Helland østre (Hamarøy gnr. 258)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Helland (lulesamisk: Ájládde)
Havna på Helland. Foto Isak K. Hassel.png
Havna på Helland.
Foto: Isak K. Hassel
Kommune: Hamarøy (lulesamisk: Hábmer)
Fylke: Nordland (lulesamisk: Nordlánnda)
Gnr.: 258

Gården Helland østre ligger på sørsida av Hellmofjordens utløp i Tysfjord i Hamarøy kommune. I sør går grensene mot gården Hellmofjord i sørøst, mens Helland vestre ligger ved gårdens nordvestlige grense. I øst går grenseskillet i fjellet mot gården Hillingen i Hamarøy.

Gårdsnavnet Helland kommer trolig fra det gamle Hellir, som er avledet av det forhistoriske Hallr, som betyr stein[1]. Tidligere navn på gården er blant annet Helliland og Stor Helland.

Jordsmonnet på Helland østre består av mineraljord fra is-, skred- og elveavleiringer, delvis på tidligere havbunn. Agrar aktivitet opp gjennom historia har etterlatt seg sterke lag med mer organisk jord. Gården har derfor alt fra lav til meget høy bonitet.

Helland i de eldste tider

Gården Helland, som ligger på vestsida av Hellmofjordens innløp, er en av del eldste samiske bosetningene i Tysfjord. Fjordsamene, som tidligere hadde drevet fangst på villrein, kan ha begynt å slå seg ned som gårdbrukere og fiskere allerede fra slutten av 1200-tallet[2]. Etablering av gårdsdrifta på Helland hang trolig sammen med mulighetene for å kombinere husdyrhold, fiske og ressursutnytting i Hellemofjorden og på høyfjellet. Fram mot 1600-tallet ekspanderte denne bosettinga, og i 1559 var Helland den gården i Tysfjord hvor flest familier var bosatt, med i alt åtte skattebetalere[3].

De første gode beskrivelsene av gårdsdrifta i ”Store Helland” dukker opp fra midten av 1600-tallet. I 1667 var Stor Helland, med Nees, i Hellemofjorden å regne for ei finnejord og rydning. Gården hadde i alt seks oppsittere; Einar Guttormsen, Peder Poulsen, Peder Amundsen, Guldbrand Suensen, Peder Hendrichsen og Peder Pedersen, som til sammen kunne så 6 tønner korn, og holdt 11 kyr, 6 kalver, 30 sauer, 19 geiter og 2 hester. Gården hadde tålelig god åkerjord og noe tømmerskog, men terrenget langs fjorden innbød i utgangspunktet ikke til fedrift. Landskylda i Store Helland ble derfor satt til 2 våg. Grensa mellom Lille Helland og Store Helland gikk ved en bekk. Selv om de to gårdene nå var atskilte, var utmarka felles[4].

I årene fram mot 1700 er det hovedsakelig sjøfinneskattemanntallet som redegjør for bosetting og brukere på Helland. Fra 1697 vet vi blant annet at Paul Pedersen, Peder Hendrichsen og Paul Rasmussen betalte 6 mark og 1 skilling hver for de bygslede brukene.

1700-tallet

Til tross for at gården hadde den klart største bosetningen i Tysfjord ved midten av 1500-tallet, endret forholdene på Helland seg kontinuerlig gjennom de neste 150 årene. Dette lar seg beskrive av to kilder fra 1720-årene. Futeregnskapet for 1720 oppgir at Stor-Helland ble drevet av Lars Pedersen, Ole Osmundsen, Ole Ellefsen og Olle Olsen. Av de fire var det bare de to sistnevnte som var i stand til å betale skatt. Dette er trolig også den viktigste årsaken til utskiftinga av oppsitterne, for ved matrikuleringa av Tysfjord-gårdene i 1723 hadde plassen 3 skattebetalende oppsittere; Olle Olsen med 1 pund og 12 skilling, Sjur med 1 pund, og Olle Clemetsen med 1 pund og 12 skilling. Ettersom de samiske eierne hadde klart å beholde sine finneodelprivilegier var Store Helland fremdeles å regne for ei finnerydning. De tre oppsitterne drev gården på sjøsamisk vis, hvor husdyrhold, med 8 kyr, 2 kalver, 18 sauer og en hest, ble kombinert med korn- og potetdyrking og fiske i fjorden. På bakgrunn av brukernes sviktende evne til å betale skatt, får vi en forståelse av at dette jordbruket fremdeles var beregnet på selvkost, og ikke salg.

I løpet av 1730-tallet skjedde det store omveltninger i den tradisjonelle samiske brukerstrukturen på Helland. Det hele ble initiert av at Olle Clemetsens gårdsdrift opphørte, noe som etterlot seg et vakuum. I 1735 ble hans part utlyst på tinget som øde finnejord. I 1737 ble eiendommen utlyst for andre gang. Da det ikke meldte seg nye bygselsmenn ble seddelen på ½ våg i Store Helland gitt til Gunder Olsen. Dermed falt de gamle finneodelsprivilegiene bort. Etter denne tid måtte brukerne på Helland betale skatt til kongen på lik linje med de andre bumennene i Tysfjord. En indikasjon på dette er sjøfinneskattemanntallet fra 1740, hvor Store Helland ikke blir nevnt. Fornorskinga av eiendomsforholdene la i sin tur grunnlaget for statens salg av eiendommene. I manntallet for Lødingen fra 1763 blir det opplyst at ”Indre Helland” besto av to bruk, hvor Anders Olsen, kona, og dattera Inger drev det ene, mens Sivart Hansen, kona og tjenestejenta Lucia Larsdatter drev det andre bruket. Fra 1776 ble de to bruksenhetene under Helland østre oppført som lnr. 228 og lnr. 229. Den første av disse ble solgt til Ole Andersen, som 27. september 1797 mottok kongeskjøte på eiendommen for 40 riksdaler.


1800-tallet

Ved inngangen til den 19. århundret var det bosatt tre familier, med i alt 24 personer på Helland østre. Brukerne var hovedsakelig samiske gårdbrukere, men selveier Ole Andersen hadde også virke som lærer. I arbeidet med matrikkelen for 1802 ble Store Helland oppført med 1 våg i skyld og 2 oppsittere. Sett bort fra de brukbare kornavlingene hadde ikke gården noen videre herligheter, og verdien ble derfor satt til 100 riksdaler. Vi kan merke oss at ½ våg i gården ble overtatt av Ole Andersen fem år tidligere for 40 riksdaler. Takseringa ved matrikkelforarbeidet i 1802 kan derfor tolkes på tre ulike måter; 1) Ole Andersen fikk kjøpe gården i 1797 til en rimelig penge. 2) Gårdens verdi hadde økt pga brukernes opparbeiding av eiendommen. 3) Statens skatteinnkrevere skattla de samiske bøndene for hardt.

Forhandlingsprotokollen, etter lov av 17. august 1818, oppga Ole Andersen og Ole Nielsen som oppsittere på Store Helland. Etter salget av den ene parten i gården besto den 1 våg store eiendommen nå av både statens og selveiergods. Om gårdsdrifta ble det notert en utsæd på 1 tønne rug, og 4 tønner bygg som begge ga 3 fold. Det ble i tillegg holdt 2 hester, 6 kyr, 2 kalver og 24 småfe på gården. Jordbunnen var sandaktig og tørr, mens utmarksbeitet var dårlig. Skogen hadde alltid vært viktig i Helland, og i 1818 var lnr. 228 og 229 selvforsynt med brensel og delvis med materialer til husreparasjoner. Fjellet var også viktig med tanke på de viktige ressursene som kunne høstes her. Forhandlingsprotokollen fra 1818 forteller ingenting om de sjøsamiske tradisjonene med å sanke sennegress og syregress, men det blir oppgitt at det på Store Helland ble produsert 1 tønne multegrøt. Da fiskeriene rundt Helland var å regne for alminnelige ble gården gitt proporsjonstallet 11. Bare Hellemofjord var å regne for mer fruktbar.


HELLAND ØSTRE

 • Gnr. 58 Bnr. 1
 • med 2,58 mark i skyld
 • Matr.nr. 139 L.nr. 228
 • med 3 ort 18 skilling i skyld
 • Gammel skyld 1 pund og 12 mark


Gårdshistorie for Helland østre

Lnr. 228 Helland østre ble skilt ut som eget bruk i 1776. Etter en fornorskings-prosess, som startet med bortfallet av de samiske rettighetene i 1737, ble den statseide jorda solgt til Ole Andersen i 1797. Ole, som ble født i 1757, var sønn av tidligere oppsittere Anders Olsen f. ca.1727, og Karen Sørensdatter f. ca. 1721. I 1793 giftet han seg med Inger Caspersdatter f. 1766. Inger og Ole fikk i løpet av de neste årene barna; Anders f. 1794, Caspar f. ca. 1796, Peder f. 1800 og Inger Maria f. 1803. Bare dager etter datterens fødsel gikk Inger bort, trolig på grunn av komplikasjoner etter fødselen. Enkemannen Ole Andersen satt dermed tilbake med ansvaret for både gården og de fire barna.

Året etter Inger Caspersdatters bortgang giftet Ole Andersen seg på nytt, denne gang med Mette Sofie Jacobsdatter fra Bogen, f. 1782. I løpet av tida på Helland fikk de barna; Johannes f. 1806, Caren Maria f. 1809, Alethe f. 1813, og Mette Sophie f. 1816. Av mangelen på kilder er innsikta i familiens daglige liv på gården begrenset, og de nærmeste tiårene er det bare ”Norges matrikkel” fra 1838 som henviser til at Ole Andersen var oppsitter på det 3 ort og 18 skilling store bruket.


Eierskifte og oppdeling

Ole Andersen drev lnr. 228 Helland østre sammen med Mette Jacobsdatter fram til sin død i 1846. 17. september samme år ble det foretatt ei skylddelingsforretning over eiendommen, hvor lnr. 228b ble skilt ut med 1 ort og 21 skilling i skyld. Bakgrunnen for skylddelinga var skifteoppgjøret etter Ole, hvor lnr. 228 ble skilt mellom barna fra hans første og andre ekteskap. Kasper og Anders Olsen ble selveiere på lnr. 228b, mens Mette Sophie fortsatte drifta på lnr. 228a sammen med de eldste barna.

Etter hvert som døtrene giftet seg og bosatte seg i Sørfjorden og på Haukøy, fikk sønnen Johannes stadig mer av ansvaret for drifta. Fra 30. september 1860 bygslet han, sammen med kona Margrethe Pedersdatter, bruket fra sin mor. Herreds-beskrivelsen fra 1863 forteller at de to hadde 18 ½ mål åker og dyrket eng, og 3 mål var naturlig england. I tillegg til slått i innmarka kunne familien sanke 3 lass høy i utmarka. Høydyrkinga ga rom for å holde 1 hest, 2 kyr og 15 småfe. I tillegg til å skaffe fôr til husdyrene ble jorda brukt til dyrking av 1 tønne korn og 2 ½ tønne potet, som ga henholdsvis 5 og 8 fold. Skogen var en viktig ressurs for Johannes og Margrethe. Her kunne de skaffe seg det de trengte av fyringsved, samt at noe tømmer kunne brukes til materialer. Den ble derfor anslått til en verdi av 12 ½ spesidaler.

