Sundvollen (Hole)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sundvolden Hotel en gang mellom 1880 og 1910.
Utsikt mot Sundvollen, Kroksundet og Steinsfjorden fra Kongens utsikt
Foto: Axel Lindahl/Nasjonalbiblioteket (1880-1890).

Sundvollen (Kroksundvollen) er et tettsted i Hole kommune i Buskerud. Tettstedet har 1134 innbyggere per 1. januar 2016. Sundvollen ligger langs østsiden av Tyrifjorden ved Kroksundet, der europavei 16 krysser over sørenden av Steinsfjorden. Sundvollen er blant annet kjent for Krokkleiva og sin nærhet til Krokskogen. Her finnes også Sundvolden Hotel, som har over 350 år gamle tradisjoner som skyssted og herberge. Blant annet i årene 1904 til 1926 kunne en reise med dampbåt i sommerhalvåret fra Svangstrand ved Sylling hvor det var en dampskipbrygge og endestasjon for Lierbanen som åpnet i 1904. Herfra gikk det korresponderende dampskip til Sundvollen.

Historie

Sundvollen het opprinnelig Kroksundvollen og var trolig eng under gården Kroksund på vestsiden av fjorden. Dette var nok en svært gammel gård, men den ble lagt øde under Svartedauen. På østsiden av fjorden ble nok også alle gårdene lagt øde under Svartedauen, for det finnes ikke spor av noen gård i jordeboka for 1577. Da Oslobispen Jens Nilssøn reiste over Krokskogen ved flere anledninger på 1590-tallet, nevner heller ikke han noen gård ved Kroksund, verken på øst- eller vestsiden av fjorden.

I 1648 nevnes imidlertid en Marte Kroksund i tingbøkene. Hun ble anmeldt til stattholder Hannibal Sehested fordi hun stadig skjenket folk fulle og skjelte dem ut når de ikke ville gi henne dobbelt betaling for å frakte dem over sundet. Dessuten skal hun ha stått i ledtog med både røvere, tyver og landløpere. Marte var åpenbart sundmann, for det ble krevd at hennes kongelige bevilling som sundmann skulle inndras. Tredve år seinere satt hun fortsatt i Kroksund, som enke, mens sønnene drev sundstedet, så kravet nådde nok ikke fram hos stattholderen.

Sundvollen nevnes først i 1652, som en ødegård under rydding og med en skyld blant de laveste i bygda. I 1762 var situasjonen for bruket den samme, men rundt 1800 ser det som om bruket var blitt mer av en bondegård - nå med tre husmannsplasser og et par mindre bruk rundt seg. Navnet Kroksundvollen var i brukt til ut på 1900-tallet.

Fremtid

I forbindelse med bygging av Ringeriksbanen, en ny jernbanelinje mellom Oslo og Hønefoss, vil den 23 km lange tunnelen fra Sandvika komme ut i Sundvollen, og det er aktuelt å anlegge en stasjon her og en omfattende byutvikling av området. Dette vil i så fall komme i stedet for utbyggingen av Avtjerna. Prosjektet er på høring til 24. juni 2018 og det er forventet vedtak i 2018/2019. Oppstert er planlagt i 2021/2022, og antatt byggetid er rundt åtte år for jernbanen og rundt fem år for ny E16 i til dels samme trasé fra Sundvollen til Hønefoss i tunnel gjennom Steinsåsen og over Helgelandsmoen.[1]

Eksterne lenker

Referanser

  1. Infomasjonsskkriv fra Bane Nor og Statens vegvesen, datert mai 28018


Koordinater: 60.062612° N 10.310572° Ø