Ski rådhus

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ski rådhus, 2014
Foto: Dagfinn W. Jakobsen Kilde: Ski bibliotek

Sommeren 1955 var byggingen av Ski rådhus i full gang. Det nye bygget sto klart til innflytting året etter. Seinere har bygget blitt utvidet med kinosal og høybygg.

Som følge av Kommunereformen 2014–2018 ble det besluttet at Oppegård kommune skulle slås sammen med Ski kommune til Nordre Follo kommune med virkning fra 1. januar 2020. Det ble også besluttet at den nye kommunens administrasjonssenter skal ligge i Ski. Fordi man trengte plass til flere ansatte etter kommunesammenslåing, ble rådhuset bygd om slik at det ble plass til omkring 220 medarbeidere der.

Samfunnsbygningen

Historien om Ski rådhus begynner egentlig mange år tidligere. På sett og vis kan vi si at den begynner med en dramatisk brann utpå kvelden søndag 3.oktober 1937. Denne kvelden, under en kinoframsyning, brant Samfunnsbygningen i Ski ned til grunnen. Riktignok var det ikke kommunale kontorer i bygningen, men den var et viktig forsamlingslokale der også kommunestyret hadde sine møter. Det verserte planer om gjenreising en stund uten at noe ble gjort, og så kom krigen.

Ski sentrum, 1948. Til høyre ser vi tomta der Samfunnsbygningen en gang lå.
Foto: Widerøes Flyveselskap A/S Kilde: Ski bibliotek

Etter krigen var det uaktuelt å gjenreise Samfunnsbygningen, men kommunen trengte et rådhus. De kommunale kontorene var spredt over store deler av sentrum noe som medførte en stor ulempe for brukerne og gjorde driften av kommunen mindre effektiv.

Byggeplaner etter krigen

Tomta der Samfunnsbygningen en gang hadde ruvet, lå fremdeles ledig. 28.januar 1946 blei det nedsatt en komite som skulle utrede mulighetene for å få reist et rådhus på dette stedet. Komiteen besto av Konrad Marthinsen (formann), Johannes Bergene, Paul Lein og Kåre Levin. Et halvt års tid seinere, 26.august, kunne Østlandets Blad melde at rådhuset i Ski var besluttet bygget etter et enstemmig vedtak i herredsstyret.

Det var imidlertid ikke så enkelt å få oppført nybygg i tida like etter krigen. Det var mye som måtte gjenoppbygges og stor mangel på byggevarer. Selv om herredsstyret i Ski hadde gått helhjertet inn for oppføring av nybygg, var det ikke de som hadde det avgjørende ordet. Prosjektet måtte godkjennes av Boligdirektoratet som lå under Forsynings- og Gjenreisningsdepartementet. Høsten 1947 fikk Ski kommune avslag på sin søknad om nybygg. Dermed måtte planene om rådhus stilles i bero.

Omsider byggestart

Seks år seinere, høsten 1953, ble det holdt et møte i vertshuset Pålle. Bakgrunnen for møtet var at det nå forelå planer om å flytte sorenskriverkontoret og politimesterens kontor til Ski. Dette ga ny næring til planene om å få oppført et eget rådhus i kommunen og nå var det langt lettere å få klarsignal til bygging. Dermed kunne man tørke støvet av planene fra 1946, justere disse og sette i gang.

Ski rådhus, ca. 1975. Bildet er tatt etter at påbygget sto ferdig. Murpussen på den eldste delen, nærmest fotografen, hadde begynt å falle av. Men snart skulle fasaden oppgraderes.
Foto: ukjent. Kilde: Ski bibliotek

Våren 1954 ble det utlyst anbudsrunde på nybygget. Det kom inn i alt 14 anbud, de fleste av disse var på deler av bygget. Samme høst ble det inngått kontrakt med entreprenørfirmaet Andresen og Halvorsen om oppføring av rådhuset etter tegninger av arkitektene Hansen og Tørum.

Like før jul i 1954 blei grunnsteinen lagt ned og gjennom hele det påfølgende året pågikk det bygging øverst på torget. Bygget sto klart til bruk i 1956. Samtidig blei det arbeidet med planer for byggetrinn 2, Rådhusteatret.

Påbygg

Tidlig på 1970-tallet begynte det å vise seg at murarbeidene i 1955 ikke hadde vært gode nok. Murpussen skallet av i store flak og rådhuset begynte å se sjaskete ut. Det var på tide med en solid oppgradering av bygget, men kommunen hadde foreløpig ikke råd til å iverksette et slikt arbeid.

Det gamle bygget var dessuten i ferd med å bli for lite og et nytt påbygg var planlagt. Vinteren 1972 begynte de første undersøkelsene av grunnen øst for det eksisterende bygget. Det blei slått ned pilarer og det viste seg at de måtte rundt 30 m ned i grunnen før de støtte på fjell.

Våren 1973 ble bygget formelt godkjent av Fylkesbyggenemnden i Akershus og arbeidene kunne settes i gang. Det nye bygget skulle oppføres i seks etasjer med et samlet areal på 3370 kvm. Arkitektfirmaet Blakstad Munthe-Kaas med Jørgen Secher som utførende arkitekt sto bak tegningene.

Ferdig bygg

Det nye rådhuset ble høytidelig innviet 17.januar 1975. To dager seinere, søndag 19.januar, kunne alle i bygda som ønskte det, komme og beundre bygget.


Kilder

  • Østlandets Blad: følgende utgaver: 14/1-72, 17/1-72, 2/4-73, 8/8-73, 10/12-74.
  • Ski lokalhistoriske arkiv: Protokoller, byggekomiteen for rådhuset.