Steinkjer Arbeiderpartis fest med oppviglende foredrag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Solhaug på Byafossen er fortsatt et aktivum for folket på By.

Steinkjer Arbeiderpartis fest med oppviglende foredrag ble nektet å leie arbeidernes eget nye lokale ved Byafossen i daværende Egge kommune til en fest med foredrag av redaktør i Ny-tia Anders Buen. Dette skjedde i november 1911; samme året som opprøret på Steinkjersannan, og var de facto i henhold til en kontraktsbestemmelse som Helge-Rein-By Brug hadde fått innført, og som arbeiderne på By var troskyldige nok til å gå med på. Overfor de blant arbeiderne som hevet sin røst mot denne formen for kontrakt mellom «herre og trell» ble det hevdet at bestemmelsen ikke ville få noen betydning i sin alminnelighet: «Den ville selvfølgelig ikke bli gjenstand for misbruk». Men da fest og foredrag slik ble snytt for lokale, ble dette henlagt til Goodtemplarlokalet i Steinkjer. Der var fremmøtt en særdeles stor forsamling, til tross for konkurranse med Trondhjemsteknikerne som samtidig ga en populær aftenunderholdning på stedet. Atskillige folk fra Byafossen var til stede, likesom folk forøvrig fra de omliggende bygder. Ja, der var dem som hadde kjørt halvannen mil for at delta i festlighetene. Buens foredrag - som omhandlet den faglige og politiske arbeiderbevegelses historiske forutsetninger og dens oppgaver i nåtid og fremtid, belyst gjennom dagens aktuelle begivenheter - ble belønnet med demonstrativt bifall.

Redaktør Anders Buen; ansett for å være oppviglersk av ledelsen av «bruket» på Byafossen?

Oppviglende

På Byafossen i det som da var Egge kommune, var det sommeren 1911 reist et prektig forsamlingshus som grunnet i sin flotte beliggenhet, fikk navnet Solhaug. Initiativet til dette storslåtte prosjektet i den relativt lille industribygda med tresliperi, treskeverk, mølle, ullvarefabrikk, støperi, brenneri og teglverk var tatt av ei kvinneforening. Dessuten skal det av den gamle Venstre-orienterte Egge arbeiderforening vært gitt et ikke ubetydelig bidrag til huset. Og endelig skal By Brug også ha lagt en skjerv i huset. Men for denne "skjerv" har nok bruket forstått å ta sine «forbehold», idet det skal ha vært laget en kontrakt med bruket, hvor det blant andre rariteter var en klausul om at lokalet ikke måtte bortleies til «opviglende foredrag». Skulle man konsekvent holde seg til en slik klausul helt etterrettelig så må det vært temmelig nøytrale foredrag som kunne holdes i huset. Det kunne for eksempel ikke blitt tale om for en avholdstaler å komme dit å tale oppviglende mot rusdrikk. Ei heller kunne en venstremann å komme å tale «oppviglende» om Høyre og sosialistene. Like så lite som en høyremann kunne tale oppviglende om Venstre og sosialistene.

Av foranstående ser en hvor naive disse må ha vært som overhodet gikk med på en slik kontrakt. Her var det altså meningen at stortingsmann Buen skulle ha holdt foredrag. Men huskomiteens formann, som fikk forespørselen om leie av huset, sa nei. Nok om det. Buen holdt sitt foredrag i Goodtemplarlokalet på Steinkjer. Her talte han nokså utførlig om «oppviglere»" en så grei måte at kanskje skulle hele huskomiteen for forsamlingshuset Solhaug på Byafossen sammen med disponenten for By brug skulle ha vært tilstede. Da hadde de kanskje fått forståelsen av hva oppvigleri er. (Foranstående er hentet fra et leserinnlegg i avisa Indtrøndelagen for 8. november 1911, med små omskrivninger).

Leserinnlegget av 8. november 1911 fikk dessuten en oppfølger den 9. desember, ført i pennen av B.J. Adde; Bernhard Joakim Adde. Her i en lettere omskriving.

Til hr. "huskomiteens formand", Byafossen.

Det var ikke for å komme hr. J. til unnsetning at han nå skrev om nektelsen av lokalet til Stenkjær Arbeidersamfund til fest og foredrag av hr. Buen. Forholdet var, at de som leste hr. «Medlem av huskomiteen»s første artikkel ang. denne sak absolutt måtte få inntrykk av, at vedkommende som var oppe ved By for å høre om lokalet til nevnte fest og foredrag, ville ha avgjørende svar med det samme han var der oppe. Av nevnte artikkel kunne man ikke forstå at han fikk tilsagn om å få full beskjed dagen etter om hvorvidt partiet kunne få leie lokalet eller ikke.

Det var vesentlig dette jeg ville bringe på det rene. Dessuten at huskomiteen hadde tid nok til å konferere om leien av lokalet, særlig når formannen hadde lovet å bringe dette på det rene til mandag formiddag. Formannens løfte måtte være godt nok, og jeg antok at det var på vegne av huskomiteen De gav det, så jeg syntes det var rart, når en annen av samme komite kommer og sier at det ikke var tid nok til forhandling, når vi hadde Deres løfte på at det skulde bli ordnet søndag eller mandag formiddag. Derfor måtte man få inntrykk av, at også huskomiteen hadde et ord med i laget med hensyn til det å leie ut lokalet til utenbygds «korporationer». Fra partiet ble det gitt flere bemerkninger for å få greie på, hvem det egentlig var som forårsaket at partiet ikke kunne få leie lokalet. Dette er nå klarlagt. Og vi ser samtidig at huskomiteen er helt utenfor dette, så for så vidt rammer ikke kritikken den, men gjelder for den som nektet lokalet, altså By brug.

Vi trodde som sagt at når der var en komite som hadde å ordne med lokalet så hadde den makt til å leie bort til hvem som helst. Nå får vi altså se, at komiteen er satt helt utenfor i slike tilfeller; det hele er overlatt By brugs forgodtbefinnende, om enkelte utenbygds foreninger skal kunne få anledning til å leie dette lokale. Var det ikke bedre at de ordnet det slik, at utenbygds foreninger "ikke" fikk leie huset? Så var det likt for alle. Slik som det nå er, er det vanskelig å opprettholde konsekvensene av den nektelse, som ble gjort like overfor Steinkjer Arbeiderparti. Likeledes må det være ytterst vanskelig å være huskomite som det nå er, for blir det øvet kritikk, så er man først og fremst nødt ti1 å henvende seg til den som har å ordne med huset, derfor må det være tungt for disse å fraskrive seg alt ansvar og henvise til «rette vedkommende».

Rart er det også, når både formann, og «Medlem av huskomiteen» kan påstå, at lokalet ikke ble nektet av frykt for Buens oppviglende foredrag. Samtidig som De påstår dette, så henvises vi til andre for å få greie på, hvorfor huset ble nektet. Her er det liten harmoni. Vi fristes til å tro, at dere intet vet om det selv, men finner det nødvendig å bevitne dette allikevel av andre grunner. Det blir og uttalt, at «det vil nok vise seg at hr. Buen ikke blir nektet å tale i lokalet». Ja, dette betviler jeg ikke etter det, som allerede er passert. Jeg er enig med Dem i Deres siste bemerkning, at «det er best å kare i sitt eget traug». Men da er det best at De forsøker på å gjøre det selv også. og ikke lar andre ta fra Dem retten til å disponere over Deres lokale.

Kilder

  • Avisa Ny Tid 6. november 1911.
  • Avisa Indtrøndelagen 8. november 1911.
  • Avisa Indtrøndelagen 9. desember 1911.