Odelsjordebok

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

En odelsjordebok er en jordebok, det vil si en oversikt over fast eiendom, dens eiere og verdi, som kun inneholder odelsgods som var i odelsbønders eie.


Odelsjordebøker 1615-17

Denne serien av jordebøker er utarbeidet etter ordre i Krigsordinansen 1614. Hovedformålet med denne jordebokserien var å kartlegge hvem som var odelsbønder, med sikte på å velge blant dem til den nyopprettede ståede norske hæren. Dernest skulle det kartlegges det odelsgods disse odelsbøndene eide og hvilket krongods de i tillegg brukte utenom odelsgodset, og Kronens inntekter av dette krongodset. Jordebøkene skulle ikke inneholde alt odelsgods, men kun odelsgodset som var eid av en odelsbonde.

Bestand og utgaver:

Hedemarken og Østerdalen 1615 (RA Danske Kanselli, Skapsaker, skap 9 pakke 350, litra C), med Hedemarken: Nes sogn, Ringsaker sogn, Vang sogn, Løten sogn, Romedal sogn, Stange sogn; Østerdalen: Elverum sogn, (Trysil,) Idre og Særna (Särna) annekser, Åmot sogn, Elvedalen (Storelvdal) anneks, Nedre Rendalen anneks, Øvre Rendalen anneks, Tynset prestegjeld (og sogn), Tylldalen og Elvedalen (Alvdal) anneks.

 • [Christian Spangen (1940-44)]: har utgitt Hedemarken (ikke Østerdalen): Odelsjordeboken av 1615, Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift bind I (Hamar), s. 137–144 og 164–175.
 • Tore H Vigerust (2008): Manntall over odelsbønder i Hedemarken og Østerdalens fogderi, jordebok over deres odels- og pantegods samt jordebok over det de svarer til Kronen, januar 1615 (avsluttet 12. februar 1615): utgitt parallellt i Digitalpensjonatet [1] og Vigerust Nett[2].

Gudbrandsdalen fogderi 1615 (RA Danske Kanselli, Skapsaker, skap 9 pakke 351 A, litra G), med Fåberg sogn, Gausdal sogn, Øyer sogn, Ringebu sogn, Fron sogn, Vågå sogn, Lom sogn, Lesja sogn, i alt 465 odelsbønder.

 • Tore H Vigerust (2008): Manntall over odelsbønder i Gudbrandsdalens fogderi, jordebok over deres odels- og pantegods samt jordebok over det de svarer til Kronen, 17. februar 1615: utgitt parallellt i Digitalpensjonatet[3] og Vigerust Nett [4].

Brunla len 1615 (RA Danske Kanselli, Skapsaker, skap 9 pakke 351A, lit. N).

Bratsberg len 1615 (RA Danske Kanselli, Skapsaker, skap 14 pakke 14), med Bamble fogderi: Gjerpen prestegjeld, Slemdal (Siljan), Eidanger prestegjeld, Bamble prestegjeld, Sannidal, Drangedal prestegjeld, Tørdal; Telemarken fogderi med Tiendetaket og Skattlandet: Solum herad og prestegjeld, Holla prestegjeld, Lunde og prestegjeld, Lundeherad, Bøherad, Nesherad, Sauherad, Heddal prestegjeld, Kviteseid prestegjeld, Flåbygd, Vrådal anneks, Fyresdal prestegjeld, Moland sogn, Veum sogn, Skafså sogn, Mo sogn, Vinje prestegjeld, Nesland sogn, Rauland strand, Lårdal prestegjeld, Eidsborg sogn, Høydalsmo sogn, Øyfjell sogn, Hjartdal prestegjeld, Sauland anneks, Gransherad, Lisleherad, Tuddal, Seljord prestegjeld, Flatdal anneks, Åmotsdal, Tinn dals (Tinn) prestegjeld, Atrå sogn, Mæl sogn, Dal sogn, Hovinbygden.

