Kapell

Et kapell er et kristent hellig rom eller bygning. Dersom et rom for gudsdyrkelse ikke er tilgjengelig for allmennheten eller er satt av til en begrenset form for gudstjenester, er det vanlig at det regnes som et kapell i stedet for som kirke.

Kapell, Alfaset gravlund, Oslo
Maridalen kapell.

Ordet kommer fra latin cappella, som betyr «liten kappe». Bakgrunnen for begrepet er at St. Martin av Tours ifølge legenden delte sin kappe (cappa) i to, og ga halvparten til en tigger utenfor Amiens. Den delen han beholdt, som da hadde blitt en cappella, ble etter hans død regnet som et relikvie. De frankiske kongene tok relikviet med i felt, og teltet hvor det ble oppbevart ble kalt for et cappella. Fra det 7. århundre ble det vanlig å bruke ordet om hellige rom som ikke var viglset som kirker. I Nord-Norge ble kapeller ofte omtalt som korshus.

Kapeller kan inngå som del av en kirke, noe som spesielt er vanlig i katolske kirker. Skikken med såkalte sidekapeller kommer fra middelalderen, da det ofte var behov for at mange prester skulle kunne feire messe samtidig. Man innviet da flere kapeller innenfor en og samme kirke slik at dette ble mulig. Kapeller er ofte viet til en annen helgen enn kirken de befinner seg i, noe som også gir mulighet til å markere spesielle forhold. Et typisk eksempel på dette er Westminsterkatedralen, hvor selve katedralen er viet til Kristi hellige blod, mens det er kapeller viet til skytshelgnene til det forskjellige deler av De britiske øyer. I denne katedralen, som i de fleste andre større katolske kirker, er det også satt av et sakramentskapell hvor det konsekrerte nattverdsbrødet oppbevares i et tabernakel.

De kan også være frittstående bygninger på et sted hvor det ikke er naturlig med en kirke, for eksempel ved en gravlund hvor man kun trenger et gudshus til begravelser, eller på et avsidesliggende sted hvor det ikke finnes noen menighet men allikevel er ønskelig med et gudshus. Kapellbetegnelsen har også vært brukt der en gammel og ny kirke har ligget side om side, for eksempel i Reinli i Sør-Aurdal hvor Reinli stavkirke har vært sognekirken, men man brukte til vanlig Reinli kapell for å minske slitasjen på stavkirken. Den norske kirke har avskaffa betegnelsen kapell for slike kirker, men i litteratur som er noen år gammel vil de være omtalt som kapeller.

Det finnes også ofte kapeller innenfor visse institusjoner, som sykehus, skoler, fengsler og flyplasser, samt ombord på skip. I moderne tid har mange av disse kapellene allerede i utgangspunktet vært felles for flere kirkesamfunn, mens eldre kapeller ofte er opprettet spesielt for et kirkesamfunn. Disse lånes da ofte av andre kirkesamfunn når det er behov for det.

Begrepet bedehus brukes i noen tilfeller synonymt med kapell. Det er en forskjell på de to typene gudshus, idet et kapell har et alter og er innredet for høytidlige former for gudstjenestefeiring, mens bedehus svært sjelden har noen form for alter og er innredet mer som møtelokaler.