Siljan Historielag

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Siljan historielag»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Siljan Historielag i Siljan kommune i Telemark ble stifta i 1989. Laget arrangerer turer og utflukter og gir blant annet ut kalender. I 2019 hadde historielaget 188 betalende medlemmer. Toppåra var rundt 2011, da medlemstallet lå på ca. 240, det vil si 10 % av bygdas innbyggere. I 2011 fikk historielaget også Rikard Berges pris for lokalhistorie.

Laget har både arkiv- og fotosamling. Se privatarkiv fra historielaga i Telemark for mer informasjon.

Aktivitet

Historielaget arbeider for å registrere lokal historie og for å formidle dette til publikum, utvikle tidsmessige og sosiale møteplasser, drive lokal forskning i samspill med ulike fagmiljøer og dessuten være pådriver for stedsutvikling.

Laget ble formelt stifta 19. januar 1989, etter at det i november året før hadde vært et oppstartsmøte. Foreningen har vært preget av stadig økende aktivitet på ulike plattformer. Da laget har relativt store årlige investeringer, har det hatt stort utbytte av refusjonsordning for moms. Dette gir også grobunn til nye prosjekter.

Laget hadde først innsamling av muntlig tradisjonsstoff som hovedaktivitet. Samtidig ble det påbegynt arbeid med synliggjøring av Moholt verk med kullkjelleren som arena. Fra ca. 2000 ble innretningen mer prosjektretta, med åpning for undergrupper og samarbeid med andre aktører. Flere av prosjektene har vært lokal forskning, blant annet sammen med Telemark fylkeskommune og Riksantikvaren. Registrering av kulturminner er gjennomført i samspill med Fylkesmannen og grunneiere.

Laget har også kommet med innspill til bygningsvern gjennom kommunal forvaltning. Siljan historielag har redda og restaurert i alt fire bygninger av særlig historisk verdi: en grendeskole fra 1878, fløterstue fra ca 1900, båthus til fløtningsbåt fra ca. 1920 og verkssmie fra første del av 1800-tallet. Dette har medført mye organisering, mange folk på dugnad, samt nettverksarbeid mot eksterne sponsorer. Det er et fast skoleprosjekt med elever fra 5. og 9. klasse gjennom Den kulturelle skolesekken.

Historielaget har laga en kultursti til en gravhaug fra romertida, sammen med fyket og kommunen. Det har også laga supplerende infotavler til Moholt verk, som er Siljans tusenårssted. Historielaget har egen seniorgruppe, med utprega sosial funksjon.

Helge Wierød har hatt hovedansvar ved restaurering av fløtermiljøet ved Gorningen: damstua, båthuset og tømmerrenna. I dag viser dette et komplett kulturmiljø fra bygdas historiske hovednæringer, nemlig skogsarbeid og fløtning av tømmer.

Laget arrangerer egne temakvelder, med vekt på variert innhold. På 2010-tallet har en vært innom omtrent 50 ulike temaer. Siljan historielag sto i 2010 for 100-årsmarkeringa av skogsarbeiderstreiken i 1910. Dette ble en stor bygdemønstring med aktiviteter for alle aldre, samt historisk skuespill, foredrag og utstillinger.

Historielaget er også sterkt involvert i stokkebåten fra Siljan, datert til romertid.

Publikasjoner og bilder

 • Fra sluring til biff : 1910-2010. Utg. Siljan historielag. 2010. 54 s. Rapport fra forskningsprosjektet «100-årsmarkering av landets første store skogsarbeiderstreik».
 • Fra Skrim til Farris. Utg. Siljan historielag. 1990-
  • Nr 1: Fløtning og skogsdrift i Siljan i vårt århundre. 1990. 95 s. ISBN 8299222206.
  • Nr 2: Arbeid, hvile, gjerning, hjem. 1992. 105 s. ISBN 8299222214.
   • Melding (av nr. 1–2): Halberg, Paul Tage i Heimen, b. XXXI, s. 51–52.
  • Nr 3: Grorud kapell 50 år : 1944-1994. 1994. 86 s. ISBN 8299222222. Digital versjonNettbiblioteket
  • Nr 4: Bøyesen, Ragnar (red.): Utferd og ufred. 1995. 240 s. ISBN 8299222230. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr 5: Bøyesen, Ragnar (red.): "Vel blåst i 50 år. Siljankorpsenes historie". 2002. 108 s. ISBN 8299222249. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr 6: Kult, makt og ære i Siljan. 2002. 177 s. ISBN 82–992222–5–7.
  • Nr 7: Å høre til. 2009. 189 s. ISBN 8281610050. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Nr 8: Der veier møtes : Siljan 2014 - Slemdal 1814. 2014. 208 s. ISBN 9788299222266
 • Olsen, Jørn: Gårds- og slektshistorie for Siljan : bind 1. Utg. Siljan historielag. 2019. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Jørn: Gårds- og slektshistorie for Siljan : bind 2. Utg. Siljan historielag. 2019. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Jørn: Gårds- og slektshistorie for Siljan : bind 3. Utg. Siljan historielag. 2019. Digital versjonNettbiblioteket.

