Brekke (Øvre Eiker, 111/6)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Brekke er et gårdsbruk under matrikkelgården Brekke (gnr.111) i Øvre Eiker kommune. Gården ligger i den nordøstre enden av Eikeren, rundt 3 kilometer sørøst for tettstedet Vestfossen. Det er en eiendom på 840 dekar, derav 100 dekar dyrket mark.[1]

Historien før 1770

Gårdens historie før delingene mot slutten av 1700-tallet er behandlet i artikkelen


Husmannsplassene under gården er behandlet i artikkelenEiere og brukere

Fram til 1770 var Brekke samlet som én gård. Deretter ble den i løpet av få år oppdelt i flere bruk. Den første delingen skjedde i desember 1770, og et halvt år etter i juni 1771 - solgte den opprinnelige eieren, Claus Børgerssøn Brecke, solgte en gårdpart på 10 lispund, til brødrene Niels Amundsen Paule og Hans Amundsen Paule. Samtidig overtok de den resterende gjelden på 800 riksdaler til justisråd Cappelen. Alle disse eiendomstransaksjonene ble tinglyst i november 1771.[2] Dette ble opphavet til matrikkelløpenummer 191, som seinere ble bruksnummer 6.

1771-1779: Niels Amundsen og Anne Elisabeth Henrichsdatter

På skjøtet i 1771 står Hans og Niels Amundssønner som kjøpere av gården. De må være sønner av den Niels Amundsen som er oppført som eier av Paule i skattemanntallet fra 1765.

Fem år seinere, da justisråd Cappelen forlangte eksekusjonsforretning og gården ble solgt på auksjon, ble imidlertid bare Niels Amundsen nevnt som eier.[3] Da han giftet seg med Anne Elisabeth Henrichsdatter Rud i januar 1771, bodde han på Klunderud,[4] og dette blir også oppgitt som bosted da de første barna ble født. Først rundt 1775 ser de ut til å ha bosatt seg på Brekke:

 • Hans Nielsen, født 1770 på Klunderud[5]
 • Henrich Nielsen, født 1772 på Klunderud[6]
 • Hans Nielsen, født 1774 på Klunderud[7]
 • Niels Nielsen, født 1776 på Brekke[8]
 • Eline Nielsdatter, født 1778 på Brekke[9]
 • Amund Nielsen, født 1781 på Klunderudeie[10]Delingen av bruket i 1779/1781

På auksjonen i 1776 ble Morten Torchildsen Rud og Sven Christophersen Klunderud eiere av denne gårdparten. Tre år seinere solgte de halvparten av eiendommen til Ole Andersen, og det var antakelig i den forbindelse at Niels Amundsen og Anne Elisabeth Henrichsdatter flyttet fra gården. Den andre halvdelen ble solgt på auksjon i 1781 og dermed utskilt som en egen eiendom. Dette ble løpenummer 192, som ble opphav til bnr.7 og bnr.8.[11]

1779-1791: Ole Andersen og Marthe Olsdatter

Ole Andersen og Marthe Olsdatter var oppført som innerster under Baksteval i skattemanntallet fra 1765. Seinere bodde de også på Bollerudeie og Skarudeie, før de i 1779 ble selveiere på Brekke.[12]

De hadde flere barn:

 • Peder Olsen, født 1766 på Bollerudeie[13]
 • Anders Olsen, født 1767 på Bakstevaleie[14]
 • Maren Olsdatter, født 1770 på Skarudeie[15]
 • Karen Olsdatter, født 1773 på Skarudeie[16]
 • Ole Olsen, født 1773 på Skarudeie[17]

Ole Andersen døde alt i 1785, og ved skiftet etter ham fikk Morten Torchildsen Rud utlegg i gården, mens enken Marthe og sønnene Anders og Ole arvet mindre andeler.[18] Arvingene beholdt imidlertid gården, og i 1791 overtok Anders Olsen etter moren.

1791-1811: Anders Olsen og Birthe Maria Nilsdatter

Anders Olsen overtok gården etter moren i februar 1791. [19] Høsten etter seinere giftet han seg med Berthe Maria Nilsdatter.[20] De fikk flere barn, som alle ble født på Brekke:

 • Mari Andersdatter, født 1792.[21]
 • Ole Andersen, født 1795.[22]
 • Ole Andersen, født 1796.[23]
 • Nils Andersen, født 1799.[24]
 • Børger Andersen, født 1802.[25]
 • Børger Andersen, født 1803.[26]
 • Marthe Andersdatter, født 1805.[27]
 • Marthe Andersdatter, født 1807.[28]

Stabburet på gården skal være fra 1801, altså mens Anders Olsen var eier.[29]

1811-1823: Daniel Halvorsen og Birthe Maria Nilsdatter

Anders Olsen døde kort etter, og noen år seinere giftet Birthe Marie seg på nytt, med smeden Daniel Halvorsen fra Vestfossen.[30] De neste årene har antakelig de drevet gården, men i 1822 overtok den ene av sønnene etter Anders Olsen og Birthe Marie.