 • Odd Arne Helleberg (1992): Alexander Rabe von Pappenheims Jordebok over Telemark (Bratsberg len) ca. 1615 (Kongsberg, ISBN 82-992572-0-4). Se også Hellebergs digitale utgaven av Jordebok for Telemark og Numedal 1615 på [5].

Lister len ca 1617 (RA Danske Kanselli, Skapsaker, skap 9 pakke 133, lit. E, tillegg):

 • Kjeld Helland-Hansen, Kristian A. Bentsen og Oddleif Hodne (1979): Odelsmanntallet 1624 for Nedenes, Råbyggelag og Mandal len og Lister lens jordebok ca. 1617 (Kilder til Agders historie I, utgitt av Agder Historielag, Kristiansand), s. 154-234.

Ryfylke 1617 (RA Danske Kanselli, Skapsaker, skap 9 pakke 133, lit. E, tillegg):

 • Nils Dybdal Holte (1980): Odelsjordebok 1617 (stensilutgave av de 7 første skipredene, 24 sider).

Jæren og Dalane 1617 (RA Danske Kanselli, Skapsaker, skap 9 pakke 133 I, lit. E).

Trondheim len (udatert) ca 1615 (RA Danske Kanselli, Skapsaker, skap 9 pakke 133, lit. K).

Odelsjordebøker 1624-25

Kommisjonen av 1624 sto for rosstjenestetakseringen ved landets inntreden i 30-årskrigen. Tor Weidling har gitt en oversikt over denne jordebokserien i artikkelen "Odelsjordebok for Elverum prestegjeld 1624", i: En røst fra Østerdalene. Festskrift til Lars Løberg på 40-årsdagen 27. mars 2000 (Oslo 2000, ISBN 82-91870-04-7), s. 28–34. Disse jordebøkene ligger i Riksarkivet, Stattholderarkivet, D IX Jordebøker, pakke 8–13, og er landsdekkende.

Bestand og utgaver:

Oslo by 1625 (RA Stattholderarkivet D IX 8):

 • Torkel Rønold Bråthen og Tore H Vigerust (2003): Jordebok over geistliges og verdsliges odels- giftings- kjøpe- gave- og pantegods i Oslo, januar (til 9. februar) 1625); på Vigerust Nett, [6].
 • ny utgave ved Tore H Vigerust (2008) i Digitalpensjonatet [7].

Nedre Romerike fogderi 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 8). Øvre Romerike og Solør fogderi 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 8). Hadeland fogderi 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 8).

Hedemarken og Østerdalen 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 8), med Hedemarken: Stange sogn, Løten sogn, Romedal sogn, Nes sogn, Ringsaker sogn, Vang sogn; Østerdalen: Elverum sogn, [Trysil,] Idre og Særna (Särna) annekser, Åmot sogn, Elvedalen (Storelvdal) anneks, Nedre Rendalen anneks, Øvre Rendalen anneks, Tynset sogn, Tylldalen og Elvedalen (Alvdal) annekser, kvikne anneks, vedlegg med 6 tingsvitner 1625, Fortegnelse over gods som er tilfalt Adelus Jørgensdatter (av Samsal) gift med herr Hans Frandssen (Brun) i Øyer sogn.

 • [Christian Spangen (1940-44)] : Odelsjordeboken av 1615 [feil for 1625], i Hedmark Slektshistorielags Tidsskrift bind I (Hamar), s. 200–207 og 244–262. Tor Weidling har utgitt Elverum prestegjeld av den samme jordeboka, En røst fra Østerdalene. Festskrift til Lars Løberg på 40-årsdagen 27. mars 2000 (Oslo 2000, ISBN 82-91870-04-7), s. 28–34.
 • Tore H Vigerust (2008): Jordebok over odelsgods samt pante- gave- og giftingsgods i Hedmarken og Østerdalens fogderi november 1624, utgitt i Digitalpensjonatet [8] og Vigerust Nett.

