Hamre søndre (Øvre Eiker, 113/3)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Søndre Hamre er et gårdsbruk under matrikkelgården Søndre Hamre (gnr.113) i Øvre Eiker kommune. Den ligger på østsiden av Eikeren, rundt 5 kilometer sørøst for tettstedet Vestfossen. Bruket ommfatter i dag (2018) 624 dekar, derav 26 dekar dyrket mark og 4 dekar innmarksbeite, samt 569 dekar produktiv skog.[1]

Historien før 1772

Gårdens historie før delingen i 1772 er behandlet i artikkelen


Husmannsplassene under gården er behandlet i artikkelenEiere og brukere

Opprinnelsen til bruket er den tredelingen av gården Søndre Hamre som ble gjennomført på første halvdel av 1770-tallet. Kort etter at han var blitt eier av Søndre Hamre i 1772, delte Gulbrand Syversen gården i tre like store deler. Han beholdt den ene selv og solgte de to andre. Den midtre tredjedel ble kjøpt av Torsten Gunnulfsen.[2] Kort etter solgte han en ny tredjedel til Syver Poulsen.[3]

Ca.1772-1785: Syver Paulsen og Paul Paulsen Neerlie

Det er ikke kjent hvor Syver Paulsen kom fra, og det er usikkert om han bosatte seg på Hamre. Muligens var han far til Paul Paulsen Neerlie, som kjøpte 5 2/3 lispund av eiendommen i 1780.[4] De to kan ha drevet gården sammen eller forpaktet den bort. I 1785 solgte Paul Neerlie sin gårdpart til Syver Hansen Besseberg,

1785-1794: Syver Hansen Besseberg

Syver Hansen var en yngre bror av Erich Hansen på nabogården Østerud. Han ble eier av 5 2/3 lispund i Hamre i 1785, da han kjøpte denne gårdparten av Paul Paulsen Neerlie.[5]

Syver Hansen må også ha blitt eier av de 4 lispund (uten bygsel) som ikke blir nevnt i 1785 og som Syver Paulsen antakelig hadde beholdt. I 1794 solgte han nemlig hele denne tredjedelen av gården, på 9 2/3 lispund, til brorsønnen Hans Erichsen Østerud. Han hadde året før giftet seg med sitt søskenbarn, Kari Syversdatter Besseberg, og var dermed også Syver Hansens svigersønn.

1794-1798: Hans Erichsen og Kari Syversdatter

Hans Erichsen og Kari Syversdatter bosatte seg på Hamre, og de tre eldste barna ble født der:

 • Ingeborg Hansdatter, født 1794 på Hamre[6]
 • Mari Hansdatter, født 1795 på Hamre[7]
 • Hans Hansen, født 1796 på Hamre. Døde 1819 på Østerud.[8]

I 1794 kjøpte Hans Erichsen også eiendommen Svartvik under Nordre Hamre.[9] Tre år etter overtok han imidlertid Østerud etter faren og flyttet dit med familien. I 1798 solgte han Søndre Hamre til Jon Christophersen Raaen.[10]

1798-1814: Jon Christophersen og Gunnild Christensdatter

John Christophersen var soldat da han i 1786 giftet seg første gang, med Anne Kirstine Jonsdatter Raaen.[11] Han ble enkemann i 1795,[12] men sønnen fra første ekteskap flyttet til Hamre sammen med faren:

 • John Jonsen, født 1792[13]

Året etter at han kjøpte Hamre, giftet Jon seg på nytt, med Gunnild Christensdatter Saasen.[14] De fikk to barn:

 • Christopher Johnsen, født 1800.[15]
 • Ele Johnsdatter, født 1805.[16]

På begynnelsen av 1800-tallet ble det avlet 16 tønner korn på bruket, og det var to hester, tre storfe og seks sauer. Gården hadde «skoug til huusfornødenhed og lidet til udsalg og ingen videre herlighed».[17]

1814-ca.1870: John Jonsen og Mari Christophersdatter

John Jonsen og Mari Christophersdatter drev den midtre tredjedelen av Søndre Hamre i mer enn 50 år. Fra 1821 til 1839 eide de også et nesten like stort bruk under Nordre Hamre
Foto: Eiker Arkiv

Ved skiftet etter stemoren ble John Jonsen eier av bruket.[18] I 1821 ble han gift med Mari Christophersdatter Paule,[19] og de fikk barna:

