Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en dialog- og interesseorganisasjon som arbeider for likebehandling i lov og praksis, med hovedkontor i Oslo.

Stiftelsen

Torsdag 30. mai 1996 var representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn samlet. Møtet ble holdt i Islamsk kultursenter, Sverdrups gate 7 i Oslo. Vert for møtet var leder i Islamsk Råd Norge, Mohamed Bouras som også ledet møtet.

Bakgrunn

STL ble etablert i 1996. Den konkrete bakgrunnen for opprettelsen var forslaget om et nytt obligatorisk skolefag om tro, livssyn og etikk med hovedvekt på kristendom. Faget skapte reaksjoner hos tros- og livssynssamfunnene som samlet seg i protest på grunn av manglende deltagelse i prosessen og presentasjon av andre tros- og livssynssamfunn i faget. Samarbeidet mellom tros- og livssynssamfunnene resulterte i etableringen av STL.

Et viktig bakteppe til etableringen av STL var økt innvandring til Norge på 1980- og 90-tallet. Nytt mangfold utløste spenninger i forholdet mellom norske verdier og religiøse- og kulturelle tradisjoner. Nytt tros- og livssynmangfold bidro til økt bevissthet på skjevheter i statens behandling av tros- og livssynssamfunnene. Statskirkeordningen ble synlig og problematisert i offentligheten på nye måter, og diskusjonen om likebehandling og likeverdige rettigheter for tros- og livssynssamfunn ble framtredende.

Unikt arbeid

STLs sammensetning og arbeid er unikt i Norge, i Europa og på verdensbasis. STL består av religiøse & sekulære livssyn, og majoritet & minoritet fra Den norske kirke til mindre trossamfunn med under 1000 medlemmer.

Politikk og dialog

STL jobber både politisk og dialogisk. STLs mandat er å arbeide for at staten likebehandler alle tros- og livssynssamfunn både i lovverk og praktisk gjennomføring. Religions- og livssynsdialogen i STL er like viktig, da den er konfliktforebyggende og tillitsskapende. Kulturell kompetanse og forståelse av uenighetsfellesskapet er nødvendig kunnskap for integrering. STL representerer hovedtyngden av tros- og livssynsmangfoldet i Norge.

Formålsparagraf

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har som formål:

  • Gjennom dialog å fremme gjensidig forståelse og respekt mellom tros- og livssynssamfunn
  • Å arbeide for fremme av likestilling mellom tros- og livssynssamfunn i Norge basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
  • Å arbeide internt og eksternt med sosialetiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.
  • Å arbeide med tros- og livssynspolitiske spørsmål.

Ledere

Leder periode fra organisasjon
Dag Nygård 1996-1998 Norges kirkeråd
Egil Lothe 1999-2002 Buddhistforbundet
Jan Benjamin Rødner 2003-2006 Det Mosaiske Trossamfunn
Bente Sandvig 2007-2010 Humanetisk Forbund
Espen Lynne Amundsen 2011-2014 Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Ingrid R. Joys 2015- Oslo Katolske Bispedømme

Dialogpris

i 2013 opprettet STL dialogprisen. Inge Eidsvåg fra Nansenskolen ble hedret med STLs nyetablerte dialogpris da den ble utdelt for første gang på Gjestebudet i 2013.

Kilder

STLs hjemmeside.