Fem år senere hadde Margrethe og Johannes fått seks barn sammen. Etter at to av barnas bortgang, og eldste gjenlevende datter Mette Sophia var gift og bosatt på Hulløy, drev de to lnr. 228a Helland østre sammen med sønnen Ole Andreas f. 1840, og døtrene Bereth Maria f. 1845, og Johanna Margrethe f. 1852. Husdyrholdet i 1865 var omtrent som tidligere, med 1 hest, 2 kyr og 8 sauer.

Året før sin død, 15. april 1865, solgte Mette Sophie Jacobsdatter gården. Kjøper ble barnebarnet Ole Andreas Johannesen, som måtte ut med 40 riksdaler for skjøtet. To år senere giftet han seg med Marie Margrethe Kristensdatter f. 1836, som hadde vokst opp på Kjårnes.


1870- til 1900

Etter ekteskapsinngåelsen bosatte Ole Johannesen og Marie Kristensdatter seg på Helland østre. 7. juli 1873 ble lnr. 228a/2 b/2 Vestfjellet skilt ut fra lnr. 228a med 4 skilling i skyld. Her skulle Her ble Erik Larsen Hauge eier og bruker.

Ved folketellinga i 1875 hadde de fått en ungeflokk på tre barn. Sammen med dem bodde også Oles foreldre, Johannes og Margrethe. Familien livnærte seg av en kombinasjon av fiske og jordbruk. Mens Ole drev fiske på heimsjøen og i Lofoten hadde Marie ansvaret for 1 hest, 1 ku, 6 sauer og 1 gris. På åkerlandet ble det sådd 1 tønne bygg og 4 tønner poteter. Drifta fortsatte på samme sedvanlige vis fram til 14. juli 1885, da lnr. 228 a/1 b Pålsommerset ble skilt ut med 7 skilling i skyld. Lnr. 228b lå dermed tilbake med 1 ort og 10 skilling i skyld. 15. oktober 1885 ble det utskilte bruket solgt til Nils Johnsen for 500,- kr.


1900-tallet

Ole Andreas Johannesen satt som eier av Helland østre fram til 12. september 1898, da sønnene Johan og Hans Olsen overtok bruket for 600,- kr. I de første årtiene av det 20. århundret ser det ut til at Johan overlot drifta av gården til broren Hans Olsen. I 1900 drev Hans Albert bnr. 1 sammen med kona Gerharda Andersdatter, hvor husdyrhold og korn- og potetdyrking ser ut til å ha vært den viktigste næringsveien.


Den nyeste tid

21. november 1910 startet en ny æra på Helland, da bnr. 7 Fredly ble skilt ut fra bnr. 1, 4 og 5 med totalt 0,07 mark i skyld. Drifta på Fredly ble viktig for lokalsamfunnets utvikling i den nyere tid, hvor blant annet kommunikasjonen utover i fjorden mot Drag sto sentralt.

7. mai 1925 ble Helland østre videre oppdelt ved at bnr. 12 Myrstad ble skilt ut med 0,07 mark i skyld.

1930-tallet brakte med seg nyvinninger også til Helland. Hans og Gerharda Olsen fikk blant annet oppleve at Telegrafverket satt opp linja si over eiendommen deres.

Brødrene Hans og Johan Olsen forble eiere av gården i fellesskap fram til 8. august 1939, da Hans overtok den siste ½ av eiendommen fra sin bror for 300,- kr. Matrikkelutkastet for 1950 oppgir at Hans Olsen fremdeles var bruker av gården dette året, mens pantebøkene forteller at sønnen Olav Olsen overtok skjøtet på eiendommen for 1000,- kr året etter. Siden 1976 har Olavs sønn, Arild Olsen f. 1946 vært eier av gnr. 58, bnr. 1 Helland østre.


PÅLSOMMERSET

 • Gnr. 58 Bnr. 2
 • med 0,38 mark i skyld
 • Matr.nr. 139 L.nr. 228 a/1 b/1 b
 • med 14 skilling i skyld


Bnr. 2 Pålsommerset ble skilt ut fra bnr. 1 og 4 den 14. juli 1885. 15. oktober samme høst solgte Ole Andersen og Ole Johannesen sine tidligere gårdparter til Nils Johnsen Njallak f. 1857, for 500,- kr. Før overtakelsen av gården var han bosatt i Vasja sammen med kona Kirsten Pedersdatter Sliedda f. 1853. Mellom 1881 og 1891 fikk ”Risten”, som hun til daglig ble kalt, og Nils seks barn; Kristine f. 1881, Ellen f. 1884, John f. 1887, Anna Kathrina f. 1889, og Siri f. 1891. Folketellinga for 1900 beretter at Pålsommerset hadde to bruk, hvor vi i tillegg til Kirsten og Nils finner strandsitterne John Johnsen, kona Karen Paulsdatter og sønnene Paul og John. Familien livnærte seg hovedsakelig av Johns arbeid på havet, mens de ellers måtte forsøke å skaffe seg ekstraarbeid hist og her.

Etter Nils Johnsen Njallaks bortgang i 1906, overtok enka Kristine Pedersdatter Sliedda drifta på bnr. 2. Ved folketellinga i 1910 drev hun gården sammen med døtrene Kristine f. 1882, og Ane f. 1883, mens sønnen, John f. 1886, ble betegnet som en ”krøpling”, og var derfor sengeliggende.

I løpet av 1920-tallet ble bnr. 2 Pålsommerset først solgt til John Paulsen og kona Elen Andersen. Etter Johns bortgang ble skjøtet solgt til John og Nils Johnsen den 1. august 1925 for 1000,- kr. Brødrene drev gården sammen fram mot 2. Verdenskrig, da Pålsommerset ble beslaglagt av Statspolitiet i Tromsø, 13. januar 1944. Ved krigens slutt ble eiendommen tilbakeført til brødrene. Siden 1982 har Karen Johnsen i Kjøpsvik og Liv-Herdis Paulsen på Drag vært eiere av den 0,37 mark store eiendommen på Helland.


VESTFJELLET

 • Gnr. 58 Bnr. 3
 • med 0,20 mark i skyld
 • Matr.nr. 139 L.nr. 228 a/2 b/2
 • med 14 skilling i skyld


Etter salget av eiendommen i 1869, ble bnr. 3 Vestfjellet skilt ut fra lnr. 228a og 228b den 7. juli 1873. Eierne av de nærliggende brukene, Ole Johannesen og Anders og Casper Olsen hadde da overført deler av gårdpartene sine til Erik Larsen Hauge for 38 spesidaler. Erik ble ikke boende på Helland, men bygslet gården videre. I 1875 ble Vestfjellet bygslet av Peder Kristian Beyer Larsen f. 1841, og kona Bergitte Kristensdatter f. 1844. I løpet av tida på Helland fikk de 9 barn sammen. Familien livnærte seg av fiske og jordbruk. Mens Peder hadde hoved-virket sitt med fiske på heimsjøen og i Lofoten, sørget Bergitte for å passe buskapen. Denne besto vanligvis av 1 ku, 10 sauer og 1 gris. I tillegg var de begge aktive i slåttonna, og i korn- og potethøstinga. Familien drev Vestfjellet fram til slutten av 1890-tallet.

Etter at Peder og Bergitte forlot plassen, lå bnr. 3 uten brukere fram til starten av 1900-tallet. Fra 1907 forteller ”Norges matrikkel” at Johan Mathisen Korsvik bygslet gården til gressleie. 5. mai 1921 fikk nevnte Mathisen og Sigurd Johansen kjøpe eiendommen fra Hanna Nilsen for 300,- kr. Eiendommen ble drevet som tilleggsjord fram til 25. mai 1934, da Johan Mathisen solgte ½ av bnr. 3 til Ingeborg Hansen, og Thora og Sara Johnsen for 250,- kr. I årene før 2. Verdenskrig ble drifta overdratt til Hans Mathisen, som 27. oktober 1953 overtok skjøtet, etter auksjon, for 3000,- kr.

Fra 1966 til 1997 skiftet bnr. 3 Vestfjellet eiere. I 2009 sto Selma Åberg, Odd Mathisen, Hans Mathisen, Nelly Bylund, Rolf A. Berg, Kjell I. Berg og Harald Berg oppført som eiere av det 0,20 mark store bruket på Helland.


HELLAND ØSTRE

 • Gnr. 58 Bnr. 4
 • med 1,39 mark i skyld
 • Matr.nr. 139 L.nr. 228b
 • med 1 ort og 21 skilling i skyld


Lnr. 228b ble skilt ut fra lnr. 228 [bnr. 1] ved ei skylddelingsforretning avholdt 18. juli 1846. Anders og Kasper Olsen, sønnene og arvingene etter tidligere eier Ole Andersen, ble eiere av bruket etter farens bortgang samme vår.

Anders Olsen giftet seg i 1846 med Anne Lisabeth Josefsdatter f. 1820, som hadde vokst opp på gården Sørfjord i Tysfjord. I løpet av tida på Helland fikk paret barna Ole f. 1847, og Joseph f. 1853. Mens Anders giftet seg og stiftet familie, forble broren Kasper ungkar resten av livet, men han drev sin part av gården ved hjelp av tjenestejenta Oline Samuelsdatter f. ca 1808. Fra herredsbeskrivelsen over Lødingen fra 1863 får vi vite at lnr. 228b besto av 18 ½ mål åker og dyrket eng, og 3 mål var naturlig england. I tillegg til slått i innmarka kunne Anders og Kasper sanke 3 lass høy i utmarka. Høydyrkinga ga rom for å holde 1 hest, 2 kyr og 15 småfe. I tillegg til å skaffe fôr til husdyrene ble jorda brukt til dyrking av 1 tønne korn og 2 ½ tønne potet, som ga henholdsvis 5 og 8 fold. Som for lnr. 228a kunne skogen skaffe brødrene det de trengte av fyringsved, samt at noe tømmer kunne brukes til materialer. Den ble derfor anslått til en verdi av 12 ½ spesidaler.

Folketellinga for 1865 forteller at brødrene på Helland østre, som nå begynte å trekke på årene, samlet holdt 2 kyr og 8 sauer. Det ble også sådd 1 tønne bygg og 3 tønner poteter. I tillegg til de to brødrenes husstander var fiskerne Johannes Johannesen og Hans Larsen bosatt på Helland sammen med familiene sine. For å spe på kosten holdt Johannes og kona Bergitte Olsdatter 5 sauer.


Gården deles

7. juli 1873 ble en part av lnr. 228b, tilsvarende 3 skilling i skatteverdi, skilt ut som en del av bnr. 3 Vestfjellet. Eier av den utskilte gårdparten ble Erik Larsen Hauge.

I 1874 gikk Anders Olsen bort, og overlot dermed drifta av lnr. 228b/1 Helland østre til sønnen Ole Andersen f. 1847. I 1875 drev han gården sammen med kona Jensine Hansdatter f. 1848. De to hadde nå fått sønnene Magnus Johan f. 1872, og Anton Peder f. 1874. I tillegg til barna bodde fremdeles Oles mor, Anne Josefsdatter på Helland. I 1875 holdt familien 2 kyr, 7 sauer og 1 gris, mens korn- og potetdyrking sammen med fiske utgjorde et viktig bidrag til det daglige kostholdet.

