Skinnbrevene fra Grøva

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sverdet fra Grøva, her i et bilde fra 1922, skal være det samme som nevnes i skinnbrevene.

Skinnbrevene fra Grøva er to skinnbrev av den 16. november 1544 angående et jordsalg i Grøva i Vefsn kommune, Nordland.[1]

Inngarden på Grøva var frem til 1897 bondeodel, da bruket ble tvangssolgt. Nesbruket tok deretter over, og solgte i 1919 Inngarden videre til Bjarne Riiser, som dermed kan ha kommet i besittelse av brevene. Skinnbrevene ble i 1928 gitt fra Riiser til bygdesamlingen i Vefsn.[2]

Skinnbrevene ble i 1954 innlånt til Norsk Historisk Kildeskriftinstitutt.[3]

Skinnbrevene er inntatt som nr. 676 og 677 i bind 13 av Diplomatarium Norvegicum. De er avbildet på sider 171 og 376 i bind 1, som også byr på inngående drøftelser på sider 375-382, og på side 394 i særbind 8a av Vefsn bygdebok.

Tekster

Brev nr. 1.
Brev nr. 1
Ollom monnom ssom thette breff hender ffore att komme bekenness ieg Olaff Trondson Erick Jonson Andress Jonson, Haluard Arneson, Andress Halstenson, Laffranss Olafson, Torleff Tostenson, Nilss Amvndhson, Per Olufson ssuorne laurettiss mend med dette vort oppne breffue, thet vij vorom paa Dordstad ssvnnedagen effter Martinss messo dag anno dominj mdxliiij quede gud[s] oc syne, gørrom vitterlig ffor ollom, thet vij ssogom oc hørdom a handebandaa thera thett Peder Olafson sselde Nilss Person iord sina ssom Grøffua heter som ligger vti Veffsne sogen paa Hielligelandde vti Alisthehug preste gelde, med alle the luttom oc lundom ssom dertill ligger oc ligitt haffuer ffraa ffielss oc ffiere med holt oc hage vathn oc vedestade som der till ligit oc ligitt haffuer till euigh tid vndan ssig oc sijnom eruingom oc vnder ffornemde Nilss Person och hanss eruingom till æuige egu akeru losth huor hueriom manne, bekendiss thaa ffornemde Peder Olufson thet hand haffde vpp boritt aff ffornemde Nilss Person ffullan penningh oc meran ssom ij kupp thera kom ssom vell att nøger primo j hesth iij skeder j marka kethel i#j marka ketel ii allne deffuenter j oxsæ om i mark i suerd ffore i mark, oc H[a]luard vti Løffanger j mark ssom hand gaff allom sisskom som løper paa ix mark. Till yttermere vissen oc sanningh her om hengom vij vorom insigle neden ffore dette vortt oppne breffue som giortt var pa Dorstad aar oc dag ssom ffore star.
Brev nr. 2.
Brev nr. 2
Allum manum som tthette breff hender ffare atth komme kiennis wy eptter skreffne, suarne laghretthis menn som ere, Olaff Tthrondhsønn Ereck Jenssønn, Anders Jenssønn, Haluardh Arnessønn, Anders Halstensønn, Larans Olaffsønn Ttarleff Tthostennsønn, Niils Ammundhsønn Peder Olaffsønn, med tthette vortth opnne breff, att vy worum paa Dolstadh, sunnedagenn nest eptther Marttinis messe dagh anno domini mdxliiij, och hørdum att Peder Olaffsønn, saldee Nils Pedersønn heltthenn j [Grøue] som hustru hans tthiill kom, som liger vttj Veffsne sokenn, vp med eluen, vdj Aleste haugh presthe gellhdh, paa Helghelandh, jtem tthenn andre heltthenn, køptthe hann vttaff tthesse iij brødre som saa heitter, Olaff Lara[n]s Peder Siurdh sønner, med lutthum och lundes vatth[n]um och veidhestøde, som tther tthill ligger och liggudh haffwer ffraa ffielss och tthill ffiere, tthill evindelighe egnn, v[n]dann dem och deris eruinghe, och vnder ffornemmede Nilss Pedersønn och hans eruinghe, tthiill ewindeleghe egnn, hwarum mannom akere lausth, bekiennis och ffornemde Peder Olaffsønn atth haffwe, vpbariidtth, tthesse eptther skreffne pennighe aff ffornemdhe Niilss Pedersønn fførsth j hesth iiij skeider och i#j marck vdj kaapar kietthzlee, och ij alne deuentther j vxsee ffor j marck, j swerdh saa gaatth som ein narsk marck, jtem gaff Hallwardh vtthij Lawuangher j marke verdh vdj samme jørdh, som allum hans siiskienn tthiill kom, jtem latther och Peder Olaffsønn, segh vell attnøghe, med tthessee vpbarne penighe, som ttheris kiep vari[dh] haffwer, jtem latthe och tthesse iij brodre segh vell attnøighe, med tthee pennighe, som tthee haffuer vpbaridh, primo iij skeidheer, och j grytthe saa god som ij marck, och kapar ketthle ffor ij marck och j koo iij ttønner kornn ffor j marck, atth tthette saa er vdj sandhedh, och tthiill ytther mere vitthnis byrdh tthrycker vy fforskreffne lauretthis menn jnseghlee neden ffor tthettee breff som giortt vaar paa Dolstadh dagh och aar som fforskreffwedh staar.
Oversettelse

Brevene foreligger i oversettelse på sider 376-377 i bind 1 av Vefsn bygdebok.

Se også

Referanser

  1. Svare 1974:375.
  2. Skorpen 2012:394.
  3. Arkivverket. Journalnr. 2018/10757.

Litteratur