1823-1870: Nils Andersen og Anne Mortensdatter

Nils Andersen overtok Brekke etter moren og stefaren i 1822.[31] Halvannet år etter giftet han seg med Anne Mortensdatter fra Søndre Horgen.[32] De fikk fire barn:

 • Anders Nilsen, født 1825.[33]
 • Margrete Nilsdatter, født 1827.[34]
 • Morten Nilsen, født 1833.[35]
 • Ole Nilsen, født 1836[36]

I 1847 ble det satt opp nytt våningshus på gården.[37]

I 1853 kjøpte Nils Andersen også bruket Haugen under Fossesholm, og ved folketellingen i 1865 bodde han og Anne der sammen med den yngste sønnen, Ole. Den eldre sønnen Morten hadde da giftet seg og overtatt driften av Brekke, der han hadde en utsæd på 3/8 tønne hvete, 1/8 tønner rug, 5/8 tønner bygg, 1 1/2 tønne havre, 1/8 tønner erter og 5 tønner poteter. Det var en hest, tre kuer og fire sauer på bruket. Beboere var Morten Nilsen med kone og tre barn, samt ei tjenestejente.

1870-1893: Morten Nilsen og Berthe Sørine Pedersdatter

Morten Nilsen hadde altså drevet Brekke i flere år da han i 1870 overtok som eier.[38] Han hadde giftet i seg 1859[39] med Berthe Sørine Pedersdatter Bollerud, som døde bare 36 år gammel.

De hadde tre barn, som alle bodde hjemme på gården hos faren ved folketellingen i 1875:

 • Nikolay Morthensen, født 1860 i Eker/Haug
 • Mariane Mortensdatter, født 1863 i Eker/Haug
 • Peter Morthensen, født 1865 i Eker/Haug

I tillegg bodde enken Marthe Nilsdatter Grinden på gården som tjenestejente, og dessuten var skolelærer Halvor Olsen Vrenaas, født i Nore i 1850, losjerende. Samme år, i 1875, hadde nemlig Morten Nilsen Brekke leid bort tomt til Eiker skolekommune, og her ble Brekke skole bygd.[40]

Bryggerhuset på gården ble satt opp i 1883.[41]

1893-1933: Nikolai og Anna Brekke

Den eldste sønnen, Nikolai Mortensen, overtok driften av gården da faren døde i 1889, og da det ble holdt skifte etter foreldrene fire år seinere, fikk han skjøte på gårde.[42]

Året etter at han overtok ble det satt opp nytt uthus på gården.[43]

Nikolai giftet seg med Anna Borgine Flesaker, og de fikk flere barn:

 • Bertha Sørine Nikolaisdatter, født 1891
 • Martin Nikolaisen, født 1893
 • Kristoffer Nikolaisen, født 1896
 • Edvard Nikolaisen, født 5/2-1901

Ved folketellingene i 1900 og 1910 bodde også Nikolais tante, Mariane Mortensdatter Horn, på Brekke som enke og «rentenist». Annas søster, Hilda Marthine Kristoffersdatter, var tjenestejente på gården i 1900.

I 1912 ble det utskilt ei tomt fra gården: «Leikeplassen» (bnr.16), av skyld 5 øre.[44]

1933-1960: Martin og Agnes Brekke

I 1933 overtok den eldste av sønnene, Martin N. Brekke gården etter foreldrene.[45]

Han ble gift i 1929 med Agnes Mathilde Østerud, og de fikk to sønner:[46]

 • Nils Brekke, født 1932
 • Leif Brekke, født 1933

I 1948 hadde gården to hester , fem kuer, to ungdyr, to griser og 30 høns.

