Aker-Smørgrav kulturlandskap

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tunet på Volstad illustrerer mangfoldet i bebyggelsen. Våningshuset fra midten av 1700-tallet flankeres av bryggerhuset fra 1917 på høyre side og låven fra 1937 på venstre side.
Foto: Åshild Woldstad

Aker-Smørgrav er en betegnelse som brukes om et kulturlandskap på Øvre Eiker. Dette navnet ble tatt i bruk i forbindelse med registreringene av verdifulle kulturlandskap på slutten av 1900-tallet. Lokalt er området bedre kjent som «Volstadsida».

Området ligger på østsiden av Vestfosselva, mellom tettstedene Hokksund og Vestfossen. Det avgrenses av gårdene Åker i nord og Smørgrav i sør og omfatter i tillegg Volstad, Bryn, Sørby og Vålen.

Informasjonsbrosjyren.
Foto: Øvre Eiker kommune (1989).

Et område å ta vare på

Initaitivet til å gi området status som et verneverdig kulturlandskap kom på 1980-tallet i et samarbeid mellom de lokale gårdeierne og miljøvernrådgiveren og landbrukskontoret i kommunen.[1]1989) Det ble lagt vekt på at både landskapet og bebyggelsen var typisk for Øvre Eiker og at det var et sammenhengende jordbruksområde uten verken industri, boligområder, større veier eller andre fremmedelementer.

Hovedmålet med prosjektet var å gi informasjon til innbyggerne og drive med holdningsskapende arbeid. Det ble gitt ut en informasjonsfolder, som fikk tittelen «AKER-SMØRGRAV. Et område å ta vare på!», samt en veiledning om tunutvikling. Vinteren 1990/91 ble det arrangert studiekvelder for beboerne og brukerne av området. Prosjektet ble støttet økonomisk av Landbrukets Utbyggingsfond, Miljøpakke Drammen og kampanjen Miljø i Fokus".[2]

Registreringen i 1999

Det lokale fokuset som «Aker-Smørgrav» fikk fra slutten av 1980-tallet, var en sterkt medvirkende årsak til at området ble valgt ut som ett av de områdene i Øvre Eiker kommune som ble registrert i forbindelse med den nasjonale registreringen av verdifulle kulturlandskap ti år seinere.Den faglige registreringen, som ble gjort i 1999, omfattet både botaniske og kulturhistoriske undersøkelser. I rapporten omtales Aker-Smørgrav som «et åpent slettelandskap hvor slake, fulldyrkete terrengformer dominerer den brede dalbunnen. Vestfosselva er selve nerven i landskapet og er et vakkert linjedrag med frodige randsoner i et ellers åpent og homogent landskap. Parallelt med elva finnes et annet viktig linjedrag, nemlig Volstadveien, med velholdte gårdstun på rad og rekke.» Dessuten ble det lagt vekt på Vestfosselva som et viktig våtmarksområde og at den kalkrike jorda i åsen, som avgrenser området mot øst, gir grobunn for en variert flora.

Jordbrukslandskapet var preget av korndyrking, men med innslag av beitedyr på enkelte gårder. Bebyggelsen på gårdene var preget av 1800-tallets arkitektur, men med innslag av både eldre og nyere bygninger: «Hvert enkelt gårdsanleg har sitt særpreg, samtidig som bruk av tradisjonelle byggematerialer og hustyper der området sammen til et hele. Hvite innhus og røde uthus ligger vinkelrett på hverandre og danner velordnede, lune tun, godt synlig i det frodige kulturlandskapet.»

Eksempel fra Øvre Eiker kommunes informasjonsbrosjyre
Foto: (Øvre Eiker kommune, 1989

Rapporten konluderte med at Aker -Smørgrav var «et større, sammenhengende jordbrukslandskap som er representativt for nedre del av fylket. Området har bevart sin opprinnelige struktur ug har få nyere inngrep. Området vurderes å ha høy kulturhistorisk verdi.» Området ble vurdert å ha regional verdi i kulturlandskapssammenheng.[3]

Regional kulturminneplan for Buskerud

Mer enn 25 år etter at det ble tatt initiativ for å bevare Aker-Smørgrav som et jordbrukslandskap, kan det konkluderes med at dette har lykkes. Det er ikke gjort større inngrep i landskapet, og når det bygges, blir det lagt vekt på nybyggene skal passe inn i landskapet. Prosjektet regnes som et godt eksempel på et vellykket samarbeid mellom kommune og grunneiere. Det har kommet opp skilt med "«utsiktspunkt» på Bergshaugen, der en har god utsikt over hele området, og det er planer om å sette opp informasjonstavle på samme sted.

I 2017 ble Aker-Smørgrav utpekt som et verneverdig kulturmiljø i Buskerud fylkeskommunes regionale kulturminneplan sammen med gårdene Berg og Sem på vestsiden av Vestfosselva, der det i 2014-16 har blitt gjort mange oppsiktsvekkende arkeologiske funn. [4]

Kart som viser det forerslåtte kulturmiljøet Aker-Smørgrav-Berg
Foto: (Buskerud fylkeskommune 2016


Referanser

  1. Årbok for Øvre Eiker 1989, s.62-63
  2. Øvre Eiker kommune 1989
  3. Fylkesmannen 1999, s.96-98
  4. Regional plan for kulturminnevern i Buskerud – vedlegg: Oversikt over verneverdige kulturmiljøer som viser viktige deler av Buskeruds historie, s.15


KilderEiker Leksikons logo.jpeg Aker-Smørgrav kulturlandskap inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!