Før slutten av århundret skulle bnr. 4 gjennomgå nok en skylddelings-forretning. 14. juli 1885 ble bnr. 2 Pålsommerset skilt ut med 0,07 mark i skyld fra Helland østre. Eier av det nye bruket ble Nils Johnsen Njallak.


1900-tallet

Ole Andersen drev den nå 1 mark store gården fram til 1899. 13. september samme år ble skjøtet på Helland østre solgt til sønnene Johan og Hans Olsen for 600,- kr. Ved folketellinga i 1900 var det like fult Ole Andersen som drev bruket, men nå med hjelp fra kona Jensine Hansdatter og barna Magnus f. 1873, Helmine f. 1883, og Hans f. 1886. På plassen var det også bosatt en fiskerfamilie, som besto av Jørgen Iversen f. 1872, kona Jule Pedersdatter f. 1875, og deres to barn.

Senere samme år solgte Johan og Hans Olsen 0,39 mark av gården sin til Jørgen Iversen for 600,- kr. 7. juni 1912 ble denne skilt ut som bnr. 8 Øvereng.

Mellom 1900 og 1910 ser det ut til at bumennenes driftsmåte befestet seg på Helland. Folketellingene bekrefter dette for bnr. 4, hvor både Ole Andersen og sønnene Magnus og Hans hadde fiske som hovedvirke. Den daglige drifta av gården ble derfor styrt av Jensine og dattera Helmine.

Gårdsdrifta trappes ned

Fra 1910 til 1936 ble driftsarealet på bnr. 4 Helland østre kraftig redusert. Den første skylddelinga kom 21. november 1910, da 0,02 mark av gården ble overført til bnr. 7 Fredly. I 1912 ble som tidligere nevnt ble bnr. 8 Øvereng skilt ut med 0,39 mark. 29. august 1914 ble så bnr. 9 Kråvassteigen skilt ut med 0,06 mark. Siste deling av eiendommen kom den 31. oktober 1936, da bnr. 18 Myrland ble skilt ut med 0,11 mark i skyld.

Bakgrunnen for denne utviklinga har mange forklaringer. Lokalt kan vi se at fiskeriene tok over som ei langt viktigere næring, mens gårdbrukene på Helland ble flere og mindre. Som i resten av Tysfjord opplevde bygda en markant befolkningsvekst fra slutten av 1800-tallet. Denne ble kompensert med at de eksisterende gårdene ble delt opp i mindre bruk. Helland skulle gjennom 1900-tallet også huse mange av dem som forlot gårdene sine lenger inne i Hellemofjorden.

Hans Olsen var eier av bnr. 4 Helland østre gjennom 1950-tallet. Siden 1991 har Arild Olsen på Drag vært eier av den nå 7144 m2 store eiendommen. Etter dette eierskiftet ble bruksnavnet endret til Helland.


HELLAND ØSTRE

 • Gnr. 58 Bnr. 5
 • med 2,23 mark i skyld
 • Matr.nr. 139 L.nr. 229
 • med 3 ort og 18 skilling i skyld
 • Gammel skyld 1 pund og 12 mark.


Lnr. 229 Helland østre var det ene av de to opprinnelige brukene under den gamle statseide gården Store Helland. Etter fornorskinga av eierforholdene fra 1740-tallet, ble gården delt i lnr. 228 og 229 omkring 1776. Selv om lnr. 228 ble solgt til Ole Andersen i 1797, forble lnr. 229 Helland østre kongens eiendom i ytterligere 50 år. I denne perioden ble jorda bygslet vekk til hovedsakelig samiske jordbrukere. På lista over oppsittere finner vi blant annet Hans Sivertsen, Sivert Hansen, og Karl Pedersen.


Helland østre i privat eie

17. desember 1838 mottok Kristen Jensen i Kjøpsvik kongeskjøte på lnr. 228. For dette måtte han betale staten 80 spesidaler og 60 skilling, og måtte svare ei årlig jordavgift tilsvarende 5 skjepper og 1 fjerdekar bygg. Denne privatiseringa av eierforholdene førte trolig ikke til de store endringene på brukersida, ettersom gården fremdeles ble bygslet videre. ”Norges matrikkel” for 1838 forteller at Peder Kristensen og Peder Larsen var brukere av lnr. 229 dette året. Slektsforskningsarbeidet har ikke klart å gjøre rede for hvem de to var.

Etter å ha bygslet bort jorda i noen år, drev Kristen Jensen f. 1809, lnr. 229 sammen med kona Christina Olsdatter f. 1816, som han hadde vært gift med siden 1840. Sammen fikk de barna; Ole Andreas f. 1841, Jensine f. 1842, Bergithe f. 1844, Johan Peter f. 1846, Maria f. 1849, Jens Kristian f. 1851, Hanna Fredrikke f. 1853, Kristen Andreas f. 1855, og Markus f. 1857. Ekteparet Kristen og Christina drev gården sammen med hovedbruket sitt på Helland vestre fram til slutten av 1850-tallet. Heretter ble drifta overført til Peder Olai Kristensen f. 1836, som i 1862 giftet seg med deres datter Jensine. Peder Olai var sønn av Christen Christensen og Pernille Jensdatter i Losvika i Grunnfjorden.


1860- og 1870-tallet

Herredsbeskrivelsen over Lødingen fra 1863 oppgir Peder Kristensen som eneste bruker. Lnr. 229 besto av 34 mål åker og dyrket eng, hvor 6 mål var regnet for dyrkingsland. Dette var tilstrekkelig til at familien slapp å bedrive slåttearbeid i utmarka. Av korn og poteter ble det dyrket 2 og 4 tønner, som ga henholdsvis 4 og 7 fold. I tillegg til at gården hadde mest dyrket land, var husdyrholdet på lnr. 229 også det klart største. I 1863 var besetninga på 1 hest, 4 kyr og 15 sauer. Peder og Jensine hadde ikke bare gårdsdrifta å støtte seg til økonomisk. Skogen som tilhørte Helland østre ga også muligheter for økonomisk inntjening. I herredsbeskrivels-en fra 1863 ble verdien på denne taksert til hele 25 spesidaler.

To år senere ble gården drevet med tilnærmet samme tall som tidligere, men antallet kyr hadde økt fra 4 til 5. Jensine og Peder, som nå hadde fått sønnene Hans f. 1862, og Peder f. 1864, var ikke lenger de eneste brukerne av gården. Under lnr. 229 finner vi nemlig husmannsplassen Pål-sommerset, som var bosatt av 7 samer. Husmann Anders Pedersen og kona Beret Pedersdatter livnærte seg som fiskere og gårdbrukere med 2 kyr, 6 sauer og 30 reinsdyr.


Siste del av 1800-tallet

Peder Olai Kristensen og Jensine Kristensdatter bygslet lnr. 229 fram til 1880. Kristen Jensen på Helland vestre var nå svært redusert, og hadde mistet evnen til å drive gårdbrukene sine. 14. februar 1880 ble derfor skjøtene på lnr. 229 Helland østre, lnr. 230 Helland vestre og lnr. 206 og 207 Lotsvik overført til Kristen Jensens sønner, Kristen A. Jensen og Marcus Jensen for 4000,- kr. Tidligere eier Kristen Jensen gikk bort bare tre måneder etter salget. Bedre gikk det ikke for tidligere bruker Peder Olai Kristensen, som døde bare et drøyt år etter Jensen-brødrenes overtakelse av gården. Fram mot 1900 ble den ene parten i Helland østre overtatt av Kristen Jensen, mens Peder Larsen ble selveier på den andre.

Ut fra de to partene ble bnr. 6 Pålsommerset ytre skilt ut med 0,28 mark i skyld, 26. juli 1896. Eier av bruket ble tidligere husmann Anders Pedersen og hans familie.


1900-tallet

I 1900 besto lnr. 229 Helland østre av i alt fire mindre bruk og to husmannsplasser. Brødrene Kristen og Markus Jensen eide den ene gårdparten, og drev her hvert sitt bruk. Folketellinga for 1900 forteller at brødrene livnærte seg av ei rein gårdsdrift. Det samme gjorde den tredje selveieren Peder Larsen f. 1841, og kona Ane Kaspersdatter f 1850. De to husmannsfamiliene var Hans Pedersen f. 1863, og kona Kristoffa Pedersdatter f. 1873, og Jens Pedersen f. 1871, kona Konstance Simonsdatter f. 1873, og deres fire barn; Rudolf f. 1893, Sandra f. 1895, Agnes f. 1897, og Jensine f. 1899.

I 1910 var de seks husholdningene redusert til to. Peder Larsen drev bnr. 5a sammen med kona Ane Kaspersdatter. De to livnærte seg av å kombinere gårdsdrifta med fiske. I 1910 losjerte også innerstene Anton og Joakime Olsen sammen med sine sju barn hos de to. På bnr. 5b livnærte Kristen Jensen, kona Ingeborg Olsen og deres sju barn seg av gården, fiske og skogdrift. Kristens bror Markus, som nå var enkemann, var bosatt på gården, og hadde virke som snekker.


Videre bruksdelinger

21. november 1910 ble 0,03 mark av bnr. 5 skilt ut til bnr. 7 Fredly, hvor det senere skulle bli drevet både tuberkulosehjem og barnehjem.

Etter Kristen Jensens bortgang i 1913, ble skjøtet på lnr. 229 overført fra enka Ingeborg Olsdatter til sønnene Ludvig Martin f. 1886, og Ole Andreas Sverre Kristensen f. 1890. Brødrene drev gården under felles eie gjennom de neste 15 årene.

1. september 1923 ble bnr. 10 Rødbergteigen skilt ut fra bnr. 10 med 0,10 mark i skyld. Bruker her ble John Johnsen.

Den største bruksdelinga fram mot nyere tid ble gjennomført 30. mai 1927. Ole og Ludvig Kristensen valgte da å dele det 1,82 mark store bruket mellom seg. Bnr. 13 Weiland ble derfor skilt ut med 0,91 mark i skyld og Ludvig Kristensen som eier.

Etter utskiftinga i 1927 drev Ole Kristensen gårdsbruket fram til 1953. 1. august dette året solgte han eiendommen sin til Tor Stuestøl f. 1921, for 15.000,- kr. Siden 1998 har Kai A. Helland, Ann Mette Helland og Lars Eirik Helland vært eiere av bnr. 5 Helland østre.


PÅLSOMMERSET

 • Gnr. 58 Bnr. 6
 • med 0,28 mark i skyld


Bnr. 6 Pålsommerset ble skilt ut fra bnr. 5 den 25. juli 1896. Bruket, som tidligere var en uskyldsatt husmannsplass under Helland østre, hadde siden 1870-tallet vært bebodd av Anders Pedersen. Sammen med Beret Paulsdatter og barna drev familien jordbruk på plassen i kombinasjon med fiske og reindrift. I 1900 hadde Anders lagt om drifta slik at gårdbruket hadde fått hovedprioritet. Ettersom han nå var enkemann, fikk han hjelp til husdyrholdet av døtrene Sigga f. 1855, og Inger f. 1866, mens sønnene Peder f. 1862, og Paul f. 1871, livnærte seg som fiskere.