Gudbrandsdalen 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 8), med Lesja prestegjeld, Lom prestegjeld, Vågå prestegjeld, Fron prestegjeld, Ringebu prestegjeld, Øyer prestegjeld, Gods tilfalt Adelus Jørgensdatter (av Samsal) gift med sogneprest Hans Frantssen Brun, Fåberg prestegjeld, Gausdal prestegjeld.

 • Tore H Vigerust (2008): Gudbrandsdalens odelsmenns jordebok, 26. oktober – 25. november 1624 (tillegg 7. januar 1625): parallellt publisert i 2008 på Vigerust Nett, [9], og i Digitalpensjonatet [10].

Follo (RA Stattholderarkivet D IX 8). Moss fogderi (RA Stattholderarkivet D IX 8). Heggen og Frøland (RA Stattholderarkivet D IX 8). Tune og Åbygge (RA Stattholderarkivet D IX 8). Bragernes fogderi 1624 og 1626 (RA Stattholderarkivet D IX 8). Buskerud fogderi 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 8). Aker fogderi 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 8). Rakkestad 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 9). Mossedal 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 9). Skjeberg og Ingedal 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 9). Verne kloster len 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 9). Onsøy len 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 9). Eiker prestegjeld 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 9). Sandsvær 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 9). Tønsberg len fordelt på fem ulike lister 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 9). Brunla len 1624 og 1626 (RA Stattholderarkivet D IX 9).

Båhus len og Viken 1624-1626 (Riksarkivet i Stockholm, Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade handlingar nr. ).

Numedal mangler.

Bratsberg len, Bamble fogderi 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 9), med Gjerpen sogn og prestegjeld, Slemdal (Siljan) sogn, Eidanger prestegjeld, Bamble prestegjeld, Sannidal (Sannikedal) prestegjeld, Drangedal prestegjeld, Tørdal sogn), Tiendetaket i Telemarkens fogderi 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 9), med Holla prestegjeld, Helgen sogn, Romenes anneks, Bø prestegjeld, Lundeherad, Bøherad, Sauherad (Søver) prestegjeld, Nesherad, Sauherad, Heddal prestegjeld, Solum prestegjeld, Solum herad, Mælum sogn), Skattlandet i Austfjella i Telemarkens fogderi 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 9), med Atrå (Tinn) prestegjeld, Atrå sogn, Mæl anneks, Dal anneks, Hovinbygd anneks, Hjartdal prestegjeld, Hjartdal sogn, Sauland anneks, Gransherad anneks, Tuddal anneks, Lisleherad anneks, Seljord prestegjeld, Seljord sogn, Flatdal anneks, Åmotsdal anneks), Vestfjella i Telemarkens fogderi 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 9), med Vinje prestegjeld, Nesland sogn, Rauland sogn, Fyresdal prestegjeld, Skafså sogn, Mo sogn, Lårdal prestegjeld, Eidsborg sogn, Høydalsmo sogn, Øyfjell sogn, Kviteseid prestegjeld, Vrådal anneks, Nissedal anneks, Treungen anneks, Brunkeberg sogn, Flåbygd), Borgemester, rådmenn og borgere i Skien by 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 9). Odd Arne Helleberg har utgitt alle fem jordebøkene for Bratsberg len:

 • Odd Arne Helleberg (2004): Stattholderskapets jordebok over Telemark 1624 (Kongsberg, ISBN 82-992572-2-2).

Nedenes len 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 10). Robyggelag 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 10). Mandal len 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 10). Alle tre jordebøker for Agder er utgitt, mens Lister len 1624 mangler:

 • Kjeld Helland-Hansen, Kristian A. Bentsen og Oddleif Hodne: Odelsmanntallet 1624 for Nedenes, Råbyggelag og Mandal len og Lister lens jordebok ca. 1617 (Kilder til Agders historie I, utgitt av Agder Historielag, Kristiansand 1979).