 • Johan Johnsen, født 1824[20]
 • Anne Maria Johnsdatter, født 1827[21]
 • Christofer Johnsen, født 1830[22]
 • Christoffer Johnsen, født 1833[23]
 • Nils Johnsen, født 1837[24]

Samme år som han giftet seg, kjøpte Jon også en andel av nabogården Nordre Hamre. Denne eiendommen, som var skyldsatt for 4 lispund, hadde også tidligere vært underbruk av andre gårder. I 1839 solgte han imidlertid denne gårdparten solgte han til svogeren, Erik Christophersen Paule. Den delen som John Johnsen beholdt, fikk matrikkelløpenummer 197a, med skyld 1 daler 3 ort, mens den fraskilte delen fikk løpenummer 197b, med skyld på 1 daler og 6 skilling.[25]

I 1842 inngikk John Jonsen et forlik med eierne av flere nabogårder om havnegangen i utmarka.[26]

Da John Jonsen døde i 1848, ble enken Mari sittende i uskiftet bo i mer enn 30 år.[27]

Ved folketellingen i 1865 ble hun oppført som «Husmoder, Gaardbrugerske og Selveierske».[28] Det bodde tre voksen sønner på gården, og den eldste - Johan - var gift og hadde familie:

 • Mari Christophersdatter, 66, født i Eker, Husmoder, e, Gaardbrugerske og Selveierske
 • Christopher Johnsen, 34, født i Eker, hendes Søn, ug, hjælper Moderen med Gaardsbruget
 • Nils Johnsen, 29, født i Eker, hendes Søn, ug
 • Johan Johnsen, 41, født i Eker, Husfader, g, Gaardbruger Forpagter
 • Else J. Hansdatter, 23, født i Eker, hans Kone, g
 • Hans Johansen, 1, født i Eker, deres Søn, ug
 • Maren K. Johansdatter, 3, født i Eker, deres Datter, ug
 • Maren K. Larsdatter, 21, født i Eker, ug, Tjenestepige

På bruket ble det sådd 1/4 tønne hvete, 1/8 tønne rug, 1/4 tønne bygg, 3/4 tønne havre og 5 tønner poteter, og av husdyr var det en hest, tre kuer, sju sauer og en gris.

I 1865 var det altså den eldste sønnen, Johan Johnsen, som ble oppført som «forpakter», og som altså sto for driften med hjelp fra de to yngre brødrene, samt moren og hans egen kone, Else Johanne Hansdatter Jøranrud. [29] I løpet av det neste tiåret kjøpte imidlertid Johan og Else gården Vestre Sand og flyttet dit, mens den ugifte broren Nils overtok på Hamre.

Ca.1870-1893: Nils Johnsen

Hamrefjellskogen ble utskilt fra gården i 1882.
Foto: fotograf/kilde

Nils Johnsen overtok gården etter moren, Mari Kristoffersdatter, men overdragelsen er ikke innført i panteeregisteret. Det må ha skjedd før midten av 1870-tallet, for ved folketellingen i 1875 var Nils oppført som gårdbruker og selveier, mens Mari var føderådskone. Det var ei tjenestejente på gården, og dessuten var enkemannen Augustinus Hansen Saasen leieboer sammen med datteren Mina.[30]

I 1882 ble skogstykket Hamrefjellskogen, som utgjorde omtrent halvparten av utmarka under gården, skilt ut med løpenummer 197b og solgt.[31] Den gjenværende delen ble løpenummer 197a, med skyld 1 daler 8 skilling (revidert 1 daler 14 skilling). I den nye matrikkelen i 1887 ble dette gbnr.113/3, av skyld 2 mark og 67 øre.

Hans Johnsen Hamre ble aldri gift. Ved folketellingen i 1891 bodde han alene på gården sammen med tjenestejenta Karen Magrete Knudsdatter fra Nedre Eiker,[32] og han døde året etter.

1893-1913: Kristoffer Johnsen og Karoline Pedersdatter

Ved skiftet etter Hans Johnsen var det broren, Kristoffer Johnsen som ble eier av gården.[33]

Han var gift med Karoline Pedersdatter, og de hadde vært bosatt på Kongsberg før de overtok Hamre. De hadde en datter og to sønner:

På sine eldre dager fikk de dessuten en pleiedatter, som het Lucie Andrea Kristensen.

Ved folketellingen 1900 bodde de to sønnene på Hamre sammen med foreldrene og arbeidet med gårds- og skogsdrift. Dessuten hadde de ei tjenestejente, Laura Kasapara Godbergsdatter fra Hamretangen, samt en leieboer som drev med tømmerkjørsel. I 1910 var det bare Peder som bodde hjemme, og det var ingen tjenestefolk på gården.[34]

Kristoffer døde i 1913 og Karoline i 1920.

