Ungdomslaget Andvake

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lagets første styre. Klikk på bildet for å se navna.
Foto: Ukjent. Fra Nidaros Avholdslag 50 år 1894 24/2 1944

Da Ungdomslaget Andvake i Trondheim ble stiftet den 24. januar 1902, var det etter en lang og vel overveid prosess, som vi nok kan si at startet allerede da moderlaget Nidaros Avholdslag ble dannet i 1894. Den mer organiserte del av prosessen kom i gang våren 1895. Etter som flere unge kom til, økte nok også «presset» på hovedorganisasjonen. Ungdomslagets håndskrevne avis kom faktisk i gang lenge før laget var dannet. Laget tok kontakt med andre avholdsungdomslag i regionen, og da DNTU ble dannet satt ikke Andvake på gjerdet, men hev seg med. Man ville være med i «kovet»; noe som kjennetegner dette laget – så langt vi kjenner dets historie.

Forarbeidet

Trondheim torv med Bikuben cafe i bakgrunnen.
Foto: Ukjent

Halvor Forseth ble utsett til å ta seg av forberedelsen for å legge til rette for høvelige arbeidsoppgaver for lagets noe yngre medlemmer, og da det ble valgt en formell komité med dette formål, falt det naturlig at Forseth ble komiteens formann.

Til redaktør av den første ungdomslagsavisa ble Henry Simonsen valgt. Allerede første nummer av avisa, som kom 29. mars 1895 fikk navnet Andvake, som altså seinere også skulle bli ungdomslagets navn.

De unge fikk disponere en møtekveld hver måned, hvor det ble sørget for god underholdning med foredrag, diskusjoner, sang og musikk.

Fotograf Anton Røske ble lagets første formann
Foto: Fra Nidaros Avholdslag 50 år 1894 24/2 1944

I denne tid ble det også startet et foredragskurs for medlemmer av avholdslagene i byen, med den seinere emissær for Godtemplarordenen og stortingsmann, urmaker Johan Kirksæther som formann og leder, som sammen med den anerkjent dyktige foredragsholder, overrettssakfører C.M. Jacobsen som lærer og kritiker skapte et levende interessert miljø. Fra Nidaros Avholdslag deltok Gustav Stene, Halfdan Forseth, Anton Røske og Henry Simonsen. Kurset ble avsluttet våren 1897 med en foredrags- og opplesningskveld i «Bikuben», som samlet fullt hus.

Ungdomskomiteen leide også et landsted for utflukter og fester i sommermånedene, for slik å samle ungdommen og holde interessen varm.

Stiftelsesmøte

Flere ganger var det oppe forslag om dannelse av eget ungdomslag, og endelig i medlemsmøte den 24. januar 1902 ble, etter grundig forarbeid, ungdomslaget Andvake stiftet. I lagets første lover heter det: «Ungdomslagets formål er å arbeide for avholdssakens fremme, vekke kjærlighet til fedrelandet og godt kameratskap innen laget. Bare medlemmer av Nidaros Avholdslag kan være medlemmer av Andvake.»

Første styre

I lagets første år besto styret av fotograf Anton Røske, formann; forvalter Olai Arntzen, nestformann; Ludvig Bach, sekretær; frk. Gunhild Tothammer, kasserer; og frk. Ærdløida Berntsen.

Lederne fram til 1944

Fotograf Røske var lagets formann gjennom 2 år. Han ble etterfulgt av fullmektig C. Johansen i 1 år, forvalter O. Arntzen satt i 4 år, slakter Marius Lie 4 år, bestyrer I.Thv. Thronæs 1 år, disponent Olav Strand 5 år, smed Ludvig Strøm 2 år, Haakon Tranaas 2 år, Sverre Tranaas 9 år, Erling Johnsen 2 år, Worm Aune 2 år, Birger Thronæs 2 år, Arne Thronæs 1 år, Andor Olufsen 1 år, Konrad Hokstad 2 år, Arnulf Qvam 5 år, og Tryggve Christiansen som fungerte som formann i 1944.

Andvakes Avis

Etter hvert fikk avisa sitt eget motto: «Hva du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt».

Redaktører gjennom de første årene har vært Halfdan Forseth, I. Thv. Thronæs, T. Børøsund, Einar Johnsen, Anton Røske, Ingebrigt Aasved og Olav Strand. Ved siden av å bringe opplysnings- og underholdningsstoff opplevdes også organet som en lun og sympatisk kritiker av hendinger på møter og fester, noe som med sikkerhet har vært en medvirkende årsak til dannelsen av den høye lagskultur som sies å ha preget både hovedlagets så vel som ungdomslagets møter og tilstelninger.