Ryfylke 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 10). Jæren og Dalane 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 10). Stavanger by 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 10). Ryfylke 1626 (RA Stattholderarkivet D IX 10). Stavanger by med Jæren og Dalane 1626 (RA Stattholderarkivet D IX 10). Sunnhordland 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 11). Sunnhordland med Bergen by 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 11). Sogn 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 11). Hardanger 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 11). Sunnfjord 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 11). Nordfjord 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 11). Sunnmøre 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 11). Nordhordland med Voss 1624 mangler. Sunnhordland 1626 (RA Stattholderarkivet D IX 12). Nordhordland med Voss 1626 med vedlegg 1627 (RA Stattholderarkivet D IX 12): Sogn 1626 (RA Stattholderarkivet D IX 12). Hardanger 1626 (RA Stattholderarkivet D IX 12). Sunnfjord 1626 (RA Stattholderarkivet D IX 12). Nordfjord 1626 (RA Stattholderarkivet D IX 12). Sunnmøre 1626 (RA Stattholderarkivet D IX 12).

Trøndelag (med Romsdal, Nordmøre og Namdal) 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 13). Jemtland 1624 (RA Stattholderarkivet D IX 13).

Herjedalen (Härjedalen) 1625 (RA Stattholderarkivet D IX 13), med Lillherdal (Lillhärdal) tinglag, Sveg tinglag, Hede tinglag.

 • Tore H Vigerust (2000): Herjedalens jordebok 1625, i: En røst fra Østerdalene. Festskrift til Lars Løberg på 40-årsdagen 27. mars 2000 (Oslo, ISBN 82-91870-04-7), 35–42.

Nordlandene 1625 (RA Stattholderarkivet D IX 13). Tingsvitne om Vardøhus len 1625 (RA Stattholderarkivet D IX 13).

Odelsjordebøker 1639

Denne jordebokserien er innsendt til Kommisjonen for taksasjon til rosstjeneste 1639. Bevilgningen til rosstjenesten kom istand i forbindelse med et stendermøte i Christiania 14.–17. mars 1639, som ble innkalt ved kongebrev høsten 1638.

Rakkestad og Mossedal 1639 (RA Stattholderarkivet D IX 18). Rakkestad og Mossedal 1639 (variant) (RA Stattholderarkivet D IX 18). Del av Nedenes len 1639 (Froland, Austre Moland, Tromøya, Fjære, Eide) (RA Stattholderarkivet D IX 18).

Odelsjordebøker 1642

Den neste odelsjordebokserien er fra rosstjenestetaksasjonene og oppbevares i Stattholderarkivet blant andre kongs– og adelsjordebøker. De fleste jordebøkene er fra 1642, men her er det kun bevart for en del av Akershus len.

Follo 1641 (RA Stattholderarkivet D IX 18). Aker 1641 (RA Stattholderarkivet D IX 18). Øvre Romerike og Solør 1642 (RA Stattholderarkivet D IX 18). Nedre Romerike 1642 (RA Stattholderarkivet D IX 18). Hadeland, Toten og Valdres 1642 (RA Stattholderarkivet D IX 18). Buskerud og Hallingdal 1642 (RA Stattholderarkivet D IX 18). Moss fogderi 1642 (RA Stattholderarkivet D IX 18). Heggen og Frøland 1642 (RA Stattholderarkivet D IX 18). Onsøy len 1646 (RA Stattholderarkivet D IX 20).

Odelsjordebøker 1657

Øvre Romerike 1657 (RA Stattholderarkivet D IX 31). Hedemarken 1657 (RA Stattholderarkivet D IX 31).

Gudbrandsdalen 1657 (RA Stattholderarkivet D IX 31) med Fåberg sogn, Gausdal sogn, Øyer sogn, Ringebu sogn, Lom sogn, Vågå sogn, Lesja sogn, Fron sogn med 64 segl:

 • Tore H Vigerust (2008): Gudbrandsdalens odelsjordebok 17. mars – 9. april 1657, Gudbrand (utg. av Gudbrandsdal Slektshistorielag) nr. 2/2008, s. 51–90. (Utgitt i en ikke-korrekturlest versjon.) For en bedre utgave, se Vigerust Nett, [11] og Digitalpensjonatet [12]

Eiker len 1657 (RA Stattholderarkivet D IX 31).