1913-1949: Marie, Jørgen og Peder Hamre

Ifølge boka «Norske gardsbruk» var det Peder Hamre som overtok driften av gården etter farens død i 1913, men de tre søsknene må ha stått som eiere i fellesskap.[35]

Peder Hamre ble gift med pleiesøsteren Lucie Kristensen, og de fikk to sønner:[36]

 • Knut Hamre, født 1932
 • John Hamre, født 19331949- : Lucie Hamre. Knut og John Hamre

Jørgen og Peder Hamre døde med bare ett års mellomrom, i 1947 og 1948. I forbindelse med skifteoppgjøret solgte søsteren, Marie Trondsen, sin tredjedel til brødrenes arvinger, som var Peders enke og to sønner. De var deretter eiere av gården i fellesskap fram til 1958, da Lucie solgte sin andel til John. Det var ham som sto for driften av gården, også etter at han i 1965 solgte eierandelen til den eldre broren.[37]

Refranser

 1. NIBIO: skogoglandskap.no Jfr. Norske gardsbruk 1990, s.588
 2. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gbc/L0001: Panteregister nr. III 1, s. 181: Gudbrand Syvertsens skjøde 2/11, tl.67/11-1772 til Torsten Gunnulfsen på 1/3 Deel af søndre Hamre altsaa af 17 lpd med og 12 lpd uten Bøxel, for 500 rd. Pantebok fl.55b. NB! først var hans skjøde til sønnen Hans Torstensen for det halve, altsaa ikkun paa 4 5/6 med Bøxel 2 lispund benificeret i stæden for 4. Den anden halve Deel Egers Prestebol 4 lispund.
 3. Dette salget går fram av skiftet etter Gulbrand Syvertsen i 1775: SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0002: Panteregister nr. I 2 - bokstav H (upaginert): «Hamre Søndre paa Eger. 1775 den 11t october Passeret Skifte efter afgangne Gulbrand Syversen Hamre, hvis Boe Eyede i Gaarden Søndre Hamre, Taxeret for 450 rdr, nemlig 1/3 del Part af samme Gaard. Men den øvrige 1/3 Part i dito gaard søndre Hamre forhen solgt til Syver Poulsen Hamre for Kiøbe Summa 700rdr, og altsaa deraf vedfult Boet til Indtægt 603rdr, hvilket er udlagt paa Panthaveren Hr Justitz Raad von Cappelen og de forestaaende 450 rdr, er komne til Udlæg paa Boets øvrige Creditorer og Arvinger. Tinglyst den 1te November 1775, og Protocolleret paa fol.137»
 4. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0002: Panteregister nr. I 2 - bokstav H (upaginert): Hamre, E. som skylder 5 2/3 lpd solgt af Syver Paulsen til Paul Paulsen for 690rd ved Skiøde af 24 July 1282 Tinglyst d 27de s.a.
 5. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0002: Panteregister nr. I 2 - bokstav H (upaginert): Hamre Søndre paa Eger. Et Skiøde hvorved Paul Paulsen Neerlie sælger til Syver Hansen Besseberg den mellemste Part af gaarden Søndre Hamre skyld 5 2/3 lpd for 695 rd, dat 14 og tingl 15 Martz 1785 - Fol.427. Hamre paa E. Et pante brev hvorved Syver Hansen pantsætter med 1te prioritet Ødegaarden Hamre skyld 5 2/3 lpd med paastaaende Huse og ???? Løsøre til Svend Christophersen Klunderud for 340 rd dat 12 tingl 15 Marty 1785 - Fol.427
 6. Kirkebok for Eiker: Dåp 12/1-1794 Ingeborg, født 5/1-1794. Begravelse 22/1-1897: Ingeborg hansd. Hamreeie, 3 år 8 dg gammel
 7. Kirkebok for Eiker: Dåp 31/5-1795
 8. Jonn Harry Eriksens slektsbase: Født 14/1-1796, død 6/10-1819 på Østerud
 9. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0003: Panteregister nr. I 3: «Hamre nordre 1/4 part af No.194 i Eger, der af Svartvig 2 lpd solgt af Nils Sørensen til Hans Eriksen for 399r 3 ort 22s d.17 Decb 1794 tinglyst 167 Feb 1795 - Fol.231»
