Svartvik (Øvre Eiker, 112/2)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Svartvik er en landbrukseiendom og tidligere husmannsplass under gården Nordre Hamre i Øvre Eiker kommune. Den ligger på østsiden av innsjøen Eikeren og Hamre-gårdene. I nord grenser den mot Brekke-gårdene og i sør mot Svartvik, som har gitt navn til boplassen.

Dette var en husmannsplass under Nordre Hamre fram til eiendommen ble utskilt og skyldsatt som eget bruk i 1821. Det har opp gjennom årene blitt utskilt flere boligtomter på Svartviktangen, til sammen rundt 15 mål, samt et skogstykke i Svartvikåsen på rundt 20 mål. Eiendommen er i dag (2018) på rundt 100 mål, og av dette er 38 dekar fulldyrket jord og 54 dekar produktiv skog. Eiendommen har siden 1897 vært drevet som en del av gårdsbruket Brekke.

Navnet

Svartvik må opprinnelig ha vært navnet på ei vik på østsiden av Eikeren, rett ned for Hamre-gårdene. Seinere ble det tatt i bruk om det området som lå rundt denne vika og om boplassen der. Det er nevnt som bosted i 1788.[1] På 1800-tallet skrives navnet ofte «Svartvig» eller «Sortvig».

Eiendomsforhold

Opprinnelig var Svartvik en del av gården Nordre Hamre, men i desember 1794 ble denne gårdparten utskilt som et eget bruk med landskyld 2 lispund og solgt til Hans Erichsen Østerud.[2] Tidligere samme år hadde Hans Erichsen kjøpt en part av Søndre Hamre som grenset mot Svartvik, og i årene som fulgte har han antakelig bodd her og drevet de to gårdpartene selv. I 1797 overtok han imidlertid Østerud etter faren og flyttet dit med familien. Året etter solgte han Søndre Hamre, men han beholdt Svartvik. I 1802 sådde han ifølge jordbrukskommisjonen 1 1/2 tønner korn og hadde to kuer på dette bruket, som han antakelig drev selv som en del av sin egen gård Østerud, men det kan heller ikke utelukkes at dette ble brukt som en husmannsplass.

I 1821 ble Svartvik utskilt som eget bruk og fikk løpenummer 195 i matrikkelen, som seinere ble gbnr.112/2.[3] Dette var et selvstendig bruk fram til 1897, da eiendommen ble kjøpt av Anders Eriksen Brekke. Det har siden vært drevet som en del av nabobruket Brekke, men har beholdt eget gårds-og bruksnummer.

Mulige brukere av plassen før 1821

Det virker sannsynlig at en så stor plass som Svartvik var i bruk tidlig og at en del av de husmennene som nevnes på Hamreeie på siste halvdel av 1700-tallet kan ha brukt denne plassen. På den annen side ligger den så nær selve gården at jorda her godt kan ha vært brukt som en del av den.

Den eneste indikasjonen på at Svartvik kan ha vært brukt som boplass på 1700-tallet, er en innførsel i kirkeboka i 1788 om at den ugifte piken Siri Halvorsdatter Svartvig hadde fått barn med Thore Knudsen fra «Oplandet».[4] Det tyder på at det på denne tiden har bodd en mann på plassen Svartvik ved navn Halvor, men det er ikke funnet andre spor etter denne Halvor Svartvig i kildene.

Ved folketellingen i 1801 bodde det tre husmenn under Hamre-gårdene, men det er uklart om noen av dem bodde i Svartvik, og det skal ikke ha vært hus på stedet da Guldbrand Thoresen og Ingeborg Marie Hansdatter bosatte seg der i 1821.

Eiere og brukere 1821-1897

Hans Erichsen Østerud døde i 1821, og ved skiftet etter ham tilfalt Svartvik datteren, Ingeborg Marie Hansdatter og hennes mann, Guldbrand Thoresen.[5] De bosatte seg i Svartvik og ble boende der resten av livet.


