Kjeldearkiv:Holtet apotek har en rikholdig historie

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Holtet apotek har en rikholdig historie

Dystre spådommer fra konkurrenten på Nordstrand

L.Linaae som er apoteker på Nordstrand Apotek er mildest talt skeptisk til nytt apotek på Holtet. I Akers-posten for 3. mars 1922 hadde han et innlegg i sakens anledning: Jeg ser at der arbeides for at faa apotek paa Bækkelagshøiden ved Holtet station og at der i sakens anledning av Øvre Bækkelagets Vel er indsendt en forestilling til medisinaldirektøren. Alle vil gjerne ha apotek saa nær som mulig og jeg antar at antall lignende forestillinger maa skrives med 3-ciftet tall hvorav størsteparten er meget mer paakrævet end i dette tilfælde.

Er Holtet et trafikcentrum?

Det siges at Holtet er trafikcentrum for ”flere tusen mennesker”, en mild overdrivelse, for å bruke et mildt uttrykk. Gjennomgangstrafik og opland er der ikke og nedre Bækkelagets beboere klatrer ikke op bakken, da gaar de heller til Nordstrand eller henter i byen. En befolkning paa 4000 ansees som minimum til at sikre et apotek en rimelig omsætning. Man må ogsaa regne med, at det vil ta endel av Nordstrands apoteks omsætning, og denne er saa liten at det ikke taaler nogen beskjæring.

Lite lokalpatriotisme

Et apotek paa Bækkelagshøiden vil imidlertid faa saa liten omsætning, at apotekeren ikke faar raad til at holde farmasøit og noget av det første han vil gjøre efter utnævnelsen blir at søge om at faa apoteket stængt om natten og søndager, og dette blir indvilget da man ikke kan forlange, at manden skal ha husarrest hele aaret gjennom. En sådan ordning har der vært i 3 aar ved Nordstrand apotek, hvor opringinger om natten tdligere var aldeles minimal. Det blir en kummelig tilværelse for den vordende apoteker, ikke mindst fordi publikum derute er saa lite lokalpatriotiske; de kjøper sin medicin i byen naar det er det minste ekstra bryderi, det har jeg en sørgelig erfaring for.

Apotek krever mange rum

Der nævnes at en større forretningsgaard tænkes bygget ved Holtet, og hvor apoteket kunde faa lokale. Hva blir husleien i en saadan gaard bygget i disse tider? Et apotek trænger mange rum, foruten selve apoteklokale: Kontor, vagtværelse, laboratorium, materialkammer, kjældere, skylle- og støterum og dessuten familiebolig. At oprette et apotek er ikke en saa liketil sak, som Øvre Bækkelets Vel tror, dets økonomi må være sikret og det er langt fra tilfællet her.

Uselvisk naboapoteker

Naar jeg skriver dette er det kun i sakens interesse og ikke for at hindre at Nordstrand apotek faar en konkurrent. Jeg er nemlig saa gammel apoteker, at naar det omtalte apotek kommer, er jeg forlængst forflyttet fra Nordstrand.

L. Linae.

Velet sender andragende

Selskapet ”Bækkelagshøidens Vel” sendte 2. februar 1922 et andragende til medisinalstyrelsen om oprettelse av apotek ved Holtet stasjon. Akers herredsstyre tiltrådte i møte 7. juni 1922 enstemmig innstilling om å anbefale apotekoprettelsen, mens helserådet og fylkeslegen ikke fant tiden inne herfor.

Husfedrene krever apotek

Fylkesmannen i Akershus oversendte i april 1923 til departementet yderlige henvendelser fra ”Bekkelagshøidens Vel”, ”Selskapet til Bækkelagets Vel” og ”Abildsjøskogens Vel”, alle gående ut på ønskeligheten av at der blir oprettet et apotek på Holtet. Fra førstnevnte forening innkom det innsamlede lister, på hvilke der er tegnet underskrifter fra husfedre i distriktet, representerende henved 3000 personer, hvorved kravet om apotek tiltres, samt erklæring fra den i Bækkelaget praktiserende læge dr. med E. Aaser. Denne uttaler i nevnte erklæring at han i løpet av de 5 år han har praktisert på stedet, stadig har sett hvor vanskelig det faller å skaffe den nødvendigste medisin til veie, og en ordning som en tid var forsøkt, med å sende medisin med Ekebergbanen, viste seg mindre formålstjenelig. Også den annen praktiserende læge O. Muri har sluttet sig til kravet om oprettelsen av apotek.

Nordstrand apotek vil ikke ha Holtet som filialapotek

Apoteker Linaae, som i mai 1923 har fått tillatelse til å flytte sitt apotek op til Nordstrandshøgda, (tidligere lå det vel ved Ljabrochaussen/ Mosseveien) er uvillig til å drive filialapotek ved Holtet, idet han mener et sådant vil bringe underskudd, liksom et selvstendig apotek ikke vil være levedyktig.