 10. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gbc/L0001: Hans Erichsens skjøte 26/4, tl. 5/5-1798 til Jon Raaen på 9 2/3 lispund af Hamre for 999 rd. Pantebok fl.327
 11. Vielse 5/11-1786: Soldat Jon Christophersen og Anne Kristine Jonsdatter Raaen
 12. Begravelse 1/3-1795: Anne Kirstine Jonsd. Raaen, 30 aar
 13. Dåp 16/12-1792: Jon, barn av Jon Christophersen Raaen og Kirstine Jonsd.
 14. Vielse 20/9-1799: enkemann John Christophersen Hamre og Gunnild Christensd. Saassen
 15. Dåp 14/12-1800: Christopher, barn av John Christophersen Hamre og Gunild Christensd.
 16. Dåp 24/3-1805: Ele, barn av John Christophersen Hamre og Gunild Christensd.
 17. Jordbrukstellingen 1802
 18. Panteregister III-5, fol.28: Samfrendeskifte efter Gunnild Christensdatter hvorved Enkemanden John Christophersens Søn af 1te Ægteskab John Johnsen til Eiendom er udlagt denne Gaardpart for 1000 Rdlr N.V., sl.12 Marts thgl 7.Mai 1814
 19. Vielse 6/4-1821: John Johnsen Hamre, 28, og Mari Christophersd. Poule, 22
 20. Dåp 14/3-1824: Johan (født 28/2-1824), barn av Gmd. John Johnsen Hamre og Mari Christofersd.
 21. Dåp 23/9-1827: Anne Maria (født 18/8-1827), barn av John Johnsen Hamre og Mari Christofersd.
 22. Dåp 26/12-1830: Johan (født 23/11-1830), barn av John Johnsen Hamre og Mari Christofersd.
 23. Dåp 24/3-1833: Johan (født 28/2-1833), barn av John Johnsen Hamre og Mari Christofersd.
 24. Dåp 2/4-1837: Johan (født 10/3-1837), barn av John Johnsen Hamre og Mari Christofersd.
 25. Panteregister III-5, fol.28: Skyldsætningsfr. hvorved John Johnsens 4 lpd Tg 2 skilling af denne Gaard, som han har solgt til Erik Christophersne og som ved denne nye Matricul er skyldsat underet med hans Andeel af No 189 Hamre, nu er paalagt og særskilt er Skyldsat 1 skyldd 6 skill., afholdt 19 August 1839, thl 13 November s.A.
 26. Panteregister III-5, fol.25b: Commissionsforlig mellem Eierne af Hamre m.fl. Gaarde angaaende Havnegangen i deres Sameiemark af 2 aug 1842, thgl 14 Aug 1843. Pantebok fol.717
 27. Panteregister III-5, fol.28: Bevilling for John Johnsen Hamres Enke Mari Christophersdatter til at hensidde i uskiftet boe efter ham, dat 14 Mai 1848, thgl 12 Febr 1849. Pantebok fol.713
 28. Folketellingen 1865 : Eker prestegjeld - krets 4, liste 29: Hamre
 29. Vielse i Fiskum 27/12-1861: Johan Johnsen Hamre, 37, og Else Johanne Hansd. Jøranrud, 20. Fedre: John Johnsen og Hans Olsen
 30. Folketellingen 1875: Eker prestegjeld - krets 4, liste 26
 31. Panteregister III-5, fol.28: Skylddelingsforretning hvorved Hamrefjeldskoven er paalagt Skyld urevid. 2 ort 16 skl, revidert 2 ort 19 skl., afh. 22 august thgl 24 oktbr 1882. Pantebok fol.15
 32. Folketellingen 1891: Fiskum sogn - krets 1, liste 14: Hamre
 33. Panteregister III-5, fol.28: Skjøde fra skifteretten i Nils Johnsen Hamres bo (arvingene i dette er de samme som arvingene efter Mari Kristofersdtr.) til Kristofer Johnsen Hamre på d.e. for 7000 kr, dat 5 thl 6 septb 1892. Pantebok fol.374
 34. Folketellingen 1910: Øvre Eiker herred - krets 5, liste 8: Hamre
 35. Norske gardsbruk 1948, s.1768. Ingen eiendomsoverdragelser er ført i panteregisteret etter Kristoffer Johnsens død, og ved skifteoppgjøret i 1949 går det fram at de tre søsknene eide en tredje del hver i gården.
 36. Norske gardsbruk 1948, s.1768
 37. Norske gardsbruk 1991, s.588Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Hamre søndre (Øvre Eiker, 113/3) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!