Kjeldearkiv:Delings- og separasjonsforretning over Kallrustad 1832

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Delings- og separasjonsforretning over Kallrustad 1832

Garden Kallrustad i Nordlia (Østre Toten kommune) ble i 1832 delt i «tvende formeentlig lige gode Dele, nemlig østre (Ner-Kallrustad) og vestre (Øver-Kallrustad) Deel». Året før hadde Ole Larsen Stensrud og Hans Olsen Christinelund kjøpt Kallrustad i fellesskap. De to husmennene på Breili hadde fått tilslaget på auksjonen over eiendommen til avdøde fogd Børge Johan Schultz, nemlig Breili, Kallrustad, Eina fiskeri og sætra Mellom-Øyen i Nord-Aurdal.

Kjelde: Toten, Vardal og Biri sorenskriverembete. Ekstrarettsprotokoll 12, for Toten (1829-1834), datert 17. august 1832 (Fol. 137 a og b), Statsarkivet i Hamar.


«Aar 1832 den 17de August blev en Extraret sat paa Gaarden Brelie i østre Toten for efter Forlangende af Ole Larsen og Hans Olsen Kalrustad at foretage en lovlig Delings- og Separations-Forretning paa og over Gaarden Kallrudstad MatNo 154 i østre Totens Thinglaug, hvilken Eiendom Reqvirenterne havde tilkjøbt sig ved offentlig Action over afgangne Fogd Schultzets Jordeiendomme. Retten blev betient af Sorenskriver Weidemann og de af Distriktets Foged udnævnte eedsvorne Laugrettesmænd. Anders Booshus, Anders Dælien, Ole Skattum og Jacob Boshuus. Ved Retten var tilstede Reqvirenterne og efter at Laugrættesmændene havde befaret Aastædet havde de paa samme afdelt Gaarden i tvende formeentlig lige gode Dele nemlig østre og vestre Deel saaledes:

A); Vestre Deel

  • 1; Af nedre Jordet alt hvad der ligger sønden for en Linnie, der løber omtrent fra øst til vest fra en med Kors merket Birk ved nedre Engegaarden til en ligeledes merket Sølje ved en stor Steenrøs i Vigen af Stabursageren og siden til et indhugget Merke i den østre Stuevæg.-
  • 2; Øvre Jordet og øvre Engen saaledes som de nu ere særskildt indhegnede.-
  • 3) Hele den Lille Eng omtrent 7 a 8 Maal, som ligger Østen for Husmandspladsen Kalrustadbakken og før har tilhørt denne Plads, saaledes som denne Eng nu er særskildt indhegnet.-
  • 4; Den nordvestre Deel af Bakløkken efter en Linnie, som gaaer omtrent fra sydvest til nordøst og fra en Merkepæl lit oven for Laden efter en Rogn ved det østre Lovelaft til en Pæl ved Skiegaarden imellem Bakkeengen og løkken.-
  • 5; Den øvre Deel af Kalveløkken Kalvedalen særskildt indhegnet.-
  • 6; Den vestre Deel af Frugthaugen særskildt indhegnet.-
  • 7; Den vestre Deel af Gaardens Havnehage efter særskildt Indhegning.
  • 8: Den vestre Deel af Tongaarden og Møggarden deelt ved en Linnie som løper fra det Jørne af Haugegjerdet som støder ind paa Gaarden til en Griinstolpe ved det øvre laft paa Matloven og derfra til det nordre Laft paa Fæhuset.-
  • 9; Af Gaardens Huse: den vestre Stuebygning, den øvre Lade med Stald Dog saaledes aat Eieren af østre Deel forbeholdes i samme Staldrum til en Hest indtil 16 Juni 1833, Stuebygningen paa Kalrudstadbakken, halve Delen i Gaardens Fæhus, Stabur og Badstue.-

B; Østre Deel: tillægges saavel af Jordvei som Huse med videre alt herved af Gaardens Eiendele ovenfor under Litra A: ei er tildeelt vestre Deel. –

Det anmerkes at Færækselen Brønden paa Gaarden samt de Vandkilder som findes paa Gaardens Grund staaer til frie Afbenyttelse for begge Gaardeparters Eiere, ligesom disse forbeholdes Rettighed til i fornødent Tilfælde at kjøre over hinandens eiendom, dog paa de Steder hvor Vei nødvendig maae haves og før har været brugt. Eierne af Gaardens østre Deel forbeholdes Rettighed til Gjødseltomt ved Fæhuset, saa længe dette, der staar paa vestre Deels Grund, er til fælles Afbenyttelse. – Forsaavidt da enhver Lodseier tildeelte Huse saavel hjemme paa Gaarden som paa Kalrustadbakken staae paa Eieren af den anden Gaarddeels Grund, bestemmes, at Husets Eier kan afbenytte samme indtil det nedtages, men maae da flytte det paa sin egen Grund, og følger da Tomten Grundens Eier, dog deles Gjødselen under Fæhuset lige mellem begge Gaardes Eiere.-

Reqvirenterne bleve saaledes forenede at Hans Olsen valgte Gaardens nu beskrevne vestre Deel og Ole Larsen den ligeledes beskrevne østre Deel af Gaarden, ligesom de i øvrigt erklærede sig med Delingen i alle Henseende fornøiet. – Det følger af sig selv at Gaardens saavel ældre som nye Matrikulskyld saavelsom Gaardens Andeel i Bygdens almindelige Sameie Vestaasen, bliver lige at fordele mellem begge Gaardeparters Eiere. Forretningen blev derpaa sluttet.-

Weidemann. Anders Boshuus. Anders Dælien. Ole Skattum. Jacob Boshuus. Alle med paaholden Pen. Ole Kalrudstad. Hans Olsen Kalrudstad med ført Pen.»