1. februar 1909 overtok Peder og Paul Andersen skjøtet på Pålsommerset etter sin far. Folketellinga for 1910 beretter videre at de to brødrene fortsatte å livnære seg som fiskere og gårdbrukere. Plassen hadde nå 11 beboere.

Bnr. 6 ble drevet i samme form fram til 17. juli 1925, da bnr. 11 Østvold ble skilt ut med 0,06 mark i skyld og Kristen Andersen som eier. Neste bruksdeling kom i 1941, da bnr. 20 Langvassteigen ble skilt ut med 0,05 mark i skyld. Etter skylddelinga 24. april 1954, hvor bnr. 24 Vestvold ble skilt ut med 0,08 mark i skyld, lå Pålsommerset tilbake med 0,09 mark. I 1950 var gården i Paul Amundsens eie, mens Karen Andersen og Bjørg Andersen har vært eiere av bnr. 6 siden 1991 og 1981.


Andre bruksdelinger

Bnr. 7 Fredly ble skilt ut fra bnr. 1, 4 og 5 den 21. november 1910. To år senere ble skjøtet på de ulike gårdpartene gitt til organisasjonen ”Kvinnelige misjonsarbeidere i Norge” ved diakon Olivia Ugland. Fra 1923 drev Kvinnemisjonen tuberkulosehjem på Helland. 15. desember 1952 ble eiendommen overført til ”Norges finnemisjonsselskap” i Trondheim for 400,- kr. I de påfølgende tiårene ble Fredly benyttet som barnehjem. Matrikkelen for 2009 forteller at Anita P. Olsen på Drag har vært eier av den 0,07 mark store eiendommen på Drag siden 1990. For mer informasjon om drifta av Fredly anbefales det å lese Bjørg Evjens bøker Et sammensatt fellesskap – Tysfjord kommune 1869-1950, og Velferd og mangfold – Tysfjord kommune 1950-2000.

Bnr. 8 Øvereng ble skilt ut fra bnr. 4, med 0,39 mark i skyld, den 7. juni 1912. Eiendommen ble solgt til Alf Jørgensen den 13. mai 1925 for 2000,- kr, men skiftet eier etter en auksjon avholdt 28. september 1928. Her mottok Jentoft Jensen skjøtet på bnr. 8 for 1500,- kr og kår til Julie Iversen. I 1931 og 1949 ble eiendommen skylddelt, hvor bnr. 16 Fagereng ble gitt 0,16 mark i skyld, og bnr. 22 Sletteng ble gitt 0,12 mark i skyld. I matrikkelen for 2009 sto Jørgen Jentoft fremdeles oppført som eier av bnr. 8 Øvereng Helland.

Bnr. 9 Kråvassteigen ble skilt ut fra bnr. 4, med 0,06 mark i skyld, den 29. august 1914. 5. april 1919 ble skjøtet overført fra Johan og Hans Olsen til Sofus Nilsen og Edvard Grannes for 200,- kr. Matrikkelutkastet for 1950 forteller at de to dette året fremdeles satt med skjøtet. I matrikkelen for 2009 er Sofus Nilsen fremdeles registrert som eier av den ene gårdparten, mens Aminda Olsen på Drag har vært innehaver av den andre parten i eiendommen siden 1990.

Bnr. 10 Rødbergteigen ble skilt ut fra bnr. 5, med 0,10 mark i skyld, den 13. august 1923. Ved skylddelinga var Peder Andersen registrert som eier, men skjøtet ble videresolgt til lensmann Johan Kokaas på auksjon den 29. juni 1930. Han betalte den gang 20,- kr for eiendommen. Samme år solgte lensmannen gården videre til John Johansen for 150,- kr. Matrikkelen for 1950 oppgir samme Johansen som eier av gården. Pr. 2009 var John Johansens arvinger oppført i matrikkelen som Rødbergteigens rettmessige eiere.

Bnr. 11 Østvold ble skilt ut fra bnr. 6, med 0,06 mark i skyld, den 17. juli 1925. Eier ved skylddelinga var Kirsten Andersen. Eiendommen var i hennes eie fram til juni 1940, da bnr. 11 ble solgt til Knut og Anders Andersen for 300,- kr. Siden 1985 har Inge Amundsen, Karen Nilsen og Harald K. Nilsen vært eiere av den 0,06 mark store eiendommen på Helland østre.

Bnr. 12 Myrstad ble skilt ut fra bnr. 1, med 0,07 mark i skyld, 7. mai 1925. 22. februar 1928 ble skjøtet på eiendommen overført fra Hans A. Olsen Helland til Karl Kristensen for 200,- kr. 24. oktober 1936 lot Kristensen 0,01 mark av bruket skilles ut til et tilbygg på nabotomta Fredly, og 7. juli året etter ble bnr. 19 Mollstrand skilt ut med 0,01 mark i skyld. Siste bruksdelinga av eiendommen kom 25. mai 1946, da bnr. 21 Sjøholt ble skilt ut med 0,01 mark i skyld. Karl Kristensen sto oppført som eier av bnr. 12 ved matrikuleringa av Tysfjordgårdene i 1950. Siden 1964 har Fillip Andorsen på Drag vært eier av Myrstad.

Bnr. 13 Weiland ble skilt ut fra bnr. 5, med 0,91 mark i skyld, 30. mai 1927. Gårdparten ble tidligere drevet i fellesskap av brødrene Ludvig og Ole Kristensen, og utgjorde inntil 1927 hovedparten av det gamle lnr. 229. Dette bruket hadde tradisjoner så langt tilbake som til slutten av 1700-tallet. 24. januar 1949 ble eiendommen solgt til Leif Helland for 3000,- kr. Siden 1989 har Thorstein Helland i Sauda vært eier av den 0,91 mark store eiendommen i Helland østre.


Delinger etter 1930

Mellom 1930 og 2000 ble gnr. 58, bnr 14 til 75 skilt ut i tur og orden. Brukene hovedsakelig vært hustomter på 0,01 mark og mindre. Unntakene er bnr. 14 Nygård, som ble skilt ut med 0,13 mark i skyld i 1931, bnr. 18 Myrland, som ble skilt ut med 0,11 mark i skyld i 1936 og bnr. 22 Sletteng, som ble skilt ut med 0,12 mark i skyld i 1949. Bruksdelingene dannet grunnlaget for at Helland østre utviklet seg til ei bygd i etterkrigstida. Med utflyttinga fra de indre fjordene i samme periode, ble tendensen forsterket. Siden det demografiske toppunktet på 1980-tallet, har eierne av Hellend østre, i stor grad, bosatt seg på Drag.


SLEKTSHISTORIE FOR HELLAND OG HELLANDSBERG

Av Finn Rønnebu


1. Peter Erichsen g. 1715 m. ”det quindfolk han har besovet” Berit Polsdtr (Helland)


2. Olluf Ellefsen ca. 1690 – 1734 (Kjøpsvik 6) g. 1717 m. ”den gamle quinde” Eli Olsdtr - 1734


3. Niels Pedersen og Ane Olsdtr – d. 1764


1. Ole 1738 (Straumsnes 5)


Trolig samme par som Drag 2


4. Gunder Olsen ca.1709 – 1744 g.m. Katrine Hansdtr (+6)


1. Ane Kathrine 1742


Paret hadde minst 3 barn før Kathrine


5. enkemann Nils Gundersen – 1751 (”bepasset fra Laschestad” ) g. 1746 m. Ingbor Ononsdtr - d. 1764 ? (+ Indre Kjær 1)


6. enkemannen David Størchersen (Rødøe) g. 1746 m. enken Katrine Hansdtr (+ 4)


7. Nils Poulsen ca. 1715- juli 1784 g. ca. 1754 m. Karen Erlandsdtr ca. 1737/39 - mai 1790 (trolig Ness 2)


1. Erland 16/9 1754 (13) 2. Pouvel 23/2 1761 (Storå 10) 3. Ane 4/1 1766- 30/3 1772


8. Peder Olsen ca. 1718 - 1758 g. ca. 1755 m. Rebecca Throensdtr ca. 1730- 9/7 1758


1. Gunder 12/9 1755-1758 2. Throen 27/9 1757- 1760.


Peder, kona Rebekka og sønnen Gunder dør i 1758, bare Rebekkas dødsdato finner vi i kildene. Dødsårsaken er trolig en ulykke. To år senere dør det yngste barnet Throen.


9. Anders Olsen ca.1727* (1714) - 1769 g. ca. 1755 m. Karen Sørensdtr ca. 1721- juli 1799 (+11) *


1. Cornelius 16/12 1755 (Helmofjord 18) 2. Ole 19/5 1757 (15) 3. Peder 1758 - dså


En Anders Olsen fra Helland blir konfirmert 17 år gml i 1744. En Anders Olsen fra Helland blir jordfestet i 1769, 56 år gml. Trolig samme person, men jeg tror alder oppgitt ved jordfestelse er feil. * Dette er trolig den samme Karen som også var gift på Skogvold 6.


10. Sivert Hansen ca. 1727- mai 1801 (Forså 1) g. m Maren Andersdtr ca. 1737- juli 1792 (Hamarøy, foreldre: Anders Pedersen og Ingeborg Hansdtr)


1. Hans Finnegaard ca. 1757 (14) 2. Anders 1759 - 1772 3. Ole Humble 1761-dså 4. Nils Winther 9/4 1762- 1766 5. Dorthe Sophia Vinther 20/5 1764 (16) 6. Guttebarn 1766-dså 7. Hartvig 10/12 1768 8. Et guttebarn 1770-dså 9. Hardovika Andrea 11/12 1772 (Kjøpsnes/Kjøpsvik 20)

.


