Statens kartverk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Glassmaleri med fylkesvåpen samt Svalbardrossen i Kartverkets lokaler på Hønefoss.

Statens kartverk (Kartverket) ble opprettet i 1986 og ivaretar statens ansvar for kart og annen geografisk informasjon for norske land- og sjøområder. Hovedkartserien Norge 1:50 000 (M711) dekker hele Norge. Kartserien er trykt i flere farger og erstatter eldre kart som er produsert før ca. 1960. Serien er overført til datalesbar form (både vektordata og rasterdata). Navneregister for kart i 1:50 000 over Norge. Serie M711. Bd. I-III, Statens kartverk 1990-1991.

Institusjonen har store mengder eldre kart, en del av dem med tilhørende beskrivelser (jfr. Gamle norske kart, NLI 1979-1985). Kopier kan bestilles.

Kartverkets hovedkontor ligger på Hønefoss.

Historie

Generalløytnant Heinrich Wilhelm von Huth.
Foto: Statens kartverk
Norges Geografiske Opmaaling i St. Olavs gate 32, Oslo, var forløperen til Statens kartverk.

Forløperen, Norges Geografiske Opmaaling, forkortet NGO, sentralinstitutt for Norges kartlegging, ble grunnlagt i 1773 av den militære øverstkommanderende, general Heinrich Wilhelm von Huth med et rent militært formål. Huth ledet dette selv fram til 1805.

Fra 1785 begynte oppmålingen til sjøs med produksjonen av sjøkart som i 1932 ble utskilt som Norges sjøkartverk som fram til 1986 var en egen virksomhet.

Statens kartverk ble opprettet i 1986 gjennom en sammenslåing av NGO, Norges sjøkartverk og 18 fylkeskartkontorer.

Organisatorisk tilknytning

I 1911 ble NGO en sivil etat under Forsvarsdepartementet, 1948 overført til Samferdselsdepartementet og i 1972 til Miljøverndepartementet. Statens kartverk er fra 2014 en etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nettprosjekter

Kartverket har en rekke nettprosjekter. På siden «kart på nett», på Kartverkets nettside finnes det lenker til turkart hvor historiske severdigheter er plotta inn. Dessuten finnes «kystkart», som inneholder sjøkart, landkart, satellittbilder og ortofoto for hele Norge. Sammen med relevant temainformasjon som farleder, navigasjonsinstallasjoner, verneområder og ankringsområder. Tjenesten «NordAtlas» er et samarbeid mellom Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark og Sametinget; og i tjenesten «Naturbase», kan du se data om natur og friluftsliv som Direktoratet for naturforvaltning har registrert. Se Kartverkets sider for mer informasjon.

Norgeskart

Kartverket har dessuten utviklet karttjenesten Norgeskart, tidligere Norgesglasset. Norgeskartet fungerer både som et søkbart online-kart, hvor en kan søke på til sammen 670.000 stedsnavn i Norge og få navnet plassert på kartet. Tjenesten gir mulighet til å navigere rundt i kartene, søke på adresser, transformere koordinater og zoome seg fram og tilbake i aktuelle områder. Det som differensierer Norgeskart fra andre karttjenester på nett, er at en også kan søke i og se på historiske amtskart fra perioden 1826-1917.

Utgående lenker