1821-1873: Guldbrand Thoresen og Ingeborg Hansdatter

Guldbrand Thoresen var født i Vestfossen og var sønn av Thore Gulbrandsen og Anne Tostensdatter, som var en av døtrene til Tosten Gunnulsen og hans kone Ingeborg Hansdatter i Hamreenga.[6] Da han giftet seg med Ingeborg Marie Østerud i 1820 var han soldat og bodde i Hamreenga, hos morbroren Hans Torstensen og hans kone, Johanne Pedersdatter, som var barnløse.[7] Gulbrand og Ingeborg Marie bosatte seg først på Østerud, som de antakelig drev i noen år etter at hennes foreldre døde med bare et drøyt års mellomrom i 1818 og 1819. Da skiftet etter dem ble fullført i 1821, var det Ingeborg Maries yngre bror, Erich Hansen, som overtok Østerud, mens Guldbrand og Ingeborg Marie overtok Svartvik og flyttet dit. De fikk flere barn:

 • Hans Guldbrandsen, født 1820 i Østerud[8]
 • Anne Guldbrandsdatter, født 1822 i Østerud[9]
 • Kari Guldbrandsdatter, født 1824 i Svartvik[10]
 • Marte Guldbrandsdatter, født 1826 i Svartvik[11]
 • Thore Guldbrandsen, født 1828 i Svartvik, [12] konfirmert i 1843.[13]
 • Syver Guldbrandsen, født 1830 i Svartvik[14]
 • Maren Guldbrandsdatter, født 1833 i Svartvik[15]
 • Eli Dorthea Guldbrandsdatter, født 1836 i Svartvik[16]
 • Ingeborg Oline Guldbrandsdatter, født 1837 i Svartvik[17]
 • Helle Johanne Guldbrandsdatter, født 1840 i Svartvik[18]
 • Anne Marie Guldbrandsdatter, født 1842 i Svartvik[19]

Ved folketellingen i 1865 var det bare den yngste av barna, Anne Marie, som bodde hos foreldrene i Svartvik. Det gjorde også to av Gulbrand og Ingeborgs barnebarn - den 8 år gamle Maren Sørine Olsdatter[20] og den 2 år gamle Gina Martine Eriksdatter[21]

På plassen hadde de fire kuer og åtte sauer, og det ble sådd 3/16 tønne hvete, 3/8 tønne bygg, 1 1/2 tønne havre og 3 tønner poteter.[22]

Både Gulbrand døde i 1874, året etter at de hadde solgt bruket til den eldste sønnen, Hans, med livøreytelser til seg selv og Ingeborg Marie.[23] Hun overlevde mannen med tre år.

1873-1897: Hans Gulbrandsen og Guro Marie Einarsdatter

Hans Gulbrandsen bodde hos foreldrene i Svartvik da han i 1850 giftet seg med Berthe Marie Einarsdatter fra Gunhildrudeie.[24] De bosatte seg imidlertid i Vestfossen, der Hans Gulbrandsen fikk arbeid som sagarbeider. De fikk flere barn, alle født i Vestfossen:

 • Godberg Hansen, født 1850[25]
 • Erik Hansen, født 1853[26]
 • Elen Johanne Hansdatter, født 1854[27]
 • Maren Sofie Hansdatter, født 1858[28]
 • Erik Hansen, født 1860[29]
 • Hanna Bertine Hansdatter, født 1864[30]
 • Hanna Bertine Hansdatter, født 1865[31]

Berthe Marie Einarsdatter døde i 1866, og to år seinere giftet Hans seg med hennes yngre søster, Goro Marie Einarsdatter[32] De fikk tre barn sammen:

 • Bertine Marie Hansdatter, født 1868 i Vestfossen[33]
 • Hanna Mathilde Hansdatter, født 1874 i Svartvik[34]
 • Hilda Dorthea Hansdatter, født 1876 i Svartvik[35]

I 1873 overtok Hans Gulbrandsen Svartvik etter foreldrene, og han flyttet dit med familien. Ved folketellingen i 1875 bodde sønnen Erik fra første ekteskap også i Svartvik, i tillegg til barna fra det andre ekteskapet. Dessuten hadde de en fosterdatter, Elen Dorthea Johan Petersdatter (født 1869), og den gamle moren, Ingeborg Marie, var også fortsatt i live.[36]

Denne folketellingen viser også at Hans fremdeles var sagbruksarbeider, og at han var ansatt ved «Borch sag». Arbeidsgiveren hans var altså den kjente industrimannen og politikeren Jacob Krog Borch. Det lille skogstykket som tilhørte plassen, valgte han å selge til uthogst.[37]