11. Peder Pedersen ca. 1747- dec 1792 g. 15/11 1773 m. Karen Sørensdtr 1721 - (+9)


12. Lars Arentsen ca.1716 - apr 1794 g. a) m. Ane Andersdtr - d.ca.1770


1. Solvie 10/9 1753 (Helmofjord 16 + trolig Tørnes 5 ) 2. Clemet 3/5 1756 3. Arent 23/9 1758 (Hulløy 13) 4. Anders 26/2 1761 (Hulløy 14) 5. en dødfødt jente 1764 6. Ole 13/5 1765- 1768 7. Ingebor 5/7 1767 (hos broren på Hulløya i 1801)


g.b 19/9 1774 m. Gertrud Gullicsdtr ca. 1748 jan 1829 (Undereide 8 + 18 )


1. Gullic 30/3 1775 (Storå 9) 2. Elen 5/11 1776 – jan 1779 3. Berit 14/2 1779-juli 1779

4. Jacob 8/4 1780 5. Niels 28/11 1782 (Hulløy 22) 6. Edias Andreas 4/4 1786 (Hulløya 23) 7. Caren Maria 28/5 1788 (gift 15/9 1806 m. enkemann Aanet Nielsen, Røtangen)


13. Erland Nielsen 1754 - 18 (7) g.12/11 1780 m. Lucia Andersdtr ca. 1758/61- mai 1802 (trolig Klubbvik 5)


1. Ane ca. 1780 (Indre Kjær 7 + Råna 7) 2. Karen Kristine 11/10 1781 3. Ingebor Maria 14/9 1783 (19) 4. NN 5. Niels 11/8 1787- apr 1789 6. Niels 23/7 1789 7. Arent /Aanet 29/9 1792- nov 1802 8.Inger 28/10 1794-dså 9. Ole 19/1 1796 – mai 1798


14. Hans Sivertsen (10) g. a) m. Kirsten Pedersdtr – df 1804


1. Sivert 8/9 1788 2. Maren Maria 13/2 1795


g.b) 24/10 1804 m. Elen Jacobsdtr (Bogen/Leiknes 22 + Sildvåg 8)


5. Kirsten Maria 4/2 1805


15. Ole Andersen ca. 1760 – 9/3 1846 (9) g. 28/11 1793 m. Inger Casparsdtr * ca. 1766 - april 1803


1. Anders 12/5 1794 (23) 2. Caspar ca. 1796 3. Peder 21/6 1800 4. Inger Maria 18/4 1803


* Sjøl om vi ikke har eksakt dødsdato på Inger, er det vel liten tvil om at det dreier seg om barselsdød.


g.b) 24/10 1804 m. Mette Sophia Jacobsdtr 1/1 1782 – 10/3 1866 (Bogen/Leknes 22)


1. NN 2. Johannes 17/10 1806 (21) 3. Caren Maria 10/8 1809 (Sørfjorden 4) 4. Aleth 1813 (Sørfjorden 10) 5. Mette Sophie 23/7 1816 (Haukøy 14)


16. Ole Isaacsen (f. Hamarøy) g. 8/10 1794 m. Dorthe Sophia Sivertsdr (10)


17. Thore Larsen (Helland) g. 9/8 1796 m. Inger Christensdtr 1772 - (Hulløy 10)


18. Nils Andersen ca. 1755 - 22/12 1822 (Steigen) g. 6/9 1795 m. Gjertrud Gullicsdtr ca.1748 – jan 1829 (Undereide 8 + 12)


1. Lava/ Sara Kirstina 19/6 1796 (22)


19. Jacob Gullicsen * ca. 1782 10/7 1841 g. 25/10 1804 m. Ingbor Erlandsdtr 14/9 1783 – 6/4 1857 (13)


1. Kirsten 12/2 1806 2. Ellen Lucia 2/3 1816 3. Guttebarn 1819 - dså


* Jacob oppholdt seg ved giftemålet på Lysvold, og han kan i teorien være bror til Solvie Gullichsdtr (se Lysvold 5) .En annen mulig Jacob Gullicsen er født i Tømmervik i 1789, se familie 2 der.


20 Ole Nielsen g. m. Maren Maria Torbersdtr *


1. jente 1820 – dså 2. Gilles 23/3 1822 (Grunnvoll 8) 3. gutt 1825 – dså 4. Mette Sophie 3/12 1830


* Det er en sannsynlig sammenheng til Sildvåg 4. Paret hadde trolig 2 barn til


21. Johannes Olsen 17/10 1806- 3/1 1894 (15) g. 6/10 1833 m. Margrethe Pedersdtr 21/4 1808 - 16/1 1894 (Grunnvoll 8)


1. Jente 1835 – dså 2. Mette Sophie 23/9 1838 – 5/6 1839 3. Ole Andreas 5/5 1840 (35)

4. Methe Sophia 22/2 1843 (Hulløy 70 + Sørfjorden 11) 5. Bereth Maria 1845 (Tørnes 37) 6. Johanna Margrethe 9/6 1852


22. Lars Hansen ca. 1795 – 26/5 1871 (Drag 9 + Tørnes 23) g. 8/8 1824 m. Sara Nielsdtr 19/6 1796(18)


1. Cornelius 20/3 1822 (25) 2. Elen Maria 1826 – 16/12 1871 * 3. df gutt 1827 4. Gjertine Marie 7/1 1832 (gift 19/12 1861 m. Ingebrekt Angel Thomasen fra Øksnes) 5. Jente 1839 - dså


* Se kommentar under 44


23. Anders Olsen 12/5 1794 – 11/11 1874 (15) g. 14/10 1846 m. Anne Lisabeth Josefsdtr 1820 - (Sørfjord 4)


1. Ole 5/10 1847 (34) 2. Joseph Mathias 12/7 1853 – 20/5 1872


24. Christopher Andreas Jensen ca. 1807 - febr. 1851 (Tømmervik 4) g. 5/10 1834 m. Marta Marie Jensdtr 1816 - (Drag 12 + Indre Kjær 17)


1. Gutt 1835 – dså 2. Jacob Elias 25/4 1836 (Drag 21) 3. Gutt 1837 – dså 4. Petronelle 15/1 1839 (da bodde fam i Tømmervik) 5. Anne Marie ca. 1840 (Indre Kjær 18)

4. Kristopher Martin 23/7 1847 5. Ingeborg Maria Hansine 9/4 1850


Familien flyttet mye mellom Helland og Tømmervik


25. Cornelius (Cornelles) Larsen 20/3 1822 - 9/6 1882 (22) g. 23/10 1854 m. Oline Meyer Henriksdtr ca. 1829 – 23/8 1911 ( Håkenset, far: Henrik Haagensen)


1. Ovidia Karoline 20/3 1854 * 2. Lars Peder 1856 – dså 3. Henrik Kristian 17/6 1857 (38)

4. Lars Lauritz 17/7 1859 – dså 5. Nils Andreas 2/3 1861 6. Hans Berg 8/12 1864 (49)

7. Johanna Kristine 4/9 1868 8. Jensine Gjertine 5/2 1871 – dså 9. Dorthea Marie 5/2 1871 - dså


Ovidia blir mor til Peroline Serine Kristine 5/3 1878, far Peder Knutsen, og til Emilie Kristine 5/11 1880, far Peter Andreas Paulsen.


26. Johannes Severin Johannesen 1827 - (Kjøpsnes/Kjøpsnes 21) g. 29/10 1855 m. Bergitte Pauline Olsdtr ca. 1829 – ukjent då (Stensos i Hamarøy, far: Ole Josefsen)


1. Anne Johanna 19/9 1853 – dså 2. Ole Magnus 1857 – dså 3. Ole Andreas Ingemann 5/7 1858 – 22/7 1860 4. Johan Berg 20/3 1864 (Tørnes 42) 5. Jensine Amalie 17/7 1868 (Tørnes 41)


.27. Kristen Jensen 11/2 1809 – 20/6 1880 ( Straumen 12) g. 28/9 1940 m. Maren Chirstina Olsdtr 2/3 1816 – 5/9 1883 (Dypfest,foreldre : Ole Jensen og Anne R. Ling Pflueg)


1. Ole Andreas 9/4 1841 (29) 2. Jensine ca. 1842 (33) 3. Bergithe 14/9 1844 (32)

4. Johan Peter 16/10 1846 (31) 5. Maria 27/2 1849 6. Jens Kristian 28/3 1851

7. Hanna Fredrikke 30/5 1853 8. Kristen Andreas 21/5 1855 (39) 9. Markus 12/10 1857 (46)


28. Kristian Isaksen ca.1820 - 26/4 1879 g. m. Lise / Elisabeth Olsdtr ca.1820 – 8/6 1889 (Dypfest i Lødingen)


1. Jens Fredrik 5/11 1846 (30) 2. Anne Rebekka 6/5 1849 3. Lydia Christine 5/11 1851- dså 4. Lydia Kristine 1/4 1853 5. Ovidia Bergithe 1/5 1856 6. Josefine Gurine 16/5 1858

7. Hans Jørgen 11/2 1860 ( 48 + Drag 32) 8. Johan Levion Anton 21/6 1864


Familien bor på Reiben, kalt Moen i 1875, trolig under Drag


29. Ole Andreas Kristensen 9/1 1841 – 10/3 1887 (27) g. 7/10 1867 m. Anne Olsdtr ca. 1835 - (Øksnes i Lød, far Ole Axelsen)


1. Petrine Kristine Høyberg 26/1 1870 2. Simon Kristian 16/10 1872


30. Jens Kristiansen 1846 - (28) g. 20/9 1874 m. Pauline Laurentse Jacobine Schønning * 7/3 1846 – ( Leding i Steigen pr.gj, far. John Schønning )


1. Olga Julie Petra 22/1 1875 – 13/1 1881


Pauline har fra tidligere datteren Kristoffa Abelsdtr f. 1871


31. Johan Peder Jensen * 1846 - (27) g. m. Ida Lovise Bertelsen 1849 – (Tr.heim)


1. Ingeborg Mathilde 11/8 1874 2. Kristen Andreas 25/1 1876 3. Agnes Emilia 14/5 1877 4. Johan Ludvik 30/9 1878 – df 1900 5. Alf Arthur 2/1 1880 6. Signe Josefine 8/5 1881 7. Karl Ingvart 18/7 1884


* Merkelig nok tar han farens etternavn, Jensen. Det naturlige ville vært Kristensen. Signe vokser hos familie 67 på Hulløya. Se videre der.


32. Peder Kristian Beyer Larsen ca.1841 – 12/4 1918 (Rørvik 12) g. a) 7/5 1866 m. Bergitte Kristensdtr 14/9 1844 – 6/5 1888 (27)


1. Lovise Emilie 26/9 1868 2. Kristen Martin 11/7 1871 – 23/1 1873 3. Kristofa Matilde 11/6 1873 (47) 4. Joakime Benedikte 24/6 1875 (45) 5. Lovise Emilie 13/5 1877 – 4/6 1919 6. Ingeborg Ovidia 12/3 1879 – df 1900 7. Konrad Peder Berg 16/1 1882 – 3/9 1890

8. Inger Marie Lind 21/7 1884 – df 1900 9. Bergitte Ingeborg Marie 27/6 1887 – dså


g.b 28/7 1893 m. Anna Dorthes Kaspersdtr 1844 – 29/11 1925 (Hamnøy, far: Kasper Jacobsen)


33. Peder Olai Kristensen 22/6 1836 - 6/5 1881 (Losvik 11) g. 12/11 1862 m. Jensine Kristensdtr ca. 1832 – 18/4 1899 (27)


1. Hans Anton Møller 30/9 1863 (47) 2. Karl Martin 12/5 1865 (42) 3. Maren Sofie 30/1 1867 – dså 4. Agnes Margrethe 24/1 1868 (48) 5. Kristoffer 2/5 1870 (43) 6. Jens Kristian 4/6 1872 (41) 7. Julie Anne Petrine 6/2 1875 (52) 8. Alvilde Indianna 10/9 1878 – df 1900


34. Ole Andersen 1847 - 29/11 1919 (23) g ca. 1870 m. Jensine Petrikke Hansdtr 1848 – 22/7 1920 (Husjord i Lød, far: Hans Jacobsen)


1. Hansine Bergithe 7/6 1870 – dså 2. Magnus Johan Eberg 14/2 1872 - 23/9 1948 3. Anton Peder Agemann 24/1 1874 (45) 4. Kaspara Indianna 20/3 1876 (46) 5. Mathilde Alette 22/4 1878 – df 1900 6. Oluf 23/6 1880 – 2711 1903 7. Helmine 1883 8. Hans Berg 26/12 1886 (61)


Magnus seg i 1911 med Anne Elisabeth Kristine Andreassen (54)

Oluf Ble far til Birger Karelius Rolf 2/5 1901- dså . Mor Hilda Hansdtr. ( Forså 17).