Gode venner

Ungdomslaget hadde helt fra starten gode venner blant hovedlagets medlemmer, og en særlig god støtte hadde det av underfogd Paulus J. Tranaas, både i form av underholdning på møtene, foredrag, taler og opplesning, og ikke minst økonomisk. På årsmøtet i 1904 ble Tranaas og frue utnevnt til æresmedlemmer av Andvake.

Medlemstall

Medlemstallet var etter ett års arbeid 66, og varierte siden fra år til år. Allerede i 1904 var det på topp med 110 medlemmer, for igjen å kulminere med 102 i 1934 etter en bølgedal. I 1944 talte laget 66 medlemmer.

Det var ikke bare arbeiderbevelsens organisasjoner som benyttet seg av talekor. Disse utgjorde Ungdomslaget Andvakes talekor på D.N.T.s fylkesmøte i Rennebu i 1935.
Foto: Anton Røske. Fra Nidaros Avholdslag 50 år 1894 24/2 1944.

Virkemidler til økt aktivitet

Studiesaken ble en samlende faktor som stadig økte i omfang. I 1915 ble det arrangert et nytt foredragskurs i nært samvirke med avholdsungdomslaget «Mjølner». Et par år seinere lanserte man problemstillingen «Hvilke emner bør ungdomslaget fortrinnsvis sette opp i følgende sesong?». Her ble drøftet svært så allsidige aktuelle tema: litteratur, fredssak og sport; herunder ble framsatt forslag om felles avholdsidrettslag i Trondheim.

Våren 1918 fikk laget overlatt en del sceneutstyr fra hovedlaget, som i sin tur ledet til en dramatisk klubb innen laget.

Samvirke

I 1921 ble samarbeidet med avholdsungdomslagene «Dovre» og «Mjølner» tatt opp. Det ble etablert en felleskomite for D.N.T.-ungdomslagene i Trondheim. Videre ble det også etablert samarbeid med ungdom organisert i losjene og deres organer. Blant annet med Godtemplarungdomslaget «Viljen».

Da Det Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund ble dannet i 1924 ble laget straks med der. En av lagets medlemmer; Haakon Odd Christiansen har sågar vært forbundsformann i to år. I 1925 ble fylkeslaget av DNTU stiftet. Lagets medlemmer har hele tiden vært aktivt med i forbundsarbeidet på landsmøter, sommerskoler og andre arrangementer. Åtte av lagets medlemmer har sittet i fylkesstyret, og laget har vært godt representert i fellesarbeidet mellom avholdsungdommen i Trondheim.

Stor-stevne

I 1924 var laget med på å arrangere et stort svensk-norsk Sankthans-stevne over fem dager i Trondheim, der Arne Kvam var formann i arrangementskomiteen. Ca. 500 gjester fra Östersund og omegn ble mottatt av komitemedlemmer på Storlien. Stevnets store demonstrasjonstog gikk fra Rådhusplassen til llevollen, hvor skolebestyrer Midttun, disponent Franzen, Stockholm, og redaktør Anders Buen talte. Under festgudstjenesten i Domkirken talte biskop Jens Gleditsch. I teatret ble en festforestilling over «Jeppe på Bjerget» satt opp, og på stevnets siste dag ble det tur med D/S «Orkla» til Steinvikholmen.

Styret i 1944. Klikk på bildet og få fram navna
Foto: Anton Røske. Fra Nidaros Avholdslag 50 år 1894 24/2 1944.

Aktivt lag

Pr. 31. desember 1941 hadde laget arrangert 355 lagsmøter og 83 fester. Til samme tid var det avviklet 350 styremøter. Dessuten har laget deltatt i flere møter og utflukter sammen med andre lag. Lagets 4O-årsfest ble holdt 13. mars 1942 med tale av Haakon Odd Christiansen. På festen ble fotograf Anton Røske utnevnt til æresmedlem.

Synkende aktivitet og oppslutning

Fra om lag 1935 ser vi at aktiviteten får en merkbar stagnasjon. Det ble gjort forsøk på å bøte på den manglende oppslutning ved blant annet å søke å få intensivert idrettsarbeidet, men uten å lykkes helt, noe som blir forklart med at laget ikke hadde egen hytte(!).

Våren 1935 tok Andvake initiativet til dannelsen av «Avholdsungdommens fellesnemnd» men heller ikke dette fikk særlig god åtgaum, og nemnda døde snart hen.

Høsten 1935 gjennomgikk laget en alvorlig krise, idet landsstyret påstod at laget hadde forbrutt seg mot forbundets lover. Styret reagerte da med å ville melde laget ut av forbundet, og da dette ikke vant tilslutning, trakk styremedlemmene seg tilbake. Laget kom seg over krisen, og arbeidet fortsatte som før, men kanskje med en litt mer tilbakeholdende innstilling enn tidligere.

Hva skjedde etter 1944?

Det letes etter kilder til fortsettelsen….

Kilder