Ca.1890-1897: Erik Hansen og Ingebjørg Thorvaldsdatter

Erik Hansen, Hans Gulbrandsens sønn fra ekteskapet med Birthe Marie, giftet seg på slutten av 1880-tallet med Ingebjørg Thorvaldsdatter fra Flesberg. Deres første barn, Berthe Marie, ble også født i Flesberg, i 1889. Kort etter må de imidlertid ha flyttet til Svartvik, der de bodde ved folketellingen i 1891. Selv om det fortsatt var faren som eide plassen, er det Hans Eriksen som er oppgitt som «gaardbruger», i tillegg til at han hadde arbeid som tømmerkjører og fløter. Hans Gulbrandsen, som nå var blitt over 70 år, er oppført som «fader Bruger lidt jord, tømmerhugger, sagarbeide». Goro Marie og de to yngste døtrene bodde også på bruket.[38]

Det må ha vært meningen at Erik Hansen skulle overta Svartvik etter faren, men slik gikk det ikke. I april 1894 inngikk Hans Gulbrandsen en 6-årig leiekontrakt med sønnen.[39] Denne kontrakten ble imidlertid avlest alt i juni året etter, og våren 1897 solgte Hans Gulbrandsen Svartvik til Andrers Eriksen Brekke, som eide nabogården Brekke.[40] Det er ukjent hva som var årsaken til dette - om det var Erik Hansen som ikke ønsket å overta, om faren ikke ønsket å selge til ham, eller om det var økonomiske vanskeligheter som lå bak.

Hans Gulbrandsen og Guro Marie Eriksdatter flyttet tilbake til Vestfossen, mens Erik Hansen og Ingebjørg Thorvaldsdatter bosatte seg på Einarsplassen under Gunhildrud, som var morens fødested og hadde vært bebodd av familien gjennom flere tiår.

Fradelinger etter 1897

Etter 1897 ble jorda i Svartvik og havnehagen brukt under Brekke. Etter hvert ble imidlertid de delene av eiendommen som ikke kunne utnyttes til jordbruk utskilt og solgt:[41]KilderReferanser