Helmine fikk sønnen Martin Georg 1/6 1901. Faren er Olaf Hansen fra Tranøy i Senja. Hun får datteren Sundveig Olea 11/9 1913- Far var Lars Nilsen (Hulløya 57).


35. Ole Andreas Johannessen 5/5 1840 - 28/8 1915 (21) g. 31/10 1867 m. Marie Margrethe Kristensdtr 1836 – 28/8 1915 (Tjårnes 6)


1. Mette 6/4 1868 - 18/3 1938 2. Kristen Peder Ingemann 24/3 1870 – dså 3. Johannes Martin 29/5 1871 4. Anne Elisabeth Kirstine 15/5 1874 (Storå 35) 5. Oleanna Margrethe 19/7 1876 – 20/7 1881 6. Hans Albert 10/8 1879 (53)


Mette fikk sønnen Ottar Marcelius 7/8 1893 – 24/12 1976. Far er Bjørn Rist.


36. Ole Finne Mikkelsen (Guovek) 8/9 1824 - (foreldre: Mikkel Pedersen og Inger Andersdtr, se Helmofjorden 53 og 76) g. m. Siri Larsdtr ca. 1828- (Hamarøy)


1. Inger 5/9 1857 – 24/12 1869 2. Marie 20/9 1860 3. Peder 2/8 1863 4. Elen 7/5 1867 – (Haukøy 27) 5. Marie 1868 6. Gerhard Severin 14/8 1872


Paret bor i Hellandsmark


37. Nils Andersen ca. 1805 - (Jockmokk i S) g. m. Synnes Larsdtr ca. 1824 - (Lød)


1. Ane 1851 (Hulløy 45) 2. Bolette 5/9 1853 – 17/9 1941 3. Marie 15/3 1857 4. Peder 25/7 1860 (trolig Hulløya 56) 5. Gunnhild 16/4 1864 ( Hulløya 38 + Bugta 8) 6. Katrine 2/2 1867 (Haukøy 26)


Gunnhild fikk datteren Marie Sofie 16/5 1900 – 13/4 1923 . Far er en ”Bager” Estensen, da i Kjøpsvik.


38. Henrik Kristian Korneliussen 1857 – 1/5 1940 (25) g. 18/6 1880 m. Marie Steffensdtr 1857 - 9/1 1922 (Buksnes, Hamarøy i 1900-tellinga)


1. Sara Leonora Lovise 15/9 1880 (Korsnes 10) 2. Karen Nikoline Hansine 1883 (Tjårnes 21) 3. Anne Josefine 20/4 1886 (Drag 33)


39. Kristen Andreas Kristensen/Jensen 1855 – 17/5 1913 (27) g. 22/5 1886 m. Ingeborg Anna Olsdtr 30/5 1860 – 26/4 1944 ( Hultvik i Lødingen, far: Ole Olsen)


1. Ludvik Martin 2/6 1886 (56) 2. Ole Andreas 17/3 1888 – 3/8 1889 3. Ole Andreas Sverre 15/9 1890 (60) 4. Magdalene Oline 6/4 1892 5. Karl Mareli Angell 27/9 1894 (67) 6. Aslaug Kristine 16/2 1897 7. Jens Bernhard 26/3 1899 8. Einar Sigvald Olai 1/6 1901 9. Johan Peder 7/1 1905 – 8/9 1906


Karl giftet seg i 1924 med Gudrun Bergitte Olsen (53)

Einar ble far til Arvid Karsten 16/10 1931, mor: Otilie Lie (40). Også far til datteren Randi 30/9 1933, mor : Asbjørg Elvemo (45)


40. Ole Krisoffersen Lid/Lie 1855 - 23/1 1936 (Stryn i Nordfjord, foreldre: Kristoffer Kristoffersen Langve og Brita Korneliusdtr Ytre- Eide) g. 29/12 1890 m. Anna Kornelia Andreasdtr ca. 1866 – 22/12 1911 (Kalvåg i Hamarøy, far: Andreas Jacobsen)


1. Pernille Amalie 16/5 1890 – dså 2. Anne Hendriette Ellingsen (sic) 19/6 1891 – 1/5 1900

3. Konstance Birgitte Marie 29/9 1893 (Drag 38) 4. Konrad Magnus Arthur 24/1 1896 (63) 5. Magnus Ingemann Sigvart 28/4 1898 (Drag 44) 6.Otilie Agerda Amalie 24/3 1901 – 9/3 1989 7. Albert Birger Kristian 16/4 1903 8. Eline Petrine 5/3 1906 – 2/9 1925 9. Elise Olea 11/6 1909 - 19/12 1919


g. b) 3/10 1914 m. Inga Bertine Hansen 4/6 1880 – 20/10 1968 (Hamarøy, far: Hans Nikolaisen)


Othelie fikk Alvhild Marie 25/5 1923 (Drag 71), far. Marthin Hvidsten (1897) Mosjøen. Hun får Arvid Karsten 16/10 1931, far: Einar Kristensen (39).


41. Jens Kristian Pedersen ca. 1872- (33) g. 9/1 1894 m. Konstantine/Konstance Josefine Charlotte Simonsen 1872 - (Ofoten, Lød, far: Simen Jacobsen)


1. Rudolf 1893 2. Sandra Magdalene 13/5 1895 (Grunnfjorden 27) 3. Agnes Gunhild 8/3 1897 4. Jensine Bergitte 5/4 1899 (Tjårnes 26) 5. Elisa Margrethe 15/5 1901 6. Kaspara Julianne 18/1 1904 7. Dagny Kristine Joakime 25/3 1906 8. Klara Josefine 26/7 1909 9. Meier Arnoldus Kristian 4/11 1910 (Hulløy 102)


Familien flyttet til Tømmervik etter århundreskiftet og bodde også på Hulløya. Klara giftet seg i 1938 med Arne Nikolai Jensen (1909)fra Hadsel.


42. Karl Martin Pedersen 22/5 1865 – 1943 (33) g. 20/4 1897 m. Oluffa Marie Eriksdtr 28/11 1874 - 1/6 1967 (Trondenes ,konf. Kabelvåg, far: Erik Andersen)


1. Harald Konrad 11/9 1896 2. Einar Amandus 20/5 1898 – 14/9 1912 3. Hans Kristian 5/10 1903 (Drag 54) 4. Marie Charlotte 9/5 1906 * 5. Signe 20/5 1908 – 29/3 1909 6. Signe Birgitte 21/6 1910 – 9/7 1989 ** 7. Elida Amanda 9/4 1913 (Drag 49)


Maria ble mor til Einar Amandus 2/6 1926. Far: Gustav Johansen (1902), Finnsnes. Signe giftet seg i 1929 med Alfred Langmo, (Drag 35B)


43. Kristoffer Pedersen 2/5 1870 - (33) g. 2/7 1897 m. Karen Marie Pedersen 14/7 1862 (Bergen/Lindås, far: Joachim Petersen)


44. Peder Kristian Larsen 7/7 1862 * - 23/11 1915 g. 5/7 1897 m. Henriette Kristine Abelsdtr 1881- (Drag 22)


1. Peder Berg 17/1 1890 –dså 2. Emil Hagbart 5/10 1897 (Drag 45) 3. Indianna Kristine Alette 25/3 1899 4. Eline Lovise 14/9 1902 5. Sandrup Andreas 11/4 1906 (Drag 55) 6. Lucie Marie 11/4 1911 (Drag 46) 7. Anny Josefine 2/9 1913 8. Paula Helmine 24/5 1916 (Ytre Kjær 35)


* Peders foreldre er ”gift mand” Lars Larsen (1827 – 1884), Hellandssommerset. Mor er Elen Larsdtr, se 22. Anny Josefine fikk sønnen Emil Karl Joakim, far: Julius Pedersen Myklebostad, Ofoten.


45. Anton Peder Agermann Olsen 1874 – 28/4 1941 (34) g. 15/7 1897 m. Joakime Bendikte Pedersdtr 1875 – 15/8 1950 (32)


1. Konrad Peder Berg 14/2 1897 2. Bergitte Marie 22/7 1899 – 11/4 1987 3. Ovidie Josefine 21/1 1903 (64) 4. Halfdan Kristian Marius 18/5 1905 (Ness 22) 5. Oluf Johan 27/7 1907 (72) 6. Peder Birger 22/2 1910 7. Asbjørg Joakime 6/5 1913 8. Signe Kristine 7/7 1915


Bergitte giftet seg i 1924 med Jentoft Jørgensen (52) Asbjørg får Randi 3/10 1933, far: Einar Kristensen (39). Asbjørg giftet seg i 1948 med Otto Harr Eriksen (1915) fra Ankenes.


46. Markus Jensen 12/10 1857- 2/4 1922 (27) g. 30/5 1898 m. Kaspara Indianna Olsdtr 20/3 1876 - 22/9 1903 (34)


1. Maren Kristine Bergitte 23/9 1898 – 18/4 1899 2. Marie Bergitte 20/2 1900 - dså

3. Kristen Martin 10/5 1901 – 24/7 1902 4. Olea Jensine 10/5 1901 – 10/4 1902


47. Hans Anton Møller Pedersen 30/9 1863 – 30/5 1902 (33) g. 2/10 1899 m. Kristoffa Mathilde Pedersdtr 11/6 1873 - (32)

ingen barn pr. 1900


Hans Anton fikk sønnen Karl Anton 9/1 1890 – dså mor: Karen Anna Arntsdtr (1855)


48. Hans Jørgen Kristiansen 1868 – (28) g. 12/12 1892 m. Agnes Margrethe Pedersdtr 24/11 1868 - 28/2 1896 (33)


1. Josefine 1893

g.b) 6/12 1899 m. Oline Marie Olsdtr 1863 – 21/5 1925 (Forså 11)


1. Peder Angell Berger 25/3 1895 2. Egil Kristen 26/2 1901- dså 3. Margrethe Oluffa 26/2 1901 – dså 4. Jenny 30/6 1904 - dså 4. Kamilla Eline 26/3 1906 5. Johan Ingolf 29/7 1908


Familien flyttet til Tømmervik ca. 1905. Kamilla ble mor til Odd Hans 20/4 1929. Far Jens Ellingsen (Drag 23). Kamilla flyttet senere til Furuflaten i Troms.


49. Hans Berg Kornelliussen 1864 – 9/2 1952 (25) g. ca. 1890 m. Antonette Karoline Larstdr 23/4 1864 – 7/4 1947 (Ofoten)


1. Olga Kornelia Nikoline 19/11 1891 (Hulløy 94) 2. Laura Konstance Helmine 19/6 1893 (Råna 21) 3. Kristine Elvine Leonore 10/5 1895 4. Hilmar Marselius August 11/4 1897 5. Jensine Martine Kristine 1/3 1899 – 19/4 1900 6. Ingvald Johan Anders 29/4 1901 7. Emilie Peroline Kristine 27/6 1903 – dså 8. Severin 14/7 1905 – 20/4 1906


Kristine fikk datteren Harda 1/11 1915. Far er Kristoffer Sørensen (Botn 42). Harda giftet seg i 1938 i Narvik med Claes Wilhelm Christianson (1/1 1913 – 3/1 1940 ) fra Kiruna i Sverige. Harda fødte sønnen Claes Wilhelm 5/3 1940.