1960: Nils og Marit Brekke

Den eldste sønnen, Nils Brekke (1932-2008)|Nils Brekke]], tok over som eier i 1960. Han ble gift i 1967 med Marit Opsahl fra Lier, og de fikk barna:[47]

 • Agnes Brekke, født 1968
 • Martin Brekke, født 1972
 • Henry Brekke, født 1979Kilder:Eiker Leksikons logo.jpeg Brekke (Øvre Eiker, 111/6) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!
 1. NIBIO: Landbrukseiendom 0624 - 111/6. Jfr. Norske gardsbruk 1948 (s.1743) og 1991 (s.560)
 2. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0002: Panteregister nr. I 2 - upaginert: «Et Skiøde, hvorved Claus Bræche selger til Niels og Hans Amunds Sønner 10 Lipsund Tunge, som er 1/3 deel af Gaarden Bræche, for Summa 1025 rdr med videre efter dette skiødes indhold, ad Dato 17d Junii 1771. Tinglyst den 5te November samme Aar og indført paa Fol.29. Dito Gaard. Et Pantebrev, hvorved Niels og Hans Amunds Sønner Poule Pantsætter til Justitz Raad Cappelen for hannem skyldige 800 rdr 10 lispund Tunge udi Gaarden Bræche, efter dette Pante brevs indhold, af 17de Julii 1773, samme Tinglyst den 5te November 1771 og Protocolleret paa Fol.29»
 3. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0002: Panteregister nr. I 2 - upaginert: Breche paa Eger. No.188. Justitz Raad von Cappelen for Capital 910 rd 1 ort 8 skill, erholdet Executions Forretning udi gaarden Breche hos Niels Anundsen Poule, som skylder 7 2/3 lpd Tunge med Bygsel og 2 2/3 lpd over Bygsel til Lier Presteboel Taxeret for 500 rd, samt endeel Specificerede Løsøhre, dateret 5 Martii 1776 og Tinglyst 4de November 1776, indført paa - 165.
 4. Trolovelse 18/11-1770 og vielse 17/1-1771: Grenader Niels Amundsen Klunerud og Anne Elisabeth Henricsd. Rud
 5. Dåp 2/12-1770: Hans, barn av Niels Ammundsen Klunerud og Anne Lisbeth Henricsd.
 6. Dåp 1/3-1772: Henric, barn av Niels Ammundsen Klunderud og Anne Elisabeth Henricsd.
 7. Dåp 31/3-1774: Hans, barn av Niels Ammundsen Klunderud og Anne Elisabeth Henricsd.
 8. Dåp 7/7-1776: Niels, født 28/6-1776, barn av Niels Ammundsen Brekke og Anne Lisbeth Henrichsd.
 9. Dåp 8/11-1778: Eline, født 31/10-1778, barn av Niels Amundsen Breche og Anne Elizabeth Henrichsd.
 10. Dåp 6/5-1781: Amund, barn av Niels Amundsen Klunderudeie og Anne Maria Henrichsd.
 11. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0002: Panteregister nr. I 2 - upaginert: «Breche paa Eger, et Auctions Skiøde udgivet af Justits Raad og Sorenskriver Stokflæth hvorved gaarden Breche af Skyld 3 5/6 lpd og til Lier benefiveret 1 1/6 lpd for 369 rd overdraget Hans Pedersen Haga datteret 31te October og Tinglyst 23de November 1781»
 12. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0002: Panteregister nr. I 2 - upaginert: «Brecke paa Eger. Morten Torkildsens og Sven Christophersens Skiøde til Ole Andersen paa 1/6 part i Gaarden Brecke der skylder 5 pd Tunge, heraf 1 1/6 lpd er beneficeret til Lier Kirke, for 480 rd, dat 20 Novb 1779, Tinglyst d 22de ditto, og indført 264 og 265»
 13. Dåp 9/3-1766: Peder, barn av Ole Andersen Bollerudeie og Marthe Olsd.
 14. Dåp 21/6-1767: Anders, barn av Ole Andersen Bagstevoldeie og Marthe Olsd.
 15. Dåp 8/4-1770: Maren, barn av Ole Andersen Scharudeie og Marthe Olsd.
 16. Dåp 1/8-1773: Karen, barn av Ole Andersen Scharudeie og Marthe Olsd.
 17. Dåp 1/8-1773: Ole, barn av Ole Andersen Scharudeie og Marthe Olsd.