Laget har utgitt Siljankalenderen siden 1990, med historiske bilder og info. Laget har arkivert utvalgte bilder med info på nettstedet album 2. Bildene er her søkbare på all innlagt info. De skal her også oppbevares i høy oppløsning til framtidig bruk.

Ledere

 • Asbjørn Nordbø
 • Astrid Eide Johannesen
 • Ragnar Bøyesen
 • Tore Kvaale
 • Lars Vaagland

Lover for Siljan Historielag, vedtatt på årsmøtet den 6. november 1989

§4 og §5 ble endret under årsmøtet 22.02.00, §1 fikk et tillegg under årsmøtet 9.2.10.

§1 Laget har til formål å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for Siljans (kommunens, soknets, bydelens) historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene. Laget skal også arbeide for et levende kulturfellesskap i Siljan.

§2 Virksomhet For å nå formålet kan laget, i samarbeid med aktuelle kommunale organer:

 • arrangere møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, musikk, målføre, stedsnavn, fotografier og annet av historisk interesse.
 • arbeide for at det kan bli utgitt bygdebok og ellers utgi årbok, medlemsblad eller andre historiske skrifter.
 • arbeide for vern av fornminner og kulturminner av alle slag i kommunen.

§3 Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og fellesrådet for Historielagene i fylket.

§4 Medlemmer av laget er:

 • Årsmedlemmer som betaler den årlige kontingenten.
 • Æresmedlemmer etter §9.

Kontingent blir fastsatt av årsmøtet. Utmelding av laget kan skje skriftlig. Medlemmer som unnlater å betale medlemskontingenten i to år, blir slettet i medlemsregisteret.

§5 Laget skal ledes av et styre på minst 5 medlemmer, derav 2 ledere for hver sin gruppe. Årsmøtet velger:

 1. Leder og styremedlemmer for 2 år. 2 og 3 går ut annet hvert år. Leder for styret, samt ledere for minst 2 nemnder velges av årsmøtet etter forslag fra valgkomiteen.
 2. Revisorer for 2 år.
 3. Valgkomité på 3 medlemmer for 2 år. 1 og 2 går ut annet hvert år.
 4. Gruppeledere er også styremedlem, og velges på årsmøtet.

Innen styret velges sekretær og kasserer. Lederne for nemndene danner sine egne grupper. Styret blir sammenkalt av lederen. Styremedlemmene skal få innkalling minst 3 dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Styret kan utpeke nemnder til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§6 Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.

§7 Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar. Det skal kunngjøres i lokalavisene. Årsmøtet skal behandle:

 • Årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Valg
 • Kontingentfastsettelse
 • Neste års budsjett
 • Innkomne forslag

Alle som møter personlig og som har betalt kontingent for siste år, kan stemme. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret seinest 8 dager i forveien.

§8 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når 2/3 stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som er annonsert i innkallingen.

§9 Årsmøtet velger æresmedlemmer etter forslag fra styret.

§10 Lovendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall.

§11 Oppløsing av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall. Lagets arkiv, aktiva og midler går over til Siljan Kommune v/Kulturstyret.

Kommentar fra årsmøtet 22. februar 2000

Forslag til endringa har følgende bakgrunn: Vi har siden starten av Siljan Historielag ikke gjort endringer i vedtektene. De bærer fortsatt preg av at de er laga for det første driftsåret. Varamedlemmene har ikke hatt noen reell funksjon i laget. De har vært en “sovende” funksjon. Vi foreslår i stedet å øke medlemstallet i styret med 1, og ikke ha varamedlemmer. Hensikten er at alle styremedlemmene skal ha ei oppgave. Styret ønsker å ha flere “nemnder” eller grupper som jobber med konkrete saker. Vi ser i dag behov for at det finnes 3 slike grupper:

 • Turgruppe
 • Slektsforsknings gruppe
 • Løypegruppe

Det kan tenkes andre grupper i framtida, derfor nevnes ikke gruppene ved navn i vedtektene.

Styret vil da bestå av følgende 6 “funksjoner”:

 • Leder
 • Kasserer
 • Sekretær/Nestleder
 • Leder Turgruppe
 • Leder Slektsforsknings gruppe
 • Leder Løypegruppe

På årsmøtet ble ordlyden endra til “minst 5 medlemmer”, da antallet i styret ønskes å være fleksibelt, men ikke færre enn 5.

Kilder