turistforening (DNT) og Riksantikvaren samarbeider om prosjektet.[2] Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes via prosjektforsida og denne alfabetiske oversikten.