Aker formannskap uttaler det prinsippmessig ikke kan anbefales at kommunen overtar garanti ved oprettelse eller drift av apotek. Fylkesmannen i Akershus kunne anbefale apotekeroprettelsen da der innen befolkningen er et sterkt ønske herom, og da der skal være flere habile liebhabere selv om det ikke gis noen garanti. Forutsetningen må være at bestemmelsen i loven om, at apoteket skal kunne skaffe innehaveren et rimelig utkomme, ikke stiller sig hindrende i veien herfor, og at lokalspørsmålet kan løses. Erika Berntsen ble meddelt bevilling for Holtet Apotek den 15. mai 1925. I andre kilder er datoen 9. februar 1925.

Utrolig vanskelig med lokaler på Holtet, men problemet ble løst.

Apotekeren gjorde det ene forsøk efter det andre, og vellet støttet paa bedste maate, men uten held. Bækkelagshøidens Vel holdt generalforsamling i desember 1927 og i utdrag av beretningen for 1927 heter det: Det nuværende styres fortsatte opgave har været at skaffe apoteket hus. Det har lykkedes at faa Akers Sparebank til at gaa med paa at indrede lokale for apotek i bankens prægtige nybygning ved Holtet st. Saken er dermed løst i sin helhet. Styret ønsker at uttale haabet om at distriktets befolkning vil omfatte det nyoprettede apotek med den tillid og sympati, som betinger dettes trivsel og vekst. Man ønsker ogsaa i forbindelse med denne sak at rette en varm tak til dr. med. Einar Aaser for det store og værdifulde arbeide doktoren til enhver tid har ydet vellets skiftende styrer under løsningen av denne opgaven. Vellet fikk Aker Sparebank til at utvide sin bankbygning saa at der ogsaa blev rum for apoteket. I anden etage blir det leilighed for apotekeren. I kjælderen blir der nødvendige rum for apoteket med bryggepanne og 2 cementerte kummer for koldt og varmt vann. Bak medicinkjelleren fins syrebod. Bygningen er tegnet av arkitekt Hans Backer Fürst og det blir en vakker bygning der blir en pryd for strøket.

I desember 1927 var det høitidelig åpning, fru Berntsen berømmes

Det Nye apotek paa Bækkelagshøiden er tip top moderne, og med skjønsom haand er hver ting ordnet ved indredningen. Her fins 1 stort giftskap og 1 skap til arsenikvask. Det hadde man anledning til at forvisse sig om ved aapningen. De sakkyndige hadde heller ikke andet end lovord at si saavel om lokalene som om Apotekerens dyktighet. Ved en liten, enkel festlighet uttalte apotekerens visitator og fylkeslægen sine gode ønsker for den nye apoteker. Apoteker Tronslien, den ansatte apotekers forrige chef, betonet sterkt, at man ikke hadde faat fat i guldskeen, selv om man var blitt apoteker. Det skulde baade nøisomhed og paapasselighet til, for at det kunde balancere. Imidlertid kunde han fra et trettenaarlig samarbeide med den ansatte apoteker bevidne, at hun besat disse egenskaper. Det fortsatte med en rekke hyggelige taler.

Hvem var så denne beroste apotekeren?

Erika Jassine Berntsen var født 16. juli 1875. Hennes far var lege og moren het Mossa Marie Backer. Hun var i familie med Agathe Backer Grøndahl, som kom til å bo på Ormøya i mange år og var en kjent musiker. Etter å ha tatt middelskoleeksamen i Holmestrand, disiplinerte hun ved ”Holmestrand Apotek” fra 1882 til 1896 og avla ”farmaceutisk medhjælpereksamen” Hun arbeidet så ved ”Valdres Apotek”, Hun forteller selv: Som provisor tjente jeg 150 kroner måneden, og det var en fyrstelig lønn. 75 kroner gikk med til full pensjon, 70 kroner sendte jeg hjem til mor, og de siste fem kronene som ble igjen, var rikelige lommepenger for meg for en måned. Våren 1899 avla hun ”Apotekereksamen”. Frem til 1927 arbeidet hun ved forskjellige apotek. Fru Berntsen ble meddelt bevilling for Holtet Apotek 15. mai 1925, men på grunn av problemer med å skaffe lokaler startet hun arbeidet på Holtet i 1927. Hun ble gift med operasanger og sanginstruktør Jens Berntsen, de fikk 5 barn. Hun forteller selv: Min mann var ansatt ved Nationaltheateret, Mefisto i Faust var hans glansrolle. Da vi var unge og hadde småbarn, hadde min mann musikkelever hjemme om formiddagen, slik at han også kunne holde et øye med barna. På den måten kunne jeg også arbeide med mitt.