50. Bernhard Hansen 1863- (Bodin) g. m. Inga Pedersdtr 1865- (Bodin)


1. Andor 1890 2. Johan 1892


Fam kom til Helland siste halvdel av 1890-tallet


51. Ole Olsen Holm ca. 1830 – 30/11 1914 (Lesja,Dovre, far: Ole Olsen) g. m Ingeborg Olsdtr 3/9 1849 - (Tjårnes 13)


1. Sivert Martin Bernhard 21/5 1884 – df 1900 2. Karen Marie 21/5 1884 – df 1900

3. Gerhard 9/5 1887 4. Olaf Bernhard 8/9 1892 – 3/11 1975


Olaf fikk sønnen Reidar 11/3 1914. Mor: Agnes Kristoffersen (Drag 26).


52. Jørgen Kristian Iversen 1872 – 23/11 1923 (Drag 18) g. 21/11 1895 m. Julie Anna Petrine Pedersdtr 1875- (33)


1. Jentoft Pareli Angell 1/8 1896 – 19/11 1971 2. Karen Anna 2/3 1898 (61) 3. Magnus Ingvald 25/6 1900 – dså 4. Hans Kristian Møller 10/5 1902 – 20/3 1903 5. Jens Ingvald Martin 20/2 1907 ** 6. Joakim Kristian 25/8 1911 7. Alfhild 21/12 1915 - dså


Jentoft giftet seg i 1924 med Bergitte Antonsen (45). Jens blir far til sønnen Arnt Kornelius 16/1 1928 (74) . Mor Esther Hansen (1892)


53. Hans Abert Olsen 1879 - (35) g. m. Gerharda Andersdtr 22/12 1877 – 21/101965 (Ofoten)


1. Gudrun Olea Birgitte 6/5 1901 (67) 2. Olaf Martin 10/4 1904 (71) 3. Adolf Lind 9/11 1905 (66) 4. Johanna Margrethe 18/10 1909 - 1932


54. Andreas Edvard Kristensen 1838 – 24/11 1910 (Tjårnes 6) g. m Serine Pedersdtr ca. 1852 – 23/12 1923 (trolig 24/1 1852 og datter av Ingeborg Andersdtr og Peder Andersen, begge Hellmoboten)


1. Anne Elisabeth Kristine ca. 1883 2. Jensine Henriette 28/6 1885 3. Peder Bernhard 31/8 1887 4. Astrid Sofie 30/12 1896 - 8/2 1897


Anne gifter seg i 1912 med Magnus Olsen (34).


55. Johannes Olsen 1868 – 11/10 1921 (Forså 11) g. m Oline Olsen 1875 – 26/3 1922 (Jordal , Bergen?)


1. Marie Magdalene 19/1 1898 – 6/12 1902 2. Astrid Alvilde Karoline 6/9 1899 – 1/6 1917 3. Oluf Johan 4/3 1901 – 4/6 1902 3. Egil Kristian Sverre 5/7 1905 4. Johanna 17/5 1911 – 13/3 1919 Nancy Lovise 1/9 1913 – 15/1 1915


Familien tar slektsnavnet Vindheim i 1942


56. Ludvik Martin Kristensen 1886 – (39) g. 15/7 1911 m. Gurine Margrethe Hansen 1878 – (Straumen 10)


1. Leif Gunnar 31/12 1911 (65) 2. Kristen Idar 28/6 1913 * (68) 3. Fritz 13/4 1917 - dså


* Slektsnavnet Helland fra 1962.


57. Ole Martin Sofus Nilsen 1885 – 20/7 1966 (Hulløya 57) g. 28/9 1910 m. Charlotte Emma Mathilde Olsen 1889 – 2/11 1974 (Drag 30)


1. Olaf Birger 3/9 1915 (Drag 113) 2. Klara Sofie 13/10 1917 (Drag 53) Erling 21/11 1919 4. Johanna 16/4 1924 5. Johan 19/3 1926 (79)

Erling flyttet til Sverige under krigen, gift med Else


58. Kristen Nilsen 1892 – (Hulløy 57) g. 13/4 1916 m. Magnhild Kristoffersen 1896 – (Drag 26)


1. Kaare Kristoffer 16/9 1913 (75) 2. Nelly 1918 (Drag 58) 2. Karen Helmine Magdalene 12/8 1920 (Drag 78) Magnar ca. 1922


59. Alv Jørgensen 1904 – (?) g. 1925 m. Wally Jensen 1903 – (Hulløy 59)


1. Erna Julie Jørgine 9/1 1926 2. Asbjørn Arvid 12/8 1927


60. Ole Kristensen 189028/2 1971(39) g. 1925 m. Elen Haukebø 1905 – (Harstad)


1. Idar Kristen 19/1 1926 2. Odd 22/3 1927 3. Margit Kaspara 16/10 1929 4. Ely Marie 19/8 1932


g. b) 25/9 1943 m. Sigvarda Elfrida Sofie Beyer 18/7 1907 – (Øksnes i Vesterålen, far: Andreas Nilsen)


1. Bjørg Fredrikke 9/5 1942 2. Kirsten Ingeborg 21/2 1944 – 21/4 s.å 3. Sverre Otto 25/3 1945


Odd Oskar 22/3 1927 – (Helland 60) giftet seg i 1957 med Edny Kristiansen 25/12 1926 fra Sørfold. De fikk sønnen Thor Inge 18/4 1957.


61. Hans B. Olsen 1888 – 15/11 1968 (34) g. 1924 m. Karen Jørgensen 1898 – 14/7 1991 (52)


1. Jens Ole Johan 8/11 1926 (80)


62. Hans Mathisen 16/11 1890 – 25/3 1972 (Torpelvatnet i Hamarøy, Mathias Hansen og Kristianna Petrine Kristiansen) g. 29/4 1915 m. Martha Pedersen 27/3 1894 – 5/7 1976 (Hulløya 49)


1.Torstein 3/4 1915 - 1986 2. Leidulf 16/5 1916 - dså 3. Harry 28/9 1917 – 2003 (Drag 85 B) 4. Jarl 20/8 1920 – 1989 5. Odd Edvard 17/1 1923 – 28/9 1994 6. Nelly 11/9 1926 - 2004 7. Selma 2/11 1927 8. Ingebjørg Helene Marian 16/8 1935


Familien bodde flere steder i Hamarøy og Tysfjorden før de slo seg ned på Helland i 1932.

Odd giftet seg i 1948 med Edna Barosen (1929) fra Gravdal. Paret til Horten. Torstein til Oslo, gift Edith Evensen (e.o), senere Magnor. Jarl til Kragerø, gift Ruth Eriksen. Nelly til Solefteå i Sverige, gift med Sigfrid (sic) Bylund. Selma til Dalby i Värmland i Sverige, gift med Karl Folke Åberg, Ingebjørg til Fauske, gift med Arvid Berg.


63. Konrad Magnus Lie 1896 – 2/4 1938 (40) g. 14/11 1925 m. Emma Iversen 1897 – 1981 (Drag 27)


64. Bernhard Nilsen 1903 – (Forså 14) g. 28/7 1928 m. Ovidia Antonsen 1903 – (45)


1. Lovise Petra Amanda 16/1 1929 – 4/10 1997 2. Asbjørn Johan 29/8 1930 3. Harald Jan 5/11 1932 4. Bergljot Ovidia 25/4 1937 5. Konrad Ingvald Kristoffer 17/9 1942 6. Hilfrid Annie 18/4 1945


Lovise fikk sønnen Gunnar Johannes 29/6 1949.


65. Leif Kristensen Helland 31/12 1911 – 24/8 1989 (56) g. 16/6 1932 m. Anna Krogstad 15/5 1911 – 20/7 1996 (Suldal, far: John Krogstad)


1. Lilly Gurine 23/6 1932 2. Åge Jan 16/8 1938 (Kjøpsvik 355) 3. Ada Lillian 13/2 1942 4. Synnøve Marion Olaug 8/5 1952


Synnøve giftet seg i 1973 med Bjørnar Blomquist (1949) fra Fauske. Ada til Trøndelag Lilly til Oslo.


66. Adolf Anthon Lind Hansen 1905 – (53) g. 24/6 1934 m. Absy Alise Lilli Kristiansen 22/4 1909 – (Hulløy 76)


1. Edla Annie 2/6 1931 2. Johanne Margrethe Anna 4/5 1933 3. Gunhild Hansine 18/7 1934 4. Unni Torbjørg 7/11 1936


Ella giftet seg i 1957 med Sven Olof Karlson (1934) fra Vesterås i Sverige. Johanne til Narvik. Gunnhild og Unni til Sverige.


67. Karl Kristensen 1894 – (39) g. a) 1924 m. Gudrun Olsen 1901 – (53)


g.b) 4/9 1937 m. Alda Johansen 2/6 1898 – (Gildeskål, Johan Blix Moritsen)


1. Almar Karl 12/12 1936 – dså 2. Laila Marie Kristensen 15/12 1937 3. Karin 14/7 1939


68. Kristen Idar Ludvigsen Helland 1913 – 9/6 1994 (56) g. 11/5 1935 m. Karla Pettersen 1915 – 27/6 1977 (Drag 25)


1. Liv Gerd 25/1 1937 (68) 2. Terje Johan Karl 7/6 1938 3. Åse Kristine Irene 21/9 1944 4. Thorstein Ludvig 20/12 1956


Terje giftet seg med Sissel Mikalsen (Kjøpsvik 170). Åse giftet seg i 1964 med Ernst Bordevik (Bogen 80)


69. Ingmar Johan Gustav Østensen 15/6 1899 – 13/1 1958 (Hammerfest) g. m Aslaug Marie Bødkter 20/9 1902- 19/1 1976 (Finneid i Fauske)


1. Sverre 2. Roald 3. Lillan 4. Aud 5. Olaug 6. Inger Kristianne 8/1 1928 (70)


Sverre til Larvik. Roald til Stavern. Lillan til Larvik. Aud Mo i Rana


70. Martinus Fenes 12/7 1909 – 22/5 1975 (Vestbygd i Lødingen, Marcelius og Gurine Andreassen Fenes) g. m Inger Kristianne Østensen 1928 (69)


1. Sturla 30/1 1953 (Drag 139) 2. Geir Magnus 13/11 1954 – 7/2 1994 3. Arnt Ivar 1956 19/8 4. Eva- Ruth 22/7 1958 (Kjøpsvik 403) 5. Yngve 14/1 1960 6. Laila 21/6 1962 7. Ingmar Gustav 18/1 1966


Inger til Mo i Rana i 1977. Arnt Ivar til Steigen. Yngve, Laila og Ingmar til Mo i Rana


71. Olaf Martin Olsen 1904 – 6/6 1963 (53) g.15/10 1939 m. Inga Kristine Pedersen 1909 – 30/1 1983 (Grunnvoll 28)


1. Gerd Harriet 10/9 1940 2. Karin Bodil 13/3 1942 (85) 3. Oddvar Martin 9/4 1945 (81) 4. Arild Paul Erik 8/11 1946 (90) 5. May – Lise 11/9 1948 (86 + 95)


Gerd Harriet fikk datteren Alise Anita Helene Høyem 29/12 1960, far: Harry Høyem (1943), Narvik. Gerd giftet seg i 1970 med Gunnar Egil Hansen (1926) fra Øksnes.