 1. Ministerialbok for Eiker. Dåp 12/5-1788
 2. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0003: Panteregister nr. I 3: «Hamre nordre 1/4 part af No.194 i Eger, der af Svartvig 2 lpd solgt af Nils Sørensen til Hans Eriksen for 399r 3 ort 22s d.17 Decb 1794 tinglyst 167 Feb 1795 - Fol.231»
 3. Panteregister III-1, fol.297b
 4. Dåp 12/5-1788: Guri, født 28/4-1788, uægte barn av Thore Knudsen fra Oplandet og pige Siri Halvorsd. Svartvig
 5. Skifte efter Hans Erichsen Østerud og hustrue sluttet 16 Janv tl 28 Juni 1821 hvorved denne Eiendom, 2 lpd Tg, er udlagt Datteren Ingeborg Hansd. og Mand Gulbrand Thoresen for 100d. Pantebok fol.675
 6. Dåp 23/6-1793: Gulbrand, født 14/6-1793, barn av Thor Gulbrandsen Westfossen og Anne Torstensd.
 7. Vielse 16/3-1820: Gev.soldat Gulbrand Thorsen Hamreengen, 25, og Ingeborg Hansd. Østerud, 21
 8. Dåp 29/10-1820: Hans, født 24/9-1820, barn av Gulbrand Toresen Østerud og Ingeborg Hansd.
 9. Dåp 5/4-1822: Anne, født 22/2-1822, barn av Gulbrand Toresen Østerud og Ingeborg Hansd.
 10. Dåp 23/5-1824: Kari, født 30/3-1824, barn av Gulbrand Thoresen Hamre og Ingeborg Hansd.
 11. Dåp 25/6.1826: Marte, født 2/6-1826, barn av Gulbrand Thoresen Hamre og Ingeborg Hansd.
 12. Dåp 15/2-1829: Thore, født 27/12-1828, barn av Gulbrand Thoresen Hamre No. 194 og Ingebor Hansd.
 13. Konfirmasjon 8/10-1843: Thore Gulbrandsen Hamreeie, født 27/12-1828, barn av Gulbrand Thoresen
 14. Dåp 26/12-1830: Syver, født 1/12-1830, barn av Gulbrand Thoresen Svartvig Hamre og Ingeborg Hansd.
 15. Dåp 15/12-1833: Maren, født 22/8-1833, barn av Gulbrand Thoresen Hamre og Ingeborg Hansd.
 16. Dåp 21/2-1836: Eli Dorthea, født 1/1-1836, barn av Gulbrand Thoresen Svartsvig el. Hamre og Ingeborg Hansd.
 17. Dåp 25/2-1838: Ingebor Oline, født 22/11-1837, barn av Gulbrand Thoresen Svartvig u. Hamre og Ingebor ansd.
 18. Dåp 25/10-1840: Helle Johanne, født 20/8-1840, barn av Gulbrand Thoresen Svartviig og Ingeborg Hansd.
 19. Dåp 4/12-1842: Anne Marie, født 6/9-1842, barn av Gulbrand Thoresen Svartvig Hamre og Ingebor Hansd.
 20. Dåp 10/10-1858: Maren Sørine, født 2/8-1858, barn av Ungkarl Otter Iversen Fossesholmeie, soldat, og Mari Gulbrandsd. Sortvig
 21. Kirkebok for Eiker: Dåp 5/3-1865. Gina Martine, født 11/9-1863, barn av ungkarl Erik Hansen Østerud, grdmsøn, og Anne Marie Guldbrandsd. Sortvig
 22. Folketellingen 1865: Eker prestegjeld - krets 4, liste 25: Hamre-Eie
 23. Panteregister III-5, s.25: Skjøde fra Gulbrand Thoresen til Søn Hans Gulbrandsen paa denne Gaardpart for 500 spd og livøre til sælgeren og hustru Ingeborg Hansdatter, dat 30 septbr, thgl 20 october 1873. Pantebok fol.522
 24. Vielse 19/1-1850: Hans Gulbrandsen Hamreeie, 29, og Birte Marie Einarsd. Gunildrudeie, 24 - fedre: Gulbrand Thoresen; Einar Torgersen
 25. Dåp 20/5-1850: Godberg, født 23/3-1850, barn av Hans Gulbrandsen Svartvig i Vestfossen, Saugdr., og Birte Maria Einarsd.
 26. Dåp 3/4-1853: Erik, født 25/2-1853, barn av Hans Gulbrandsen Vestfossen, Saugm., og Birte Marie Einarsd.
 27. Dåp 3/12-1854: Elen Johanne, født 25/10-1854, barn av Hans Gulbrandsen Vestfossen, Saugmester, og Birte Marie Einarsd.
 28. Dåp 15/8-1858: Maren Sofie, født 11/6-1858, barn av Hans Guldbrandsen Vestfossen, Bordfører, og Birthe Marie Einarsd.
 29. Dåp 3/2-1861: Erik, født 6/12-1860, barn av Hans Guldbrandsen Vestfossen, 26, Arb., og Birthe Maria Einarsd.
 30. Dåp 2/10-1864: Hanna Bertine, født 1/7-1864, barn av Hans Guldbrandsen Vestfossen, Bordfører, og Birthe Marie Einarsd.
 31. Dåp 4/3-1866: Hanna Bredine, født 20/10-1865, barn av Hans Guldbrandsen Vestfossen, Bordfører, og Birthe Marie Einarsd.
 32. Vielse 28/8-1868: Enkemand Hans Guldbrandsen Vestfossen, 48, og Goro Marie Einarsd. Gunildrudeie, 34
 33. Dåp 26/12-1868: Berthine Marie, født 9/10-1868, barn av Hans Gulbrandsen Vestfossen, Bordfører, og Goro Marie Einarsd.
 34. SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0017: Ministerialbok nr. I 17, 1869-1877, s. 233
 35. Folketellingen 1891
 36. Folketellingen 1875: Eker prestegjeld - krets 4, liste 21: Svartvik
 37. Contract, hvorved Hans Gulbrandsen sælger til Vagtmester H.Andersen og Landhandler O.Guttormsen den til d.E. hørende Skov eller indgjærede Havnehauge til Udhugst i 10 Aar mod aarlig Afgift Kr.130, dat 23 octbr thgl 12 novbr 1877
 38. Folketellingen 1891: Fiskum sogne - krets 1, liste 19: Svartvik
 39. Panteregister III-5, s.25: Leiekontrakt fra Hans Gulbrandsen Svartvig til Erik Hansen Svartvig paa d.e. for 6 år med årlig afgift 150 kr, dat 14 april 1894, thl 11 spetbr 1894
 40. Panteregister III-5, s.25: Skjøde af 27 mai thl 10 juli 1897 fra Hans Gulbrandsen Svartvik til Andeers Eriksen Brække paa d.e for 4000 kr.
 41. Panteregister V-8, 2.37-38 og s.185
Eiker Leksikons logo.jpeg Svartvik (Øvre Eiker, 112/2) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!