Mer om Holtet Apotek

Visitasjonsprotokollen for Holtet apotek viser en rivede utvikling gjennom årene og strenge krav til virksomheten, her er noen få eksempler:

1927. Apoteket åpnedes næstfølgende dag efter visitasjonen, 25. november 1927. Officinets træinventar er av mørkebrun matbeiset furu, med 279 skuffer foruten 3 åpne skuffer og 12 skape.
1932. Giftprotokollen fandtes i orden, når unntas 3 bilag på blåsyre til utryddelse av rotter. Blåsyre kan kun utleveres efter attest fra politi eller lensmand. Opiumslovens påbudte bokførsel var forskriftsmessig ført.
1935. Den av Tobaksbeskatningen påbudte avregningsbok var tilstede.
1938. 1 større og 1 mindre pillebrett må sendes snekker til utbedring. Samtlige returnerte brukte medisinglass fra Amerikalinjens passasjerskip må straks fjernes. Bestemte rum som i en årrekke har vært brukt som privat soverum, må igjen avgis til vaktværelse.
Kjellerhall: Dette rum må ikke benyttes som vedrum. Sagkrakk og ved må fjernes. Veggene må hvittes.
1941. På grunn av den sterke og langvarige kuldeperiode, det store transalg og sterk trafikk for øvrig, hersket ikke den orden en kunne ønske seg. De vannrør som er frostskadet vil bli reparert så snart råd er.
1958. Det er anskaffet kjøleskap, smeltepunktsapparat og tang til lukning av injeksjonsglass. Driftsresultatet har i den senere tid vært så lite oppmuntrende at man ikke har kunnet foreta ytterlige anskaffelser som i og for seg ville være både ønskelige og nødvendige. Apoteket savner støpeform til stikkpiller.
1956. Tran bør bare fylles på fargede flasker.
1960. Ved KGL. Resolusjon av 1. april 1960 er Nordstrand apotek omgjort til filialapotek under Holtet apotek, som overtok driften 1, mai s.å.
1962. Erika Berntsen hadde i alle år underskrevet vitisasjonsprotokollen, men i 1962 er det apotekbestyrer Asbjørn Thorud som gjør det, Erika Berntsens tid er over.
Nordstand apotek: Ved skilt eller lignende må det gjøres oppmerksom på at apoteket er filial under Holtet apotek. Tablettmaskinen må ikke gå over 70 slag i minuttet Støvfilter i kjellervindu må ha dobbel fluenetting og flanell, gas ikke godt nok. Den tidligere innehaver, apoteker Erika Berntsen omkom sammen med apotekerbestyrer Aslak Tonna ved en bilulykke 19. desember 1961. Som ny innehaver er utnevnt dr. philos. Ole G. Clausen. Siden Nordstrand apotek ble omgjort til filial, har denne ligget under Holtet apotek. Fra retningslinjer fra departementet fremgår at all produksjon og dispensering skal foregå ved hovedapoteket, likeså råvarekontroll og tilberedning av mer kompliserte reseptordinasjoner. Sammenslutningen av de to apotek har medført en sterk økning i produksjon og lagerhold ved Holtet apotek. Kontoret må fornyes med nye møbler, og det bør anskaffes safe, skrivemaskin og regnemaskin. For øvrig må anskaffes støvsuger.
1966. Arne Vestby, som ved kgl. Res. i 1962 ble meddelt bevilling til å drive apoteket etter at dr. philos Ole G. Clausen hadde sagt fra seg bevillingen.
1985. Apoteker Nils-Einar Ødegaard, Manglerud apotek overtok ansvaret for driften etter omgjøring til filialapotek i 1982.

Compositionsboken til Erika Berntsen, født Andersen

Erika Andersen, som farmasøyten het som ugift, har alt fra 21. juni 1897 begynt å skrive ned oppskrifter på medisiner og andre produkter som apotek handlet med på denne tiden. Fra hennes ”Compositionsbog” finner vi oppskrifter på utrolig mange de som var apotekervarer blant annet:

Apotker Dahls hvalpefor
Pain Killer
Bergensk hostesaft
Bengalsk ild (rød)
Kopieringsvæske
Tandpasta
Frostsalve
Hvid og Rød Sminke
Pulver til at befordre madlyst hos grise
Smørelse for brune sko
Blæk
Blomstergjødning
Fruktsalt
Draaber til Mundvand
Middel mod Søsyge
Middel mod myg
Middel mod flas i hodet
Sår på benene
Asthmacigaretter
Forsølvingsvæske
Middel mod madlyst
Diamantlim
Skedevandsbeits
Middel mot snue
Flaskelak
Pomade
Kreosotpiller
Munkelikør
Fotbadsalt og badesalt og Karlsbadsalt
Citronsaft
Whisky (med Whiskyolje, 96%, vann og colør)
Ormekur
Skismørelse
Bakepulver
Det er hundrevis av flere oppskrifter, mange av dem kan jeg ikke lese.

Apoteker Erika Berntsen drev altså Holtet apotek fra 1927 til 1961, det er 34 år. I 1961 var hun 86 år og hadde da i flere år vært Norges eldste apoteker.Kilder

  • Pedersen, Gunnar: B.6: Aktuell historie VI : Nordstrand og Østensjø - før og nå. 2013. 204 s. Utg. Dreyer. ISBN 978-82-8265-076-2. S. 138: Holtet apotek har en rikholdig historie.Lavendel.JPG Artikkelen er basert på «Aktuell historie», Gunnar Pedersens spalte i Nordstrands Blad, som senere har resultert i seks bøker. Den ble opprinnelig publisert som NB 583 den 15.09.2012. Litteraturlista er den Pedersen oppga i sin utgave av artikkelen.

Flere artikler finner du i denne alfabetiske oversikten.