 18. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0002: Panteregister nr. I 2 - upaginert: «Brekke paa Eger, Skyld 5 lpd Tunge er ved Skifte efter Ole Andersen Brekke af 19 November 1785 udlagt til: Morten Rud 285 rd 2 ort 6s, Enken Marthe Olsdatter 109rd 1 ort 5 s, Anders Olsen 27rd 2 ort 7s, Ole Olsen 27 rd 2 ort 6s ved Taxten 450rd. Tingl 24 Novb 1785 - 443 no.28»
 19. Panteregister I-3, bokstav B (upaginert): Skjøte 14/2-1791: Brekke 188 del solgt af Marte Olsd. til søn Anders Olsen. Pantebok fol.90.
 20. Trolovelse 3/10-1791 og vielse 6/11-1791: Soldat Anders Olsen Brekke og Berthe Mari Nilsd.
 21. Dåp 16/12-1792: Mari, født 4/12-1792, barn av Anders Olsen Brekke og Birthe Maria Nilsd.
 22. Dåp 1/2-1795: Ole, født 24/1-1795, barn av Anders Olsen Brekke og Birthe Mari Nilsd.
 23. Dåp 18/12-1796: Ole, født 8/12-1796, barn av Anders Olsen Brekke og Birthe Maria Nilsd.
 24. Dåp 29/9-1799: Nils, født 20/9-1799, barn av Anders Olsen Brekke og Birthe Marie Nilsd.
 25. Dåp 5/9-1802: Børger, født 19/8-1802, barn av Anders Olsen Brekke og Berthe Maria Nilsd.
 26. Dåp 23/10-1803: Børger, født 13/10-1803, barn av Anders Olsen Brekke og Berte Maria Nilsd.
 27. Dåp 20/10-1805: Marthe, født 12/10-1805, barn av Anders Olsen Brekke og Berthe Marja Nilsd.
 28. Dåp 8/2-1807: Marthe, født 20/1-1807, barn av Anders Olsen Brekkeeie og Birthe Maria Nilsd.
 29. Norske gardsbruk 1948, s.1744
 30. Trolovelse 20/1-1811 og vielse 9/2-1811: Enkemand Daniel Halvorsen og Enke Birte Marie Nilsd. Breche
 31. Panteregister III-1, fol.231: Skjøde fra Daniel Halvorsen (gift med Anders Olsens Enke Berthe Marie Nielsd.) til Stedsøn Niels Andersen paa 5 lpd Rg af denne Gd for 450 d, dat 23 Septb tl 26 Octb 1822. Pantebok fol.765
 32. Trolovelse 9/5-1824 og vielse 3/6-1824: National soldat Nils Andersen Brække, 25, og Anne Mortensd. Hørgen
 33. Dåp 6/3-1825: Anders, født 16/2-1825, barn av Nils Andersen Brække og Anne Mortensd.
 34. Dåp 14/1-1827: Margrete, født 25/12-1826, barn av Nils Andersen Brække og Anne Mortensd.
 35. Dåp 4/8-1833: Morten, født 5/7-1833, barn av Nils Andersen Brække og Anne Mortensd.
 36. Dåp 24/1-1836: Ole, født 25/12-1835, barn av Nils Andersen Brække og Anne Mortensd.
 37. Norske gardsbruk 1948, s.1744
 38. Panteregister nr. III 3, s. 231: Skjøde fra Nils Andersen til Søn Morten Nilsen paa d. gaard for 1100 spd, dat 10 thl 14 Marts 1870. Pantebok fol.1
 39. Vielse 26/8-1859: Morten Nielsen Brække, 26, og Birthe Sørine Pedersd. Bollerud
 40. Panteregister nr. III 3, s. 231: Fæsteseddel fra Morten Nilsen Brække paa en Tomt med aarlig afgift 12 Kr, dat 29. mai, thgl 7. Juli 1885. Pantebok fol.683
 41. Norske gardsbruk 1948, s.1744
 42. Panteregister nr. III 3, s. 231: Skjøde fra Morten Nilsen Brække og hustrus arvinger til Nikolai Mortensen Brække paa d.e for 4.400 kr, dat april 1893 med påtegnet attest og vedheftet fuldmagt, thl 8 aug 1893. Pantebok fol.657
 43. Norske gardsbruk 1948, s.1744
 44. Panteregister V-8, s.11-12: Delingsforretning avh 1 tingl 8 juli 1912 hvorved fra d.e er utskilt parcel "Leikepladsen" av sk.5 øre. Se bnr.16
 45. Panteregister V-8, s.11-12: Skjøte fra Nikolai Mortensen Brekke og hustru Anna Brekke til Martin Nikolaisen Brekke for 11.000 kr, dat 8 april tgl 24 april 1933. Ifl. skjøtet tilkommer selgeren og hustru for livstid et nærmere bestemt livøre. Anm.: Nikolai og Anna Brekke døde h.v. 27/8-1949 og 6/5-1942
 46. Norske gardsbruk 1948, s.1744
 47. Norske gardsbruk 1991, s.560