72. Oluf Antonsen Elvemo 1907 – 1/8 1986 (45) g. 1941 m. Dagmar Øien 22/4 1911 – (Narvik)


1. Aud Karin Ellida 2/10 1941 (88) 2. Jorun Helene 15/9 1943 3. Dag Oluf 25/6 1952


73. Edmund Johan Johansen 12/9 1919 – (Hamarøy, far: Edvard Johansen ) g. 1942 m.

Astrid Jensine Olea Jørgensen 24/8 1920 – ( far:Jens Kristensen ) .


1. Gunvor Elida 16/6 1942


74. Arnt Kornelius Kristensen 1928 – (52) g. 1948 m. Kitty Johanna Kristensen 15/2 1925 – (Gildeskål)


1. Kjell Arne 13/6 1948


75. Kåre Kristoffer Nilsen 1913– (58) g. 16/12 1952 m. Elsa Margaret Andersen 1923 – (Vardø, far: Johan ???)


1. Kjell Einar 271 1951


76. Adolf Konrad Knutsen 1922 – (Tømmervik 14) g. 23/6 1956 m. Marta Ellida Mikkelsen 1930 – (Hellmoboten 1)


1. Sven- Roald 30/9 1956 2. Anders Ivar Kristian 8/1 1958 3. Adele Margrethe 24/10 1959 (Drag 170) 4. Sylvia May Edith 31/3 1961 5. Nils Jørgen Andreas 18712 1963


Sylvia fikk sønnen Adrian Mathias 6/1 1992, far: Peter Berg Mikkelsen (1962). Peters far er Abmuth Mikkelsen (Vasja 1). Nils Jørgen i Kautokeino. Familienavnet Nystø fra ca.1970- tallet.


77. Filip Andorsen 1925 – (Sildpollnes 17) g. 10/8 1957 m. Kaia Mikkelsen 1931 – (Vasja 1)


1. Ann Kari Synnøve 24/3 1957 2. Britt Inger 23/3 1959 3. Finn Kåre Anders 30/4 1965


Ann Kari fikk tvillingdøtrene Rita Birgitte og Hege Charlotte 27/12 1974 far: Jan Erik Henriksen (Kjøpsvik 179). Ann Kari flyttet senere til Oslo, gift første gang med Dag Andersen og andre gang med Roar Fredriksen. Britt Inger til Oslo. Finn Kåre til Ankenesstrand.


78. Peder Pedersen 1921 – (Skarberg 27) g. 1961 m. Astrid Emelie Eidseth 12/11 1928 – (Ålesund, foreldre: Anna og Andreas Knutsen)


1. Oddny Ann 2/9 1962

79. Johan Nilsen 1926 - (57)g. 1961 m. Edel May Nilsen 21/2 1941 - (Sørfold)


1. Elyn Jannie 10/4 1961 2. Charles Emil 14/4 1962 3. Åse Iren 25/5 1966.


Paret bodde i Fauske før de flyttet til Tysfjorden.


80. Jens Olsen 1926 – 26/9 1997 (61) g. 17/9 1960 m. Gerd Pedersen 1939 – (Drag 55)


1. Linda Merete 7/7 1968 2. Odd Harald 8/10 1969


81. Oddvar Olsen 1945 – (71) g. 13/8 1966 m. Anna Eriksen 1946 – (Gressvik 8)


1. Olaf Arne 26/9 1966 2. Norill Iren 5/3 1968 3. Nina Margareth 14/4 1969 4. Lars- Børge 29/7 1970


I Kjøpsvik i 1970


82. Harry Bernhard Pedersen 12/12 1942 – (Sørøysund i Finnmark, foreldre: Torleif Pedersen og Petra mMaria Pedersen) g. 26/7 1967 m. Laila Annie Helland 5/8 1944 – (Alice Olsen og Lorents Eldor)


1. Roy Inge 15/6 1967 2. Geir 15/1 1971 3. Frank Erik 12/3 1977 4. Rune Andrè 12/3 1977


83. Hans Ivar Mikkelsen 1948- (Hellmoboten 3) g. 18/12 1971 m. Julianne Paulsen 1950 – (Tømmervik 24)


1. Annar Noralf 31/1 1969 2. Vigdis Pauline 17/5 1970 3. Sigrid Synnøve 15/9 1973 4. Helene Julie 6/4 1975 5. Inger Mari- Ann 15/12 1977 6. Beate 29/2 1980


84. Odd Ernst Nilsen 8/7 1936 – (Bø i Vesterrålen) g. 1968 m. Ingrid Knutsen 1938 – (Tømmervik 23)


1. Hege Monica 20/2 1969 2. Oddrun Ingrid 12/2 1974 3. Karl- Magnus 26/9 1976


85. Mareno Mikkelsen 1947 – (Hellmoboten 3) g. 28/12 1968 m. Karin Olsen 1942 – (71)


1. Stein Otto 13/4 1969 2. Marita Karina 5/7 1971- 3/5 1972


86. Magnar Eriksen 1944 – (Gressvik 8) g. 8/8 1970 (e.o) m May Lise Olsen 1948 – (71 + 95)


1. Ivar Morten 276 1969 2. Vidar Cato 4/10 1971 3. Hans Gøran 6/1 1974


Ivar Morten til Narvik, Vidar til Bodø og Hans til Narvik


87. Alf Oskarsen 1936 – (Helmofjorden 103) g. 31/12 1965 m. Borghild Paulsen 1929 – (Tømmerås 13)


88. Knut Guttorm Krogh 10/9 1935 – (Meløy) g. 1970 m. Aud Karin Elvemo 1941 – (72)


1. Pernille Ann Jorun 30/11 1970 (104) 2. Ståle Dag Oluf 10/1 1972 – 23/5 1994 3. Anette Birgitte 9/10 1975


89. Per Eide 1943 – (Skårnes 17) g. 1966 m. Erna Bodil Hansen 3/5 1942 –


1. Steven 29/10 1967 2. Øystein Allan 6/2 1974


Steven har datteren Charlotte 24/4 1992 , mor: Tone Amundsen (Drag 132)


89.B William Knutsen 1948 – (Hulløy 93) g. m. Nanna Jakobsen 1955 – (Tømmervik 20)


1. Ivar Otto 25/5 1975 (102)


90. Arild Olsen 1946 – (71) g. 29/9 1974 m. Anita Paulsen 1954 – (Tømmervik 24 )

1. Egil Ståle 10/2 1974 2. Nils Ove 20/3 1975 3. Mats Cato 29/6 1976 4. Aina Anett 30/3 1978 5. Inge 31/7 1983 6. Mette Sofie 28/3 1998 – 1/12 s.å


91. Karstein Amundsen 1949 – (Musken 18) g. 7/8 1976 m. May Judith Solveig Knutsen Haukeland 1956 – (Tømmervik 18)


1. Unni Malen 18/3 1975 2. Sten- Eirik 1/12 1976 3. Bente Iren 11/11 1977 4. Kenneth Michael 20/10 1981


92. Peder Andreas Knutsen 26/3 1957 – g. 1975 m. Karin Janie Framvik 27/5 1956


1. Margareth Anna 2/1 1977 2. Daniel Martin Anders 30/3 1978


93. Oddmund Paulsen 1958 – (Tømmervik 24) g. 14/4 1984 m Lill Tove Eddny Hansen 1961 – (Tømmervik 18)


1. Øivind Daniel 1/6 1979 2. Tor- Erik 25/11 1982 3. Elena Junie 10/1 1984 4. Odd- Levi 6/9 1985 6. Simon Piera 4/3 1988 6. Trond- Edvard 14/4 1995


94. Ole Kristoffersen1931 - (Rødøy) g. 1964 m. Liv Gerd Helland 1937 – (68)


1. Kjellaug Irene 28/4 1957 2. Thor Oddleif 2/12 1964


95. Hans Hansen 30/3 1993 – 2003 (Narvik) og May- Lise Hansen 1948 – ( 71 + 86)


1. Inger Kristin 20/10 1983


Inger til Bodø


100. Lars Børge Hansen Myklevold 29/1 1964 – (Harstad, foreldre: Birgit og Asbjørn Hansen) g. 19/6 2000 m. Cathrine Amundsen Myklevold 27/2 1965 – (Oppgård, foreldre: Anne Marit og Bjørn Lynne Amundsen)


1. Ingrid Lovise 25/2 1993 2. Sigrid Marie 20/3 1997


101. Kurt Tore Andersen 1953 – (Hellmoboten 5) og Anna Petrine Andersen 7/11 1956 –

(Lappnes, Hamarøy, far: John Nikolai Pedersen og mot: Sandra Knutsen (Tømmervik 18))


1. Gøran Mathias 4/7 1982 2. Birgit Åshild Andersen 25/7 1984 3. Johnny Torbjørn 15/4 1988


102. Ivar Otto Knutsen 1975 – (89B) g. 15/5 1999 m. May Bente Paulsen 18/10 1979 – (Drag 152)


1. Linnea Ellen 10/5 2002


103. Tore Greva 29/3 1944 – (Meløy, foreldre: Anna Bjørang og Egil Greva) g. 30/12 1972 m. Ingrid Paulsen 1945 – (Tømmervik 24)


104. Ernst- Helge Storøy 25/7 1971 – (Ballangen, foreldre: Ranveig og Harder Storøy.) g. 3/7 1999 m. Pernille Krogh 1970 – (88)


1. Dagmar - Sofie 21/9 1998


Fra tidligere har Pernille døtrene Monica Henriette 14/2 1992 og Silje Anett 31/5 1995, far: Per Atle Johansen. Ernst- Helge har datteren Elise 7/9 1995, Olso, mor: Marita Hagen.


105. Egil Ståle Olsen 10/2 1974 (90) g. 22/3 2003 m. Peggy Annie Mikkelsen 9/3 1978 – (Musken 17 og 19 )


1. Sofie Ristin 11/1 2004 2. Johannes Olai 12/9 2005.


Egil og Peggy tok slektsnavnet Skálltje etter at de giftet seg.1850 Tysfjord komm.png Helland østre (Hamarøy gnr. 258) er basert på en artikkel i Tysfjords gårds- og slektshistorie av Isak Kjerpeseth Hassel, og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Den digitale utgaven av boka er lagt ut av ansatte i Hamarøy kommune, i samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen

Koordinater: 68.018756° N 16.159664° Ø


 1. Rygh, Oluf (1905): Norske Gaardnavne – Nordlands Amt.
 2. Nielssen, Alf Ragnar (1990): Lødingen, Tjelsund og Tysfjords historie IV - Fra steinalderen til 1700-tallet, Sentraltrykkeriet A/S - Bodø: s. 263
 3. Ibid. s. 300
 4. Nielssen, Alf Ragnar (2003): Tysfjord inntil 1780 – jord og rettigheter.